вторник, 28 август 2012 г.

ПРАВEН РЕЖИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ


Правният режим на дружествата за електронни пари се съдържа основно в наскоро допълнените Закон за платежните услуги и платежните системи (обн. ДВ, бр. 23 от 2009 г.) и Наредба № 16 за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (обн. ДВ, бр. 62 от 2009 г.), които нормативни промени, по отношение на дружествата за електронни пари, влязоха в сила, считано от 30.04.2011 г.

1. Същност на електронните пари
Електронните пари са парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна форма, която представлява вземане към издателя, издава се при получаване на средства, с цел извършване на платежни операции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни пари (чл. 76, ал. 2 ЗПУПС). По смисъла на § 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) “средства” са банкноти и монети, пари по сметка и електронни пари. 

Следователно, съгласно закона, електронните пари са приравнени на парите по сметка и парите в брой - банкноти и монети, но същевременно с това се и отличават от тях - имат самостоятелно съществуване като отделен вид парични средства, наред с парите по сметка и парите в брой. Подобно на парите по сметка те също представляват вземане, но за разлика от тях титулярят на това вземане не е титуляр и на сметка при издателя им. 
Уредбата на електронните пари обаче не намира приложение по отношение на парична стойност, съхранявана в инструменти, които могат да бъдат използвани за придобиване на стоки или услуги единствено в помещенията на издателя или по силата на търговски договор с издателя в рамките на ограничена мрежа от доставчици на платежни услуги или за придобиване на ограничени по вид стоки или услуги, както и по отношение на парична стойност, която се използва за извършване на платежни операции, изпълнявани чрез телекомуникационно, цифрово или информационно устройство, когато закупените стоки или услуги се доставят и се използват чрез телекомуникационно, цифрово или информационно устройство, и при условие че операторът на телекомуникационни, цифрови или информационни услуги не действа само като посредник между ползвателя на платежни услуги и доставчика на стоки и услуги.


2. Понятие за дружество за електронни пари
Понятието за дружество за електронни пари се съдържа в чл. 76 ЗПУПС като един от видовете издатели на електронни пари. Съгласно посочената разпоредба дружество за електронни пари е юридическо лице, което е получило лиценз за издаване на електронни пари по реда на ЗПУПС и актовете по прилагането му. По смисъла на чл. 74, ал. 1 ЗПУПС, наред с дружествата за електронни пари, издатели на електронни пари са банките по чл. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), Европейската централна банка и националните централни банки на държавите - членки, когато не действат в качеството си на органи на паричната политика или на органи, осъществяващи публичноправни функции. Лица, които не са издатели на електронни пари, нямат право да издават електронни пари. Лице, което възнамерява да издава електронни пари като дружество за електронни пари, трябва да получи лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, преди да започне да издава електронни пари (чл. 76, ал. 3 ЗПУПС). 
Издаването на електронни пари не представлява част от изключителния предмет на дейност на кредитните институции и в частност на банките. Съгласно последната редакция на чл. 2, ал. 2 и 5 ЗКИ същият беше редуциран до публично привличане на влогове или други възстановими средства, приемане на ценности на депозит и дейност като депозитарна или попечителска институция. 
Съгласно изричната разпоредба на чл. 77в ЗПУПС дружество за електронни пари не може да приема влогове или други възстановими средства по смисъла на ЗКИ, нито да начислява лихви или да предоставя каквито и да е други ползи, свързани с продължителността на срока, за който държателят на електронни пари държи електронните пари. 
От друга страна, новата редакция на чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗКИ изрично предвижда, че финансова институция е лице, различно от кредитна институция, чиято основна дейност е извършване на една или повече от посочените в закона дейности, в т.ч. и по чл. 2, ал. 2, т. 13 ЗКИ, а именно - издаване на електронни пари. В този смисъл, дружеството за електронни пари има качеството на финансова институция по смисъла на чл. 3, ал. 1 ЗКИ.


