вторник, 17 септември 2013 г.

Длъжностна характеристика на счетоводител

Полезно - информация за характеристика на счетоводител - примерна бланка

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
СЧЕТОВОДИТЕЛ
Клас по НКПД: аналитични специалисти

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

1. Образование – висше икономическо или средно специално-икономическо.
2. Образователна степен – “бакалавър” или “магистър”.
3. Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
а) счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право;
б) реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации, организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи.
4. Вътрешни актове и инструкции относно реда и начина на отчитане на финансовите средства.
5. Компютърна грамотност – работа с програмни продукти, свързани със счетоводната дейност.
6. Професионален опит – не по-малко от 2 години трудов стаж по специалността.
7. Лични качества – комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип.
II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
1. Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
2. Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и годишния баланс на предприятието.
3. Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при неизпълнение на договорни задължения от клиенти на предприятието .
4. Подготвя данни за статистически отчети и формуляри.
5. Изчислява и осчетоводява вноските за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, данък общ доход и данъка към общините.
6. Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието.
III. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за своевременното оформяне на счетодовните документи и воденето на възложените сметки, които обработва и води.
2. Носи отговорност за несвоевременното или неточно извършени счетоводни операции и подадени данни.
3. Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи и информацията, която се представя на ръководството и длъжностните лица.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е подчинена на управителя на фирмата.
2. При изпълнение на задълженията си осъществява организационни връзки и взаомоотношения с всички материално отговорни лица в предприятието.
3. Осъществява контакти с представители на банки, финансови институции и контролни органи.
VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

1. Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.
2. Длъжностната характеристика е утвърдена на: …………………..г.


Изготвил:.....................................

Утвърдил:........................

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Служител:........................................................
Подпис:...........................

Дата:....................

Няма коментари:

Публикуване на коментар