понеделник, 9 април 2012 г.

ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И ПАЦИЕНТИТЕ


Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранното откриване на редица заболявания, които застрашават здравето и живота на човека.

Съгласно Закона за здравето държавните органи и институции планират, разработват и провеждат политика, насочена към опазване здравето на гражданите, чрез осигуряване на здравословна жизнена среда, обучение за здравословен начин на живот и здравна профилактика. За опазване здравето и работоспособността на гражданите лечебните заведения системно извършват профилактични прегледи и диспансеризация. На диспансеризация подлежат лицата с повишен здравен риск или със заболявания.
В Националния рамков договор за медицински дейности са посочени редът и условията за осъществяване на профилактиката от общопрактикуващите лекари и специалистите, както и обемът и видът на извършваните профилактичните дейности, които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща.
На осигурено лице не може да бъде отказано извършването на профилактичен преглед. Нещо повече - самите граждани трябва активно да желаят и инициират осъществяването на такъв преглед, с оглед ранното откриване на заболявания и минимизиране на последствията от възникнали и вече доказани такива.
При провеждането на профилактичен преглед на здравноосигурено лице пациентът може да попадне в рискова група, с оглед профилактиката на социалнозначими и приоритетни за страната заболявания. В тази връзка общопрактикуващият лекар формира следните рискови групи: сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, злокачествени новообразувания.
Профилактичните прегледи са задължителни за здравноосигурените лица.
Общопрактикуващият лекар и лекарят - специалист пък са задължени по подходящ начин да уведомят гражданите за провеждането им.
Лицата, които не се явят на задължителен профилактичен медицински преглед, изследване или имунизация, се наказват с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно неявяване - от 100 до 200 лв. Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените профилактични прегледи на здравносигурените лица.
През 2011 г. НЗОК започна заплащането на две изследвания за профилактика на едни от най-често срещаните онкологични заболявания - рак на гърдата и рак на простатата. Данните сочат, че за първите шест месеца на годината броят на извършените мамографски изследвания е 89 164. За същия период на 2010 г. те са били едва 28 596.
Извършените PSA изследвания за профилактика на рак на простата до края на юни са били 108 217, като за същия период на миналата година броят им е бил само 8800. Значителното увеличение на броя на тези изследвания се дължи на факта, че до миналата година те са правени единствено по преценка на личния лекар при съмнения за наличие на заболяване, а не профилактично.
През първото полугодие на 2011 г. 1 032 728 здравноосигурени на възраст над 18 години са преминали през профилактичен преглед. За същия период на миналата година те са били 1 043 813.
С цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания при лицата на възраст над 18 години, общопрактикуващият лекар формира рискови групи, като за пациентите, попаднали в тях, са предвидени допълнителни консултации със специалисти по профила на риска.
Редовно протичат профилактичните прегледи по програмите „Детско здравеопазване“ и „Майчино здравеопазване“. Данните показват, че за първите шест месеца на тази година са извършени над 315 303 профилактични прегледа на деца във възрастовата група до 1 година, както и 117 165 прегледа на деца от 1 до 2 години. За възрастовите групи от 2 до 7 години и от 7 до 18 броят на извършените за този период профилактични прегледи са съответно - 268 704 и 243 279. Децата на възраст до 1 година подлежат на профилактични прегледи ежемесечно, от 1 до 2 години - 4 пъти в годината, от 2 до 7 години - два пъти годишно.
Профилактичните прегледи при децата се извършват от личния им лекар, а в случай че той няма придобита специалност по детски болести, по желание на родителя или настойника, може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести.
Над 6421 са извършените профилактични прегледи на бременни жени от техните лични лекари и над 197 918 хиляди - от специалисти. Профилактиката на бременните се извършва от специалист по акушерство и гинекология или личния лекар по желание на жената, като при бременни с повишен риск се осъществяват от специалист по акушерство и гинекология.
За да бъде подобрена информираността на гражданите за обхвата и честотата на профилактичните прегледи, всеки общопрактикуващ лекар е длъжен да поставя на общодостъпно място в лечебното заведение информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат лицата над 18-годишна възраст.
Профилактичният преглед включва анамнеза и пълен обективен статус. При провеждане на профилактичен преглед общопрактикуващият лекар попълва амбулаторен лист за извършен профилактичен преглед и го прилага в здравното досие на здравноосигуреното лице.
Изследването на холестерол, триглицериди, кръвна захар и 
ЕКГ, мамография и PSA в рамките на календарната година, направено по друг повод, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.
Рисковите фактори, при наличието на които се назначава изследване на кръвна захар на гладно, са: хипертония, дислипидемия, затлъстяване, фамилна анамнеза за ЗД роднини по първа линия със ЗД (родители, братя и сестри), анамнеза за диабет по време на бременност или раждане на едър плод (над 4 кг), анамнеза за овариална поликистоза.

Няма коментари:

Публикуване на коментар