четвъртък, 18 април 2013 г.

Стартиране на собствен бизнес - Част 3


ЧАСТ 3 МИСИЯ, ЦЕЛИ И ОБХВАТ


Мисия на фирмата
След като е избрана бизнесидеята, предприемачите би трябвало да са в състояние да отговорят на въпроси­те:
·   Какво представлява създаваната фирма?
·   Кои са нейните про­дукти и пазари?
·   Защо фирмата е на пазара?
·   Как фирмата вижда своето място в обществото?
Отговорите на тези въпроси по същество ще дадат описанието на мисията на фирмата.
Мисията на фирмата не трябва да бъде измислена само за да при­съства в бизнесплана. Нейното основно предназначение е да служи като пътеводител както за мениджърите, така и за персонала за общата посока, която фирмата желае да следва, и за мястото на фирмата в обществото (какви негови специфични потребности тя ще задово­лява).
За малката фирма мисията е от особено значение, тъй като чрез нея още в самото начало се адресират определени специфични нужди, което я различава от големите конкуренти (фирми).
Като декларация за изпълнение на обществен дълг мисията трябва да се формулира приповдигнато. Например мисията на една строителна фирма би могла да бъде: „Ние задоволяваме потребно­стите на младите български семейства от качествени и не много скъпи жилища с големи възможности за преустройство в зависи­мост от техните конкретни нужди и желания".
Цели
Мисията на фирмата трябва да намери конкретизация в целите. Има няколко изисквания, които трябва да се съблюдават при формулирането им:
  да са реалистични и изпълними
  да са измерими
  да позволяват превръщането им в специфични действия
  да могат да бъдат разбивани на подлели
Целите могат да бъдат класифицирани по различни признаци:
  на дългосрочни (стратегически), средносрочни и краткосро­чни
  по функционални области:  маркетинг, иновации, финансови ресурси и резултати, персонал и т.н.
Определяне на обхвата и плановия хоризонт
Макар че един бизнесплан не е универсално средство за решаване на всички проблеми на бъдещото развитие на бизнеса, той трябва да подпомага хората, застанали начело на фирмата, при вземането на важните решения. Затова обхватът на проекта трябва да бъде колкото се може по-пълен, включващ напърво място прогнозите за:
  живота на продукта на пазара (един софтуерен продукт, на­
пример, може да просъществува в оригиналния си вид не повече от
18 месеца);
  икономическите параметри (фактор с особена сила в услови­
ята на бързопроменяща се макроикономическа ситуация).
Тук също няма определени правила. Във всеки случай трябва да се определи планов хоризонт, съответстващ на нуждите на кон­кретния бизнес. За един дребен бизнес в общия случай е подходящо да се направят тригодишни прогнози. Разбира се, в случаите на бързоразвиващи се високотехнологични отрасли той би следвало да се съкрати.

Стартиране на собствен бизнес - Част 4 >

Няма коментари:

Публикуване на коментар