3. Правно положение на дружеството за електронни пари като финансова институция
Качеството на дружество за електронни пари и издател на електронни пари има юридическо лице, което след получаване на нарочен лиценз издава електронни пари по номинална стойност при получаване на средства. По искане на държателя на електронни пари дружеството за електронни пари е длъжно да изкупува обратно по всяко време и по номинална стойност паричната стойност на държаните електронни пари (чл. 75, ал. 2 ЗПУПС). В договора между издателя и държателя на електронни пари се посочват ясно и недвусмислено условията за обратно изкупуване, включително всички свързани с това такси, като на държателя на електронни пари се предоставя информация относно тези условия, преди да бъде обвързан от договор или оферта. Правата на обратно изкупуване на различни от потребители лица, които приемат плащания с електронни пари, се уреждат с договора между издателите на електронни пари и съответните лица.
За обратното изкупуване може да се начислява такса, само ако това е посочено в договора и ако е налице поне едно от следните условия: когато обратното изкупуване е поискано преди изтичането на договора; или когато договорът предвижда дата на изтичане и държателят на електронни пари прекрати договора преди тази дата; или когато обратното изкупуване е поискано повече от една година след датата на изтичане на договора. 
Таксата е пропорционална и съразмерна на действителните разходи, направени от дружеството за електронни пари. Когато обратното изкупуване е поискано преди изтичането на договора, държателят на електронни пари може да поиска обратно изкупуване на част от електронните пари или на цялата сума. Когато обратното изкупуване е поискано от държателя на електронни пари на датата на изтичане на договора или до една година след това, дружеството за електронни пари е длъжно да изкупи обратно цялата стойност на държаните електронни пари или да изкупи обратно всички средства, поискани от държателя на електронни пари, ако дружеството за електронни пари извършва друга дейност по смисъла на
чл. 77д, ал. 1, т. 5 ЗПУПС и делът от средства, предназначени да се използват като електронни пари, не е предварително известен.
Съгласно чл. 77д, ал. 1 ЗПУПС, освен издаването на електронни пари, дружеството за електронни пари има право да предоставя платежни услуги в пълния им обем по чл. 4 ЗПУПС, както и да предоставя кредит, когато са изпълнени условията, предвидени в чл. 19 ЗПУПС, ако е свързан с изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити; изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти; изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи; издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти, и/или изпълнение на платежни операции, при които съгласието на платеца за изпълнение на платежната операция е дадено посредством телекомуникационно, цифрово или информационно устройство и плащането е извършено към оператора на телекомуникационна или информационна система или мрежа, който действа само като посредник между ползвателя на платежната услуга и доставчика на стоките или услугите. Кредит не може да се предоставя от средства, получени в замяна на електронни пари и държани в съответствие с установеното в закона. 
Съгласно чл. 77д, ал. 1 ЗПУПС дружеството за електронни пари може да предоставя оперативни услуги и тясно свързани по отношение на издаването на електронни пари, и/или предоставянето на платежни услуги спомагателни услуги, както и да извършва дейност като оператор на платежна система с изключение на платежни системи, осигуряващи окончателност на сетълмента по Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19.05.1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (изменена с Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 06.05.2009 г.).
Дружеството за електронни пари може да осъществява и друга дейност при спазване на нормативните изисквания за нейното извършване (
чл. 77д, ал. 1, т. 5 ЗПУПС). Въпреки че законът не ограничава предмета на дейност, осъществяван от дружеството за електронни пари, все пак предвижда, когато дружеството за електронни пари, освен издаването на електронни пари и предоставянето на платежни услуги извършва и друга търговска дейност, БНБ да има правото да изиска отделянето в самостоятелно дружество на дейността по издаване на електронни пари и/или предоставяне на платежни услуги, ако по преценка на БНБ другата дейност засяга или може да засегне финансовата стабилност на дружеството за електронни пари или възможността на БНБ като надзорен орган да следи за изпълнението на изискванията на закона.
Когато е установено на територията на Република България, законът изисква дружеството за електронни пари да е учредено като дружество с ограничена отговорност (ООД) или акционерно дружество (АД) - аргументирано от чл. 10, ал. 4 ЗПУПС, приложим съгласно чл. 77, ал. 2 ЗПУПС. Като условие за започване на дейността законът изисква дружеството за електронни пари да е получило нарочен лиценз по реда на ЗПУПС. 
Дружество за електронни пари не може да издава електронни пари чрез представители, но може да разпространява и изкупува обратно електронни пари чрез представители - търговци, действащи от негово име (чл. 77е ЗПУПС). Представител е търговец, който извършва от името на лицензирано от БНБ дружество за електронни пари дейност (аргументирано от чл. 25, ал. 2 и чл. 77е, ал. 3 ЗПУПС). Дружество за електронни пари може да предоставя чрез представители и платежни услуги или да възлага осъществяването на оперативни функции, свързани с платежни услуги, ако са спазени съответно условията на ЗПУПС. Дружество за електронни пари, лицензирано в Република България, може да разпространява и изкупува обратно електронни пари, както и да предоставя платежни услуги на територията на друга държава - членка чрез представител. Дружество за електронни пари, лицензирано в друга държава - членка, също може да разпространява и изкупува обратно електронни пари, както и да предоставя платежни услуги на територията на Република България чрез представител. Дружеството за електронни пари обаче носи отговорност за действията на неговите служители, клонове, представители или подизпълнители (чл. 27, ал. 1 и чл. 77е, ал. 3 ЗПУПС). Представителите или клоновете на дружествата за електронни пари са длъжни да информират ползвателите на услугите им, че действат от тяхно име.


4. Издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция
Заявлението за издаване на лиценз се подава в писмена форма и към него се прилагат документите, предвидени в чл. 35, ал. 1 от Наредба № 16 на БНБ. Към заявлението задължително се прилагат и списъци на акционерите/съдружниците и притежаваните от тях акции/дялове от капитала, и на лицата, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие в капитала на дружеството за електронни пари, както и на лицата, с които заявителят се намира в тесни връзки по смисъла на § 1, ал. 1, т. 10 от ДР на ЗКИ. Физическите лица и законните представители на юридическите лица представят писмени декларации за произхода на средствата, с които са направени вноските срещу записаните акции, съответно дялове, или с които същите са придобити (чл. 35, ал. 1, т. 3 от Наредба № 16 на БНБ).
Преди да издаде лиценз, БНБ извършва проучвания за съответствие на представените документи с условията за издаване на лиценз и за възможностите на заявителя да изпълни изискванията за извършване на дейността, за която желае да бъде лицензиран. Когато е необходимо, БНБ може да се консултира с други компетентни органи. В срок до 3 месеца от получаване на заявлението и всички необходими документи БНБ взема решение за издаване на лиценз или отказва издаването на лиценз.
БНБ издава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, когато заявителят е представил всички изискуеми сведения и документи в съответствие с изискванията на закона и ако по преценка на банката заявителят отговаря на условията за издаване на лиценз (чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 77, ал. 2 ЗПУПС).
Лицензът се предоставя за неограничен срок и не може да се прехвърля на друго лице, както и да бъде обект на правоприемство.Агенцията по вписванията вписва в предмета на дейност издаването на електронни пари, след като й бъде представен издаденият от БНБ лиценз. След извършване на вписването от Агенцията по вписванията БНБ вписва дружеството за електронни пари в регистъра на лицензираните издатели на електронни пари.
Когато дружеството за електронни пари осъществява дейността си чрез представител или клон, то подава заявление до БНБ за вписването им заедно с необходимите за това документи. Представителите и клоновете не могат да започнат дейност преди регистрирането им. БНБ заличава от регистъра представител или клон на дружество въз основа на писмено заявление, подадено от дружеството за електронни пари, най-малко 7 дни преди датата на преустановяване извършването на дейност.
Ако дружеството за електронни пари възнамерява да възложи на подизпълнител осъществяването на оперативни функции, свързани с предмета си на дейност, то уведомява за това БНБ. Възлагането на важни оперативни функции на подизпълнител не може да се извършва по начин, който съществено намалява качеството на вътрешния контрол на дружеството за електронни пари или възможността на БНБ да следи за изпълнението на закона. Важни оперативни функции са тези, при които недостатък или пропуск при тяхното изпълнение би довел до съществено нарушение на изискванията на закона, на финансовите показатели, надеждността и/или непрекъснатото предоставяне на услуги от дружеството за електронни пари.


