четвъртък, 26 април 2012 г.

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА ЗА БАВНОСТ СРЕЩУ ОРГАНИТЕ НА ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


Подаването на жалба за бавност е способ за контрол при неспазване на срокове от страна на данъчната администрация, който е уреден в чл. 114 от Данъчния процесуален кодекс (ДПК).
Данъчният субект има право да подаде жалба, когато процедурата се забави неоснователно и извън законоустановените срокове. Подобна е хипотезата на чл. 217а ГПК, където е предвидено подаване на жалба за бавност, когато разглеждането на делото, постановяването на решението или изпращането на подадена срещу съдебното решение жалба се забави неоснователно. На основание § 21 от ПЗР на ДПК в производството по съдебното обжалване може да бъде подадена жалба за бавност на основание чл. 217а ГПК.
В ДПК процедурата по подаване на жалби за бавност е уредена в глава десета “Производство по издаване на данъчни актове”, а не в глава единадесета “Обжалване”. Затова жалба за бавност се подава срещу действия или бездействия на данъчния орган, който извършва данъчна ревизия и издава данъчен акт.
В производството на административен контрол върху данъчни актове не може да се приложи нито чл. 114 ДПК, нито чл. 217а ГПК. Непроизнасянето на регионалния данъчен директор в 45-дневния срок по чл. 120, ал. 1 ДПК не е основание за подаване жалба за бавност до главния данъчен директор. Съгласно чл. 121, ал. 4 и 5 ДПК непроизнасянето на регионалния данъчен директор в срока по чл. 120, ал. 1 се смята за потвърждение изцяло на данъчния ревизионен акт в обжалваната част. В този случай жалба против ДРА може да се подаде пред окръжния съд.
Данъчният субект подава жалба до горестоящия данъчен орган. Не е предвидено, че жалбата се подава чрез органа, чието действие или бездействие се обжалва. Затова не се подава и препис от жалбата.
Няма срок за подаване на жалбата. Тя може да се подаде, докато трае обжалваното действие или бездействие на данъчния орган.
Не е посочено какви реквизити трябва да съдържа жалбата, затова по аналогия на чл. 123 ДПК трябва да се приеме, че жалбата трябва да бъде написана на български език и да съдържа: наименованието, съответно фирмата или името, данъчния адрес, единния граждански номер, БУЛСТАТ и данъчен номер; посочване на действието или бездействието на данъчния орган, против които се подава; излагане на възраженията; в какво се състои искането; подпис на подателя. Към жалбата трябва да се приложат пълномощно, когато се подава от пълномощник, и доказателства, ако има такива.
Горестоящият данъчен орган проверява обстоятелствата по жалбата незабавно и се произнася писмено в тридневен срок. Указанията му към данъчния орган, чиито действия или бездействия са предмет на жалбата, са задължителни.
Препис от указанията се изпраща на жалбоподателя.
Актът, с който горестоящият данъчен орган се произнася по жалбата, не подлежи на обжалване.
Когато горестоящият данъчен орган констатира забавяне на производството, данъчният орган, допуснал забавянето, се наказва с глоба от 250 до 500 лв., а при повторно извършване на нарушението наказанието е глоба от 500 до 1000 лв. по реда на чл. 261, ал. 2, предложение последно от ДПК.
Д-р Ганета МИНКОВА, адвокат

Няма коментари:

Публикуване на коментар