четвъртък, 26 април 2012 г.

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА ЗА БАВНОСТ СРЕЩУ ОРГАНИТЕ НА ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


Подаването на жалба за бавност е способ за контрол при неспазване на срокове от страна на данъчната администрация, който е уреден в чл. 114 от Данъчния процесуален кодекс (ДПК).
Данъчният субект има право да подаде жалба, когато процедурата се забави неоснователно и извън законоустановените срокове. Подобна е хипотезата на чл. 217а ГПК, където е предвидено подаване на жалба за бавност, когато разглеждането на делото, постановяването на решението или изпращането на подадена срещу съдебното решение жалба се забави неоснователно. На основание § 21 от ПЗР на ДПК в производството по съдебното обжалване може да бъде подадена жалба за бавност на основание чл. 217а ГПК.
В ДПК процедурата по подаване на жалби за бавност е уредена в глава десета “Производство по издаване на данъчни актове”, а не в глава единадесета “Обжалване”. Затова жалба за бавност се подава срещу действия или бездействия на данъчния орган, който извършва данъчна ревизия и издава данъчен акт.
В производството на административен контрол върху данъчни актове не може да се приложи нито чл. 114 ДПК, нито чл. 217а ГПК. Непроизнасянето на регионалния данъчен директор в 45-дневния срок по чл. 120, ал. 1 ДПК не е основание за подаване жалба за бавност до главния данъчен директор. Съгласно чл. 121, ал. 4 и 5 ДПК непроизнасянето на регионалния данъчен директор в срока по чл. 120, ал. 1 се смята за потвърждение изцяло на данъчния ревизионен акт в обжалваната част. В този случай жалба против ДРА може да се подаде пред окръжния съд.
Данъчният субект подава жалба до горестоящия данъчен орган. Не е предвидено, че жалбата се подава чрез органа, чието действие или бездействие се обжалва. Затова не се подава и препис от жалбата.
Няма срок за подаване на жалбата. Тя може да се подаде, докато трае обжалваното действие или бездействие на данъчния орган.
Не е посочено какви реквизити трябва да съдържа жалбата, затова по аналогия на чл. 123 ДПК трябва да се приеме, че жалбата трябва да бъде написана на български език и да съдържа: наименованието, съответно фирмата или името, данъчния адрес, единния граждански номер, БУЛСТАТ и данъчен номер; посочване на действието или бездействието на данъчния орган, против които се подава; излагане на възраженията; в какво се състои искането; подпис на подателя. Към жалбата трябва да се приложат пълномощно, когато се подава от пълномощник, и доказателства, ако има такива.
Горестоящият данъчен орган проверява обстоятелствата по жалбата незабавно и се произнася писмено в тридневен срок. Указанията му към данъчния орган, чиито действия или бездействия са предмет на жалбата, са задължителни.
Препис от указанията се изпраща на жалбоподателя.
Актът, с който горестоящият данъчен орган се произнася по жалбата, не подлежи на обжалване.
Когато горестоящият данъчен орган констатира забавяне на производството, данъчният орган, допуснал забавянето, се наказва с глоба от 250 до 500 лв., а при повторно извършване на нарушението наказанието е глоба от 500 до 1000 лв. по реда на чл. 261, ал. 2, предложение последно от ДПК.
Д-р Ганета МИНКОВА, адвокат

понеделник, 9 април 2012 г.

ЕЛИМИНИРАНЕ НА РАЗЧЕТИ, ПРИХОДИ, РАЗХОДИ И ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ КОНСОЛИДИРАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ


С оглед съставянето на консолидираните финансови отчети за финансовата 2010 г., в този брой ще обърнем внимание на някои специфични особености в процеса на тяхната подготовка.

Заб. примерите са от 2010г. но все още актуални след като се приравнят към текущата 2012

