вторник, 18 февруари 2014 г.

Разработване на проект по оперативна програма


Б И З Н Е С   П Л А Н 

По Мярка 312 от ПРСР
Фирма за разфасоване на мед

(име на проекта)
Иван Петров Драгиев
 (име на кандидата – физическо лице)

Сума на инвестицията  93 600 лв.


Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно  чл. 313 от НК за представени от мен неверни данни.

Подпис/печат: …………......…....................…..Забележки:
1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително).
2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен бизнес плана и спецификата на дейността, за която се кандидатства.

СЕКЦИЯ I. Въведение”
1.      Кратко описание на проекта.
Пчелният мед е натурален сладък продукт, получен от медоносните пчели от нектара на растенията или от секрециите на живите растителни части или на смучещите насекоми (листни въшки) по растенията, които пчелите събират, трансформират чрез комбиниране със специфични вещества от организма си, дехидратират, складират и съхраняват в пчелни килийки за доузряване.
Често понятието пчелен мед с цел реклама неправилно се изполва за други синтетични продукти, като например "боров мед" (екстракт от борови връхчета с подсладители), които по никакъв начин не могат да се съпоставят с хранителните и лечебни качества на меда.
Биологичен пчелен мед и биологични пчелни продукти се получават в сертифицирани биологични пчелини, при спазване на редица строги изисквания.
При прилагането на принципите на биологичното пчеларство се елиминират всички възможни пътища за замърсяване на пчелния мед и пчелните продукти.
Основна дейност на  МЕД-98 ЕООД ще бъде изкупуването и разфасоването на мед в блистери от  по 0,020 кг, които ще бъдат предлагани главно на местният пазар в големите търговски вериги.
Срока за реализация на инвестицията е 4 месеца, включващи пазарно проучване, конкурс за избор на фирма за техника, доставка на закупените ДМА и монтаж, подбор на персонал и обучението му за работа с машините, проверка за изправността им при работа, тяхната поддръжка, закупуването на биологично чист натурален пчелен мед, блистери, съдържащи 0,020 кг мед в тях (особено подходящи за добавка към закуска) и етикети за тях.Фирма  МЕД-98 ЕООД ще стартира на дейността си на 1-ви януари 2013 година. Производствената база ще се намира в с. Сливек, община Ловеч област Ловеч. Проекта на фирма  МЕД-98 ЕООД е по  програма за развитие на селските райони - Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.
Фирма МЕД-98 ЕООД  ще използва съществуваща производствена сграда, по която е извършен ремонт.  Сградата отговаря на всички нормативни изисквания на ХЕИ противопожарана безопастност. Тя е собственост на бенефициента по проекта - Иван Петров Драгиев.
Кредитите, необходими на фирмата за осъществяване на тази дейност ще бъдат 2:
инвестиционен и оборотен кредит. Кредитите ще бъдат отпуснати от банка „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД. Инвестиционният кредит ще бъде в размер на  93 600 лв., а оборотният 153 000    лв. Начина на погасяване е както следва:
за първата година периода е гратисен, а за останалите три години ще бъде начислена  лихва, чиито размер е равен  на 7 % месечно върху заема. Лихвите се начисляват текущо при стриктно спазване на принципа за текущо начисляване.
Поради сезонният характер на придобиване на продукта (меда) ще бъдат наети временни работници (5 на брой, единият ще бъде техник) от бюрото по труда за срок от 9 месеца, които ще учавстват в самия производствен цикъл.
Фирмата ще разполага и с един счетоводител от с. Сливек , заетостта на който ще бъде  12 месеца в годината.
Управителя, на фирмата ще бъда аз -  Иван Драгиев. Отговорностите ми като управител на фирмата ще бъдат насочени главно по отношение на управлението, ще договарям разпространението на продукта съобразно сроковете, опоменати в договорите, които ще сключа с големите търговски вериги, ще следя за качественото изпълнение на възложените от мен задачи, кaсаещи работният ми персонал. Заетостта ми ще бъде 12 месеца в годината.
Моята цел е да повиша стандарта на живот, както на персонала, който ще наема, така и своя собствен.  Сумата на инвестицията, за която кандидатствам е в размер на  93 600 лв. Тази сума ми е необходима за да стартитам дейността, която възнамерявам да развивам, а именно: проучване на пазара – 200 лв., клипирана реклама на предлагания продукт – 2 000 лв., поместване на реклама в официлният сайт на Община Ловеч с цел реклама на фирма МЕД-98 ЕООД - 1 500 лв., адвокатски хонорар по вписване на фирмата в Търговският регистър – 1 500 лв., проучване  на фирма за техника - 400 лв., доставка, монтаж и настройка на придобитите ДМА, сертифициране – 1 000 лв., избор на  работна ръка, първоначален пуск на машините – ще бъде за сметка на доставчика на ДМА, обучаване на персонала, зает в производството за работа с машините, закупуване на термоформоваща машина „TFM 200”– 64 000 лв. Тя ще се използва за формоване, пълнене и запечатване на блистер контейнери с разнообразна форма и размери. Подходяща е за пакетиране на продукти като мед, конфитюр, масло, шоколад, кондензирано мляко. Tранспортна лента от неръждаема стомана AISI 304 – 18 000 лв., доставка, монтаж и настройка за работа с тях, компютърна конфигурация  - 3000 лв., софтуер –2000 лв.
Оборотният кредит е в размер на 153 000 лв. и е необходим за посрещане на:
Разходите по дейността на фирмата за първата година, в т.ч – разходите за суровини, материали и външни услуги и заплати са  лв., както следва:
Мед/кг – 60 000 лв. (12 000 х 5 лв./кг = 60 000 лв.), (цената 1 кг.мед е 5 лв.), закупен от местната фирма ЕТ „Иван Иванов”, със 30 годишен стаж в областта, притежаващ всички видове сертификати и лабораторни изследвания за качеството на меда. Цената на меда за първите 2 години ще е 5 лв., а за следващите 2 г. ще нарастне на 5,5 лв./кг. Първата година купувам 12 000 кг./мед, втората година 16 000 кг./мед, третата и четвърта година 20 000 кг./мед.
Блистери – 600 000 х 0,05 = 30 000 лв. Цената блистера  за първите 2 години ще е 0,05 лв./бр., а за следващите 2 г. ще нарастне на 0,07 лв./бр.
Етикети – 600 000 х 0,02 = 12 000 лв./год. Цената им  за първите 2 години ще е 0,02 лв./бр., а за следващите 2 г. ще нарастне на 0,04 лв./бр.
Кашони по 100 бр. блистери в кашон – 600 000 : 100 бр. в кашон = 6 000 кашона за 1 год.
6000  х 0,64 = 3 840 лв.(цената 1 бр. кашон е 0,64 лв).Цената на кашоните за първите 2 години ще е 0,64 лв./бр., а за следващите 2 г. ще е 0,72 лв./бр.
Външни услуги (ток, телефон, вода и др.) – 1г. х 6 000 = 6 000 лв.
Закупуване на сертификат за качество на меда ISO 9001:20081 400 лв.
Сключване на договор с фирма за извозване на отпадъците в процеса на работа за 1 г. – 350 лв.  Цената такса/смет за първите 2 години ще е 350 лв., а за следващите 2 г. ще нарастне на 400 лв.
Изготвяне на изпълнителска документация, необходима за осъществаване на проекта, вкл. разрешителните от  ХЕИ 2 000 лв.
Заплати на персонала за първата година:
Управител: 8 489 лв.
Счетоводители (1) : 7 074 лв.
Работници (5) : 21 222 лв.
2.Очакван резултат след завършване на проекта.
1.Чрез разширяване на пазара на местно равнище, основна цел е стремежът за печалба чрез предлагане на продукта (блистери с мед от по 0,020 кг).
2.След направеното предварително проучване на пазара и нарастващото потребителско търсене, слкючване на договори с големите търговски вериги.
3. Стремеж към привличане на клиенти на конкурентни фирми, предлагащи същият продукт, чрез промоции.
4.Очакван резултат след завършването на проекта е продажбата на блистери мед, като производственият капацитет на машините ще нарасва бавно, но сигурно.
За 1-та година натоварването на машините е 60 % или 600 000 бр., (12 000 кг. / 0,020 = 600 000бр.), за 2-та година 80 % или  800 000 бр.(16 000 кг. / 0,020 = 800 000) през третата и четвъртата година  ще бъде 100 % натоварването на ДМА, а броят на блистерите ще бъде 1 000 000 бр. (20 000 / 0,020 = 1 000 000 бр.)
Продуктовата цена ще се променя плавно, съобразно нарастването на цените на всички стоки и услуги, необходими в процеса на работа, за да бъде реализиран крайният продукт.
2.1 Устойчива заетост за периода на бизнес плана.
Новоткритите работни места ще бъдат:
Един управител, един счетоводител, четири работника, един техник. Работниците и техника ще бъдат назначени на временни трудови договори (до приключване на работата), т.е 9 месеца в годината, а управителя и счетоводителката ще са заети целогодишно. Промени в работните места за периода на бизнес плана, като увеличаване или съкращаване на такива не се предвиждат. 
СЕКЦИЯ II.Описание на кандидата (дейност, пазар, конкуренти)”
1. Кратка информация за дейността на кандидата, вкл. стойност на дълготрайните материални активи съгласно данните от последния счетоводен баланс
НЕПРИЛОЖИМО
2.      Правен статут.
Бенефициент по проекта е физическото лице - едноличен търговец .
Името на фирмата : ЕТ „МАГ 87”.
Материално отговорното лице – Иван Петров Драгиев
 (посочва се отново името на кандидата-физическо лице, както и замисления правен статут
на създаваното по проекта микропредприятие)
3. Организация, структура и управление, вкл. постоянно зает персонал.
Организационната схема на персонала на фирмата се състои от управител, административно лице - счетоводител и временни работници и техник/поддръжка:
Управител – Иван Петров Драгиев с висше икономическо образование, завършил в ВСУ „Черноризец Храбър -  през 2009 г
Счетоводител – Людмила Петрова Мирчева  завършила образователно-квалификационна степен „магистър” специалност „Счетоводство и контрол” в ПУ „Паисий Хилендарски”
Временни работници –  5 души, изпълняващи работата, за която са наети
4. Предпроектно проучване.
4.1. Конкуренция.
· Брой на конкурентите, произвеждащи и предлагащи конкурентни на проектните продукти (услуги). Източници, на които се базира тази информация на кандидата:
Предпроектно проучване.
Състои се в следното:
 консултиране във връзка с интереса към предлаганият продукт, оглед на сградата (тя е съществуваща),
консултация, относно стъпките за реализация на инвестицията,маркетингово проучване, късаещо търсенето на този вид продукт,проучване на местния пазар, оценка възможностите за успешно присъединяване към пазара.
 Конкуренция.
След направеното проучване се установи, че основни конкуренти са ни:
"Лиал Апипродукт БГ" ООД е една от водещите фирми, преработвателки на пчелен мед в България. Предмет на дейност на предприятието са изкупуване, преработка и реализация на пчелен мед.
Намира в с. Сливек, област Ловеч.
Фирма Булмед 2002 ЕООД се занимава с производство и търговия с мед и пчелни продукти, със седалище гр. София .
МЕВИЕООД - каталожна търговия с пчеларски стоки и пчелни продукти
"ПИКО" ЕТ  - гр Габрово, е дългогодишен производител на дребна разфасовка на пчелен мед.
· Основни очаквани местни конкуренти:
Основен конкурент на територията на с. Сливек, е фирма "Лиал Апипродукт БГ" ООД
· Преимущества на кандидата пред очакваните конкурентите (предимства на продуктите/услугите му):
Фирма МЕД-98 ЕООД ще стартира дейността си, като цената за единица себестойност на предлаганият продукт ще бъде по-ниска от тази на конкурентите, а качеството на меда - отлично.
Пчелният мед е хранителен вискозен, течен или кристализирал продукт, произвеждан от медоносни пчели от нектара на цветовете или секрециите от или върху живите части на растенията, които пчелите събират, трансформират, комбинират с конкретни вещества, които те отделят, складират и оставят да узреят във восъчни пити. За натурален се смята медът, който не е загряван, не е миксиран, няма примеси от други храни и подсладители /глюкоза, фруктоза, изосуит, глюкозо-фруктозен сироп/ и който не е получен чрез преработката на захарен сироп, с който са захранвани пчелите по време на медосбор.
· Сравнение с цените на конкурентите. Източници, на които се базира тази информация на кандидата:
За да си осигури сигурни клиенти на пазара и за да задържи техният интерес, фирмата ще предлага продукта на цена, по-ниска, от тази на конкуренцията
· Начини за повишаване на конкурентноспособността.

Запазване на цените в първите 2 години, максимално добро обслужване, добро отношение към тъгговските вериги, които ще разпространяват на местно ниво продукта ,изграждане на доверие и не на последно място мотивиране на персонала за качествено изпълнение на възложените им задължения.
4.2. Пазарна среда.
Тъй като фирмата е със стартираща дейност, тя трябва да вземе под внимание поведението и начина, по който конкурентноспособните фирми осъществяват своите. Първонавално размера на пазарния дял към който МЕД-98 ЕООД ще се ориентира ще е малък, с перспективи за бъдещо развитие и заемане на върхови позизии в бранша.
· Пазарен сектор, в който кандидатът ще развива дейността си. Очаквания на кандидата за развитието на пазара в бъдеще и за факторите, влияещи в тази посока:
- Очаквано увеличаване на конкуренцията на местно ниво
На местно ниво, основен конкурент на фирма  МЕД-98 ЕООД ще бъде фирма "Лиал Апипродукт БГ" ООД
- Очаквани промени в потребителското търсене
Потребителят винаги се е се стремял към максимална полза, изгода или полезност в потреблението. Очакваме търсенето на предлаганият от нас продукт да нараства.Промените в потребителското търсене няма да бъдат големи.
- Очаквана чуждестранна конкуренция
....................................................................................................................................................................................

