неделя, 7 април 2013 г.

ТЪРГОВСКО СЧЕТОВОДСТВО - Част 2


ТЪРГОВСКО СЧЕТОВОДСТВО 
Част 2
ОТЧИТАНЕ ПОКУПКИТЕ И ПРОДАЖБИТЕ НА ЛИЗИНГ

1.Същност на лизинговия договор – те биват:
- експлоатационен – при него актива преминава от собственика към ползвателя, за което собственика получава наем. При ползвателя този актив се отчита задбалансово за срок на договора, а наема който плаща на собственика се отчита като разход за външни услуги по сметка 601, която се приключва със сметка от група 61 в зависимост от това къде се ползва.
- финансов – при него лизингодателя и лизингополучателя сключват договор, в който определят лизинговата стойност, която включва продажната цена + лихвата за разсроченото плащане. В зависимост от срока на договора сумата се разсрочва като условие ДДС (ако са регистрирани) се плаща при първата вноска.При лизингодателя сумата по лизинговия договор се отчита като даден заем по сметка 269. При лизингополучателя сумата по лизинговия договор се отчита като получен заем по сметка 159. Стойността на лихвата при лизингодателя при сключване на договора се отчита като финансов приход за бъдещ период, с всяка получена вноска съответната част от лихвата се отчита като реален приход от лихви по сметка 720. При лизингополучателя лихвата, която дължи по договора се отчита като финасов разход за бъдещ период по сметка 652. При всяко плащане на вноска се отчита като текущ разход за лихва по сметка 620. Сметка 620 и 720 се приключват със сметка 122.

Задача 3:
Фирма ООД „Дъга” сключва лизингов договор с търговско предприятие  „Пролет” ООД за продажба на обзавеждане от търговската зала поради промяна на предмета на дейност. Извършено е следното:
1.Сключен е 5 месечен лизингов договор с лизингова стойност 6000 лв., от който 5000 лв. продажна стойност + 1000 лв. лихва.
2.Първоначалната стойност на обзавеждането е 7500 лв. и начислена до момента амортизация 3500 лв. Актива е отписан. Отчетен е резултата от продажбата.
3.Начислено е ДДС по продажбата върху продажната стойност.
4.По разплащателната сметка са получени ДДС-то и първата вноска от лизинговата стойност.
5.Отчетена е текущата лихва.
Иска се да се осчетоводи лизинговия договор и в „Дъга” ООД и в „Пролет” ООД.

МЕМОРИАЛЕН ОРЕДР „ДЪГА” ООД
Основание
Дт
Кт
Сума
1.
Сключен лизингов договор
269

6000.00
704
753
5000.00
1000.00
2.
Отписване на обзавеждането
240
704


3500.00
4000.00
207
7500.00
2а.
Отчетен резултат
704
122
1000.00
3.
Начислено ДДС по продажбите
410
4532
1000.00
4.
Получени суми – б.б.
1000 лв. ДДС + 1200 1/5 от 6000 лв. = 2200 лв.
502

2200.00
410
269
1000.00
1200.00
5.
Отчетена текуща лихва
1/5 от 1000 лв. = 200 лв.
753
720
200.00
5а.
Отчетен резултат
720
122
200.00

МЕМОРИАЛЕН ОРЕДР „ПРОЛЕТ” ООД
Основание
Дт
Кт
Сума
1.
Сключен лизингов договор
207
652


5000.00
1000.00
159
6000.00
2.
Няма записване3.
Начислено ДДС по покупките
4531
400
1000.00
4.
Преведено задължение - ПН

400
159


1000.00
1200.00
502
2200.00
5.
Отчетена текуща лихва

620
652
200.00
5а.
Отчетен резултат
122
620
200.00

Няма коментари:

Публикуване на коментар