понеделник, 5 декември 2011 г.

Счетоводен баланс

І Същност на счетоводния баланс

Определение за счетоводен баланс - това е средство за обобщено отразяване и съпоставяне на активите и пасивите на предприятието към определен момент. Часта на баланса, в която се показват активите(стопанските средства на предприятието) по техния конкретен състав и професионална роля се наричат актив. Частта, в която се показват пасивите (източниците на стопанските средства), отразяващи произхода и целевото им предназначение се нарича пасив. Между актива и пасива на баланса винаги съществува равенство. Съгласно националните счетоводни стандарти активът е ресурс, контролиран от предприятето в резултат на минали събития от които се очаква.
            Пасивът е съществено задължение на предприятието, което произтича от минали събития и чието уреждане се очаква да въведе до изтичане на ресурси носители на икономическа изгода. Счотоводният баланс се съставя в едостранна или в двустранна форма. При едностранната форма на счетоводен баланс на активите и пасивите са представени вертикално по начин, който дава възможност да се извеждат показателите необходими за целите на счетоводните анализи за дейността на предприятието.при двустранната форма активите и пасивите се разполагат хоризонталоно, като двете части са една до друга прието е в лявата част да се показват активите на предприятието, групиани по конкретен състав и функционална роля, а в дясната част-пасивите групирани по произход и целево предназначение. За бюджетите , засрахователите и банковите предприятия се утвърдени спецефични по форма и съдържания счетоводни баланси, които отчитат особеността на тези предприятия. В структуата на счетоводния баланс, съгласно нормативната база на счетоводството се посочват всички активи и пасиви, собственост на предприятието, групирани по раздели, групи и статии. Най-малките структурни единици на счетоводния баланс са баланстовите пера(баланстови статии). Наименованието на баланстовите статии изразява икономическото съдържание предназначение и рода на стопанските средства и техните източници и по принцип с малки изключения съвпадат с наименованието на отразените счетоводни обекти. Освен наименованието всяка балансова статия съдържа и стойностния размер на съответния актив и пасив. Съвкупността от всички балансови статии хормира съдържанието на счетоводния баланс. Техият брой и наименование зависи от обема и епецификата осъществяваната от предприятието дейост. В баланса под формата на баланстови статии намират наккретен стойностен израз само реално съществуващи активи, собственост на предприятието и техните източници. Чуждите активи, взети под наем взени на съхранение, на консигнация или за преработка и др. Елементи на стопанското правните взаимоотношения на предприятието с други предприятия и физически и юридически лица се изразяват като условни активи и пасиви в задбалансова част. Предпирятията могат да добавят нови балансови дати, когато посочените в номмативите документи не отговарят на съдържанието на дадена група активи или пасиви. Разграничаваме различни видове балансови статии в зависимост от избрания признак за класификация
            -в зависимост от мястото в баланса те биват активни и пасивни
            -в зависимост от функционалната роля и целевото им предназначение биват основни и регулиращи (корективни). Основните балансови стъпки отразяват действителните стойностни размери на активите и пасивите на предприятието в момента на отчитане. Корекциите в оценките на отчитаните могат да бъдат отразени чрез въвеждане на корективни балансови статии. Последните се използват за допълване или намаляване оценката на актива и паситите и от тази гледна отчка те се наричат допълващи или мамаляващи.
Допълващи- се записват в онази страна на счетоводния баланс в която е разположена основната баласвова статия с цел корекция на нейния стойностен размер до дейсвителен размер.
Намаляващите баланси се записват в противоположната на основната статия страна на счетоводния баланс. Счетоводните баланси, които съдържат регулиращи балансови статии се наричат брутни, а тези, при които липсват-нетни.
Активите, пасивите и собственя капитал в счетоводния баланс разработват съставна част на финансовия отчет, съгласно националния счетоводен стандарт 1 „представяне на финансови отчети се посочват до балансова стойност”.
За отразяване на правните стопански взаимоотношения се използват за балансови статии. Стойностните размери от тези статии не се включват в сумите на акттивите и пасивите на баланса, тъй като наличието на обекти с условен характер не оказва влияние върху размера на имуществото на предприятието.
Балансовите статии се обединяват и формират съдържанието на следващата по големина  структурна единица на счетоводния баланс наречена балансова глупа. Всяка група обобщава еднакви или сходни по икономически характер обекти. Най-големите структурни формирования в счетоводния баланс са разделите. Те обединяват сродни по своя характер балансови глупи балансовите раздели в активите са 2-дълготрайни и краткотрайни, в пасива са 3- собствен капитал, дългокрайни пасиви, краткосрочни пасиви. Таблицата на баланса след сумата на актива съответно на пасива се посочво и по един раздел за условни активи и пасиви. В счетоводния баланс разделите се обозначават с главни букви, групите с римски цифри, а статиите с арабски цифри.
Годишният счетоводен баланс се изготвят по една и съща схема, валидна за всички предприятиия. Нейното съдържание е посочено в чл.27 от закона за счетоводството.
1.      Активи-следните раздели:
А) дългосрочни активи-материялни запаси, краткосрочни вземания, краткосрочни финансови активи, парични средства и разходи за бъдещи периоди.
            2.Собствен капитал-като раздел са следните групи
А) основен в това число невнесен капитал
Б)премии от емисии
В)резерви от последвали оценки на активите и пасивите
Г)целеви резерви
Д) финансов резултат
            3. Пасиви в следните раздели
А) дългосрочни пасиви групирани като дългосрочни задължения, приходи за бъдещи педиоди и финансиране
Б) краткосрочни пасиви-групирани като краткосрочни задължения приходи за бъдещи периоди и задължения
В)активите и пасивите се подреждат в групите на всеки раздел на счетоводния баланс
Г) стойността на активите посочени в балансса се определят като разлика между отчетената им стойност и коректива отнасящ се за тази стойност. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар