понеделник, 14 ноември 2011 г.

Отчитане на амортизацията на ДМА. Отчитане поддържането и ремонта на ДМА.

I.             Характеристика:

   Участвайки в стопанската дейност дълготрайните материални активи  постепенно се изхабяват, както физически така и морално. Физическото изхабяване зависи от условията на работа, от техническите качества на актива, от начина на поддържане и ремонт и други. Моралното изхабяване се определя от постиженията на научнотехническия прогрес, а също така и от търсенето и предлагането на пазара. И моралното и техническото износване засягат потребителните свойства на ДМА. Наред с това, в процеса на използването, постепенно намалява и тяхната стойност. Този процес е свързан с пренасяне на стойността им в стойността на произведения продукт.
     Амортизируем актив е всеки дълготраенматериален или нематериален актив, който ще се използва за повече от един отчетен период, има ограничен срок на годност, използва се за целите  на производството, доставка на стоки и услуги, отдаване под наем или за административни цели. Амортизация не се начислява на земи, терени, води и водоеми, ефир, гори, ливади, пасища; активи с обществена значимост ( паметници на културата, произведения на изкуството и др.) ; музейни експонати; неупотребявани активи в дейността на предприятието (новопридобити и консервирани); активи в процес на придобиване; активи в процес на ликвидация; напълно амортизирани активи.

II.           Понятия:
   1.  Амортизация — пренесената стойност на ДМА върху произведената продукция, призната като разход за съответния отчетен период
  2.  Амортизационен план — съставя се в началото на отчетния триод и има следните реквизити: дата на придобиване, дата па въвеждане в експлоатация, срок на използване, отчетна стойност, остатъчна стойност, амортизируема сума, метод на амортизацията, амортизационна норма, годишна амортизационна квота, резерв от последваща преоценка, дата на изписване на ДМА, годишна промяна на метода на амортизация. Изготвя се съгласно счетоводен стандартномер 4 – Отчитане на амортизациите. От 2003 година предприятията изготвят и данъчен амортизационен план.
  3. Отчетна стойност — стойността, по която дълготрайния материален актив е заведен в счетоводството.
  4.Амортизируема стойност - стойност на ДМА, която подлежи на амортизация през периода на годност на ДМА.
  5.Балансова стойност – Стойността по която актива се отразява в счетоводния баланс на предприятието. Тя се изчислява като разлика между отчетната стойност и начислената до момента амортизация на амортизируемия актив. Тя не може да бъде по – ниска от остатъчната стойност на актива.
6.Остатъчна стойност на актива – предполагаемата стойност, която предприятието очаква да получи от актива при изтичане на срока на годност след изваждането му от употреба.
  7.  Амортизационна квота — част от амортизационната стойност, която се възприема като разход през определен отчетен период. Тя може да бъде годишна и месечна. АК = амортизац.ст-ст х АН
  8.  Амортизационна норма — изчислява се като АН = 100  делено на срока на ползване или: ако срока на ползване е 20 год, то АН"= 100/20=5% Има и данъчно признати форми, за които следи данъчното управление.

III.          Методи за изчисляване на амортизацията:
 Начинът, по който се определя размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди в рамките на рока на годност на актива. Предприятието може да прилага систематично линеен или нелинеен методи.

1. Линеен метод - при него амортизационната квота е една и съща през всички периоди на използване на дълготрайния актив.Линейния метод служи за изготвянето на данъчния амортизационен план. Амортизационната норма е равна на  100%  делено на срока на използване на ДА.  Ако АН = 100/20 = 5 % , а амортизационната стойност е 10 000, то годишната амортизационна квота = амортизационната стойност х амортизационната норма — 10 000 х5 % = 500. Месечната амортизационна квота = годишната амортизационна квота делена на  12 = 500/ 12 = 41,6

 2. Нелинеен метод – при нелинейните методи размерът на амортизацията е различен през отделните периоди на срока на годност
 а) метод на равномерното увеличение — при този метод амортизационната квота през отделните години нараства, т.е през първата година е най - ниска, а през следващите постоянно нараства.. Препоръчва се при ново учредени предприятия, където производствените мощности още не са достигнали и развили пълния си капацитет.
 б) метод на снижаващия се остатък (константно регресивен ) - при него АК през първата година е най - висока и съответно намалява през следващите години.Ако амортизационната стойност през петата година е 10 000, К(коефициент на завишение) = 2, то АН = /00 / 5 ; 20% х 2 = 40%

1Години
Аморт\. стойност
АН
Годишна АК
Остатъчна стойност
1
10 000
40%
4 000
6 000
2
6 000
40%
2 400
3 600
3
3 600
40%
1 440
2 160
4
2 160
40%
864
1 296
5
1296
40%


в) метод на сумата на числата: Амортизационната норма се променя през годините на амортизационния срок и се определя като отношение на броя на годините, оставащи до изтичане на амортизационния срок и сумата на числата на годините в амортизационния срок (5+4+3+2+1= 15)

Годишната амортизационна сума x  амортизационната норма = год. Амортизационна квота
1-вата година. 10000 х 5/15=3333,33
2-рата година. 10000x4/15 =2666,67
3-тата година. 10000 х 3/15 = 2000
4-тата година 10000x2/15 =1333,33
5-тата година ~ 10000 х 1/15 - 666,67

.г)метод на неравномерното намаляване (неравномерно - регресивен): Амортизационната квота за годината се определя от намаляващия се размер на амортизационната норма, изчислена по преценка на специалистите в предприятието. Например ако полезният срок на годност на актива е 5 години, то АН за 1вата година може да бъде 30%, за 2рата година – 25%, за 3тата година – 20 %, за 4тата - 15% и за 5тата 10%. Стъпката на намалението на АН (в случая 5%) се определя по преценка.

1.   Документи
а)   амортизационен план
б)  амортизационна таблица — съставя се всеки месец въз основа на план и служи за съставяне на счетоводни статии.
 = Сметка 603 - Разходи за амортизация - активна, операционна, небалансова, синтетична сметка.  Дебитира се при начисляване на разходите за амортизация. Кредитира се при отнасяне на амортизацията по предназначение, с което се приключва. Сметката се завежда с чисти обороти.
= Сметка 241 - Амортизация на ДМА -регулираща,
корективна сметка, кредитира се при начисляване на амортизацията, както и при намаляване балансовата стойност на ДМА при преоценка.Дебитира се при изписване на ДМА и при увеличаване стойността при преоценката. Има крайно, кредитно салдо, което показва размера на начислената амортизация на наличните ДМА. В баланса това салдо  се поставя без сметка, а само като сума в актива на баланса и по-точно в графата за коректив.Към сметката се организира аналитично отчитане на амортизацията по видове инвентарни обекти, синхронизирано с това към сметките от група 20 ДМА.
= При отнасяне на разходите за амортизация по направление, в зависимост от местоизползването на актива, се използват сметките от група 61 – Разходи за дейността, включително и сметка 613 – Разходи за придобиване на ДМА, сметка 616 Разходи за ликвидация на ДМА, както и смекти от група 70 Приходи от продажби и други.

3.Счетоводни статии:
а) За начисляване на амортизацията и отразяването й като разход за предприятието

Дебит сметка 603  Разходи за амортизация
          Кредит сметка 241 Амортизация на ДМА

б)За отнасяне на разходите за амортизация по функционално предназначение според мястото на използване на актива

Дебит сметка от група 61 Разходи за дейността
Дебит сметка 613 Разходи за придобиване на ДМА
Дебит сметка  616 Разходи за ликвидация на ДМА
Дебит сметка група 70 Приходи от продажби
           Кредит 603 Разходи за амортизация

в)За описване на начислената в момента амортизация на ДМА

Дебит сметка 241 Амортизация на ДМА
          Кредит сметка група 20 ДМА

г)За намаление на балансовата стойност в следствие на преоценка на ДМА

Дебит сметка 112 Резерви от последваща оценка на ДА или
Дебит сметка 608 Разходи от последваща оценка на активи
         Кредит 241 Амортизация на ДМА

г) За увеличение на балансовата стойност на ДМА (преоценка)

Дебит сметка 241 Амортизация на ДМА
         Кредит 112 Резерви от последваща оценка на ДА


V.          Отчитане на поддържането и ремонта на ДМА:

 1. Характеристика:
В резултат на използването на ДМА в осъществяваната дейност се извършва неравномерно износване на техните части и детайли. Привеждането им  в техническа изправност и годност изисква непрекъснато поддържане и ремонтиране. Той може да бъде:
= според причината 
-   Планов, който се изпълнява по график
-   Извънреден- при повреди, аварии и други
= според обема на дейностите
-   Основен – извършва се подмяна на важни за актива части с висока отчетна стойност
-         Текущ – извършват се поправки или замяна на повредени части с малка стойност
Съгласно счетоводен стандарт при основните ремонти се препоръчва разходът да се разсрочи на погасителен план за няколко години или, ако е подменена съществена част на актива да се увеличи неговата отчетна стойност.

3.   Счетоводни сметки:
 = Сметки от група Разходи по икономически елементи: Разходи за материали, Разходи за външни услуги, разходи за амортизация, разходи за заплати, разходи за осигуровки и други разходи. Сметките са небалансови, синтетични и операционни.Дебитират се с извършените разходи и се кредитират при отнасянето им по видове дейност – основна, спомагателна и други.
  = Сметки от група Разходи за дейността: Разходи за основна дейност, Разходи за спомагателна дейност и други. Сметките са балансови, активни, синтетични и калкулативни.
 
4.   Документи
А) фактури
Б) таблица за амортизационни отчисления
В) разчетно платежна ведомост за заплати
Г) авансов отчет
Д) протокол за установени повреди
Е) сметка за ремонта – за установяване на себестойността
Ж) платежни документи – РКО, преводно нареждане и др.

5.   Стопански операции
А) Чрез възлагане на външно предприятие
   а) Съгласно сключен договор при получаване на фактурата за извърщените ремонтни дейности

Дебит сметка 602 Разходи за външни услуги
Дебит с/ка 4531 Начислен ДДС
          Кредит с/ка 401 Доставчици
 б)при изплащане на задължението към изпълнителя съгласно платежно нареждане

Дебит с/ка 401 Доставчици
          Кредит с/ка 503 Разплащателна с/ка в лв

в) За отнасяне на разходите за ремонта по направления

Дебит с/ка от гр. 61 Разходи за дейността
         Кредит с/ка 602 Разходи за външни услуги

Б) Ако ремонтът се извършва от работниците в самото производствено звено

а) За вложените материали и резервни части по ремонта,съгл. Искане

 Дебит с/ка 601 Разходи за материали
          Кредит с/ка 302 Материали

б) За начислената амортизация на ДА, използвани при ремонтните работи, съгл. Таблица за амортизация

Дебит с/ка 603 Разходи за амортизации
         Кредит с/ка 241 Амортизация на ДМА

в) За начислените работни заплати на работниците, извършващи ремонта

Дебит с/ка 604 Разходи за заплати
         Кредит с/ка 421 Персонал

г) За начислените ЗО и СО

Дебит с/ка 605 Разходи за осигуровки
         Кредит с/ка гр. 46 Разчети с осигурители

д) За извършените др разходи

Дебит с/ка 609 Други разходи
         Кредит с/ка от гр. 50 Парични средства

е) За отнасяне на разходите по икономически елементи за дейността в зависимост от мястото на използването на актива

Дебит с/ка от гр. 61 Разходи за дейността
         Кредит  с/ка от гр. 60 Разходи по икономически елементи

В) Когато ремонтър се извършва от специализирано звено (ремонтен цех, ремонтна работилница)

Дебит с/ка 612 Разходи за спомагателна дейност
          Кредит с/ка от гр. 60 Разходи  по икономиески елементи

а) Ако извършения ремонт води до подобрения на актива

Дебит с/ка 241 Амортизация на ДМА
         Кредит с/ка 613 Разходи за придобиване на ДА

б) За подмяна на износен актив
  = За  изписване на износения актив и набраната до момента амортизация

Дебит с/ка 241 Аморизация на ДМА
Дебит с/ка 609 Други разходи
         Кредит с/ка от гр. 20 ДА

 = За заприходяване на новия актив

 Дебит с/ка от гр. 20 ДА
           Кредит сметка 613 Разходи за придобиване на ДМА

49 коментара:

 1. Уча счетоводство, което е много трудно за мен, но това ми помогна доста. Много благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте скъпи хора,

   Казвам се г-жа Кейт Уилсън, семейството ми е много щастливо, защото успях да получа прост заем от 60 000 долара от фирма за заеми за благотворителност, наречена фирма за заеми Flora Scott, сестра ми ме насочи към фирмата за заеми Flora Scott, когато бях в нужда от заем от 60 000 USD за операцията по трансплантация на бъбрек на малкия ми син на име Луис, тогава реших да кандидатствам за заем от фирмата за заеми Flora Scott, за моите най-големи изненади заемът ми беше одобрен и отпуснат без никакви кредитен отчет, без обезпечение, без забавяне и само с 2% лихва.
   Ще посъветвам всеки, който има нужда от финансова помощ, да се свърже с фирмата за заеми Flora Scott за повече информация относно тази транзакция. Ето техния имейл адрес (flora_scott@outlook.com) и някой там трябва да благодари на фирмата за заеми Flora Scott от мое име.
   Благодаря ти
   Г-жа Флора Скот

   Изтриване
 2. Отговори
  1. Имате ли Дипломна работа за краткотрайните активи и вземания?Ще съм Ви изключително благодарна.

   Изтриване
 3. Здравейте господине и госпожо
  Свържете се с мен по E-Mail: antripapoulou112@gmail.com
  Препоръчвам на всеки да е ниска.
  Няма нужда от банка, преди да има кредит,
  с благоприятни условия. Нуждаете се от финансиране
  за вашия дом, за вашия бизнес, за закупуване на кола,
  за закупуване на мотоциклет, за създаване на собствена фирма,
  за вашите лични нужди повече съмнение. Ние даваме кредити
  лични разходи, вариращи от 2 000 евро до 10 000 000 евро или долари
  с номинална лихва от 3%, независимо от сумата.
     Моля, посочете в заявките си за заем желаната сума

  ОтговорИзтриване
 4. Имате ли нужда от спешен заем, за да изчистите задълженията си или имате нужда от собствен заем за подобряване на бизнеса си? Бяхте ли отхвърлени от банки и други финансови агенции? Имате ли нужда от консолидация на заем или ипотека? Не търсете повече, тъй като сме тук, за да превърнете всичките си финансови проблеми в нещо от миналото.

  Това е лесна заемна компания. Предлагаме заеми на тези, които се интересуват от разумна лихва от 2%. Диапазонът варира от $ 5,000.00 до максимум $ 100,000,000.00 долара.

  Нашите заеми са добре застраховани, тъй като максималната сигурност е наш приоритет.

  Свържете се с нас по имейл: oceanfmortgages@gmail.com


  за разбирането
  Макс Бент
  oceanfmortgages@gmail.com
   
  2% оригинален кредит и гаранция
  oceanfmortgages@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 5. Здравейте и добре дошли в Apex Lending House, Вие сте бизнесмен или жена? Имате ли нужда от пари, за да започнете собствен бизнес? Нуждаете ли се от заем, за да уредите дълга си или да платите сметките си или да започнете хубав бизнес? Имате ли нужда от пари за вашия проект? Ние предлагаме сигурни и обезпечени заеми от всякакъв размер и навсякъде по света (физически лица, фирми, недвижими имоти и юридически лица) в нашия процент от 3% отлично.

  Моля, ако се интересувате, свържете се с нас чрез този имейл адрес: (apexlendinghouse@gmail.com)

  Ние предлагаме разнообразие от заем
  * Лични заеми (обезпечени и необезпечени)
  * Бизнес кредити (обезпечени и необезпечени)

  Имате 100% гаранция, че ще получите кредита си в края на тази кредитна сделка.
    
  За повече информация, свържете се с нас чрез този имейл по-долу, за да започнете кредитната си транзакция.
  Електронна поща: apexlendinghouse@gmail.com

  Благодаря ти

  ОтговорИзтриване
 6. Здравейте ... моето име е DUNN и съм много щастлив днес, защото имам ипотека от този добър човек, затова споделям това послание с всички търсещи ипотеки по целия свят. ако имате нужда от ипотека и са били настроени от банката и частната компания и дори измамници след това не се притеснявайте и се свържете с тази легитимна компания, собственост на човек с добро начинание, свържете се с тях сега на alenxanderwalkerloanfirm@outlook.com и също така в WHATASP НОМЕР ON +17316174576
  БОГ ДА ТЕ БЛАГОСЛОВИ

  ОтговорИзтриване
 7. Имате ли нужда от бизнес или личен заем?

