вторник, 15 ноември 2011 г.

Метод "Балансово обобщаване"


1. Характеристика – метод, с помощта на който се съпоставят по стойност активите и пасивите на фирмата. Между тези две величини винаги съществува стойностно равенство, защото става въпрос за едно и също нещо – имуществото, но представено от две различни гледни точки. Информацията, получена чрез метода „Балансово обобщаване” служи за нуждите на управлението и контрола на стопанската дейност.
Чрез прилагането на метода се изготвя счетоводен баланс. Със счетоводен баланс започва и завършва всеки един отчетен период. Той представлява таблица, в която активите и пасивите са представени по определен начин. Всеки един баланс има две незвисими части.
-          Балансова чест, в която са посечени активите и пасивите
-          Задбалансова част, в която са изложени условните активи и пасиви
Балансовата част има две страни – лява, наречена актив и дясна – пасив.

2. Съдържание и структура на баланса – съдържанието на счетоводния баланс се изгражда от три вида елементи.
     А) балансови пера (статии)       - най – малкият градивен елемент на баланса, който съдържа наименованието и стойността на отделните елементи от имуществото.
     Б) балансова група – втори по големина елемент – обединява няколко сходни балансови пера.
     В) балансов раздел – най-голям елемент – включва няколко групи и пера.
Балансовите пера биват два вида – основни и корективни. Основните пера показват стойността на основни обекти от имуществото. Към момента на съставяне на баланс стойността на някои основни пера може да се окаже недействителна. Затовя се налага да се използват корективни пера, които да коригират тази стойност до размера на действителността.
Машини – 10000 лв
Амортизация – 2000 лв
Машини – 8000 лв
В баланса има пера, които се посочват с минусов знак. В актива на баланса с минус се записва само отрицателната търговска репутация. В пасива на баланса отрицателните пера са вземания по записани дялови вноски, загуба от текущата година и непокрита загуба от минала година.
Към 31.12 фирма разполага със следното имущество:
1. получени заеми – 8000 лв
2. производствени разходи – 2000
3. резерви – 9600
4. машини – 45000
5. амортизация на машини – 5000
6. загуба от минала година – 2000
7. продукция – 5000
8.  задължения към персонала – 1400
9. доставчици по аванси – 10000
10. материали – 13000
11. доставчици -  6000
12. клиенти – 2000
13. основен капитал – 61000
14. разплащателна сметка – 28000
15. печалба от текущата година – 27000
16. краткосрочни инвестиции – 10000
17. вземания по записани дялови вноски – 1000

БАЛАНС
на фирма „.....” КЪМ 31.12.2010

Актив
Сума
Пасив
Сума
Произв. р-ди
Машини
Продукция
Дост. по аванси
Материали
Клиенти
Разпл. Сметка
Кр. инвестиции
2000
40000
5000
10000
13000
2000
28000
1000
Пол.заеми
Резерви
Загуба
Персонал
Доставчици
Осн. Капитал
Печалба
Вз. По аванси
8000
9600
-2000
4000
6000
61000
27000
-1000
Обща сума на актива
110000
Обща сума на пасива
110000


Подробна информация тук

Няма коментари:

Публикуване на коментар