петък, 22 февруари 2013 г.

Промяна в ТЗ (търговски закон) от 15.02.2013г.

Обнародвана е нова промяна в търговския закон която влиза в сила от 15.02.2013г. и касае управителите на новосъздадени дружества - ЕООД / ООД .

Новото допълнение е по чл. 57 от ТЗ :


Чл. 57. Не може да бъде едноличен търговец лице, което:
1. е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 1994 г.) е невъзстановен в правата си несъстоятелен;
3. (нова - ДВ, бр. 63 от 1994 г.) е осъдено за банкрут;
4. (нова - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. (нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Съответно това изисква и ново допълнение в досегашните декларации по чл. 141. ал.8, която управителите подаваха заедно с другите документи при регистрация на фирма.

Новата декларация както и повече по темата : 

понеделник, 18 февруари 2013 г.

Как да смените управителя на ЕООД или ООД

Искате да смените управителя на дружеството си или да го заличите от документите на фирмата Ви?

Ако пък Вие сте управителя на съответното дружество и искате сами да се заличите от фирмените документи на съответното ЕООД или ООД , както и от Агенция по вписванията , то пълна информация за това можете да намерите само на  :
Как се освобождава (сменя) управител на ЕООД или ООДТагове :
Заличаване на управител от дружество
Смяна на управител на търговско дружество (ЕООД / ООД)
Назначаване на нов управител на дружесто ЕООД или ООД

Официални празници 2013

Официалните празници през тази година 2013 , ще са 23 , а работните дни са 252.
Пълен списък с почивните дни , официалните празници както и именните дни можете да намерите на :
Почивни и работни дни през 2013. Официални празници и именни дни през новата 2013

Как да изплащате извънредния труд по време на почивните дни , празниците и в извънработно време можете също да намерите на : http://consultbg.weebly.com/2/post/2012/12/25-dec-2012.html

Какво представлява фактурата

Фактурата е търговски документ, издаван от продавач на купувач, показващ предмета на продажбата — стока или услуга, количеството и договорената цена за продуктите или услугите, които продавачът вече е предоставил на купувача. Фактурата показва, че купувачът дължи плащане (или вече е платил при авансови плащания) на продавача съгласно начина на плащане.

От гледна точка на продавача, фактурата е фактура за продажба. От гледна точка на купувача, фактурата е фактура за покупка. Документът указва продавача и купувача, но терминът фактура показва, че пари „дължим“ или „ни дължат“.

Фактурата е първичен счетоводен документ, в който стопанските операции се отразяват за първи път.

За пълна информация какво представлява фактурата и необходимите и реквизити прочетете на : Фактурата като счетоводен и данъчен документ

Нови условия за пенсиониране

Какви са новите условия за пенсиониране, условия за стаж и необходима възраст за пенсиониране , детайлна информация относно новите изисквания на НОИ -
Условия за Пенсиониране

четвъртък, 14 февруари 2013 г.

Всичко за електронния подпис

Електронния подпис все повече навлиза в ежедневието ни като вече може да се използва за ред на брой публични и комерсиални интернет услуги и приложения.

Целта му е изцяло да замести подписа ви в електронен формат , позволяващ на притежателя си да се оторизира по интернет там където е необходимо.

Можете да го използвате пред повечето институции за услуги които всяка една предлага. Така можете да си спестите разкравране до НАП , Агенция по вписванията , Местни данъци и такси , Митници и др.

Пълен списък с приложенията на електронния подпис можете да намерите на : Електронен подпис