4.3. Друго извършено проучване на дейността (местен пазар на труда, заетост, квалификация ...).
Проучване за местния пазар на труд направихме в бюрото по труда в гр. Ловеч. С тяхна помощ и съдействие – ние намерихме квалифицирана работна ръка, която ни е нужна. Така подпомогнахме безработните лица да си намерят подходяща работа и с това да повишат качеството си на живот.
(посочват се изводите от вече звършени проучвания, полезни за стартираната по проекта дейност)

5. Разработки (когато се предвиждат такива по проекта).
     Не се предвиждат такива.
5.1. Маркетингова стратегия.
Ще бъде проведена проучване на пазара сред жителите на община Ловеч, която ще цели да покаже отношението на хората към подобен проект и бъдещите ползи, до които той ще доведе, и доколко те са запознати с неговата същност. Ще стартира рекламен клип в началото на периода, непосредствено преди изпълнението на проекта.Така местното население ще бъде информирано в детайли за предстоящата дейност на фирма МЕД-98 ЕООД.
Дистрибутори/разпространители на предлагания продукт ще бъдат „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ”, „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ, „БИЛЛА” БЪЛГАРИЯ, LIDL БЪЛГАРИЯ и „КАРФУР БЪЛГАРИЯ” АД. Глобалната цел е основната причина за създаването на фирмата.
Икономическата и политическа криза, в която се намира държавата в момента не позволява на фирмата бързо да реализира печалба.
Цената, на която първоначално (първа год.) ще се предлагат блистерите с мед е 0.42 лв. Продукта предварително е проверен в няколко независими лаборатории в страната. Стойностните показатели, установени от изследването на меда покриват изцяло критериите за качество  на продукта.
Сключването на договори с опоменатите търговски вериги, техният интерес към предлаганият от фирмата продукт се дължи най-вече ниската продажна цена и доброто качество, която фирмата определила  за продукта си.
Фирмата има намерението след утвърждаването си  да увеличи капацитета на производство си и да разшири дистрибутивните канали.
За да стартира дейността си ще бъдат необходими:
-       разрешителни от  ХЕИ
-       разрешителни за откриване на търговския обект
             -  вписването на фирмата в търговският регистър, съобразно ЗДДФЛ

5.2. Системи за управление.
Сертификатът, който фирма МЕД-98 ЕООД ще използва е ISO 9001:2008. Фокусът на стандарта е върху управлението на процесите и удовлетвореността на клиентите.
Ползите от сертификацията са следните:
 • Повишен фирмен имидж и международно разпознаваема гаранция за надеждно партньорство 
 • Отговорност, дисциплина и проследимост на дейността на база ежегодните надзорни одити
 • Все по-често необходимо условие за участие в търгове, конкурси и поръчки
5.3. Рекламни и информационни кампании.
Информация ще бъде поместена в официалния сайт на община Ловеч, както и ще се излъчва реклама на предлагания продукт по TV,ще се публикува информация в сайта на общината при необходимост от нови работни места.
(посочват се разработки, които допълнително ще се осъществяват и/или възлагат на аутсорсъри
от създаваното по проекта микропредприятие)
СЕКЦИЯ III. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта. Доставчици и клиенти”
1. Обект и източници за финансиране на проекта.
Таблица 1 Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по проекта
(лева)
Инвестиция
Единична цена
Стойност*
Включително
Собствени средства (%)
Кредит (%)
Други (%)
Вид
Модел, порода, тип, други
К-во
Мярка
A
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
термоформоваща машина „TFM 200”
„TFM 200”
1
бр.
64 000
64 000
-
100
-
Транспортна лента
AISI 304
1
бр.
18 000
18 000
-
100
-
доставка, монтаж и настройка
-
1
бр.
Вкл.
Вкл.
-
-
100
Компютърна конфигурация
NEC
2
бр.
3000
3000

