четвъртък, 18 април 2013 г.

Стартиране на собствен бизнес - Част 2


ЧАСТ 2 ИЗБОР И ОЦЕНКА НА БИЗНЕС ИДЕЯТА


Идея за нов бизнес (генериране и оцненка)
Експертите  в  областта  на инвестирането твърдят, че намирането на добра идея за бизнес е по-трудно от набирането на капитал за финансира­нето  й.     Възникването  на  идеята и вземането на решение за стартиране на собствен бизнес могат да разменят местата си във времето в различните ситуации. По-често, когато на преден план излиза необходимостта от допълнителни (или пък в пай-лошия случай, от каквито и да е) доходи или пък особено силно се проявява стремежът „да бъдеш господар на себе си", се налага целенасочено търсене на идеи, които да допринесат за задоволяването на потребностите.
Идеята, която се превръща в проспериращ бизнес, не винаги е уникална и гениална. Предприемачът:
може да достигне сам до нея (понякога съвсем неочаквано и случайно тя може да го споходи „изневиделица")
може да модифицира или копира нечия друга идея
може да я купи (а понякога и да я открадне и доразвие)
Преди пристъпването към краткото описание на някои от найприложимите методи за търсене на идеи ще бъдат посочени няколко златни правила на генерирането на идеи:
  в началото на процеса трябва да бъдат набрани множество от идеи, без да се отхвърлят веднага, дори и най-налудни­чавите от тях
  квалификацията на основателите на фирмата не ограничава областите, в които могат да бъдат открити бизнесидеи и това доказва хлебарят, изобретил летящата чиния „фризби"
най-важното е да бъде избрана идея за продукт или услуга, намираща се във фаза на навлизане или растеж от своя жи­знен цикъл1, (защото от точката на преминаване на продукта в следващата фаза на насищане и след това упадък) започва спад на продажбите, приходите и печалбите от реализацията му.)
МЕТОДИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ИДЕИ
Използване на уменията. Редица бизнесидеи биха могли да възникнат след анализ на знанията и уменията, придобити още в училище, на рабо­тното място след това, както и тези, свързани с хобита и лични качества. Например домакиня, която в продължение на години с помощта на домашната си шевна машина изработва дрехи за собствения си гардероб и по молба на приятели, в един момент решава да основе малко шивашко предприятие, превръщайки любимото занимание в бизнес.
Прочитане на всичко написано". Много материали, поместени във вестниците, списанията и книгите могат да бъдат златна мина от идеи. Във всеки вестник или списание е пълно с реклами - на тях може да се гледа като на продукти или услуги, които по-скоро биха могли да се предлагат, отколкото да се купят. Всекидневните и седмичните информационни и специализирани издания, случайно попаднали каталози за търговия от чужбина, дори чута история за някой успешен бизнес - този списък от потенциални източници на идеи е неизчерпаем.
Разрешаване на проблеми. При този метод идеята се появява при разрешаване на даден проблем. Записването на проблемите, вълнуващи приятели и познати и изброяването срещу тях на въз­можните решения за преодоляването би осигурило с цял списък от идеи.
Посрещане на нуждите. Към всяка по-базисна потребност от храна, дрехи, подслон, развлечения могат да бъдат обособени хи­ляди по-специфични потребности и съответно още поне толкова на­чини за задоволяването им.
Ако допълнително бъде стеснен горният подход чрез фокуси­рането върху групи потребители също могат да се наберат безценни идеи за продукти и услуги, които да бъдат предложени в отговор на техните нужди.
Мозъчна атака. Мозъчната атака е метод за генериране на идеи, който се прилага не само при стартирането на бизнеса, но и при разработването на конкретни планове и програми за постига­нето на определена цел (например увеличаване на продажбите на даден продукт), при избора на кратко и запомнящо се наименова­ние на продукта, модификация или фирма и т.н. Осъществява се в групи (между 4 и 8 души). От особена важност е всички идеи, възникнали по време на обсъжданията (наречени в литературата сесии) да се записват, например идеи за възможните приложения на фенерчето или чадъра.
Странично мислене. Метод, който едва ли би могъл да се реа­лизира целенасочено, тъй като изисква склонност и умение за не традиционен подход и „различен ъгъл". (Продукт на страничното мислене са вертикалните щори за прозорци, които вече са наложени наред с хоризонталните венециански щори.)                                            
ОЦЕНКА НА БИЗНЕСИДЕЯТА
След натрупването идеите ,се оце­няват, след което се избират най-привлекателните. При избора съществу­ват следните правила:
1.        Идеите се оценяват по неголям брой непротиворечащи си
критерии.
2.        Използват се прости методи на оценка, които не изискват
събирането на много допълнителна информация и време.
3.        Оценките могат да се дадат в скала по нриоритети. Акцен­
тира се върху следните критерии:
съответствие на идеята с изискванията на законодателството
и обществото;
  пазарен потенциал на идеята; е финансов потенциал на идеята;
необходими знания и умения за новия бизнес;
  осъществимост на идеята в най-благоприятния момент;
  равнище на ресурсното осигуряване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар