петък, 24 януари 2014 г.

Полезно - стандарти и системи за управление1. Терминът „качество” е определен в ISO 9000:2005 като:

     

 „степен, до която съвкупност от присъщи характеристики удовлетворява изисквания”

          
2. Системният подход за решаване на проблемите, известен като PDCA („цикъл на подобрението на Шухарт-Деминг”) включва следните функции:

     

 планиране, изпълнение, проверка, действие

          
3. За да се реши един проблем в организацията, според „рибената кост” на К. Ишикава, следва да се вземат предвид :

     

 Мениджмънт, Хора, Материали, Обкръжаваща среда, Технология/Методи, Машини и други на организацията

          
4. Джоузеф Джуран е един от най-изтъкнатите учени с принос към развитието на управлението на качеството. Според него инициативите към качеството трябва да произхождат от:

     

 висшето ръководство на организацията

          
5. Кауро Ишикава има особено голям принос за развитието на тоталното управление на качеството. Според него контролът на качеството трябва да се осъществява от:

     

 участниците в даден процес на основата на обучение и квалификация

          
6. Общи изисквания от наградите по качеството: „Деминг”, Наградата „Малкълм Болдридж”, Европейска награда по качеството, Японска награда по качеството са:

     

 Лидерство, Управление на човешките ресурси, Използване на информацията

          
7. „Управленската процедура” е елемент на :

     

 технологията на управлението

          
8. Кои от посочените по-долу параметри са характерни за управленската процедура:

     

 Времетраене, Входяща и изходяща информация, Изпълнители

          
9. Процесите, чиито непосредствен резултат е произведената продукция или извършените услуги са:

     

 Основни

          
10. Технологията на управление в организацията се отнася за:

     

 съвкупност от правила и информация за реда на осъществяване и методите за изпълнение на процесите, функциите и дейностите

                               

11. Социалната концепция отразява вярването, че фирмата:


     

 трябва да не замърсява околната среда и да съобразява дейността си с дългосрочните интереси на обществото


12. Коя от посочените дейности не се включва в маркетинга:


     

 избор на технология за производство


13. В приоритетите на маркетинга е всичко изброено, освен:     

 потребностите на продавача
14. Първичната информация:

     

 се събира като се извърши маркетингово проучване
15. Само едно от посочените твърдения е вярно. Кое е то?:
     

 Възможностите за развитие, чрез диверсификация трябва да се изследват независимо от това, че е постигната оптимална стокова структура

          
16. Първият критерий при икономическия анализ на възможните варианти на каналите за разпределение е:


     

 да се определи дали при пряка продажба, или при продажба, чрез междинни звена, ще може да се увеличи обема на продажбите

          
17. Типичен пример за странично влияние (шум) върху системата на предаване на рекламни послания към потребителя е:     

 рекламна кампания на конкурентите


18. Едно от посочените твърдения е вярно. Кое е то?:


     

 Рекламната концепция “реклама, чрез гарантиране на качеството” е ефективна при всички стоки

          
19. Едно от посочените твърдения не е вярно. Кое е то:
     

 при маркетинга на услуги се имат предвид само услугите от типа на ресторантьорско обслужване, транспорт, пакетиране и други, свързани с производството и реализацията на материални продукти
20. Кой от посочените фактори е основен за успеха на стоката на пазара:


     

 всички изброени фактори са важни


21. За даден клас системи за управление се прилага:


Принципна технология за управление
22. Европейският подход в стандартизацията се прилага чрез т.нар. „Нов подход”. Той налага:     

 съществените изисквания към продуктите да бъдат хармонизирани и зеадължитлни чрез директиви


23. Документите от Системата за управление на качеството трябва да бъдат представени:     

 Във всякаква форма и на всякакъв носител

24. При изграждането на система, съгласно ISO 9004:2009 „Управление за устойчив успех на една организация. Подход за управление чрез качеството” е предвидено да се въведат:

     

 Принципите, определени в ISO 9000:2005 „Системи за управление на качеството. Термини и определения”

25. Вътрешните одити на системата за управление на качеството се провеждат:
     

 на основата на утвърдени програма и план


26. Терминът „критична граница” означава:


     

 Критерии, който разделя приемливост от неприемливост

27. Конкретните цели по управлението на околната среда в една организация се реализират чрез:
     

 Утвърдена програма


28. За оценяване съответствието на Системата за управление на околната среда (СУОС) със законовите и доброволно приетите изисквания се изготвя:

     