  Ако отговорът е да, искам да ви представя Джеймс Андерсън. Той е най-добрият и най-честен кредитор, който съм намерил в Craigslist. Получих заем от 178 000 евро, след като беше измамен няколко пъти плюс той също има инвестиционни програми. Той би могъл да ви помогне и от моя реферал, така че ако имате нужда от заем, всичко, което трябва да направите, е да напишете на Томас Андерсън с моя референтен код (aAC0112), важно е да заявите кода си, тъй като получавам препоръки.

  Неговата информация за контакт е ( info.cashcraft84@gmail.com ) или WhatsApp +380506129711

  състрадание

  ОтговорИзтриване
 8. Имате ли нужда от заем, за да платите фактура? Или имате нужда от пари, за да започнете собствен бизнес. Свържете се с нас Отпускаме заем от само 2%. За допълнителна информация даваме и дългосрочен заем. Свържете се с нас по имейл: jm707279@gmail.com или на нашия WhatsApp номер: + 393924698291

  ОтговорИзтриване
 9. Здравейте всички, Казвам се KETESHA FRANK, аз съм от Хавайските острови, САЩ, тук съм, за да свидетелствам как получих заема от г-н ALENXANDER WALKER Кредитна компания {(alenxanderwalkerloanfirm@outlook.com)}, след като кандидатствах два пъти от различни заемодатели, които претендираха за заемодатели точно тук, този форум, мислех, че кредитирането им е реално и кандидатствах, но никога не ми даваха заем, докато един мой приятел не ме представи на г-н ALENXANDER WALKER Заемна компания, която обеща да ми помогне с заем от моето желание и той наистина направи така, както обеща, без никаква форма на забавяне, имах съмнения, но никога не се убеждавам да повярвам. Никога не съм мислил, че все още има надеждни заемодатели, докато не срещнах г-н ALENXANDER WALKER, който наистина ми помогна с моя заем и промени живота ми към по-добро. Знам, че все още има много добри заемодатели, но бих ви посъветвал да опитате г-н ALENXANDER WALKER Заемна компания, неговата грижа и разбиране. не знам дали се нуждаете и от спешен заем или искате финансиране за вашите проекти, така че не се колебайте да се свържете с г-н ALENXANDER WALKER Заемна компания неговият имейл адрес е alenxanderwalkerloanfirm@outlook.com ИЛИ КОЙ НОМЕР НА +447418349840

  ОтговорИзтриване
 10. Имате ли нужда от спешен заем, за да изчистите дълговете си или се нуждаете от собствен капитал, за да подобрите бизнеса си? Отхвърлени ли сте от банки и други финансови агенции? Имате ли нужда от консолидация на заем или ипотека? Не търсете повече, тъй като ние сме тук, за да превърнете всичките си финансови проблеми в минало. Свържете се с нас по имейл:

  oceanfmortgages@gmail.com
  oceanfmortgages@gmail.com

  Това са ипотеките на Ocean Finance. Ние предлагаме заеми на тези, които се интересуват от разумна лихва от 2%. Диапазонът варира от 5 000,00 долара до максимум 100 000 000,00 долара.

  ОтговорИзтриване
 11. Хорошие статьи, слышали ли вы о LFDS (Служба финансирования Le_Meridian, электронная почта: lfdsloans@outlook.com --WhatsApp Contact: +1-9893943740--lfdsloans@lemeridianfds.com), как служба финансирования США / Великобритании, они предоставляют мне кредит в размере 95 000 долларов США чтобы начать свой бизнес, и я платил им ежегодно в течение двух лет, и у меня осталось еще 2 года, хотя мне нравится работать с ними, потому что они являются подлинными Кредиторами, которые могут дать вам любой вид кредита.

  ОтговорИзтриване
 12. Ако имате нужда от заем за плащане на сметката, моля, свържете се с нас, тъй като ние предоставяме заем до 2% лихва, ние също така предоставяме дълъг и кратък кратък заем за повече информация. Свържете се с нас по имейл на jm707279@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 13. Вы бизнесмен или предприниматель? Вы в финансовом беспорядке или вам нужны деньги, чтобы начать свой собственный бизнес? Нужно платить кредиты, погашать свои долги или начать хороший бизнес? У вас низкий кредитный рейтинг, и вам будет сложно получить кредит в местном банке / других финансовых учреждениях? По какой-то причине вам нужен кредит или финансирование, пишите на joshuabenloancompany@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 14. Здравейте дами и господа, имате ли нужда от финансова помощ? Аз съм Макс Бент. Аз съм кредитор, а също и финансов съветник.

  Имате ли нужда от спешен заем, за да изчистите дълговете си, или заем за собствен капитал, за да подобрите бизнеса си? Били ли сте отхвърлени от банки и други финансови агенции? Имате ли нужда от консолидация на заем или ипотека? Не търсете повече, тъй като сме тук, за да направим всички ваши финансови проблеми отминали. Свържете се с нас по имейл:

  oceanfmortgages@gmail.com
  oceanfmortgages@gmail.com

  Това е ипотеките на Ocean Finance. Ние предлагаме заеми на тези, които се интересуват от разумен лихвен процент от 2%. Диапазонът варира от 5 000,00 евро до максимум 100 000 000,00 евро.

  ОтговорИзтриване
 15. Здравейте дами и господа, имате ли нужда от финансова помощ? Аз съм Макс Бент. Аз съм кредитор, а също и финансов съветник.

