неделя, 7 април 2013 г.

ТЪРГОВСКО СЧЕТОВОДСТВО - Част 3

Част 3
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

1.Основни дейности в заведенията за обществено хранене - всички закусвални, лавки, заведения за бързо хранене. Протичат в три разнородни дейности:
- производствена – обработка на хранителни продукти с цел продажба на кухненска продукция, която да се продава на населението.
- търговска – тя включва продажба на собствена продукция и на готови стоки за консумация.
- дейност по организиране на потреблението – включва се поддържане на оборудването и самите търговски обекти с цел привличане на клиенти.
2.Определяне на продажната цена на ястията в заведенията за обществено хранене – калкулационна единица в заведенията е една порция. Калкулира се продажна цена за една порция за всеки вид ястие. Тази цена се определя като към покупната стойност на продуктите се прибави надценката за дейността. Надценката се диференцира в зависимост от категорията на заведението. Определената с надценка продажна цена се нарича цена на категорията. В продажната цена се калкулира и ДДС по продажбите и се образува цена на населението. Надценките се отчитат по сметка 309 – надценки и други корективи в цената. Тя е пасивна, корективна при доставките се кредитира със сумата на надценката калкулирана в цената, а при продажбите или намаления по друг повод (кражба, брак) се съставя червено сторно по кредита, за да не се увеличат оборотите отчитащи прихода. Към сметка 309 се завеждат: 3091 – надценки в цените на покупките и стоките и 3092 – ДДС в цените продуктите и стоките.
Когато продуктите и стоките в заведенията за обществено хранене се увеличават се увеличават и надценката и ДДС-то. Когато се намаляват се намаляват и надценката и ДДС-то. Салдото по сметка 309 е кредитно и показва сумата на надценките и на ДДС отнасящи се за наличните продукти и стоки към определен момент.
3.Отчитане на материалите и стоките в заведенията за обществено хранене – стоките и материалите се отчитат по различен начин в зависимост от това как е решен въпроса с имуществената отговорност в кухнята. Възможни са две решения:
- първи случайкогато главния готвач не носи имуществена отговорност. В този случай доставените продукти и готови стоки постъпват и се съхраняват в склада като се заприходяват със складова разписка като материали по сметка 301. За тях отговаря началникът на склада. В кухнята постъпват с искане от главния готвач нужните количества за дневното меню определено предварително според рецептурния сборник. Главният готвач се контролира за пълното влагане по точно определен грамаж в ястията.
- втори случайкогато главния готвач е МОЛ на фирмата доставените продукти и готови стоки постъпват в склада или направо в кухнята и се отчитат по сметка 303 – стоки. Към нея могат да се водят следните сметки:
*** 3031 – продукти и стоки на склад (склада има само снабдителски функции за заведението). Продуктите и стоките в него се отчитат по покупната (отчетна) цена. Изписването на излезлите от склада продукти и стоки става по същата цена. Салдото по сметка 3031 показва стойността на наличните продукти и стоки в склада.
*** 3032 – продукти и стоки в заведението. Когато продуктите и стоките постъпят в заведението с калкулационен лист най- напред се калкулира цената на категорията и цената за населението. Главният готвач (МОЛ) на база на калкулационния лист издава стокова разписка за приетите продукти и стоки.
*** 3033 – разходи за придобиване на продукти и стоки. Тя се дебитира със сумата на разходите за придобиване на продуктите, които постъпват в склада и се кредитира със сумата на разходите полагащи се на излезлите от склада продукти и стоки. Готовите стоки в баровете и бюфетите на заведенията се отчитат със 3032 като материалната отговорност за тях носят барманите или отговорниците на бюфета.
4.Отчитане продажбата на кухненската продукция и стоки
- когато говачът не е МОЛ предаването на продуктите и стоките от склада в кухнята се отчита като разход за материали по дебит на сметка 600. Тя се приключва или със сметка 610, с която се намаляват приходите от продажби или със сметки 700 или 701 директно. Намаляват се приходите от продажби – когато се продава кухненската продукция се използва сметка 700, а когато продаваме готови стоки със сметка 701.
- когато готвача е МОЛ – приетите от него продукти и стоки му се зачисляват по цена за категорията или по цена за населението. По същата цена те се продават като продуктите се продават в преработен вид като ястия. В края на работния ден главния готвач описва продажбите от касовия апарат и така определят сумата на отпуснатите ястия и стоки за деня. Тази сума трябва да е равна на сумата на отчетните пари от продажбите за деня.Съставя се контролен лист въз основа на който счетоводно се отчитат приходите от продажба за деня. Въз основа на този лист на главния готвач се издават потвърдителни бележки за отпуснатите ястия и стоки.
*** Ако изхранването в заведението е на шведска маса вложените продукти в ястията заредени на масата се изписват още при отпускането им от склада.

Задача 4:
В ресторант „Варна” от разпределителния склад са отупснати продукти за дневно меню на стойност 4600 лв., надценка за категорията 30%, ДДС 20%. Цялото количество е продадено под формата на ястия.
Иска се да се осчетоводи продажбата и да се отчете резултата.
- главен готвач не е МОЛ
- главен готвач е МОЛ

МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР
Главния готвач – не е МОЛ
Основание
Дт
Кт
Сума
1.
Отпуснати материали от склад – искане за дневното меню
600

301

4600.00

2.
Продадени ястия – отчет за дневни продажби
Покупна стойност    4600 лв.
30% надценка         1380 лв.
Цена за категория  5980 лв.
20% ДДС                1196 лв.
Цена за население 7176 лв.
500

7176.00
700
4532
5980.00
1196.00
3.
За приключване на разхода за материали
700
600
4600.00
4.
За отчитане на резултата от продажба
5980 – 4600 = 1380 лв.
700
122
1380.00МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР
Главния готвач – е МОЛ
Основание
Дт
Кт
Сума
1.
Получени материали от склада и заприходени по цена за населението
3032


7176.00
3031
3091
3092
4600.00
1380.00
1196.00
2.
Отчитане на продажбите – контролен лист
500

7176.00
700
4532
5980.00
1196.00
3.
За изписване на продадената продукция и стоки
700
3032
7176.00
4.
За корегиране на прихода от продажби
700

2576.00
3091
3092
1380.00
1196.00
5.
За отчитане резултата от продажбите
700
122
1380.00


5.Инвентаризация на продуктите в кухнята и отчитане на резултатите – такава инвентаризация се прави задължително един път в месеца, за да може да се определи фактическата наличност и годност на продуктите и да се упражни контрол върху главния готвач. Когато се установят различия с документите се постъпва по определения начин за всеки вид различия.
- Ако се установи наличия на количествата по- големи от тези в документите те се заприходяват по съответна сметка и се отчитат като друг приход от дейността по сметка 709.
- В края на деня ако се установи ястия, които не са продадени, но са с влошени качества се бракуват и трябва да се ликвидират по съответния начин.
- Ако се установи липса по вина на МОЛ, той се начита по пазарната стойност на липсващите продукти и се отчита по сметка 441.
- Когато липсата е за сметка на предприятието трябва да се определи сумата на корективите включени в цената на липсващите продукти, за да може разхода за предприятието да се отчете само върху доставната стойност.


Задача 5:
МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР
Основание
Дт
Кт
Сума
1.
Закупено месо – фактура
Телешки шол 80 кг. Х 8.50 лв. = 680.00 лв.
3031
400
680.00
1а.
Изплатено задължение - ПН
400
502
680.00
1б.
Транспортни разходи - РКО
3033
500
40.00
2.
Предадени продукти от склада в заведението
Калкулационен лист
Телешки шол 30 кг. Х 8.50 лв. =           255.00 лв.
Надценка 40%                                         102.00 лв.
Трансп. разходи (30 кг.Х40лв.):80 кг. = 15.00 лв.
Цена на категория                                   372.00 лв.
20% ДДС                                                    74.40 лв.
Цена на население                                   446.40 лв.
3032

446.40
3031
3091
3092
3033
255.00
102.00
74.40
15.00Задача 6:
МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР
Основание
Дт
Кт
Сума
1.
Закупено вино – фактура
Калкулационен лист
Вино „Мерло” 50 бут. Х 10 лв. =    500.00 лв.
Надценка 100%                                 500.00 лв.
Транспортни разходи                         20.00 лв.
Цена за категория                           1020.00 лв.
ДДС 20%                                            204.00 лв.
Цена на населението                      1224.00 лв.
Цена на една бутилка 1224 : 50 – 24.48 лв.
3032

