петък, 22 февруари 2013 г.

Промяна в ТЗ (търговски закон) от 15.02.2013г.

Обнародвана е нова промяна в търговския закон която влиза в сила от 15.02.2013г. и касае управителите на новосъздадени дружества - ЕООД / ООД .

Новото допълнение е по чл. 57 от ТЗ :


Чл. 57. Не може да бъде едноличен търговец лице, което:
1. е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 1994 г.) е невъзстановен в правата си несъстоятелен;
3. (нова - ДВ, бр. 63 от 1994 г.) е осъдено за банкрут;
4. (нова - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. (нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Съответно това изисква и ново допълнение в досегашните декларации по чл. 141. ал.8, която управителите подаваха заедно с другите документи при регистрация на фирма.

Новата декларация както и повече по темата : 

Няма коментари:

Публикуване на коментар