  Имате ли нужда от спешен заем, за да изчистите дълговете си или имате нужда от заем за собствен капитал, за да подобрите бизнеса си? Били ли сте отхвърлени от банки и други финансови агенции? Имате ли нужда от консолидация на заем или ипотека? Не търсете повече, тъй като ние сме тук, за да превърнем всичките ви финансови проблеми в миналото. Свържете се с нас по имейл:

  oceanfmortgages@gmail.com
  oceanfmortgages@gmail.com

  Това е Ocean Finance Mortgages. Ние предлагаме заеми на заинтересовани с разумна лихва от 2%. Диапазонът варира от 5 000,00 евро до максимум 100 000 000,00 евро.

  ОтговорИзтриване
 16. Здравейте дами и господа, имате нужда от финансова помощ? Аз съм Сюзън Бенсън. Аз съм кредитор, а също и финансов консултант.

  Имате ли нужда от бизнес заем, личен заем, ипотечен заем или заем, за да завършите проекта си? Ако отговорът ви е да, ще ви препоръчам да се свържете с моята фирма. Ние предоставяме всички видове кредитни услуги, включително дългосрочни и краткосрочни заеми. За повече информация, пишете ни по имейл: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) или ми изпратете съобщение директно в WhatsApp чрез: +447903159998 и получете отговор в един миг.

  Ние сме цялостна компания за финансови услуги и се ангажираме да ви помогнем да изпълните всичките си стремежи. Ние сме специализирани в предоставянето на структурирани финансови решения на физически лица и компании по най -ефективния и бърз начин.

  Ето някои причини, поради които трябва да се свържете с нас за заем;
  * Удобство - Можете да кандидатствате за заем по всяко време и навсякъде.
  * Гъвкава сума - Вие решавате колко искате да вземете назаем.
  * Бързо директно финансиране - Вземете заема си в рамките на 24 часа след одобрението.
  * Гъвкав лихвен процент - Достъпен лихвен процент от 3%.
  * Високи проценти на одобрение - Имате 99,9% шанс да получите заема
  * Гъвкаво погасяване - Вие трябва да изберете Датата на погасяване, седмично, месечно или годишно за продължителност 1-30 години.
  * Просто онлайн приложение.
  * Персонализирано ръководство и опит.
  * Без скрити такси

  Не губете възможност поради липса на финанси. Свържете се с моята компания сега, ние можем да ви помогнем с кредит, защото сме помогнали на много хора и организации, които са изправени пред финансови затруднения по целия свят

  За повече информация относно нашата оферта за заем, моля, изпратете ни вашето искане за заем чрез
  Имейл: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com
  WhatsApp/Telegram: +447903159998

  Посредниците/консултантите/брокерите са добре дошли да доведат своите клиенти и са 100% защитени. В пълно доверие ще работим заедно в полза на всички участващи страни.

  ОтговорИзтриване
 17. Здравейте,
  Ние предлагаме достъпни заеми на физически и бизнес собственици, свържете се с нас чрез този имейл: annemorgan9898@gmail.com или моя частен WhatsApp +380 99 970 3486 за повече подробности.

  Бог да благослови,
  Ан Морган

  ОтговорИзтриване
 18. Имате ли нужда от заем? личен заем? Бизнес заеми? Ипотеки? Селско стопанство и проектно финансиране? Даваме всички видове заеми с 2% лихва! Свържете се с нас по имейл; (dakany.endre@gmail.com)

  Оферта за заем

  ОтговорИзтриване
 19. Търсите заем за консолидиране на дълга, необезпечени заеми, бизнес заеми, ипотечни заеми, заеми за автомобили, студентски заеми, лични заеми, рисков капитал и др! Аз съм частен кредитор, предоставям заеми на фирми и физически лица с ниски и разумни лихви от 2%. Изпратете имейл до: christywalton355@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 20. НУЖДА ЛИ ВИ СЕ СПЕШЕН КРЕДИТ, ЗА ДА ЗАПОЧНЕТЕ НОВ БИЗНЕС, ДА ПЛАТИТЕ СМЕТКИ, ДА ИЗИСКВАТЕ ВАШИЯ ДЪЛГ ИЛИ ЗА КУПУВАНЕ НА НОВ ДОМ, АКО ДА, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО ИМЕЙЛА С ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ, КАКТО СЛЕДВА.
  Имейл:: {  larrybright424@gmail.com }

  ПЪРВО И ПОСЛЕДНО ИМЕ
  ДЪРЖАВА
  ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР НА WHATSAPP
  ЗАЕТА СУМА
  СРОК НА ЗАЕМА
  ЗА КОНТАКТИ Имейл: {  larrybright424@gmail.com }

  БЛАГОДАРЯ.

  ОтговорИзтриване
 21. !Здравейте, търсите ли заем за консолидиране на дълга, необезпечени заеми, бизнес заеми, ипотечни заеми, заеми за автомобили, студентски заеми, лични заеми, рисков капитал и т.н.! Аз съм частен кредитор, предоставям заеми на фирми и физически лица с ниски и разумни лихви от 2%. Изпратете имейл до: christywalton355@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 22. HELLO Сигнал за оферта за заем за всички! Имате ли финансови затруднения и имате нужда от спешна кредитна/финансова помощ? Или имате нужда от заем, за да стартирате/увеличите бизнеса си или да закупите мечтаната къща. ВЗЕМЕТЕ НЕЗАБАВНОТО СИ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАЕМ 100% ГАРАНТИРАНО ДНЕС, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ВАШИЯ КРЕДИТ. Имейл: { larrybright424@gmail.com }, те са надеждни, бързи в комуникацията и доверени.

  ОтговорИзтриване
 23. Здравейте всички,
  Казвам се Дейвид Джон, свързах се с фирмата за заем на г-н Adamssalma за сума на бизнес заем от $250 000, След това ми беше казано за стъпката за одобряване на исканата от мен сума на заема, след като отново поех риска, защото толкова много се отчаях да създам бизнес за моя най-голяма изненада сумата на заема беше кредитирана по банковата ми сметка в рамките на 24 банкови часа без никакъв стрес да получа заема ми. Бях изненадан, защото за първи път станах жертва на измама! Ако се интересувате от осигуряване на каквато и да е сума на заема и се намирате в която и да е държава, ще ви посъветвам да се свържете с кредитната фирма на г-н adamssalma чрез имейл {adamssalmaloanfirm@gmail.com}

  ФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЕМ
  Първо име......
  Презиме.....
  2) Пол:.........
  3) Необходима сума на заема:........
  4) Продължителност на заема:........
  5) Държава:........
  6) Домашен адрес:........
  7) Мобилен номер:........
  8) Имейл адрес .........
  9) Месечен доход:.................
  10) Професия:.................................
  11)Кой сайт направихте тук за нас.....................
  Благодаря и всичко хубаво.
  Дерек Имейл {adamssalmaloanfirm@gmail.com}

  ОтговорИзтриване
 24. Имате ли нужда от спешен заем, за да изплатите дълга си, или заем за собствен капитал, за да подобрите бизнеса си? Били ли сте отхвърлени от банки и други финансови агенции? Имате нужда от консолидация на заем или ипотека? Не търсете повече, защото ние сме тук, за да оставим всичките ви финансови проблеми зад себе си. Свържете се с нас по имейл: {larrybright424@gmail.com Ние предлагаме заеми на заинтересовани страни при разумен лихвен процент от 2%. Диапазонът е от 5 000,00 евро до 100 000 000,00 евро.

  ОтговорИзтриване
 25. Здравейте
  Ние даваме всякакъв вид заем като студентски заем, дългов заем, бизнес
  заем, личен заем и други. Търсите бърз и лесен заем или измама в миналото? Ако е така, вие сте на правилното място, където можете успешно да кандидатствате за заема без допълнително забавяне. Забележка: Всички кандидати за кредит трябва...
  Свържете се с нас по имейл за повече информация

  =СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС СЕГА: lendingtree424@gmail.com

  =СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС СЕГА: lendingtree424@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 26. Имате ли нужда от заем? лични заеми? бизнес заеми? ипотечни кредити? земеделско и проектно финансиране? даваме всякакви заеми с 2% лихва! Имейл за връзка;dakany.endre@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 27. Търсите спешен заем? Или: За да рестартирате финансовите си дейности? Реновирате интериора на вашия апартамент, вашия дом, вашата сграда? Наемам ? Купуваш ли си кола за сватбата? Задайте дълг? Да осъществиш проект? Или по други причини, ако имате нужда от заем, моля свържете се с нас на имейл: dakany.endre@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 28. HELLO Сигнал за оферта за заем за всички! Имате финансово затруднение и имате нужда от спешна кредитна/финансова помощ? Или се нуждаете от заем, за да започнете/увеличите бизнеса си или да закупите мечтаната къща. ВЗЕМЕТЕ НЕЗАБАВНОТО СИ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАЕМ 100% ГАРАНТИРАНО ДНЕС, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ВАШИЯ КРЕДИТ. Имейл: { larrybright424@gmail.com }, те са надеждни, бързи в комуникацията и доверени.

  ОтговорИзтриване
 29. Помагате ли финансово? Имате ли нужда от спешен заем, за да изплатите дълга си, или от жилищен заем, за да подобрите бизнеса си? Били ли сте отказани от банки и други финансови агенции? Имате ли нужда от консолидация на заем или от ипотека? Не търсете повече, тъй като ние сме тук, за да оставим всичките ви финансови проблеми зад гърба ви. Свържете се с нас чрез имейл: (henryadersoncreditinvestment@gmail.com
  Ние предлагаме заеми на заинтересовани страни при разумен лихвен процент от 2%. Диапазонът е от 5 000,00 евро до 100 000 000,00 евро.

  ОтговорИзтриване
 30. Здравейте,
  Търсите ли законен заем?
  Били ли сте отказани от вашите банки?
  Имате нужда от пари по една или друга причина.
  Вие сте искрени и честни
  Имате нужда от заем, за да изплатите вашите дългове, сметки или
  реализиране на проект?
  Винаги имаш възможност.
  По-притеснителното е, че предлагаме заеми от €5000,
  бързо и надеждно, с годишна лихва от 3%. Ние сме
  надежден
  Ако проявявате интерес, не се колебайте да се свържете директно с нас.
  поща: marcdupon18@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 31. Спешен заем.

  Вземете своя бърз достъпен заем, за да стабилизирате финансовите си ограничения и да подобрите бизнес статуса си, за да постигнете стабилно безкрайно щастие и радост, които животът може да ви предложи.

  Бързи контакти по-долу!!!

  С Най-Добри Пожелания!!!
  Viber: +2348078301295
  Whatsapp: +2348078301295
  Подписано:
  Управление!
  МАРТИН Л БОНИ
  mlbloanfirm@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 32. Имате ли нужда от заем? частен заем? Бизнес заеми? Коледен кредит Ипотечен кредит? Селскостопанско и проектно финансиране? Предлагаме всички видове заеми при 2% лихва! Електронен адрес за връзка: (dakany.endre@gmail.com)

  Имате ли нужда от заем?

  ОтговорИзтриване
 33. Имате ли нужда от бърз заем от 24 до 48 часа? Ако отговорът ви е да, ще ви посъветвам да кандидатствате за заем при нас в Novelty Finance по имейл чрез: noveltyfinances@gmail.com ИЛИ WhatsApp Чрез: +447915601531.

  NOVELTY FINANCE предоставя финансови решения. Ние предлагаме всички видове кредитни услуги (личен кредит, бизнес кредит и много други). Ние също така предлагаме гъвкави и множество опции за заем, включително обезпечени и необезпечени заеми, дългосрочни и краткосрочни заеми, които са съобразени с вашите финансови нужди.

  ✓ Лесно одобрение
  ✓ Гъвкав срок на погасяване 6 - 360 месеца
  ✓ Много удобно - Можете да кандидатствате за заем на удобно за вас място и време.
  ✓ Незабавен достъп до вашите средства след одобрение.
  ✓ Субсидиран лихвен процент (3% годишно)
  ✓ Няма да бъдете бързани да върнете заема, ще ви бъде дадено време да започнете изплащането на заема.
  ✓ Без скрити такси
  ✓ Ще бъдете напътствани през целия процес

  Как да кандидатствам:
  Кандидатстването за кредит при нас е бързо и лесно!
  Изпратете ни вашето искане за заем чрез;
  Имейл: {{ noveltyfinances@gmail.com }}
  Обадете се или ни пишете на WhatsApp чрез: +447915601531.
  Прилагат се правила и условия.

  ОтговорИзтриване
 34. Имате ли нужда от спешен заем, за да посрещнете финансовите си нужди? Ние предлагаме заеми, вариращи от 2 000 евро до 50 000 000,00 евро, ние сме надеждни, ефективни, бързи и динамични, без проверки за кредитоспособност и предлагаме 100% гаранция за чуждестранни заеми по време на периода на прехвърляне.

  При интерес, моля свържете се с нас на.

  Изпратете ни имейл на: accessloanfirm2030@gmail.com

  Whatsapp: +79258159150

  уважение
  г-н Скот
  accessloanfirm2030@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 35. Фирма за заем Sky Wealth, ние даваме заеми при лихвен процент 0f 3%.

  Добър ден господин/госпожо.

  Ние сме частна компания и предлагаме заеми при ниски лихвени проценти, за да се определи размерът на заема е между 100 милиона провизии за заем от 1000 евро заем за развитие на бизнеса: предимство / конкурентоспособност за разширяване на бизнеса.

  Ние предлагаме разнообразие от кредити

  * Лични заеми (обезпечени и необезпечени)
  * Бизнес заеми (обезпечени и необезпечени)
  * Консолидационен заем

  Без предварителни такси

  Благодарим ви, че отделихте време да прочетете тази реклама.
  За повече информация и запитвания, изпратете ни имейл днес
  skywealthloanfirm@gmail.com
  skywealthloanfirm@gmail.com
  skywealthloanfirm@gmail.com

  Можете също така да се свържете с нас чрез нашата бизнес линия Whatsapp: +1(646)4440366

  Можете също така да се свържете с нас чрез уебсайта на компанията: http://skywealthloanfirm.wixsite.com/webworld

  г-жа Мери Мейсън.

  ОтговорИзтриване
 36. BUSINESS LOAN PERSONAL LOAN HERE APPLY NOW WhatsApp No:+918929509036 financialserviceoffer876@gmail.com Dr. James Eric

  ОтговорИзтриване
 37. Имате ли нужда от спешен заем, за да изчистите дълговете си, или имате нужда от заем за собствен капитал, за да подобрите бизнеса си? Били ли сте отхвърлени от банки и други финансови агенции? Имате ли нужда от консолидация на заем или ипотека? Не търсете повече, тъй като ние сме тук, за да превърнем всичките ви финансови проблеми в нещо от миналото. Свържете се с нас по имейл:

  oceanfmortgages@gmail.com
  oceanfmortgages@gmail.com

  уебсайт: www.oceanfinance.co.uk

  Това е Ocean Finance Mortgages. Ние предлагаме заеми на тези, които се интересуват при разумен лихвен процент от 2%. Диапазонът варира от 2 000 евро до максимум 100 000 000,00 евро.

  ОтговорИзтриване
 38. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КРЕДИТ
  Вие сте предприемач, индустриалец, търговец или друго лице
  с финансови проблеми. Искате да разширите бизнеса си, искате да започнете бизнес, имате дългове за изплащане, тогава, JAMES KELVIN LOAN FIRM е отговорът на вашите въпроси, сега имате единствения човек, който може да ви помогне. Това е този човек, г-н ДЖЕЙМС КЕЛВИН., Моля, свържете се с него чрез неговия имейл адрес: jameskelvine28@gmail.com и ще бъдете напълно доволни

  ОтговорИзтриване
 39. Имате ли нужда от бърз дългосрочен или краткосрочен заем със сравнително ниска лихва до 2%? Ние предлагаме бизнес заем, личен заем, заем за жилище, заем за автомобил, заем за студенти, заем за консолидация на дългове Ако се интересувате, свържете се с нас: (dakany.endre@gmail.com)

  ОтговорИзтриване
 40. Имате ли нужда от спешен заем? Даваме лични заеми? Бизнес заеми? Жилищни заеми? Земеделски заеми? Заеми за образование? Заеми за консолидиране на дебит? Заеми за камиони? Заеми за автомобили? Хотелски заеми? Рефинансиране на заеми? и още заеми за училище? Стартиращи заеми? .Предлагаме при 2% лихва! Свържете се с нас чрез: dakany.endre@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 41. Ние предлагаме заеми при 2%, ние предлагаме заеми за консолидация на дългове, бизнес заеми, лични заеми, заеми за автомобили, хотелски заеми, студентски заеми, лични заеми заеми за рефинансиране на жилища, научете повече имейл: (richardcosmos5@gmail.com)

  Спешно предложение за заем.

