четвъртък, 18 април 2013 г.

Стартиране на собствен бизнес - Част 1


Редица изследвания, включително и продължителни наблюдения вър­ху развитието на МСП, доказват за­висимостта между степента на успеха на дадено предприятие и степента на планирането като инструмент на управлението. Тази зависимост е силно изразена в случаите на стартиращите предприятия. Бизнеспланът е крайният продукт на целия процес на планирането. В този раздел се разглеждат осно­вните моменти при разработването на бизнесплан, включително из­бор и оценка на бизнес идеята; мисия, цели и обхват; анализ на околната среда на бизнеса и пазарни проучвания; формиране на маркетингова стратегия; ресурсно осигуряване на бъдещия бизнес; необходими финансови разчети (в т.ч. възвращаемост и печалба). След усвояването на учебния материал в раздела учениците ще придобият основни познания, необходими за разработването на един цялостен бизнесплан и за неговата защита пред съответната (кредитна) институция.
ТУК ЩЕ НАУЧИТЕ ЗА:
*      Бизнесплан – разширена схема и общи положения;
*      Избор и оценка на бизнесидеята;
*      Мисия, цели и обхват;
*      Анализ на околната среда на бизнеса.Пазарни проучвания;
*      Формиране на пазарна (маркитингова) стратегия;
*      Производствено и организационно – управленско осигуряване на дребния бизнес;
*      Финансови разчети;
ТЕМА 1 БИЗНЕСПЛАН-РАЗШИРЕНА СХЕМА И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


За или против бизнес - планирането в дребния бизнес
• Талантлив новатор създава про­дукт, който освен уникални харак­теристики притежава и конкурентни предимства. С повече ентусиазъм, от­колкото средства, приспособява малък цех, монтира несложни инструменти и започва дейността си с пет души персонал.
  Висококвалифициран служител по  злощастно течение на обстоятелствата  се оказва безработен, регистрира фирма „едноличен търговец", наема   помещение   във   входа   на панелния блок и открива минимаркет.
  Специализирано „мозъчно ядро" на държавно предприятие напуска организацията и записва като най-значим актив в началния баланс на новосъздаденото ООД наличните дело­ви контакти и приятелства в бранша.
Мотивите за основаването на една фирма, както вече се каза, са различни: от необходимостта от задоволяване на първичните човешки потребности през стремежа за независимост до търсенето на.самоизява. Общото между описаните по-горе случаи е, че в резултат на тези инициативи се появяват малки предприятия, съз­дадени от предприемачи.
За съжаление практиката показва една ясна негативна тен­денция. Като правило дейността на фирмите започва, без да се разработва бизнесплан, който да служи като ефективен лост за пла­ниране, разпределение и контрол на ресурсите. Не може да се твърди, че това е пречка за постигане на краткосрочен успех, или реализиране на „удар", но изследванията са категорични относно пряката връзка между доброто планиране и дългосрочното оцеля­ване и растеж на бизнеса.
Бизнеспланирането е добро средство за постигане на максимален ефект от ограничени налични ресурси. Бизнеспланът е системен подход за посрещане на бъдещите проблеми и преодоляването им, затова и ня­кои автори го сравняват с изграждане на противопожарна инстала­ция, спестяваща непрекъснати „битки с огъня" след стартирането.
Бизнеспланът:
принуждава мениджърите да се замислят върху бъдещата стратегия на фирмата и да направят обективна преценка на силните и слабите страни на бизнеса;
  откроява ключовите области на развитие, в които фирмата
ще трябва да натрупа опит и да се специализира;
  посочва сферите от дейността, които не са под пълен контрол
и съответно изискват повече внимание;
•информира заинтересувани лица относно бъдещите насоки на
развитие;
показва финансовата перспектива на фирмата пред външни финансиращи институции.
ОБЩА СХЕМА НА БИЗНЕСПЛАН
Колкото и изчерпателна и все­обхватна да бъде една схема, тя не би могла да служи като универсален шаблон за разработването на бизнес-планове. Промени в структурата и съдържанието могат да се наложат от спецификата на конкретния бизнес, от целта, която се преследва с разработката, както и от потребителите, за които е предназначена. Предлаганият опростен модел представя логична последователност ца най-важните аспекти, които би следвало да отразява един бизнесплан, като същевременно е само пример и оставя свобода за въвеждане на необходими за дадения случай корекции.
I. Въвеждаща страница
Име и адрес на фирмата, телефони
Име(на) и адрес(и) на предприемача(ите), телефони, факс, електронна по­ща, квалификация, трудов стаж
II. Резюме
Предназначение на бизнесплана
 Цели и необходимите ресурси за постигането им
Характеристики на продуктите и пазарен потенциал Маркетингова стратегия и конкурентни предимства
Парични средства и техните източници
Очаквани финансови резултати
III. Съдържание
Заглавията на всеки раздел и подзаглавията към него
IV. Избор и оценка на бизнесидеята
V. Мисия, цели и обхват
VI. Маркетингови проучвания и стратегии
Анализ на околната среда
Анализ на макросредата
Установяване на търсенето и потребителите. Избор на целеви пазар
Анализ на конкуренцията
Анализ на възможностите и заплахите
Маркетингова стратегия
Продуктова стратегия
Ценова стратегия
Пласментна стратегия
Промоция и реклама
VIII. Производствено и организационно-управленско осигуряване
Производствено осигуряване на бизнеса
 Избор на технология и оборудване
Производствени процеси: форми на организация
Организационно- управленско осигуряване
Структура на собствеността и правна форма на бизнеса
Организационна структура на управлението
Персонал - длъжностни характеристики и заплати
Описание на управленския екип - квалификация, опит и т.н.
Мотивация и развитие на персонала
XI. Финансови разчети
Инвестиционни и експлоатационни разходи
Прогнозиране на паричните потоци
Методи за икономическа оценка на проекта
Оценка на риска
Източници на капитала
XIV. Приложения
Схема 5.1

