неделя, 7 април 2013 г.

ТЪРГОВСКО СЧЕТОВОДСТВО - Част 1


ТЪРГОВСКО СЧЕТОВОДСТВО

Част 1
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА В ТЪРГОВИЯТА

1.Същност на търговията – тя е размяна на материални блага между хората с цел задоволяване на техните потребности. Обект на търговията е стоката, която е продукт на труда, който задоволява някаква потребност. Всяка покупка на стоки е едновременно и продажба, тъй като се извършва между продавач и купувач. Търговията е покупко- продажба на стоки срещу пари извършваща се с помоща на специализирани посредници наречени търговци. Търговията се извършва в две форми:
А) търговия на едро – тя изкупува производствените стоки от производителите и от предприятията вносители, след което ги продава на търговията на дребно.
Б) търговия на дребно – продава стоките на населението в свооята търговска мрежа.
2.Счетоводно отчитане доставките на стоки в търговията на дребно – доставката е процес, който включва операциите за купуване, транспортиране, приемане и заприходяване на стоките. За счетоводното отчитане на доставката се използва сметка 300 – доставки. Смеката е активна, операционна, калкулативна. Дебитира се с фактурната стойност и всички разходи по доставката (образува цена на придобиване). За всяка доставка се води отделна аналитична сметка. Сметката се кредитира при приключване на доставката и заприходяване на стоките по дебита на сметка 303.
Ако сметките се доставят от чужбина сметката с дебитира и с митото и акцизния данък, които се плащат при освобождаване на митницата. Процесът на доставката се документира с фактура, а приемаането на стоките в склада със складова разписка.
Ако при приемането се установи различие между фактурираното и полученото количество се съставя акт за различия (липси или излишъци) или констативен протокол ако несъответствията са по вина на транспортаната организация. За липсата се отправя рекламация, която се осчетоводява по дебита на сметка 440 – активна. Стоката се заприходява по фактически полученото количество, а ДДС се начислява върху фактурната стйност. Ако доставчика не приеме рекламацията може да се заведе дело, което се отчита по дебитта на сметка 443, по която се отчитат и изплатените съдебни разходи. Ако съдебното решение е в полза на предприятието присъденото вземане отива по сметка 444. Ако обаче е в полза на доставчика се отчита като разход по сметка 609, която се приключва със сметка 122.
***В търговията на дребно км сметка 303 могат да с водят четирицифрени сметки:
Сметка 3031 – стоки на склад – стоите се отчитат по цена на придобиване
Сметка 3032 – стоки в търговския обект – стоките се отчитат по продажната им цена в търговската мрежа. В тази цена се включва надценката и ДДТ-то, с която тя се формира. За тази цел обикновенно се използва сметка 309 – надценки и други корективи в цените на стоките.
Към сметка 309 също се откриват две четирицифрени сметки:
Сметка 3091 – надценки в цените на стоките
Сметка 3092 – ДДС в цените на стоките
Тези сметки се кредитират при постъпване на стоките в търговската мрежа със сумата на надценката и на ДДС калкулирани в цената им. И с това се показва евентуалния брутен доход за предприятието и дохода за бюджета, които се очаква да се получат при продажбата.
Има две категории:
Нетна продажна стойност – цената на придобиване + надценката
Брутна продажна стойност – нетната стойност + ДДС за продажбата
3.Отчитане продажбата на стоки в търговията на дребно – приходите от продажба на стоки се отчитат със сметка 701 – пасивна, операционна, небалансова. В обектите за търговия на дребно в края на деня се правят отчет за дневние продажби и съгласно него се дебитира сметка 500. Ако предприятието е регистрирано по ДДС сметка 701 се кредитира с нетния приход от продажбите (без ДДС), който като приход дължим на бюджета си се отчита по сметка 4532 – начислен данък на продажбите. Сметка 701 се дебитира с брутния приход от продажбите (с ДДС) и се кредитира сметка 3032 със същата стойност. За да се установи финансовия резултат от продажбата сметка 701 трябва да се корегира с размера на включените в продажната цена  надценки и ДДС. По способа на червеното сторно сметка 701 се дебитира и се кредитират сметки 3091 и 3092. Това се прави, за да се избегнат нереалните обороти, след което вече смета 701 се приключва със сметка 122. Ако в търговското предприятие се правят разходите във връзка с продажбите не се използва сметка 612 – разходи за продажби. Разходната сметка по която се отчитат тези разходи е сметка 610. В края на периода 610 се приключва със сметка 701, тоест намаляване на приходите от продажби. Разходите за административно обслужване и управление, които се отчитат по сметка 617 също се отнасят в намаляване на приходи от продажби (701).

