понеделник, 14 ноември 2011 г.

Стопанска отчетност като теория и практика

1.     Исторически преглед

Първото писменно сведение за двойното счетоводство се съдържа в книга на на Лука Пачиоли, издадена през 1494г., така че той се смята за родоначалник на двойното счетоводсто. В България счетоводството се разпространява още през ХІVв. За първи път счетоводна книга се е водила в Банско през ХVІІІв.-1884г.
В Свищов се открива първото българско държавно търговско училище, в което като отделен предмет се изучава счетоводство.

2.   Видове отчетни измерители

    а) натурални:
       Използуват се за отразяване на отчитаните обекти в нанурално
        изражение съответствие с техните физически свойства – брой,
       метри, обем, мощност и т.н. този вид измерители имат странично
        приложение в системата на отчетността.
         б) трудови:
       Използуват се за отчитане на вложения труд при производство на
        продукта или звършената услуга. Трудът е процес и неговото
        измерване е чрез продължителността на вложеното работно време,
        минути, часове, дни, човекочасове. Трудовите измерители имат
       ограничено измерение.
         в) парични:
       С тях могат да бъдат изразени всички обекти на отчитане. Чрез
       паричния измерител всички обекти се характеризират в стойност.
       Те се определят чрез цената, която е паричният израз на
       стойността. Това обаче на омаловажава значението на натуралните
       и трудови змерители. Те се използуват успоредно със стойностния
      (паричен) измерител. По този начин се създава изчерпателна
       информация за обектите на отчитане за  целите на различните нива
       на управление.

3.   Видове стопанска отчетност

   а) оперативно техническа:
  Тя е подборна стопанска отчетност, чрез която се получават
   показатели  характерезиращи отделни стопански явления, факти и
   процеси. Използува  всички видове отчетни измерители. Чрез нея
   могат да се получават сведения за  машините, за транспортните  
      средства, за разходите, за наличните количества ит.н.   Осъществята
   се с помоща на различни средства- телефон, радио, устно или
   писменно съобщение, доклад или друга форма на изложение
    б) статистическа отчетност:
   Тя е подборна отчетност. Чрез нея се обхващат еднородни явления
   и процеси.   Разкриват се закономерностите им посредстом сбор от
      специфични способи. 
  

Няма коментари:

Публикуване на коментар