понеделник, 12 декември 2011 г.

Капитал

Световната търговия и световният пазар откриват през 16век съвременната история на капитала. Понятието капитал прозтича от латинската дума caput. Тя означава заемане на парична сума срещу изплащане на определен размер и в определен срок лихва.
Капитал на предприятието – означава паричен израз на притежаването от предприятието имущество. Капитала отразява кои са източниците на средствата в предприятието, какъв е техния произход.
От гледна точка на източниците:
- собствен капитал – изразява каква част от имуществото на предприятието е негова собственост.  Собствения капитал се разглежда като пасив, тъй като е източник за финансиране. Той включва основния и допълнителния капитал и резерв и др.
Осн. Капитал: е относително постоянна величина. Той се сочи при регистрация на предприятието и служи като гаранзия пред кредиторите му. Промяната му се извършва само с решение на ръководството на предприятието.
Допълн. Капитал се формира съгласно устава на предприятието или по решение на неговия орган на управление. Предназначението му е да отразява промените в състоянието на капитала през съответен период от време.
привлечен капитал е чужд капитал. Той включва в себе си дългосрочните пасиви, краткоср. Пасив и финансиранията.
Заемен капитал се взима от банки със различен срок на възвращаемост.
- краткосрочни заеми – са със срок на възвръщаемост до 1 година и се използват обикновенно за доставка на краткотрайни активи
- дългосрочни заеми са със срок на възвръщаемост по голям от 1 година
- обликационни заеми са получени средства от предприятието с/у продадените от него облигации на др. Предприятия и граждани.
* невнесен капитал се отчита със знак –
* изкупените собствени акции отчитат се със знак –
Финансов резълтат = Пр – Рд
Акционерен капитал – акционерното дружество се учредява от 2 или повече физ. Или юредически лица. Капиталът му се формира въз основа на направените вноски от неговите съдружници под формата на акции. Съвкупността от тези акции се нарича акционерен капитал. Всяко лице независимо дали е юридическо или физическо което е зкупило акции от дадено предприятие е негов частичен собственик. Броя и относителният дял на притежаваните акции определят правата му в предприятието. Собственикът на акции има право да ги продава или разменя за други, т.е. те са стока и могат да се разменят чрез покупко-продажба.
Формирането на акционерния капитал се извършва по следния начин:
1) пуска се подписка за записване на акционери и продажба на акции
2) 2 или повече физ. Или юредически лица учредяват дружество на основата на притежаван собствен капитал.
И при 2 случая е необходимо да се събере минималния размер на капитала, който е определн в нормативните документи или в акта за учредяване на дружеството.
Ценни книжа – са документи с който се поема задължение отстрана на държавата или предприятието да изплати след определен период от време първоначалната му стойност плюс определн размер лихва. Видове ценни книжа:
* облигации
- поименни – на тях се вписва името на притежателя
- на приносител – те са безименни и могат свободно да се разменят
Акции – е една от много равни части от номиналния капитал на компанията, даваща право на своя притежател да получи част от разпределената печалба и от останалата стойност.
Акцията притежава:
- номинална стойност – отбелязва се в/у акцията
- емисионна стойност – по нея акцията се емитира на първичния пазар. Емисионната ст-ст не може да бъде по малка от номиналната
- борсова ст-ст – изразява пазарнаа оценка
Различават се следните видове акции:
* оименна и на приносител – в/у поименните се пише името на притежателя. Акц. Се регистрират в спец. Книга на акционерите.
* заменяеми и незаменяеми с/у облигации акции – в този случай те се превръщат от рисков в нерисков капитал
* обикновенни и привилигировани акции – на притежателя на обик. Акции се предоставят определни имуществени права и права на членство. Имуществените права са: получаване на сертификат, удостоверяващ притежаването на определн бр. Акции; получаване на дивиденти в пари и в допълнителни дялове и др.
Притежателя на привилигир. Акции се пост. В правилигир. Положение спрямо претеж. На обик акции.
Изплаща дивидентите първо на тях; при фалите се обезпечават от имуществото на предприятието.
Но те немогат да гласуват на общите събрания на обик. Акционери.
Видове пазари
- първичен на него се предлагат новоизддени акции които се пускат за първи път в обращение
- вторичен на този пазар се извършват всички следващи покупки и продъжби на ценни книжа, след пускането им на пъвичния пазар.
Първ и втор. Обхваща организираните фондове борси и извънборсови пазари

Няма коментари:

Публикуване на коментар