 Подходяща процедура
29. Международна организация по стандартизация (International Organization for Standardization – ISO) е:
 Международен орган за разработване и публикуване на стандарти
30. Внедряването на процесите протича при следната последователност:
 идентифициране, планиране, внедряване и измерване, анализиране и подобряване
31. Вътрешните одити на Системата за управление на качеството в една организация се провеждат от:
 специалисти от организацията, преминали целенасочена квалификация
32. Вътрешните одити на системата за управление на качеството се провеждат:
 на основата на утвърдени програма и план
33. Анализ на опасностите и контрол на критичните точки е система, която осигурява:
 безопасността на храните
34. Определянето на критични граници за всяка критична контролна точка и Въвеждане на система за мониторинг на всяка критична контролна точка са основни принципи от:
 системата за безопасността на храните
35. Терминът „критична граница” означава:
 Критерии, който разделя приемливост от неприемливост
36. За всяка критична контролна точка се избират:
 Параметри за мониторинг
37. В описанието на продукта, съгласно БДС ЕN ISO 22000:2006 се записват:
 „а” и „б” взети заедно
38. За аварии, катастрофи и бедствия организациите, които разработват системи за управление на околната среда и за здраве и безопасност при работа са длъжни да внедрят:
 Правилник за вътрешния ред в организацията
39.Анализ на опасностите и контрол на критичните точки е система, която осигурява:
безопасността на храните
40.Българския Институт по стандартизация /БИС/ е:
Обществена правна организация
41.В описанието на продукта, съгласно БДС ЕN ISO 22000:2006 се записват:
 „а” и „б” взети заедно
42.Внедряването на процесите протича при следната последователност:
идентифициране, планиране, внедряване и измерване, анализиране и подобряване
43.Вътрешните одити на системата за управление на качеството се провеждат: 
на основа на утвърдени програма и план
44.Вътрешните одити на Системата за управление на качеството в една организация се провеждат от:

специалисти от организацията, преминали целенасочена квалификация

45.Документите от СУК трябва да бъдат….
Във всякаква форма и на всякакъв носител
46.Документите от Системата за управление на качеството трябва да бъдат представени: 

Във всякаква форма и на всякакъв носител

47.Европейският подход в стандар. се прилага ч/з т.нар. „Нов подход”:

Съществените изисквания към продуктите да бъдат хармонизирани и задължителни

48.За даден клас с-ми за управление се прилага:
Конкретна техника  на управление
49.За аварии, катастрофи и бедствия организациите, които разработват системи за управление на околната среда и за здраве и безопасност при работа са длъжни да внедрят:
Правилник за вътрешния ред в организацията
50.За всяка критична контролна точка се избират:
Параметри за мониторинг
51.За оценяване съответствието на Системата за управление на околната среда (СУОС) със законовите и доброволно приетите изисквания се изготвя:
-Подходяща процедура,

52.Конкретни цели по управлението на Околната среда в една организация се….
Утвърдена програма
 53.Международна организация по стандартизация е:
Международен орган за разработване и публикуване на стандарти
 54.Определянето на критични граници за всяка критична контролна точка и Въвеждане на система за мониторинг на всяка критична контролна точка са основни принципи от:
системата за безопасността на храните
55.Общата цел на стандартизацията е защитата на интересите на потребителите и държавата по въпросите на качеството на продуктите, процесите, услугите. Коя от посочените по-долу формулировки можете да определите като подцел на стандартизацията?

Безопасност на продукта, работата и услугите за околната среда, здравето и имуществото

56.При самооценяването на организацията следва да се само оценяват:
5 нива
57.Процесен подход означава съгласно 9001:2008-
Да=Прилагането на система от процеси в една организация, както и тяхното идентифициране, взаимодействие и управление, за да се получи желаният резултат
Осигуряване на всички необходими условия за реализирането на даден процес- са според 9000:2007
58.По коя от клаузите на 9001:2008 могат да се правят изключения от СУК:
Кл.7
59.При изграждането на система, съгласно ISO 9004:2009 „Управление за устойчив успех на една организация. Подход за управление чрез качеството” е предвидено да се въведат: -

Принципите, определени в ISO 9000:2005 „Системи за управление на качеството. Термини и определения”
60.Ръководителя на НАССР екипа трябва да притежава:
Подходящо образование  
61.Системният подход при разработването, внедряването, функцията и подържането на СУК най-ярко се отразява във:-
Взаимазавис. Между процесите
62.Съгласно изискванията за планиране, организиране и провеждане на вътрешните одити на Системата за управление на качеството е задължително, поне един път за определен период да бъдат одитирани:-

всички процеси, включени в Системата за управление на качеството

63.Терминът „критична граница” означава:
Критерии, който разделя приемливост от неприемливост
64.Терминът „Качество” означава:
Степен, до която съвкупност от присъщи характеристики удовлетворява изисквания
65. Българският институт по стандартизация (БИС) е:

     

 Обществено-правна организация


          
66. Най-важната дейност при планирането на Системата за управление на околната среда (СУОС) е:


     

 Идентифицирането и определянето на аспектите на околната среда


67. Тоталното управление на качеството изисква участието на:всички структурни звена на организацията68. Концепцията за Тоталното управление на качеството се отнася до:цялостното управление на организацията69. Основна причина за въвеждане на сертифицирането на организациите по международно признатите стандарти за управление е:повишаване на доверието между организациите в съвместната им дейност70. Общата технология за управление се отнася за:всички системи за управление71. Най-общата схема на процес се състои от:вход, процес, изход

72. У. Деминг определя 14 (четиринадесет) принципа за управлението на качеството. За да се реализират успешно в организацията е необходимо:

   

 да се приложат взаимосвързано всички принципи


          
73. Разработването на технологични правила за организационните звена и длъжности е: Етап от разработването на технология за управление


74. Разработвате технология на управлението на организацията в която работите. Първата стъпка, която ще предприемете е:     

 Анализ на съществуващата технология на управление

75. Кои от посочените по-долу параметри са характерни за управленската процедура:

     

 Времетраене, Входяща и изходяща информация, Изпълнители


Няма коментари:

Публикуване на коментар