1224.00
400
500
3091
3092
500.00
20.00
500.00
204.00
1а.
Изплатено задължение - ПН
400
502
500.00
2.
Отпуснати продукти от склада
600
301
4500.00
3.
Продадени продукти по цена на населението
Надценка 40%
500

7560.00
700
4532
6300.00
1260.00
3а.
За намаляване на прихода
700
600
4500.00
3б.
Отчетен резултат
6300 – 4500 = 1800 лв.
700
122
1800.00
4.
Установена липса – акт за начет
4кг. Х 5.80 = 23.20+20%ДДС = 4.64+23.20=27.84
441

4532
301
442
27.84
4.64
20.00
3.20
4а.
Заприходено брашно – складова разписка
3кг. Х 0.60 = 1.80
301
709
1.80
5.
Внесен начет - ПКО
500
441
27.84
5а.
Приключена ценова разлика
442
709
3.20
5б.
Отчетен резултат
1.80 + 3.20 = 5.00 лв.
709
122
5.00

Задача 7:
В резултат на инвентаризация в кухнята е установен излишък на 1,5 кг. Ориз и продукти с изтекъл срок на годност на стойност 480 лв., в които са включени надценка 100 лв. и ДДС 80 лв. Оризът е зачислен по сметката на кухнята по цена на населението определена с надценка 40%, ДДС 20 % и пазарна стойност 5 лв. Продуктите с изтекъл срок на годност са признати като разход.

МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР
Основание
Дт
Кт
Сума
1.
За заприходяване на излишък от ориз
Ориз 1,5 кг. Х 5 лв. =       7.50 лв.
Надценка 40%                  3.00 лв.
Цена за категория          10.50 лв.
ДДС 20%                          2.10 лв.
Цена на населението     12.60 лв.
3032

12.60
709
3091
3092
7.50
3.00
2.10
1а.
Отчетен резултат
709
122
7.50
2.
Изписване на продукти с изтекъл срок
Продук по цена за населението 480.00
ДДС за продажбите                      80.00
Цена на категория                       400.00
Надценка                                      100.00
Доставна стойност                      300.00
3091
3092
609100.00
80.00
300.00
3032
480.00
2а.
Отчетен резултат
122
609
300.00


Задача 8:
В супермаркет са извършени следните операции:
1.Съгласно 2 годишен лизингов договор е закупено хладилно съоръжение за 9600 лв., от които 7200 лв. пазарна стойност и 2400 лв. лихва.
2.Начислено ДДС върху пазарната цена.
3.ДДС-то и първата вноска по лизинга са изплатени от разплащателната сметка. Отчетен е текущия разход за лихва.
4.Начислена е амортизация на съоръжението за първия месец по линеен метод и срок за използване 5 години.
5.Всички разходи са приключени в намаление на прихода от продажба на стоки.

МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР
Основание
Дт
Кт
Сума
1.
Закупено хладилно съоръжение – лизингов договор
203
652


7200.00
2400.00
159
9600.00
2.
Начислено ДДС – фкатура
7200 Х 20% ДДС = 1440.00
4531
400
1440.00
3.
Изплатено ДДС и първа вноска по лизингов договор – 9600 : 24 месеца = 400.00 лв.
400
1591440.00
400.00
502
1840.00
3а.
За отчитане на лихвата като текущ разход
2400 : 24 месеца = 100.00 лв.
620
652
100.00
3б.
За отчитане на резултата
122
620
100.00
4.
Начислена амортизация за първия месец
АН = 100 = 20%
           5г.
МАК = 7200 Х 20% = 120 лв. за всеки месец
              12 месеца
602
240
120.00
5.
За приключване на разхода
701
602
120.00


Задача 9:

МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР
Основание
Дт
Кт
Сума
1.
Закупени стоки – фактура
13704Х20%ДДС = 2740.80+13704 = 16444.80
303
4531


13704.00
2740.80
400
16444.80
1а.
Постъпили стоки в кухнята
Калкулационен лист
Стоки                                 13704.00
Надценка 35%                     4796.00
Цена за категория             18500.00
ДДС 20%                             3700.00
Цена на населението        22200.00
3032