5. Отнемане на лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари
БНБ може да отнеме издадения лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на основанията, предвидени в чл. 15, във връзка с чл. 77, ал. 2 ЗПУПС, в т.ч. ако дружеството за електронни пари не разполага с достатъчно собствен капитал или не може да се смята, че ще продължи да изпълнява задълженията си към кредиторите. БНБ може да отнеме издадения лиценз и ако по нейна преценка дружеството за електронни пари би могло да застраши при продължаване на дейността си стабилността на платежна система, в която участва.
БНБ е длъжна да предприеме подходящи мерки за уведомяване на обществеността за отнемането на лиценза.
В срок до 7 дни след вземането на решение за отнемане на лиценза на дружество за електронни пари, БНБ отправя искане до Агенцията по вписванията за заличаване на тази дейност от предмета на дейност на съответния търговец в търговския регистър.


6. Изисквания към дейността на дружеството за електронни пари
Както е предвидено в Директива 2007/64/ЕО, законът въвежда изисквания за защитни мерки, които дружествата за електронни пари да прилагат по отношение на средствата, получени от ползвателите на услугите им. 
Съгласно изричната разпоредба на 
чл. 77в ЗПУПС дружество за електронни пари не може да приема влогове или други възстановими средства по смисъла на ЗКИ. Получените от дружеството за електронни пари средства от държател на електронни пари се обменят незабавно срещу електронни пари. Тези средства не представляват влог или други възстановими средства по смисъла на ЗКИ. Дружеството за електронни пари не може да начислява лихви или да предоставя каквито и да е други ползи, свързани с продължителността на срока, за който държателят на електронни пари държи електронните пари.
Дружествата за електронни пари са длъжни да не смесват и да отчитат отделно средствата, получени пряко или косвено от ползвателите на услугите им със средствата на лице, което не е ползвател на услугите им, или със собствените си средства. Те са длъжни също така да депозират в отделна сметка в банка получените средства от ползвателите на услугите им, които все още не са предадени на получателя или на друг доставчик на платежни услуги до края на работния ден, следващ деня, в който средствата са получени (чл. 21, ал. 2 ЗПУПС).
Съгласно чл. 21, във връзка с чл. 77г, ал. 1 ЗПУПС върху средствата по такива сметки не може да се налага запор и да се извършва принудително изпълнение за задължения на дружеството за електронни пари към лица, различни от ползвателите на услугите му. При откриване на производство по несъстоятелност за дружество за електронни пари средствата, получени от ползвателите на услугите му, не се включват в масата на несъстоятелността. По силата на чл. 77г, ал. 2 ЗПУПС обаче, средствата, получени под формата на плащане с платежен инструмент, не са предмет на посочените защитни мерки, докато не бъдат заверени по платежната сметка на дружеството за електронни пари или не бъдат предоставени на разположение по друг начин на дружеството за електронни пари в съответствие с изискванията за срока на изпълнение, посочен в чл. 64, ал. 2 от същия закон. При всички случаи тези средства са предмет на защитни мерки не по-късно от 5 работни дни след издаването на електронните пари. 
Дружеството за електронни пари информира БНБ предварително за всяко съществено изменение в мерките, предприемани за защита на средствата, които са били получени в замяна на издадените електронни пари.
Дружествата за електронни пари изготвят финансовите си отчети въз основа на Закона за счетоводството и съгласно изискванията на БНБ. За целите на надзора дружествата за електронни пари представят на БНБ отделни счетоводни отчети относно извършваните от тях услуги и относно допълнителните дейности в периодичност и със съдържание, определени от БНБ. Годишните финансови отчети на всяко дружество за електронни пари, както и надзорните отчети, определени от БНБ, се проверяват и заверяват от специализирано одиторско предприятие, което е регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит.

Велко Джилизов , юрист