  ОтговорИзтриване
 42. Имате ли нужда от финансова помощ? Заинтересованият кандидат трябва да се свърже с имейла на (richardcosmos5@gmail.com) за незабавен процес.

  ОтговорИзтриване
 43. ИЗГОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КРЕДИТ БЕЗ АВАРИЙНИ ТАКСИ

  Здравейте,

  Какви са вашите финансови нужди? Ние даваме заеми от минимум $2,000.00 до максимум $100,000,000.00 с комфортна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 2%.

  Свържете се с нас чрез имейл: mh33finance@gmail.com

  Имате ли нужда от бизнес заем?
  Имате ли нужда от личен заем?
  Искате ли да си купите кола?
  Искате ли да рефинансирате?
  Имате ли нужда от ипотечен кредит?
  Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете своето бизнес предложение или разширяване?

  Изгубихте надежда и мислите, че няма изход, а финансовите ви тежести продължават? Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество.

  Свържете се с нас чрез имейл: mh33finance@gmail.com

  за разбирането
  M&H FINANCE

  ОтговорИзтриване
 44. Имате ли нужда от заем, за да стартирате бизнес или да платите сметките си, ако отговорът ви е да, изпратете ми поща във фейсбук или се свържете с моя имейл адрес; frankdavidloanfirm3@gmail.com

  ОтговорИзтриване
 45. Здравейте и добре дошли в Spotcap Global Financial Services, Казвам се Клаудия Клайн, аз съм кредитор, а също и финансов консултант. Предлагам всякакви кредитни услуги

  Имате ли остра нужда от финансово подкрепление? Имате ли нужда от заем за различни цели? ако отговорът ви е да, ще ви посъветвам да се свържете с моята фирма чрез | spotcapglobalservices@gmail.com | или изпратете текст в WhatsApp чрез: +31642117819 | и имате заем в сметката си в рамките на 24 часа, защото ние предоставяме отлични услуги за заем по целия свят.

  Ние предлагаме всички видове кредитни услуги (личен заем, бизнес заем и много други), предлагаме както дългосрочни, така и краткосрочни заеми, а също така можете да заемете до 15 милиона евро и даваме заеми при нисък лихвен процент от 3% годишно. Моята компания ще ви помогне да постигнете различни цели с широка гама от кредитни продукти.

  Признавам факта, че получаването на законен заем винаги е било огромен проблем. За хората, които имат финансов проблем и се нуждаят от решение за него, много хора намират за толкова трудно да получат заем за капитал от местните си банки или други финансови институции поради висок лихвен процент, недостатъчно обезпечение, съотношение дълг/доход, нисък кредитен рейтинг или всякакви други причини

  Край на времето за чакане или стресиращите банкови посещения. Нашата услуга е достъпна 24/7 - можете да получите заем и да извършвате транзакциите си, когато и където имате нужда

  Ние предоставяме 24-часови кредитни услуги от световна класа. За запитвания/въпроси? - Изпратете имейл до | spotcapglobalservices@gmail.com | или изпратете текст в WhatsApp чрез: +31642117819 | & Получете отговор веднага

  Вашето семейство, приятели и колеги не е нужно да знаят, че имате недостиг на пари, просто ни пишете и ще получите заем.

  Вашата финансова свобода е във вашите ръце!!

  ОтговорИзтриване
 46. Искате ли да заемете пари? ако да, свържете се с нас днес по имейл: richardcosmos5@gmail.com

  Спешно предложение за заем.

  ОтговорИзтриване
 47. Здравейте дами и господа, имате ли нужда от финансова помощ? Аз съм Сюзън Бенсън. Аз съм кредитор, а също и финансов консултант.

  Имате ли нужда от бизнес заем, личен заем, ипотечен заем или заем, за да завършите проекта си? Ако отговорът ви е да, ще ви препоръчам да се свържете с моята фирма. Ние предоставяме всички видове кредитни услуги, включително дългосрочни и краткосрочни заеми, обезпечени и необезпечени заеми и много други. За повече информация, пишете ни по имейл: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) или ми изпратете съобщение директно в WhatsApp чрез: +447915601531 и получете отговор веднага.

  Заем от надеждна и компетентна компания е това, от което се нуждаете, за да постигнете целта си. Ние сме компания за цялостни финансови услуги и се ангажираме да ви помогнем да удовлетворите всичките си стремежи. Ние сме специализирани в предоставянето на структурирани финансови решения на физически лица и компании по най-ефективния и бърз начин.

  * Можете да кандидатствате за заем по всяко време и навсякъде.
  * Гъвкава сума - Вие решавате колко искате да заемете.
  * Бързо директно финансиране - Получете своя заем в рамките на 24 часа след одобрение.
  * Гъвкав лихвен процент от 3%.
  * Висок процент на одобрение
  * Гъвкаво погасяване - Вие трябва да изберете датата на погасяване, седмична, месечна или годишна за период от 1-30 години.
  * Лесно онлайн приложение.
  * Персонализирани насоки и опит.
  * Без скрити такси

  Не губете възможност поради липса на финанси. Свържете се с моята компания сега, ние можем да ви помогнем със заем, защото сме помогнали на много хора и организации, които са изправени пред финансови затруднения по целия свят

  За повече информация относно нашето предложение за заем, любезно ни изпратете вашето искане за заем чрез
  Имейл: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
  WhatsApp: +447915601531

  Посредниците/Консултантите/Брокерите са добре дошли да доведат своите клиенти и са 100% защитени. С пълна увереност, ние ще работим заедно в полза на всички участващи страни.

  ОтговорИзтриване