Тъй като през 2011 г. не са настъпили промени в счетоводната нормативна уредба, съставянето им ще се извърши по реда, предвиден в чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч) и правилата, регламентирани със СС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, респективно МСС 27, за тези предприятия, които прилагат Международните счетоводни стандарти.
Кой съставя консолидиран финансов отчет?
Това задължение е предвидено за предприятията майки, когато са налице някое от условията по чл. 37, ал. 2 ЗСч. Към тези условия трябва да добавим и изискването на чл. 37, ал. 3 ЗСч за изрично посочените случаите, при които към правата на глас за определяне контрола на предприятието майка, се прибавят и правата на негово дъщерно предприятие.
Кога може да не се съставя консолидиран отчет?
В чл. 37а-37г ЗСч са посочени случаите, при които, въпреки изискванията на чл. 37, ал. 2 и 3 от същия закон за съставяне на консолидиран отчет, такъв може да не се съставя, ако е налице някое от посочените изключения. Най-често ще намери приложение разпоредбата на
чл. 37а ЗСч за “малка група”, т.е. ако групата, подлежаща на консолидиране, не превишава за текущата година два от посочените в чл. 37а от закона три показателя.
Какви основни изисквания трябва да се спазват?
а) предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия подлежат на консолидация, независимо къде се намират седалищата на дъщерните предприятия;
б) консолидираният финансов отчет и индивидуалните отчети, включени в консолидацията, подлежат на задължителен одит, съгласно 
чл. 38, ал. 3ЗСч;
в) консолидираният финансов отчет се съставя на базата на счетоводните стандарти (международни или национални), въз основа на които е съставен годишният финансов отчет на предприятието майка;
г) изискванията на 
Закона за счетоводството спрямо съставителите на финансови отчети се отнасят напълно и за съставителите на консолидирани финансови отчети;
д) ако за текущата година са настъпили съществени промени от организационен или структурен характер в групата, която се консолидира, при съставянето на консолидирания финансов отчет трябва да се коригира сравнителната информация за постигане на съпоставимост за текущата и предходната година.
Подготовка за консолидиране на финансовите отчети
Считаме, че съставът на групата за консолидация трябва да се изясни в началото на отчетната година. Така предприятието майка ще може да направи необходимото за уеднаквяване на счетоводните политики в групата. В противен случай при консолидацията ще трябва да се направят корекции само за целите на консолидацията, съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти.
След приключване на отчетната година следва да се организира приемането, проверката и сводирането на индивидуалните финансови отчети на групата, като евентуални грешки и различия се отстранят. Освен това, за нуждите на сводирането и елиминирането на вътрешните салда и обороти, следва да се съставят от предприятието майка и да се предоставят на дъщерните предприятия типови справки, антетки и други форми, които да улеснят сводирането и елиминирането.
Елиминиране на вътрешни за групата разчети, салда и обороти
След като финансовите отчети на всички предприятия от групата, подлежащи на консолидация, бъдат сводирани “ред по ред” за всички отчетни форми, започва най-трудната и отговорна работа - елиминирането на вътрешни за групата салда и обороти от разчети, приходи, разходи и финансови резултати. Тези действия трябва да бъдат направени прецизно, за да се постигне основната цел на консолидирания отчет: да се представи вярно и честно финансовото и имущественото състояние на групата така, сякаш тя е едно предприятие.
Бихме могли да кажем условно, че консолидацията на финансовите отчети протича на три етапа:
 • сводиране на съставните части на финансовите отчети на предприятията от групата “ред по ред”;
 • елиминиране на салда и обороти за вътрешни отношения;
 • съставяне на консолидирания финансов отчет по формите и правилата на СС 1 - Представяне на финансови отчети (респективно по МСС 1) и оповестяване на информацията, съгласно предвидените изисквания.
Процесът на елиминиране обхваща много и различни случаи. И тъй като не е възможно да обхванем всички от тях, ще спрем вниманието си на две от процедурите за елиминиране:
а) елиминиране на разчети между предприятията от групата;
б) елиминиране на вътрешни салда, приходи, разходи и финансов резултат от сделки в групата.
Не подценяваме важността и сложността и на другите процедури за елиминиране, но те са сравнително по-ясни и по-познати на предприятията. Не трябва да се забравя и елиминирането на съучастието в капитала на дружества от групата.
Елиминиране на разчетите в групата
Следва да се елиминират салда по разчети в групата, при които вземане на едно предприятие от групата представлява задължение на друго предприятие от групата, и обратно. Ако това не се извърши, ще се получи абсурдното положение, че консолидираното предприятие (групата) има да дава на себе си, респективно да взема от себе си и пр.
Дъщерните предприятия и предприятието майка от групата са самостоятелни юридически лица и осъществяват своите разчети с трети лица, включително и с предприятия от групата, като продажби и покупки. Във връзка с това към датата на финансовия отчет остават неуредени салда от вземания и задължения. Разчети в групата възникват и в резултат на предоставени заеми, временна финансова помощ, наемни отношения и пр. След като всяко предприятие е отчело към 31 декември на отчетната година издадените и получените документи, дублиращите се салда за разчети вътре в групата трябва да бъдат елиминирани. Разбира се, елиминирането изисква равнение за конкретните вземания и задължения. Евентуалните различия трябва да се отстранят за целите на консолидацията, а това, което не може да се уреди, следва да се третира като счетоводни грешки или да остане за изясняване в следващ период като вземане или задължение.
Предлагаме примерна схема за елиминиране на разчети, свързани с продажби (сметки от клиенти и доставчици). Аналогично се постъпва и с други сметки, отчитащи разчети - дебиторни или кредиторни.
1. В предприятие майка “А”
 
Вземания
 
Задължения
 
- от предприятие “Б” 
200
100
- от предприятие “В”
100 
50
- от предприятие “Г”
80 
-
- от предприятие “Д”
 
-
200
2. В предприятие “Б” (дъщерно)
 


- от предприятие “А”
100
200
- от предприятие “В”
 80
100
- от предприятие “Х”
 
 60
3. В предприятие “В” (дъщерно)
 


- от предприятие “А” 
50
100
- от предприятие “Б”
100
80
- от предприятие “У”
40
200

_________________
Сводиране “ред по ред”
800
1130
Елиминират се разчети
вътре в групата
630
630

_________________
За консолидирания отчет
в това число:
170
500
- “А” от “Г”
80
-
- “А” на “Д”
-
300
- “Б” от “Х”
50
-
- “В” от “У”
40
200
След елиминиране на вътрешните вземания и задължения (630) остават вземания от предприятия извън групата (170) и задължения към предприятия извън групата (500).
Общата сума за елиминиране 630 се получава, като се елиминират салда от вземане, които се намират като задължение в друго предприятие от групата. Например, предприятие “А” има да взема от “Б” 200 единици, а предприятие “Б” дължи на “А” 200 единици. Елиминират се и двете суми.
Целесъобразно е елиминирането на разчетите да става по счетоводни сметки, които съответстват с характера на разчета, като например доставчици и клиенти, дебитори и кредитори, и пр.
Елиминиране на приходи, разходи и финансов резултат от сделки и отношения на предприятия от групата
Тъй като въпросът за елиминиране на резултати от сделки е по-сложен, трябва да го представим със схематичен пример.
ПРИМЕР:
Предприятието майка е продало през годината на дъщерно предприятие част от произведена продукция. Купувачът - предприятие “Б”, реализира закупената продукция изцяло в рамките на годината навън от групата.
След сводиране на формата на отчета за приходите и разходите, на база отделна справка за вътрешните сделки в групата през годината, ще се извърши елиминиране както следва:
От консолидирания отчет като отчет на групата (едно предприятие) се вижда, че консолидираното предприятие е продало навън от групатапродукция за 280 ед. с разходи 160 ед., или е реализирало печалба за предприятието 120 ед. Това се получава, като се елиминират вътрешните обороти: продажба (240) и покупка (240).
В резултат на този разчет в консолидирания отчет за приходите и разходите:
 • ще се намалят приходите от продажби с 240 ед.;
 • ще се намалят разходите с 240 ед.;
 • финансовият резултат няма да се коригира, тъй като печалбата от двете продажби (вътрешната и външната) се натрупва, тъй като цялото количество продукция, продадено от “А” на “Б”, е продадено от “Б” навън от групата.
Съществува и друг вариант на разглеждания пример - към датата на консолидацията предприятието майка е продало въпросната продукция на предприятие “Б”, но то не е продало продукцията извън групата, т.е. същата е изцяло в наличност. В този случай при консолидацията:
 • при предприятието майка ще се елиминират продажби 240 ед. и разходи 160 ед., т.е. няма продажба въобще;
 • ще се елиминира финансов резултат 80 ед., тъй като няма продажба;
 • предприятие “Б” няма да елиминира нищо, тъй като не е отчело за годината продажба и финансов резултат;
 • в консолидирания отчет ще остане наличност на продукция 160 ед., тъй като няма продажба.
Възможни са и други, по-сложни варианти, като например:
 • предприятието майка “А” е продало продукцията на предприятие “Б” в рамките на годината, но то е продало само част от нея (примерно 50 на сто) навън от групата;
 • продукцията е произведена в предходна година, но се продава извън групата (“А” чрез “Б”) в текущата година. Тогава трябва да настъпят корекции, като се елиминират обороти от изменението на запасите;
 • в рамките на групата е извършена продажба на амортизируеми активи. В този случай трябва да се вземат предвид и амортизациите, т.е. ако дълготрайните материални активи не са продадени в рамките на годината навън от групата, трябва към 31.12. на годината да се възстанови и натрупаната амортизация в предприятие “А”.
Като важни въпроси на консолидацията трябва да отбележим и елиминирането на съучастието в капитала, платени/получени дивиденти вътре в групата, разчети по наеми в групата и пр.

Евгени РАНГЕЛОВ, магистър по финанси

Счетоводни услуги Пловдив                                      

ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И ПАЦИЕНТИТЕ


Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранното откриване на редица заболявания, които застрашават здравето и живота на човека.

Съгласно Закона за здравето държавните органи и институции планират, разработват и провеждат политика, насочена към опазване здравето на гражданите, чрез осигуряване на здравословна жизнена среда, обучение за здравословен начин на живот и здравна профилактика. За опазване здравето и работоспособността на гражданите лечебните заведения системно извършват профилактични прегледи и диспансеризация. На диспансеризация подлежат лицата с повишен здравен риск или със заболявания.
В Националния рамков договор за медицински дейности са посочени редът и условията за осъществяване на профилактиката от общопрактикуващите лекари и специалистите, както и обемът и видът на извършваните профилактичните дейности, които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща.
На осигурено лице не може да бъде отказано извършването на профилактичен преглед. Нещо повече - самите граждани трябва активно да желаят и инициират осъществяването на такъв преглед, с оглед ранното откриване на заболявания и минимизиране на последствията от възникнали и вече доказани такива.
При провеждането на профилактичен преглед на здравноосигурено лице пациентът може да попадне в рискова група, с оглед профилактиката на социалнозначими и приоритетни за страната заболявания. В тази връзка общопрактикуващият лекар формира следните рискови групи: сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, злокачествени новообразувания.
Профилактичните прегледи са задължителни за здравноосигурените лица.
Общопрактикуващият лекар и лекарят - специалист пък са задължени по подходящ начин да уведомят гражданите за провеждането им.
Лицата, които не се явят на задължителен профилактичен медицински преглед, изследване или имунизация, се наказват с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно неявяване - от 100 до 200 лв. Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените профилактични прегледи на здравносигурените лица.
През 2011 г. НЗОК започна заплащането на две изследвания за профилактика на едни от най-често срещаните онкологични заболявания - рак на гърдата и рак на простатата. Данните сочат, че за първите шест месеца на годината броят на извършените мамографски изследвания е 89 164. За същия период на 2010 г. те са били едва 28 596.
Извършените PSA изследвания за профилактика на рак на простата до края на юни са били 108 217, като за същия период на миналата година броят им е бил само 8800. Значителното увеличение на броя на тези изследвания се дължи на факта, че до миналата година те са правени единствено по преценка на личния лекар при съмнения за наличие на заболяване, а не профилактично.
През първото полугодие на 2011 г. 1 032 728 здравноосигурени на възраст над 18 години са преминали през профилактичен преглед. За същия период на миналата година те са били 1 043 813.
С цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания при лицата на възраст над 18 години, общопрактикуващият лекар формира рискови групи, като за пациентите, попаднали в тях, са предвидени допълнителни консултации със специалисти по профила на риска.
Редовно протичат профилактичните прегледи по програмите „Детско здравеопазване“ и „Майчино здравеопазване“. Данните показват, че за първите шест месеца на тази година са извършени над 315 303 профилактични прегледа на деца във възрастовата група до 1 година, както и 117 165 прегледа на деца от 1 до 2 години. За възрастовите групи от 2 до 7 години и от 7 до 18 броят на извършените за този период профилактични прегледи са съответно - 268 704 и 243 279. Децата на възраст до 1 година подлежат на профилактични прегледи ежемесечно, от 1 до 2 години - 4 пъти в годината, от 2 до 7 години - два пъти годишно.
Профилактичните прегледи при децата се извършват от личния им лекар, а в случай че той няма придобита специалност по детски болести, по желание на родителя или настойника, може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести.
Над 6421 са извършените профилактични прегледи на бременни жени от техните лични лекари и над 197 918 хиляди - от специалисти. Профилактиката на бременните се извършва от специалист по акушерство и гинекология или личния лекар по желание на жената, като при бременни с повишен риск се осъществяват от специалист по акушерство и гинекология.
За да бъде подобрена информираността на гражданите за обхвата и честотата на профилактичните прегледи, всеки общопрактикуващ лекар е длъжен да поставя на общодостъпно място в лечебното заведение информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат лицата над 18-годишна възраст.
Профилактичният преглед включва анамнеза и пълен обективен статус. При провеждане на профилактичен преглед общопрактикуващият лекар попълва амбулаторен лист за извършен профилактичен преглед и го прилага в здравното досие на здравноосигуреното лице.
Изследването на холестерол, триглицериди, кръвна захар и 
ЕКГ, мамография и PSA в рамките на календарната година, направено по друг повод, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.
Рисковите фактори, при наличието на които се назначава изследване на кръвна захар на гладно, са: хипертония, дислипидемия, затлъстяване, фамилна анамнеза за ЗД роднини по първа линия със ЗД (родители, братя и сестри), анамнеза за диабет по време на бременност или раждане на едър плод (над 4 кг), анамнеза за овариална поликистоза.