100

Софтуер

1
бр.
2 000
2000

100

Общо
87 000

Посочва се валутният курс използван за изчисление стойността на инвестицията


Таблица 1а Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по проекта
(лева)
Инвестиция
Единична цена
Стойност*
Включително
Собствени средства (%)
Кредит (%)
Други (%)
Вид
Модел, порода, тип, други
К-во
Мярка
A
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
ИОбщо


Посочва се валутният курс използван за изчисление стойността на инвестицията

3.        Етапи при изпълнение на инвестиционния проект.
Таблица A Етапи при изпълнение на инвестиционния проект

(лева)
Дейност/Активи
Дата на реализация/ Придобиване
Дата на въвеждане в експлоатация
Стойност
А
Б
В
Г
1Проучване на пазара
1 месец

200
2.Клипирана реклама на предлагания продукт
1 месец

2 000
оместване на реклама в официлният сайт на Община Ловеч
1 месец

1 500
4.Адвокатски хонорар по вписване на фирмата в Търговският регистър
1 месец

1 500
5.Проучване  на фирма за техника
2 месец

400
6. Доставка, монтаж и настройка на придобитите ДМА
3 месец
4 месец
За сметка на доставчик
7.Сертифициране
3 месец

1000
8. избор на  работна ръка

4 месец

9.Първоначален пуск на машините

4 месец
За сметка на доставчик
10.Обучаване на персонала, зает в производството за работа с машините

4 месец
За сметка на доставчик
11.Термоформоваща машина „TFM 200”

4 месец
Виж табл.1
12.Транспортна лента от неръждаема стомана AISI 304

4 месец
Виж табл.1
13. компютърна конфигурация

4 месец
Виж табл.1
14. софтуер

4 месец
Виж табл.1
Общо
6 600


3. Етапи за реализация на проекта при изплащане на части от инвестицията
Таблица Б Етапи за реализация на проекта при изплащане на части от инвестицията
(лева)
Дейности/Активи
Начална дата/
Дата на придобиване
Крайна дата/
Дата на въвеждане в експлоатация
Стойност
А
Б
В
Г
Общо


4. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект.
Таблица В
(лева)
Дейности
Вложени средства
Източник
А
Б
В5. Доставчици
Таблица Г Настоящи доставчици
(лева)
Доставчици
Вид на доставките
% от доставките
Неплатени задължения
Падеж
А
Б
В
Г
Д


Общо
Таблица Д Бъдещи доставчици
                                                                                                                                                                                            (лева)
Доставчици
Вид на доставките
% от доставките
Условия  на плащане
A
Б
В
Г
Унион КехлибарООД
Поддръжка/машина
100%
На 10 .число от месеца
ФИЛИПЕКСООД
Поддръжка/машина
100%
На 10.число от месеца
БГСервиз ООД
Поддръжка/компютри,
Софтуер
100%
На 15.число от месеца
ЕТ „ИВАН ИВАНОВ”
Доставка мед
100%
При доставка
„БЛИСТЕР” ООД
Доставка блистери
100%
При доставка
„РОЛКО БЪЛГАРИЯ” ООД
Доставка етикети
100%
При доставка
Хамали КОРЕКТ – ел. сайт за кашони
Доставка на кашони
100%
При доставка
ток
Доставка на ел.енергия
100%
На 20.число от месеца
ВИК
Доставка на вода
100%
На 25.число от месеца
БТК
Доставка на мрежа
100%
На 25.число от месеца
сертификат за качество
Изискване  към продукта
100%
При получаване6.Клиенти.
Таблица Е Настоящи клиенти
(лева)
Клиенти
Вид на продукцията/услугите
% на продажби
Годишни продажби
Условия  на плащане
Падеж
А
Б
В
Г
Д
Е
Таблица Ж Бъдещи клиенти
(лева)
Клиенти
Вид на продукцията/ услугите
%  на продажби
Годишни продажби
Условия на плащане
А
Б
В
Г
Д
„МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ”
Блистери с мед 0,020 кг.
30 %
180 000 бл.
По банков път
КАУФЛАНД-БЪЛГАРИЯ
Блистери с мед 0,020 кг.
20 %
120 000 бл.
По банков път
„БИЛЛА” БЪЛГАРИЯ
Блистери с мед 0,020 кг.
20 %
120 000 бл.
По банков път
LIDL БЪЛГАРИЯ
Блистери с мед 0,020 кг.
20 %
120 000 бл.
По банков път
„КАРФУР БЪЛГАРИЯ” АД

