понеделник, 14 ноември 2011 г.

Отчитане на амортизацията на ДМА. Отчитане поддържането и ремонта на ДМА.

I.             Характеристика:

   Участвайки в стопанската дейност дълготрайните материални активи  постепенно се изхабяват, както физически така и морално. Физическото изхабяване зависи от условията на работа, от техническите качества на актива, от начина на поддържане и ремонт и други. Моралното изхабяване се определя от постиженията на научнотехническия прогрес, а също така и от търсенето и предлагането на пазара. И моралното и техническото износване засягат потребителните свойства на ДМА. Наред с това, в процеса на използването, постепенно намалява и тяхната стойност. Този процес е свързан с пренасяне на стойността им в стойността на произведения продукт.
     Амортизируем актив е всеки дълготраенматериален или нематериален актив, който ще се използва за повече от един отчетен период, има ограничен срок на годност, използва се за целите  на производството, доставка на стоки и услуги, отдаване под наем или за административни цели. Амортизация не се начислява на земи, терени, води и водоеми, ефир, гори, ливади, пасища; активи с обществена значимост ( паметници на културата, произведения на изкуството и др.) ; музейни експонати; неупотребявани активи в дейността на предприятието (новопридобити и консервирани); активи в процес на придобиване; активи в процес на ликвидация; напълно амортизирани активи.

II.           Понятия:
   1.  Амортизация — пренесената стойност на ДМА върху произведената продукция, призната като разход за съответния отчетен период
  2.  Амортизационен план — съставя се в началото на отчетния триод и има следните реквизити: дата на придобиване, дата па въвеждане в експлоатация, срок на използване, отчетна стойност, остатъчна стойност, амортизируема сума, метод на амортизацията, амортизационна норма, годишна амортизационна квота, резерв от последваща преоценка, дата на изписване на ДМА, годишна промяна на метода на амортизация. Изготвя се съгласно счетоводен стандартномер 4 – Отчитане на амортизациите. От 2003 година предприятията изготвят и данъчен амортизационен план.
  3. Отчетна стойност — стойността, по която дълготрайния материален актив е заведен в счетоводството.
  4.Амортизируема стойност - стойност на ДМА, която подлежи на амортизация през периода на годност на ДМА.
  5.Балансова стойност – Стойността по която актива се отразява в счетоводния баланс на предприятието. Тя се изчислява като разлика между отчетната стойност и начислената до момента амортизация на амортизируемия актив. Тя не може да бъде по – ниска от остатъчната стойност на актива.
6.Остатъчна стойност на актива – предполагаемата стойност, която предприятието очаква да получи от актива при изтичане на срока на годност след изваждането му от употреба.
  7.  Амортизационна квота — част от амортизационната стойност, която се възприема като разход през определен отчетен период. Тя може да бъде годишна и месечна. АК = амортизац.ст-ст х АН
  8.  Амортизационна норма — изчислява се като АН = 100  делено на срока на ползване или: ако срока на ползване е 20 год, то АН"= 100/20=5% Има и данъчно признати форми, за които следи данъчното управление.

III.          Методи за изчисляване на амортизацията:
 Начинът, по който се определя размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди в рамките на рока на годност на актива. Предприятието може да прилага систематично линеен или нелинеен методи.

1. Линеен метод - при него амортизационната квота е една и съща през всички периоди на използване на дълготрайния актив.Линейния метод служи за изготвянето на данъчния амортизационен план. Амортизационната норма е равна на  100%  делено на срока на използване на ДА.  Ако АН = 100/20 = 5 % , а амортизационната стойност е 10 000, то годишната амортизационна квота = амортизационната стойност х амортизационната норма — 10 000 х5 % = 500. Месечната амортизационна квота = годишната амортизационна квота делена на  12 = 500/ 12 = 41,6

 2. Нелинеен метод – при нелинейните методи размерът на амортизацията е различен през отделните периоди на срока на годност
 а) метод на равномерното увеличение — при този метод амортизационната квота през отделните години нараства, т.е през първата година е най - ниска, а през следващите постоянно нараства.. Препоръчва се при ново учредени предприятия, където производствените мощности още не са достигнали и развили пълния си капацитет.
 б) метод на снижаващия се остатък (константно регресивен ) - при него АК през първата година е най - висока и съответно намалява през следващите години.Ако амортизационната стойност през петата година е 10 000, К(коефициент на завишение) = 2, то АН = /00 / 5 ; 20% х 2 = 40%

1Години
Аморт\. стойност
АН
Годишна АК
Остатъчна стойност
1
10 000
40%
4 000
6 000
2
6 000
40%
2 400
3 600
3
3 600
40%
1 440
2 160
4
2 160
40%
864
1 296
5
1296
40%