ЗАДАЧА 1: „Вега” ООД

Основание
Дт
Кт
Сума
1.
Закупени стоки – фактура, рекламационно писмо
300
440
45316100
400
1300
400
7800
1а.
Изплатено задължение - ПН
400
502
7800
1б.
Транспортни разходи - РКО
300
500
200
1в.
Заприходена стока – складова разписка
3031
300
6300
2.
Заведено дело - РКО
443

500
440
500
400
100
3.
Съдебно решение
444
443
500
3а.
Кредитно известие за корегиране на ДДС
4531
400
80
3б.
Получени суми от доставчика – б.б.
502

580
444
400
500
80
4.
Заприходени стоки в търговската мрежа
Стока                  6300 лв.
20% надценка  +1260 лв.
Нетна стойност  7560 лв.
20% ДДС          +1512 лв.
Брутна стойност 9072 лв.
3032

3031
3091
3092
9072
6300
1260
1512
5.
Отчетени продажби – дневен отчет
500

701
4532
9072
7560
1512
5а.
Корегиран приход от продажби
701

2772
3091
3092
1260
1512
5б.
Отписан продадени стоки
701
3032
9072
5в.
Приключени административни разходи
701
617
160
5г.
Отчетен резултат
701
122
1100
6.
Приключено ДДС
4532
4531
1220
6а.
Приключено ДДС
4532
4539
292
6б.
Внесено ДДС
4539
502
292Дт                                                             сметка 4531                                                          Кт
                                                                     1300
3а)                                                                    80
1220                                                                  (6
                                                                      1220
1220
Дт                                                             сметка 4532                                                          Кт
6)                                                                   1220
6а)                                                                   292
1512                                                                  (5
                                                                      1512
1512
Дт                                                             сметка 701                                                            Кт
5а)                                                                2772 5б)                                                                9072
5в)                                                                  160
5г)                                                                1100
7560                                                                  (5
                                                                      7560
7560
4.Отчитане на амбалажа в търговията – амбалажа е съвкупност от сички съдове и оаковки, в които се поставят стоките, за да се запази при транспорт, съъхранение, продажба и т.н. Според иономическата му характеристика амбалажа бива:
А) инвентарен амбалаж – има продължителна употреба и значителна единична стойност. Има определен срок на използване. Той обслужва движението на стоките от доставчиците до клиенти, но не се продава и остава собственост на доставчиците. За него се сключват договри, в които с договарят сроковете за обслужването и връщането на собствениците, както и за задължението на предприятието за неговото съхраняване. Амбалажа се записва във фактурата издадена от доставчика, но се записва след фактурната стойност като се отбелязва наименованието, броя, мярката, единичната цена и т.н., но без стойност. Той не се плаща и не се продава. Към този амбалаж се отнасят – палети, кислородни бутилки и т.н.
При получателя инвентарния амбалаж се отчита задбалансово по дебита на сметка 910 срещу кредита на сметка 999. При връщане на собствениците се прави обратното записване Дт с/ка 999 / Кт с/ка 910.
При клиенти се отчита като задбалансово, а при доставчика се отчита като ДМА и се начислява амортизация и се отчита по сметка 209.
Б) неинвентарен амбалаж – има малка единична стойност и не продължителна употреба (каси, щайги и др.). Този амбалаж обслужва движението на стоките и се купува и продава заедно с тях и се заплаща отделно. Като се освободи от стоката може да се върне на доставчика да го ползва и той да ни върне парите и т.н. За него се определя сметка от група 30, а именно сметка 306. Стъкления амбалаж се отчита като стока по сметка 303.
В) гратисен амбалаж – това е амбалажът който се движи със стоката между доставчик и клиент и не се заплаща, тъй като стойността му е включена в цената на стоката (кори за яйца, кашони и т.н.). Този амбалаж се записва във фактурата – без цена и стойност с всички други неща и не се отчита счетоводно.