Блистери с мед 0,020 кг.
10 %
60 000 бл.
По банков път


Таблица З Продукция за  износ
(лева)
Клиенти
Вид на продукцията/ услугите
% на продажби
Годишни продажби
Условия на плащане
А
Б
В
Г
Д
Настоящи


Бъдещи


СЕКЦИЯ IV. Финансово икономически статус – приходи и разходи”
1.Приходи
1.1. Приходи от дейността.
Таблица 2. Производствена и търговска програма

(лева)
Text Box: Вид продукцията /услугите* по години Мярка Количество/ средногодишна натовареност Продукция/Услуги Средна цена за единица продукция / услуги Приходи от продажби на продукция/услуги
  за износ за местния пазар за собствено потребление 
   за
износ** за местния пазар за износ за местния пазар
А Б В Г Д Е Ж З И Й
І-ва година
Разфасовка и продажба на блистери с мед Бр. 600 000 600 000  0,42 252 000
 60 %    
     
                                                                                                                                                               Общо 252 000 лв.
ІІ-ва година
Разфасовка и продажба на блистери с мед Бр. 800 000 800 000  0,45 360 000
 80%    
     
                                                                                                                                                               Общо 360 000 лв.
ІІІ-ра година
Разфасовка и продажба на блистери с мед Бр. 1 000 000 1 000 000  0,45 450 000
 100%    
     
                                                                                                                                                               Общо 450 000
ІV-та година
Разфасовка и продажба на блистери с мед Бр. 1 000 000 1 000 000  0,50 500 000
 100%    
     
                                                                                                                                                               Общо 500 000 лв.
 
 (лева)
* В колона А се посочват видовете продукти/услуги, които кандидатът ще произвежда/предоставя  и които ще са пряко свързани с инвестицията, за която кандидатства. В случай, че даден вид продукция/услуга  на кандидата е свързана косвено с дейността, в която се инвестира, тя се описва в Таблица „Други приходи”.
**Посочва се валутният курс, на база на който е калкулирана продукцията за износ.Табл. 2.А Средногодишна натовареност
Вид на продукцията/услугите
Мярка
I година
IІ година
IІI година
Количество/среднодневна натовареност
Брой дни годшшна натовареност
Количество/среднодневна натовареност
Брой дни годшшна натовареност
Количество/среднодневна натовареност
Брой дни годшшна натовареност
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
И
Блистери с мед
Бр.
4-6 часа
198
6-8 часа
198
8 часа
198
Общо (мярка):


Заб: Таблицата показва начина, по който е направен анализът за количеството средногодишна натовареност в таблица 2
Табл. 2.Б Производствен капацитет
Вид на продукцията/услугите
I година
IІ година
IIІ година
Годишен производствен капацитет на предприятието (мярка.)
Годишен производствен капацитет на предприятието (мярка)
Годишен производствен капацитет на предприятието (мярка)
А
Б
В
Г
Блистери с мед
600 000 бр.
800 000 бр.
1 000 000 бр.
Общо продукция (мярка) :
600 000 бр.
800 000 бр.
1 000 000 бр.1.2. Други приходи
Таблица 3 Други приходи
(лева)
Text Box: Други приходи
(вид) I година ІI година IІI година IV година
A Б В Г Д
  
  
  
  
  
Общо

2.Разходи
2.1. Разходи за дейността
Таблица 4 Разходи за суровини, материали и външни услуги
(лева)
Вид на разходите
I година
IІ година
IІI година
IV година
A
Б
В
Г
Д
Мед/кг
60 000
80 000
110 000
110 000
Блистери
30 000
40 000
70 000
70 000
Етикети
12 000
16 000
40 000
40 000
Кашони
3 840
5 120
7 200
7 200
Външни услуги(ток, телефон, вода и др.)
6 000
8 000
10 000
10 000
сертификат за качество
1 400
-
-
-
Сключване на договор с фирма за извозване на отпадъците
350
350
400
400
Изготвяне на документация, необходима за осъществяване на производствения процес(разрешителни)
2 000
-
-
-
Общо
115 590 лв.
149 470 лв.
237 600 лв.
237 600 лв.