303
3091
3092
22200.00
13704.00
4796.00
3700.00
1б.
Изплатено задължение - ПН
400
502
16444.80
2.
Статия за изписване на вложените продукти за
ястия
не 
се съставя
3.
Отчетен приход от продажба на кухненска продукция
месо с ориз    95 Х 2.62 =                            248.90
пиле вретено 50 Х 8.00 =                            400.00
Приход по цена на населението                 648.90
20% ДДС 648.90:120% =                             108.15
                                                                       540.75
500

648.90
700
4532
540.75
108.15
3а.
Корегиране на прихода
540.75 : 135% = 400.55 надценка 35%
540.75 – 400.55 = 140.20 надценка на продадените стоки
700

248.35
3091
3092
140.20
108.15
3б.
Отписани продадени стоки
700
3032
648.90
4.
Бракувани 5 порции месо с ориз
5 порции Х 2.62 = 13.10
ДДС 20% 13.10 – 2.18 = 10.92 цена на категория
35%надценка 3.82 – 10.92 = 7.10 доставна цена
609
3091
30927.10
3.82
2.18
3032
13.10
4а.
Доставна цена
700
609
7.10
4б.
Отчетен резултат
700
122
133.10
5.
Приключено ДДС
4532
4531
108.15
5а.
Приключено ДДС
4538
4531
2632.65

Дт                                                             сметка 700                                                          Кт
3а)                                                              248.35
3б)                                                             648.90
4)                                                                   7.10
4а)                                                             133.10
540.75                                                              (3
                                                                  540.75
540.75

648.90+7.10-248.35=407.65+133.10=540.75

Дт                                                             сметка 3032                                                          Кт
1а)                                                          22200.00
    648.90                                                          (3б
      13.10                                                          (4
ДО                                                          22200.00

    662.00                                                           КО
21538.00                                                           СУ
 ДС                                                          22200.00
Кр.с.                                                        21538.00
22200.00                                                           КСДт                                                             сметка 3091                                                          Кт
4)                                                                     3.82
4796.00                                                        (1а
  140.20                                                        (3а
ДО                                                                   3.82
СУ                                                             4651.98
4655.80                                                            КО
 ДС                                                            4655.80
4655.80                                                            КС
4651.98                                                         Кр.с.

Дт                                                             сметка 3092                                                          Кт
4)                                                                     2.18
3700.00                                                        (1а
  108.15                                                        (3а
ДО                                                                   2.18
СУ                                                             3589.67
4655.80                                                            КО
 ДС                                                            3591.85
3591.85                                                            КС
3589.67                                                         Кр.с.

Дт                                                             сметка 4531                                                          Кт
1)                                                             2740.80

  108.15                                                          (5
2632.65                                                          (5а
                                                                  2740.80
2740.80


Дт                                                             сметка 4532                                                          Кт
5)                                                                 108.15

108.15                                                                 (3
                                                                    108.15
108.15Задача 10: За отчитане заплатите в търговските предприятия
В търговско предприятие са извършени следните операции:
1.Начислени са заплати на персонала на стойност 80000 лв., от които 52000 за персонала в основната дейност и 28000 за администрацията.
2.Установено е че начислено възнаграждение за работа в почивни дни са в повече 150 лв. за администрацията. Грешката е отстранена.
3.Начислени са осигуровки за сметка на работодател 17.9% и за сметка на персонала 12.9 %.
4.Начислен е ДОД 10%.
5.Чистите суми за заплатите са изплатени от разплащателната сметка по дебитни карти.
6.Преведени са задълженията към бюджета и НОИ.
7.Приключени са разходите в намаление на приходите от продажба на стоки.

МЕМОРИАЛЕН ОРЕДР
Основание
Дт
Кт
Сума
1.
Начислени заплати - РПВ
603
420
80000.00
1а.
За отнасяне на разхода по предназначение
610
617


52000.00
28000.00
603
80000.00
2.
Корегиране на грешна заплата
603
420
150.00
2а.
Корегиран разход
617
603 
150.00
3.
Начислени осигуровки – 17.9%
(80000-150)Х17.9%=14293.15
604
гр.46
14293.15
3a.
За отнасяне на разхода по предназначение
52000 Х 17.9% = 9308 лв.
(28000 – 150) Х 17.9% = 4985.15 лв.
610
617


9308.00
4985.15
604
14293.15
3б.
Начислени удръжки за осигуровки – 12.9%
(80000-150)Х12.9% = 10300.65
420
гр.46
10300.65
4.
Начислен данък върху дохода – 10%
[(80000-150)-14293.15]Х 10%=6555.69лв.
420
452
6555.69
5.
Изплатена чиста сума – ПН
80000-150=79850-16856.34=62993.66
420
502
62993.66
6.
Преведено задължение – ПН
14293.15+10300.65=24593.80
гр.46
452


24593.80
6555.69
502
31149.49
7.
За приключване на разхода
701

94143.15
617
610
32835.15
61308.00

Дт                                                             сметка 420                                                          Кт
3б)                                                           10300.65
4)                                                               6555.69
5)                                                             62993.66
80000.00                                                      (1
    150.00                                                      (4
ДО                                                          79850.00
79850.00                                                           КО
 ДС                                                          79850.00
79850.00                                                           КС

Дт                                                             сметка 617                                                          Кт
1а)                                                           28000.00
2а)                                                               150.00
3а)                                                             4985.15
32835.15                                                          (7

ДО                                                           32835.15

32835.15                                                          КО

 ДС                                                          32835.15

32835.15                                                          КС


Дт                                                             сметка 610                                                          Кт
1а)                                                           52000.00
3а)                                                             9308.00
61308.00                                                         (3б

ДО                                                           61308.00

61308.00                                                           КО

 ДС                                                          61308.00

61308.00                                                           КСЗадача 11:
МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР
Основание
Дт
Кт
Сума
1.
Начислени суми за реклама – фактура
4000 Х 20%ДДС = 800 лв.
601
4531


4000.00
800.00
400
4800.00
1а.
Изплатено задължение
400
502
4800.00
2.
Отпуснати продукти от склада - искане
600
301
7900.00
3.
Начислена лихва – лихвен лист
620
494
920.00
3а.
Отчетен резултат
122
620
920.00
4.
Начислени заплати - РПВ
603
420
15000.00
5.
Начислени осигуровки
604
гр.46
4500.00
6.
Отчетена продажба
          Калкулационен лист
Продадена продукция      7900.00
Надценка 80%                   6320.00
Цена на категория          14220.00
ДДС 20%                           2844.00
Цена на населението      17064.00
500

17064.00
700
4532
14220.00
2844.00
6а.
Отписана продукция
700
600
7900.00
7.
Получени суми от чуждестранен туроператор
6000 USDХ1.55 = 9300
6000 USDХ1.60 = 9600
9600 – 9300 = 300
503

9600.00
410
724
9300.00
300.00
7а.
Отчетен резултат
724
122
300.00
8.
Начислена амортизация
602
240
4500.00
9.
Продадена печка – фактура
5400Х20% - 1080+5400=6480
410

6480.00
704
4532
5400.00
1080.00
9а.
Отписана печка
240
704


4400.00
3600.00
203
8000.00
9б.
Получени суми – б.б.
502
410
6480.00
9в.
Отчетен резултат
704
122
1800.00
10.
Установена липса – акт за начет
441

360.00
4532
301
442
60.00
250.00
50.00
10а.
Непризната рекламация - РКО
443

430.00
441
500
360.00
70.00
11.
Съдебно решение в полза на МОЛ
442
609


50.00
380.00
443
430.00
12.
Приключени разходни сметки
700

28380.00
601
604
603
602
609
4000.00
4500.00
15000.00
4500.00
380.00
12а.
Отчетен резултат
700
122
44940.00
13.
Начислен данък печалба
122
451
4612.00
14.
Приключена печалба от текуща година
122
121
41508.00
14а.
Разпределена печалба от минали години
41508Х10%=4151
121

41508.00
110
100
424
4151.00
5000.00
32357.00
14б.
Начислен данък върху дивидентите – 5%
32357Х5%=1617
424
452
1617.00
14в.
Изплатени дивиденти
32357-1617=30740
424
502
30740.00
15.
Приключено ДДС
4532
4531
800.00
15а.
Приключено ДДС
4532
4539
3184.00
15б.
Внесено ДДС
4539
502
3184.00

Дт                                                             сметка 700                                                          Кт
6а)                                                             7900.00
12)                                                           28380.00
12а)                                                         44940.00
67000.00                                                        
14220.00                                                           (6

ДО                                                           81220.00

81220.00                                                           КО

 ДС                                                          81220.00

81220.00                                                           КС

7900+28380=36280
67000+14220=81220
81220-36280 = 44940

Дт                                                             сметка 122                                                          Кт
3а)                                                               920.00
13)                                                             4612.00
    300.00                                                         (7а
  1800.00                                                         (9в
44940.00                                                         (12а
ДО                                                             5532.00
СУ                                                           41508.00
47040.00                                                           КО

 ДС                                                          47040.00

47040.00                                                       КС
41508.00                                                       Кр.с.


Дт                                                             сметка 4531                                                          Кт
1)                                                               800.00
800.00                                                            (15
                                                                  800.00
800.00


Дт                                                             сметка 4532                                                          Кт
15)                                                              800.00
15а)                                                          3184.00

2844.00                                                             (6
1080.00                                                             (9
    60.00                                                            (10
                                                                  3984.00
3984.00


Приход                      47040
Разход                            920
Счетоводна печалба 46120 Х 10% данък = 4612 лв.
46120 – 4612 = 41508 лв. чиста печалбаЗадача 12:

МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР
Основание
Дт
Кт
Сума
1.
Закупено олио – фактура, складова разписка
200л.Х0.80 лв.=160лв.Х20%=32+160=192 лв.
3031
4531


160.00
32.00
400
192.00
1а.
Заприходен чужд амбалаж
4бр. Х 20 лв. = 80 лв.
910
999
80.00
1б.
Изплатено задължение - РКО
400
500
192.00
2.
Закупено масло – фактура
60 кг. Х 4.40 лв. = 264 лв.
300
4531


264.00
52.80
400
316.80
2а.
Транспортни разходи - РКО
300
500
24.00
2б.
Заприходено масло по цена на населението
264+24=288
303
300
288.00
2в.
Предадено масло в магазина
Калкулационен лист
Масло 60 кг. Х 4.40 лв. =    264.00
Надценка 25%                        66.00
Транспортни разходи            24.00
Нетна стойност                    354.00
ДДС 20%                                70.80
Брутна стойност                  424.80
424.80:60=7.08 лв. за един кг. масло
7.08:4 = 1.77 лв. /1 пакет масло от 250 гр.
3032

424.80
303
3091
3092
288.00
66.00
70.80
2г.
Заприходен неинвентарен амбалаж
8 кашона Х 0.30= 2.40
306
709
2.40
2д.
Отчетен резултат
709
122
2.40
3.
Закупен оцет - фактура
Оцет 120л.Х0.50=60.00
Надценка 25% 15.00
Бутилки 120бр.Х0.40 = 48.00
Транспортни разходи 18.00
Нетна стойност 141.00
ДДС 20% 28.20
Брутна стойност 169.20
169.20:120л. = 1.41 лв. за една бутилка
300
4531


126.00
25.20
400

151.20

3032

169.20
300
3091
3092
126.00
15.00
28.20
3а.
Изплатено задължение
400
502
151.20
3б.
Заприходен чужд амбалаж
10каси Х 5лв. = 50 лв.
910
999
50.00
4.
Върнат чужд амбалаж
999
910
80.00
4а.
Продадени кашони
500
306
2.40
5.
Зачислено олио в супермаркета
Калкулационен лист
Олио 200л.Х0.80=160.00
Надценка 25% 40.00
Нетна стойност 200.00
ДДС 20% 40.00
Брутна стойност 240.00
3032

240.00
3031
3091
3092
160.00
40.00
40.00
5а.
Продадено олио
500

240.00
701
4532
200.00
40.00
5б.
Отписано олио
701
3032
240.00
5в.
За корегиране на прихода от продажби
701

80.00
3091
3092
40.00
40.00
6.
Бракувани стоки – акт за брак
609
3031
880.00
6а.
Липса на кашкавал
1кг. Х 10.80=10.80 лв. - фира
609
3031
10.80
6б.
Начетен МОЛ – акт за начет
4кг.Х13.50=54лв.Х20%ДДС=10.80+54=64.80 лв.
4кг. Х 10.80 = 43.20 лв.
441

64.80
4532
3031
442
10.80
43.20
10.80
6в.
Внесен начет - ПКО
500
441
64.80
6г.
Приключени ценови разлики
442
709
10.80
6д.
Отчетен резултат
709
122
10.80
6е.
Бракувани стоки – акт за брак
609
3031
1600.00
6ж.
Заприходен излишък
3031
709
320.00
6з.
Отчетен резултат
709
122
320.00
7.
Извършен ремонт в склада - фактура
601
4531


5600.00
1120.00
400
6720.00
7а.
Изплатено задължение - ПН
400
502
6720.00
8.
Начислени заплати - РПВ
603
420
8000.00
8а.
За отнасяне на разхода по предназначение
610
617


603
6500.00
1500.00
8000.00
9.
Начислени осигуровки – 17.9%
8000Х17.9% = 1432 лв.
604
гр.46
1432.00
9а.
За отнасяне на разхода по предназначение
6500Х17.9% = 1163.50
1500Х17.9% = 268.50
610
617


1163.50
268.50
604
1432.00
10.
Приключен приход от продажба
122
701
4360.00
10а.
Приключен разход
122

17522.80
609
601
610
617
2490.80
5600.00
7663.50
1768.50
11.
Финансовия резултат е загуба – няма записване
-
-
-
12.
Няма записване13.
Приключено ДДС
4532
4531
50.80
13а.
Приключено ДДС
4538
4531
1179.20


Дт                                                             сметка 701                                                          Кт
ДО                                                           26400.00
22000.00                                                         КО
5б)                                                               240.00
5в)                                                                 80.00
    200.00                                                           (5а                                                        
  4360.00                                                           (10
ДО                                                           26560.00
26560.00                                                           КО

 ДС                                                          26560.00

26560.00                                                       КСДт                                                             сметка 3031                                                          Кт
НС                                                           65000.00

1)                                                                 160.00
6ж)                                                              320.00
    160.00                                                         (5
    880.00                                                         (6
      10.80                                                         (6а
      43.20                                                         (6б
  1600.00                                                         (6е
ДО                                                           65480.00

  2694.00                                                           КО
62786.00                                                           СУ
 ДС                                                          65480.00
Кр.с.                                                        62786.00
65480.00                                                           КС


Дт                                                             сметка 3032                                                          Кт
НС                                                           90000.00

2в)                                                               424.80
3)                                                                 169.20
5)                                                                 240.00
   240.00                                                           (5б
 
ДО                                                           90834.00

   240.00                                                           КО
90594.00                                                          СУ
 ДС                                                          90834.00
Кр.с.                                                        90594.00
90834.00                                                          КС


Дт                                                             сметка 3091                                                          Кт

15000.00                                                      НС

      66.00                                                         (2в
      15.00                                                         (3
      40.00                                                         (5
      40.00                                                         (5в
ДО                                                           -
СУ                                                           15081.00
15081.00                                                           КО

 ДС                                                          15081.00

15081.00                                                           КС


Дт                                                             сметка 3091                                                          Кт

15000.00                                                      НС

      70.80                                                         (2в
      28.20                                                         (3
      40.00                                                         (5
      40.00                                                         (5в
ДО                                                           -
СУ                                                           15099.00
15099.00                                                           КО

 ДС                                                          15099.00

15099.00                                                           КС


Дт                                                             сметка 122                                                          Кт

  1500.00                                                        НС
10)                                                             4360.00
10а)                                                         17522.80
        2.40                                                         (2д
      10.80                                                         (6д
    320.00                                                         (6з
ДО                                                           21882.80

  1833.20                                                           КО
20049.60                                                           СУ
 ДС                                                          21882.80
Кр.с.                                                        20049.60
                                                                   загуба
21882.80                                                       КС


Дт                                                             сметка 4531                                                          Кт
1)                                                                   32.00
2)                                                                   52.80
3)                                                                   25.20
7)                                                               1120.00
   50.80                                                            (13
1179.20                                                           (13а
                                                                  1230.00
1230.00


Дт                                                             сметка 4532                                                          Кт
13)                                                              50.80

40.00                                                             (5а
10.80                                                             (6б
                                                                    50.80
50.80


Дт                                                             сметка 609                                                          Кт
6)                                                              880.00
6а)                                                              10.80
6е)                                                          1600.00

2490.80                                                         (10а

                                                               2490.80
2490.80Няма коментари:

Публикуване на коментар