понеделник, 14 ноември 2011 г.

Характеристика на плащането и платежното посредничество

СЪЩНОСТ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Банките са един от участниците при осъществяване на стоково-паричното обръщение в националното стопанство. Те са посредник при движението на паричните средства и капитали между икономическите су­бекти.
Критериите, по които могат да се класифицират плащанията са:
, •  в зависимост от участието на банките в тях;
        в зависимост от пространствената отдалеченост на участниците в плащането;
        в зависимост от формите и средствата на плащане.
—          6 практиката в зависимост от участието на банките плащането бива: плащане в брой, от­части в брой и безкасово.
» При плащане в брой участието на банката се налага само при необходимост от кредитно осигуря­ване за погасяване на задължението.
» При плащане отчасти в брой платецът или получателят имат разкрита банкова сметка. В този слу­чай платецът ще може да внесе сумите в брой по сметка или да издаде чек, който получателят да осребри в неговата банка. Средствата на банките в този случай могат да бъдат използвани за акцептиране на чековете, като гаранция, че плащането ще бъде извършено.
» Безкасовите плащания се извършват чрез посредничеството на банките. В случая е необходимо платецът и получателят да имат разкрити банкови сметки. Паричните средства се прехвърлят от една банко­ва сметка в друга, въз основа на платежни документи. Особеностите на този вид плащане се състоят в това, че при него се движат само вписани по сметки пари. Поради големия брой безналични преводи в икономика­та е създадена нормативна уредба за безкасовите плащания, в която са определени единни правила за пла­тежното движение и посредничество.
Чрез безкасови плащания се:
     ускорява паричното обръщение;
     намаляват разходите по паричното обръщение;
     спомага за развитие на парично-кредитните отношения;
     спомага развитието на банковата система;
     създава възможност кредитните институции да осъществяват контрол върху паричните операции;
     създават условия за по-голяма сигурност при извършване на разплащанията между икономически­те субекти;
     спомага за развитие на икономиката като цяло.
Банките заемат особено важно място при безкасовите плащания. Техните средства се използват за предоставяне на овърдрафт по банкова сметка, за потвърждаване на акредитиви, за предоставяне на акцеп-ти, авали и банкови гаранции. Чрез своята ликвидност и висок имидж те стават гарант за качествено изпъл­нение на поетите ангажименти на своите клиенти.
—         В зависимост от пространствената отдалеченост на участниците, плащанията биват: » плащания вътре в страната;
» международни плащания - при международните плащания се спазват както нормативните актове, издадени в страната, така и международните правни норми, спогодби, правила и обичаи.
—         В зависимост от формите и средствата плащанията биват: » плащане, чрез кредитен превод;
» плащане, чрез директен дебит; ' » плащане, чрез електронни платежни инструменти; » плащане с акредитив; » плащане с чек.

Няма коментари:

Публикуване на коментар