Таблица 5 Разходи за заплати и социални осигуровки
(лева)
Вид на персонала
Брой на заетите лица
Месечно възнаграждение
Общо заплати за година
Социални осигуровки*
Общо за година
A
Б
В
Г
Д
Е
I година
Управленски
1
600  х 12 м.
7 200
1 289
8 489
Административен
1
500  х 12 м.
6 000
 1 074
7 074
Производствен
5
400  х 9  м.
18 000
3 222
21 222
Общо
36  785
II година
Управленски
1
700  х 12 м.
8 400
1 504
9 904
Административен
1
600  х 12 м.
7 200
1 289
8 489
Производствен
5
450  х 9  м.
20 250
3 625
23 875
Общо
42 268
ІІI година
Управленски
1
750  х 12 м.
9 000
1 611
10 611
Административен
1
650  х 12 м.
7 800
1 396
9 196
Производствен
5
500  х 9  м.
22 500
4 028
26 528
Общо
46 335
IV година
Управленски
1
800  х 12 м.
9 600
1 718
11 318
Административен
1
650  х 12 м.
7 800
1 396
9 196
Производствен
5
500   х 9  м.
22 500
4 028
26 528
Общо
47 042
*Социалните осигуровки, които са за сметка на работодателя - 17,9 %


Таблица 6 Разходи за амортизация (амортизационен план)  
(лева)
Актив
Дата на придобиване
Цена на придобиване
Период на експлоатация
Амортизационна норма
Амортизационна квота
I
година
IІ
година
IIІ
 година
IV
 година
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Tермоформоваща машина „TFM 200”
15.02.2013 г.
64 000
10 г
10 %
 6 400
6 400
6 400
6 400
Транспортна лента
20.02.2013 г.
18 000
10 г
10 %
1 800
1 800
1 800
1 800
Компютърна конфигурация
20.02.2013 г.
3 000
5 г
20 %
600
600
600
600
Софтуер
27.02.2013 г.
2 000
5 г.
20 %
400
400
400
400
Общо
9 200  лв.
9 200  лв.
9 200  лв.
9 200  лв.

2.2. Финансови разходи
2.2.1. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта
Таблица 7 Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта
ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ (93 600 лв.) :
(лева)
Година
Остатъчна сума в началото на годината
Лихви
Главница
Остатъчна сума в края на годината
A
Б
В
Г
Д
2013
113 256
6 552
-
106 704
2014
106 704
6 552
31 200
68 952
2015
68 952
4 368
31 200
33 384
2016
33 384
2 184
31 200
-
2017

ОБОРОТЕН КРЕДИТ (153 000 лв.) :
Година
Остатъчна сума в началото на годината
Лихви
Главница
Остатъчна сума в края на годината
A
Б
В
Г
Д
2013
185 130
10 710
-
174 420
2014
174 420
10 710
51 000
112 710
2015
112 710
7 140
51 000
54 570
2016
54 570
3 570
51 000
-
2017


Таблица 8 Разходи за лихви
(лева)
Вид на кредита
I година
ІI година
ІII година
IV година
V година
година
A
Б
В
Г
Д
Е
Ж
Инвестиционен кредит
6 552
6 552
4 368
2 184


Оборотен крадит
10 710
10 710
7 140
3 570


Общо
17 262
17 262
11 508
5 7542.3. Други разходи
Таблица 9 Други разходи
(лева)
Други разходи
I година
ІI година
ІII година
IV година
A
Б
В
Г
Д


Общо

Text Box: Вид на продукта/ услугата Видове ресурси, необходими за производство единица продукт/услуга К-во за единица продукция/услуга Мярка Единична цена Стойност на разходите за единица продукция по вид
А Б В Г Д Е
Бурканчета с мед Блистер 1 Бр. 0,05 0,05 лв.
 мед 0,020 Кг. 6 0,12 лв.
 етикет 1 Бр. 0,02 0,02 лв.
Общо 0,19 лв.
 
