понеделник, 12 декември 2011 г.

Задачи за избираемата дисциплина ”Компютърно счетоводство”

Да се съставят счетоводни статии за протеклите стопански операции:

Зад. 1. В стопанско предприятие са извършени следните стоп. операции:
            1. Записани са дялови вноски от съдружниците, както следва:
                        Иван Икономов                    4 дяла по 1 000 000 лв.
                        Петър Събчев                       5 дяла по 1 000 000 лв.
                        Георги Петров                      7 дяла по 1 000 000 лв.
            2. След 20 дни съдружниците внасят своя дял, както следва:
                        Иван Икономов        2 000 000 лв. и материали за 2 500 000 лв.
                        Петър Събчев            3 000 000 лв. и стоп. инвентар за 3 000 000 лв.
                        Георги Петров          2 000 000 лв. и машини за 7 000 000 лв.

Зад. 2. Удовлетворена е молбата на Иван Икономов – съдружник, за напускане на дружеството, който получава в брой 4 000 000 лв., което е размера на дяловата му вноска,  съгласно РКО ...

Зад. 3. Ръководството на дружеството взема решение за сметка на допълнителния капитал да бъде покрита загуба от минали години в размер на 1 500 000 лв.

Зад. 4. Ръководството на дружеството взема решение за сметка на неразпределена печалба от минали години да се увеличени допълнителния капитал с 3 000 000 лв. и резервите – с 2 500 000 лв.

Зад. 5. С търговска банка е сключен договор за краткосрочен заем в размер на 900 000 лв., получен по разплащателната сметка на дружеството. По получения заем са начислени лихви в размер на 10%. Със средствата от заема е погасено задължение към доставчик за 500 000 лв. и са закупени материали с дан. ф-ра за 200 000 лв., изплатени от разпл. с-ка. Начислените лихви по заема са изплатени от разпл. с-ка. След изтичане на договорения срок краткосрочния банков заем е погасен чрез задължение на клиент, закупил продукция от дружеството.

Зад. 6. Трансформирани са резерви за покриване на загуби от текущата година в размер на 500 000 лв.

Зад. 7. Приети са нови съдружници, които са записали дялови вноски в размер на 10 000 000 лв. със срок на погасяване два месеца. След изтичане на договорения срок съдружниците са направили следните вноски:
                        Сгради                                   1 300 000 лв.
                        Машини                                5 600 000 лв.
                        Трансп. средства                     600 000 лв.
                        Парични средства                2 500 000 лв.

Зад. 8. Получени са от клиенти 1 500 000 лв., постъпили по разпл. с-ка на дружеството и с 1 000 000 лв. е погасен отпуснат краткосрочен заем от обслужващата банка.

Зад. 9.  На базата на разрешен и предоставен краткосрочен банков заем са постъпили в разпл. с-ка на дръжеството 12 200 000 лв. от търговска банка. Със средствата от заема е закупено производствено оборудване за 11 000 000 лв. с дан. ф-ра. Услугата по транспорта, възлизаща на 240 000 лв. по себестойност е извършена със собствен транспорт на дружеството. При монтажа са направени следните разходи:
            За материали                          75 000 лв.
            За работна заплата               100 000 лв.
            За амортизации                        1 200 лв.
            За осигуровки                         32 200 лв.
Производственото оборудване е заприходено по цена на придобиване в състава на ДМА на дружеството.


Зад. 10. Доставени са 1 500 бр. Основни материали с единична покупна цена 50 лв. съгласно дан. ф-ра на доставчика. Във фактурата върху покупната цена е начислен 20 % ДДС. За транспорта на материалите са начислени на външно дружество 1 500 лв. с дан. ф-ра с включен ДДС. Сумата за материалите и транспорта са изплатени със средства от разпл. с-ка с пл. нар. След постъпване в склада материалите са заприходени въз основа на издадена скл. разписка.

Зад. 11. Получени са материали за 500 000 лв. от съдружник, записан като дялова вноска за формиране на основния капитал на дружеството.

Зад. 12. Получени са безвъзмездно от друго предприятие основни материали, оценени и заприходени по пазарни цени общо за 50 000 лв.. Приходът е отнесен по принадлежност.

Зад. 13. Проведена е инвентаризация на стоки в магазин № 2 на търговско дружество поради смяна на материално-отговорното лице. С протоколи са отчетени следните резултати:
-         излишък на 10 бр. пластмасови каси с единична продажна цена към момента на инвентаризацията 20 лв.;
-         бракуване на материали по отчетна стойност за 2 000 лв. поради изтичане срока на годност;
-         липса на стоки по вина на МОЛ за 800 лв. с продажна цена към момента на инвентаризацията 1 200 лв., включваща ДДС.

Зад. 14. Начислена е амортизация на ДМА общо за 400 лв., като 100 лв. са за сгради с производствено предназначение, 150 лв. за производствено оборудване, 100 лв. за транспортните средства и 50 лв. стопанския инвентар.

Зад. 15. Начислени са по ведомост заплати на персонала в адмонистрацията за 3 000 лв. Начислени са полагащите се осигуровки:  21.75% – пенсионно осигуряване; 2.25% ‑ общо заболяване; 3% ‑ ПКБ; 4.5% ‑ здравно и 0.7% ‑ трудова злополука. Разходите са отнесени по направление.

Зад. 16. Извършен е ремонт на административната сграда. Изплатени са от разпл. с-ка съгласно дан. ф-ра 10 500 лв.

Зад. 17. Отчетено е изразходваното през месеца гориво общо 2 000 л., като 1200 л. са закупени по 1.40 лв., а останалите 800 л. – по 1.45 лв. Разходът е начислен въз основа на авансови отчети на шофьорите с приложени дан. ф-ри. Същите са получили служебен аванс за 3 000 лв., като неизползваните средства връщат в касата. Транспортните средства са за извършване на основната дейност на дружеството.

Зад. 18. В полза на работниците и служителите са начислени парични обезщетения за болнични в размер на 3 200 лв. за с-ка на Националния осигурителен институт. Сумата е изтеглена от НОИ, тъй като начисленото парично обезщетение е одобрено от НОИ.

Зад. 19. Върху начислените средства за работна заплата ( 3 000 лв. ) са начислени осигуровки за сметка на работниците и служителите в размер на 10.5%. Начислен е следващият се данък върху дохода в размер на 500 лв. Удържани са суми за спестявания на персонала в ДСК за 2 000 лв.; за лични застраховки за 1 500 лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар