понеделник, 12 декември 2011 г.

Счетоводен баланс . Активи . Собствен капитал . Приходи и разходи . Пасиви.

Понятието баланс е с латински произход . То означава равенство , като понятие е средство за счетоводно отразяване . Счетоводниябaланс е техническо средство за отчитане . Разделен е на две части активи и пасиви . В актива ( деятелен , действащ ) се отчитат по видове и в паричен израз имуществото на стопанската единица , с която се осъществява дейноста като ДА ( ДМА , ДНА , ДФА и репутация ) . Дълготрайните активи ( ДА ) са тези , за които очакваната изгода от тях се черпи за повече от един отчетен период . За да се определи дали един актив трябва да се заприходи или да се отчете като разход се определя от ръководството на фирмата , според дейноста и . Всеки актив закупен по 300 лева се заприходява като ДА .
На дълготрайните амуртизируеми активи се начислява амортизация . Не се начислява амортизация на земя , паметници на културата и активи за отбраната , здравеопазването и образуванието . амортизация се начислява на ДМА , ДНА , ДФА и положителна търговска репутация ( превишаване на разходите по придобиване на едно предприятие от друго над дела на придобиване в справедливата стойност ) . Педприятията сами определят амортизационната си политика , която вклучва :
- класификация на дълготрайните активи , като на тази основа се определя полезен срок на ползване
( за машини , съоражения и оборудване той е 5 години , за транспортни средства – 3 години )
- начало на амортизацията – тя се начислява от месеца на придобиване на актива
- метод на амортизация – осигурява пропорции между получените икономически изгоди от използаните ДА и начислената амортизация като разходи , съобразени с ценовата политика на кооперацията , данъчно признатите размери амортизации са определени със закон
амортизацията е пренасяне сотйноста на актива на равни или неравни части за периода на амуртизиране .
Линейния метод на амортизация се разпределя пропорционално на периода за целия срок на годност на амуртизируемия актив .


Например амортизационната стойност на машина е 5000 лева или :
При нелинейните методи размера на амортизацията е разлияен в отчетните периоди и тези методи са :
- намаляващи – размера на амутизацията перз срока на годност е по – малък от предходния период
 (прилага се при  развит пазар , когато ефекта от ползването на активи е в експлатация и ползата се изразява с бързо морално и физчско износване) . Това са метод на на нааляващия остатък  , метод на равномерното намаление , метод на неравномерното намаление .

ГАН при метода на намаляващия остатък

При увеличаващитете нелинейни методи размера на амортизацията във всеки следващ период в рамките на срока на годност е по – голяма от предходния период .
В пасива на баланса се отчитат източниците на средства за получаване на активи . Пасивите биват краткосрочни и дългосрочни .
Собствения капитал включва основен капитал , в това число дялов капитал на членовете , определени със закон иле от общото събрание на кооперацията . При продажба или възникване на активи , собствен капитал , пасиви , приходи и разходи , всички те се оценяван по историческа цена . Тя може да е :
 - цена на придобизане – покупна цена и всички разходи за придобиване ( закупена машина за 5000      лева , плащаме за инсталация 550 лева , дв баланса ще посочим 5550 лева )
- справедлива цена – борсова цена , пазарна цена
- себестойност – всички разходи за производство в кооперацията ( разходи за суровини , материали , горива , енергия , възнаграждения и начисления , амортизации и други разходи за продажба , финансови разходи )
Счетоводния баланс , неговата форма и съдържание включва раздели , групи и статии .Разделите съдържат обобщаваща информация на средствата и източниците . В групите се посочват тези със сходен характер и има следната :


Баланс

на кооперация "Напредък" град Варна
Активи


Пасиви


I Дълготрайни активи

I Собствен капитал
1. ДМА


1. Основен капитал
1.1.1 Земи


2. Дялов капитал на членовете
1.1.2 Сгради


3. Премии от емисии
1.1.3 Машини и съоражения
4. Резерви от последни оценки
2. Дълготрайни нематериални активи
5. Финансов резултат
3. Дълготрайни финансови активи
5.1 Печалба от минали години
4. Репутация


5.2 Загуби от минали години
5. Разходи за бъдещи периоди
II Дългосрочни задължения
II Kраткосрочни активи


1. Приходи за бъдещи периоди
1.Материални запаси

III Kраткотрайни активи
1.2 Продукция


1. Краткосрочни задължения
1.3 Стоки


2. Приходи за бъдещи периоди
2.Крадкосрочни взимания2.1 Краткосрочни финансови активи2.2 Парични средства
2.3 Разходи за бъдещи периоди

В задбалансовата част са условните активи пасиви .
Кооперацията посочва във всяка група активи и пасиви . Балансите биват :
- встъпителен
- ликвидационен – при закриване на кооперацията
- годишен баланс - към 31.12
Според субекта баланса бива :
- на кооперация
- бюджетно предприятие
- банки
- застрахователни компании
С цел установяване на финансов резултат (печалба или загуба) , общо за кооперацията или за отделни дейности се съпоставят и се отчитат разходи и приходи . Това става в отчета за приходи и разходи . Той изглежда така :
Разходи
Приходи
I Разходи за обичайна дейност
I Приходи за обичайна дейност
1. Разходи по икономически елементи 
1.Нетни приходи от продажба на стоки
2. Суми с корективен характер
2. Приходи от финансиране
3. Финансови разходи
3. Финансови приходи
II Печалба от обичайна дейност
II Загуби от обичайни дейности
III Извънредни разходи
III Извънредни приходи
IV Счетоводна загуба
V Разходи за данъци върху печалбата
V Загуба
VI Печалба

Няма коментари:

Публикуване на коментар