в) метод на сумата на числата: Амортизационната норма се променя през годините на амортизационния срок и се определя като отношение на броя на годините, оставащи до изтичане на амортизационния срок и сумата на числата на годините в амортизационния срок (5+4+3+2+1= 15)

Годишната амортизационна сума x  амортизационната норма = год. Амортизационна квота
1-вата година. 10000 х 5/15=3333,33
2-рата година. 10000x4/15 =2666,67
3-тата година. 10000 х 3/15 = 2000
4-тата година 10000x2/15 =1333,33
5-тата година ~ 10000 х 1/15 - 666,67

.г)метод на неравномерното намаляване (неравномерно - регресивен): Амортизационната квота за годината се определя от намаляващия се размер на амортизационната норма, изчислена по преценка на специалистите в предприятието. Например ако полезният срок на годност на актива е 5 години, то АН за 1вата година може да бъде 30%, за 2рата година – 25%, за 3тата година – 20 %, за 4тата - 15% и за 5тата 10%. Стъпката на намалението на АН (в случая 5%) се определя по преценка.

1.   Документи
а)   амортизационен план
б)  амортизационна таблица — съставя се всеки месец въз основа на план и служи за съставяне на счетоводни статии.
 = Сметка 603 - Разходи за амортизация - активна, операционна, небалансова, синтетична сметка.  Дебитира се при начисляване на разходите за амортизация. Кредитира се при отнасяне на амортизацията по предназначение, с което се приключва. Сметката се завежда с чисти обороти.
= Сметка 241 - Амортизация на ДМА -регулираща,
корективна сметка, кредитира се при начисляване на амортизацията, както и при намаляване балансовата стойност на ДМА при преоценка.Дебитира се при изписване на ДМА и при увеличаване стойността при преоценката. Има крайно, кредитно салдо, което показва размера на начислената амортизация на наличните ДМА. В баланса това салдо  се поставя без сметка, а само като сума в актива на баланса и по-точно в графата за коректив.Към сметката се организира аналитично отчитане на амортизацията по видове инвентарни обекти, синхронизирано с това към сметките от група 20 ДМА.
= При отнасяне на разходите за амортизация по направление, в зависимост от местоизползването на актива, се използват сметките от група 61 – Разходи за дейността, включително и сметка 613 – Разходи за придобиване на ДМА, сметка 616 Разходи за ликвидация на ДМА, както и смекти от група 70 Приходи от продажби и други.

3.Счетоводни статии:
а) За начисляване на амортизацията и отразяването й като разход за предприятието

Дебит сметка 603  Разходи за амортизация
          Кредит сметка 241 Амортизация на ДМА

б)За отнасяне на разходите за амортизация по функционално предназначение според мястото на използване на актива

Дебит сметка от група 61 Разходи за дейността
Дебит сметка 613 Разходи за придобиване на ДМА
Дебит сметка  616 Разходи за ликвидация на ДМА
Дебит сметка група 70 Приходи от продажби
           Кредит 603 Разходи за амортизация

в)За описване на начислената в момента амортизация на ДМА

Дебит сметка 241 Амортизация на ДМА
          Кредит сметка група 20 ДМА

г)За намаление на балансовата стойност в следствие на преоценка на ДМА

Дебит сметка 112 Резерви от последваща оценка на ДА или
Дебит сметка 608 Разходи от последваща оценка на активи
         Кредит 241 Амортизация на ДМА

г) За увеличение на балансовата стойност на ДМА (преоценка)

Дебит сметка 241 Амортизация на ДМА
         Кредит 112 Резерви от последваща оценка на ДА


V.          Отчитане на поддържането и ремонта на ДМА:

 1. Характеристика:
В резултат на използването на ДМА в осъществяваната дейност се извършва неравномерно износване на техните части и детайли. Привеждането им  в техническа изправност и годност изисква непрекъснато поддържане и ремонтиране. Той може да бъде:
= според причината 
-   Планов, който се изпълнява по график
-   Извънреден- при повреди, аварии и други
= според обема на дейностите
-   Основен – извършва се подмяна на важни за актива части с висока отчетна стойност
-         Текущ – извършват се поправки или замяна на повредени части с малка стойност
Съгласно счетоводен стандарт при основните ремонти се препоръчва разходът да се разсрочи на погасителен план за няколко години или, ако е подменена съществена част на актива да се увеличи неговата отчетна стойност.

3.   Счетоводни сметки:
 = Сметки от група Разходи по икономически елементи: Разходи за материали, Разходи за външни услуги, разходи за амортизация, разходи за заплати, разходи за осигуровки и други разходи. Сметките са небалансови, синтетични и операционни.Дебитират се с извършените разходи и се кредитират при отнасянето им по видове дейност – основна, спомагателна и други.
  = Сметки от група Разходи за дейността: Разходи за основна дейност, Разходи за спомагателна дейност и други. Сметките са балансови, активни, синтетични и калкулативни.
 
4.   Документи
А) фактури
Б) таблица за амортизационни отчисления
В) разчетно платежна ведомост за заплати
Г) авансов отчет
Д) протокол за установени повреди
Е) сметка за ремонта – за установяване на себестойността
Ж) платежни документи – РКО, преводно нареждане и др.

5.   Стопански операции
А) Чрез възлагане на външно предприятие
   а) Съгласно сключен договор при получаване на фактурата за извърщените ремонтни дейности

Дебит сметка 602 Разходи за външни услуги
Дебит с/ка 4531 Начислен ДДС
          Кредит с/ка 401 Доставчици
 б)при изплащане на задължението към изпълнителя съгласно платежно нареждане

Дебит с/ка 401 Доставчици
          Кредит с/ка 503 Разплащателна с/ка в лв

в) За отнасяне на разходите за ремонта по направления

Дебит с/ка от гр. 61 Разходи за дейността
         Кредит с/ка 602 Разходи за външни услуги

Б) Ако ремонтът се извършва от работниците в самото производствено звено

а) За вложените материали и резервни части по ремонта,съгл. Искане

 Дебит с/ка 601 Разходи за материали
          Кредит с/ка 302 Материали

б) За начислената амортизация на ДА, използвани при ремонтните работи, съгл. Таблица за амортизация

Дебит с/ка 603 Разходи за амортизации
         Кредит с/ка 241 Амортизация на ДМА

в) За начислените работни заплати на работниците, извършващи ремонта

Дебит с/ка 604 Разходи за заплати
         Кредит с/ка 421 Персонал

г) За начислените ЗО и СО

Дебит с/ка 605 Разходи за осигуровки
         Кредит с/ка гр. 46 Разчети с осигурители

д) За извършените др разходи

Дебит с/ка 609 Други разходи
         Кредит с/ка от гр. 50 Парични средства

е) За отнасяне на разходите по икономически елементи за дейността в зависимост от мястото на използването на актива

Дебит с/ка от гр. 61 Разходи за дейността
         Кредит  с/ка от гр. 60 Разходи по икономически елементи

В) Когато ремонтър се извършва от специализирано звено (ремонтен цех, ремонтна работилница)

Дебит с/ка 612 Разходи за спомагателна дейност
          Кредит с/ка от гр. 60 Разходи  по икономиески елементи

а) Ако извършения ремонт води до подобрения на актива

Дебит с/ка 241 Амортизация на ДМА
         Кредит с/ка 613 Разходи за придобиване на ДА

б) За подмяна на износен актив
  = За  изписване на износения актив и набраната до момента амортизация

Дебит с/ка 241 Аморизация на ДМА
Дебит с/ка 609 Други разходи
         Кредит с/ка от гр. 20 ДА

 = За заприходяване на новия актив

 Дебит с/ка от гр. 20 ДА
           Кредит сметка 613 Разходи за придобиване на ДМА

5 коментара:

 1. Уча счетоводство, което е много трудно за мен, но това ми помогна доста. Много благодаря!

  ОтговорИзтриване
 2. Отговори
  1. Имате ли Дипломна работа за краткотрайните активи и вземания?Ще съм Ви изключително благодарна.

   Изтриване
 3. Здравейте господине и госпожо
  Свържете се с мен по E-Mail: antripapoulou112@gmail.com
  Препоръчвам на всеки да е ниска.
  Няма нужда от банка, преди да има кредит,
  с благоприятни условия. Нуждаете се от финансиране
  за вашия дом, за вашия бизнес, за закупуване на кола,
  за закупуване на мотоциклет, за създаване на собствена фирма,
  за вашите лични нужди повече съмнение. Ние даваме кредити
  лични разходи, вариращи от 2 000 евро до 10 000 000 евро или долари
  с номинална лихва от 3%, независимо от сумата.
     Моля, посочете в заявките си за заем желаната сума

  ОтговорИзтриване
 4. Имате ли нужда от спешен заем, за да изчистите задълженията си или имате нужда от собствен заем за подобряване на бизнеса си? Бяхте ли отхвърлени от банки и други финансови агенции? Имате ли нужда от консолидация на заем или ипотека? Не търсете повече, тъй като сме тук, за да превърнете всичките си финансови проблеми в нещо от миналото.

  Това е лесна заемна компания. Предлагаме заеми на тези, които се интересуват от разумна лихва от 2%. Диапазонът варира от $ 5,000.00 до максимум $ 100,000,000.00 долара.

  Нашите заеми са добре застраховани, тъй като максималната сигурност е наш приоритет.

  Свържете се с нас по имейл: oceanfmortgages@gmail.com


  за разбирането
  Макс Бент
  oceanfmortgages@gmail.com
   
  2% оригинален кредит и гаранция
  oceanfmortgages@gmail.com

  ОтговорИзтриване