Задача 2: „АЛФА” ООД

Основание
Дт
Кт
Сума
1.
Доставка на стоки – фактура
4000 USD Х 1.52 = 6080 лв.
300
400
6080.00
2.
Начислено мито 2% - митническа декларация
4000 USD Х 1.50 = 6000 лв.
6000 лв. Х 2% = 120 лв.
300
456
120.00
2а.
Начислено ДДС
(6000 + 120) Х 20% - 1224 лв.
4531
456
1224.00
3.
Преведени мито и ДДС – ПН
120 + 1224 = 1344 лв.
456
502
1344.00
4.
Транспортни разходи – фактура и РКО
300
4531


180.00
36.00
500
216.00
4а.
Заприходена стока по цена на придобиване
303
300
6380.00
4б.
Заприходена стока в магазина – стокова разписка
Калкулационен лист
Стока                     6380.00 лв.
Надценка 20 %     1276.00 лв.
Нетна стойност    7656.00 лв.
ДДС 20 %             1531.20 лв.
Брутна стойност  9187.20 лв.
3032

9187.20
303
3091
3092
6380.00
1276.00
1531.20
5.
Изплатено задължение – ПН
4000 USD Х 1.53 = 6120 лв.
6120 – 6080 = 40 лв.
400
624


6080.00
40.00
503
6120.00
5а.
Отчетен резултат
122
624
40.00
6.
Отчетена продажба – дневен отчет
6380 Х 4999.68 = 3472 лв. пр. ст. по цена на пр.
     9187.20 лв.
3472 Х 20% надценка
 694.40 +3472 = 4166.40 нетна стойност на продадените стоки
4166.40Х20%ДДС
833.28+4166.40=4999.68 лв. брутна стойност на продадените стоки
500

4999.68
701
4532
4166.40
833.28
6а.
Отписване на продадените стоки
701
3032
4999.68
6б.
Корегиране на прихода от продажби
701

1527.68
3091
3092
694.40
833.28
6в.
Отчетен резултат
701
122
694.40
7.
Закупен неинвентарен амбалаж - фактура
306
4531


300.00
60.00
400
360.00
7а.
Изплатено задължение - ПН
400
502
360.00
8.
Приключено ДДС
4532
4531
833.28
8а.
Приключено ДДС
4538
4531
486.72

Дт                                                             сметка 300                                                          Кт
1)                                                                   6080
2)                                                                     120
4)                                                                     180
6380                                                                  (4а
                                                                      6380
6380


Дт                                                             сметка 3091                                                          Кт

1276.00                                                        (4б
694.40                                                     (6б
ДО
СУ                                                              581.60
581.60                                                            КО
 ДС                                                             581.60
581.60                                                            КС
581.60                                                     Кр.с. надценка на непродадените стоки


Дт                                                             сметка 3092                                                          Кт

1531.20                                                        (4б
833.28                                                     (6б
ДО
СУ                                                              697.92
697.92                                                            КО
 ДС                                                             697.92
697.92                                                            КС
697.92                                                     Кр.с.

Дт                                                             сметка 701                                                          Кт
6а)                                                             4999.68
6б)                                                             1527.68
6в)                                                               694.40
4166.40                                                              (6
ДО                                                             4166.40
4166.40                                                           КО
 ДС                                                            4166.40
4166.40                                                           КС


Дт                                                             сметка 4531                                                          Кт
2а)                                                             1224.00
4)                                                                   36.00
7)                                                                   60.00
833.28                                                               (8
486.72                                                               (8а
                                                                  1320.00
1320.00


Дт                                                             сметка 4532                                                          Кт
8)                                                                 833.28

833.28                                                                 (6
                                                                    833.28
833.28


Дт                                                             сметка 3031                                                          Кт
1)                                                                 680.00

255.00                                                                 (2
ДО                                                               680.00
255.00                                                             КО
425.00                                                             СУ
ДО                                                               680.00
Кр.с.                                                            425.00
Стойност на останалите продукти в склада
680.00                                                             КО


Няма коментари:

Публикуване на коментар