2.4. Себестойност
Таблица И Себестойност на единица продукция/услуга
(лева)

СЕКЦИЯ “V. Прогноза за Нетните парични потоци на проекта”
1. Прогноза за Нетните парични потоци на проекта.
Таблица 10 Прогноза за Нетните парични потоци на проекта

 (лева)
Индекс
I година
IІ година
IІI година
IV година
V година
A
Б
В
Г
Д
Е
I. Приходи:
1. Приходи от продажби
252 000
360 000
500 000
500 000

2. Други приходи

Общо приходи (1+2)
252 000
360 000
450 000
500 000

II.Разходи
A. Разходи за дейността:
3. Разходи за суровини, материали и външни услуги
115 590
149 470
237 600
237 600

4. Разходи за амортизация
9 200 
9 200 
9 200 
9 200 

5. Разходи за заплати и социални осигуровки
36  785
42 268
46 335
47 042

6. Други разходи

Б. Финансови разходи:
7. Разходи за лихви
17 262
17 262
11 508
5 754

Общо разходи (3+4+5+6+7)
178 837
218 200
304 643
299 596

ІІІ. Печалба преди облагане (І-ІІ)
73 163
141 800
145357
200 404

ІV. Данъци и такси    (25% от ІІІ)
18 291
35 450
36 339
50 101

V. Печалба след облагане (ІІІ – IV)
54 872
106 350
109 018
150303

VI. Главници по кредити
        -
82 200
82 200
82 200

VII.Финансиране по ПРСР 2007-2013


46 800


VІII. Нетен паричен поток (V+4+VII-VI)                                                                                                                                                                                                                       
64 072
33 350
82 818
77303

СЕКЦИЯ „VІ. Разчетни показатели за финансова ефективност нa проекта”


1. Нетна настояща стойност (NPV)
Определение:
NPV (ННС) отразява ефекта на времето върху очаквания паричен поток през периода на инвестицията. Необходимо условие е NPV да бъде положително число т.е. NPV>0.
Формула за изчисление:
                         n     NCFt
NPV =  - I0  + å    ----------   , където
                      t=1     (1+r)t
NCF – Нетен паричен поток за период t
I0 – Сума на инвестицията
NPV – Нетна настояща стойност
r  – Дисконтов процент
nБрой години, за които е изготвен бизнес плана
t – Период равен на една година
Забележка:
NPV>0. Положителна нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток е по-голяма от разходите за проекта (инвестицията) и инвестицията се счита за ефективна.
NPV<0 Отрицателна нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток през периода на инвестицията не е достатъчна за да покрие разходите за инвестицията.
NPV=0 Нетната настояща стойност е равна на нула показва, че сумата от паричните потоци на проекта е точно толкова, че да се възвърне инвестирания капитал.

Изчисляване на Нетна настояща стойност (NPV)
NPV= -93 600 + (64 072/1,06 +33 350/1,12 + 82 818/1,19 + 77 303/1,26)=
= -93 600 + (60 445 + 29 777 + 69 595 + 61 352) = 127 569
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Вътрешна норма на възвращаемост (IRR)
            Определение:
Показателят IRR (ВНВ) е равен на онзи от възможните дискотнтови проценти (Д.Л.П., r), при който сумарната Нетна настояща стойност на проекта (според прогнозните парични потоци за целия планов период) е равна на 0.
Формула за приблизително изчисление:
      NPV1
IRR = r1 + (r 2r 1) ------------------- , където
                                  NPV1 – NPV2
IRR – Вътрешна норма на възвращаемост
r 1 – Дисконтов процент, при който NPV1>0
r 2  - Дисконтов процент, при който NPV2<0
Забележка: Приблизително изчислената ВНВ винаги е малко по-висока от истинската.

Прибилзително изчисляване на Вътрешна норма на възвращаемост (IRR)
Изчисляване на  r2 при 50% дял

NPV= -93 600 + (60 445 /1,5 + 29 777 /2,25 + 69 595 /3,38 + 61 352/5,06 =
=  -93 600 + (40 297 + 13 234 + 20 590 + 12 125)= - 7354
                     
IRR= 6+(50 – 6)х[127 569/127 569 – (-7 354)]= 6 + (50 – 6)х[127 569/127 569+7 354)]=
= 6 +[44 х 0,94] = 6 + 41,36 = 47 %
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Индекс на рентабилност (PI)
Определение:
Индексът на рентабилност (PI) представлява доходът, който всеки един инвестиран лев ще осигури. Проектът се допуска за одобрение, ако PI >1, тъй като такава стойност на PI осигурява ефективността на инвестицията.
Формула за изчисление:
         n     NCFt
                   å    ----------
                  t=1    (1+r)t
PI  =      -------------------, където
                         I0
PI – Индекс на рентабилност
NCF – Нетен паричен поток
I0 – Сума на инвестицията
r – Дисконтов процент
nБрой години, за които е изготвен бизнес плана
t – Период равен на една година

Изчисляване на Индекс на рентабилност (PI)

PI = 127 569/ 93 600 = 1,36