Анализ между отделните фази и техните взаимодействия
Тук накратко ще бъдат охаракте-ризирани елементите от бизнесплана като част от цялостната схема.
Въвеждащата страница представя фирмата и предприемача. Експертите единодушно призовават към пестели­вост при излагането на информацията, а тя би могла да включва: име, адрес и телефон на фирмата, правна форма по Търговския закон; име, адрес, телефон на предприемача, както образование и трудов стаж. Намирането на баланс между визитна картичка и автобиография е препоръчителната формула.
Резюмето е от изключителна важност. Тези 2-3 страници с резюме на бизнесплана са първите, които инвеститорите гледат; тогава те решават дали да четат по-нататък. Отичайки това, пре­поръчително е всеки, който пристъпва към разработване на бизнес­плана да помни, че:
  резюмето се пише най-накрая;
  резюмето трябва да е написано добре, за да бъде прочетено докрай;
  резюмето трябва да включва основните моменти от бизнесплана, без да го преразказва (защото често хората, за които е предназначен бизнесплана се ограничават да прочетат са­мо него), а именно:
Ø  предназначението на бизнесплана;
Ø  поставените цели и необходимите ресурси за по­стигането им;
Ø  най-важните характеристики на продуктите и па­зарния потенциал;
Ø  маркетингова  стратегия и конкурентни предим­ства;
Ø  парични средства,  необходими за реализацията на плана и техните източници;
Ø  очаквани финансови резултати.
Добавянето на подходяща графика (за очаквания растеж на продажбите или печалбата, например) придава прегледност, концентрира вниманието и събужда интерес към разгръщането на следващите страници.
Изборът на идея се сравнява с изграждането на основите на една нова сграда и ще му бъде отделено специално внимание по-долу. От този момент нататък започва същинската разработка на бизнесплана, защото едва след като е генерирана бизнесидеята, се поставят целите, правят се пазарни проучвания за конкретния отра­съл и потребители, формулират се стратегии и планове, а на тяхна база се изчисляват финансовите прогнози, обосноваващи очаквания успех.
Цените придават измеримост на желания резултат, след като е известен отрасълът, в който ще се навлизат, и продуктите и услу­гите.
Маркетинговото проучване и анализ дават ясна представа за силите на външната среда; спомага за набелязване на действия за оползотворяване на възможностите и противопоставяне на заплахи­те; за съзнаването на силните и слабите страни на фирмата, помага за спечелването на конкурентно предимство и показва областите, в които е необходимо да се положат допълнителни усилия.
Изведените данни за размера на пазара, пазарните дялове на конкурентите, характеристиките на целевите клиенти намират съ­ществен принос при изчисленията на финансовите резултати, а съответно и върху крайната Оценка за проекта.
Технологията и изборът на оборудване се предопределя от изис­кванията, които се поставят към характеристиките на новия про­дукт.
Организация и управление е онази част от бизнесплана, в която намират място въпросите, свързани с избора на организационна структура на управление, подбора, мотивацията и развитието на човешкия фактор. Преди пристъпването към финансовите разчети следва да се определи и организационно-правната форма за бъ­дещото предприятие, която влияе върху счетоводното отчитане и данъчните отчисления, а оттам и върху финансовите калкулации и резултати.
Финансовите разчети. Изчислението на паричните потоци и прилагането на методите за икономическата оценка дават окончателна представа за целесъобразността на предстоящите и вече направени инвестиции от време и средства.
Обобщенията от всички по-важни етапи, както и заключението се посочват в резюмето и откъдето, да си припомним още веднъж, започва (а понякога и свършва) неговият прочит.

Няма коментари:

Публикуване на коментар