вторник, 15 ноември 2011 г.

Примерен годишен счетоводен отчет (ГСО) на фирма


Счетоводни услуги Пловдив                                        Счетоводната политика

Счетоводната политика на “СИЛА” АД е разработена при спазване принципите и изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, други национални нормативни актове, международните счетоводни стандарти, както и собствените нормативни актове, които са съобразени със спецификата на дейността
За нуждите на управлението и за удовлетворяване на инф. потребностите на конкуренти те му както и за създавене на необ. за управлението държ. информация за дейността на предприятието се налага периодично счетоводството да предствя обощена инф. за състоянието и промените в А и П, за фин. и имущ. състояние, за пар. поток, за резултатите от цялостната дейност на предприятието. Формирането на такава обобщаваща инф. се извършва ч/з прилагане на счет. способ "сводка на отчет данни". В тази връзка год. счет. отч. може да се характеризира като процес на обобщаване и преобразуване на счет. инфор. от тек. счет. отч. в насока на създаване на обобщена счет. информация за цялостната дейност на предприятието и за резултатите от тази дейност за тек. период. Според ЗС такъв период се счита 1.01.-31.12. Създаденана по такъв начин резултатно счет. инфор. се обобщава в инф. масиви, изграден по иком. еднородност и управленско предназначение. Тези масиви приемат цифрово  oтражение в спец. носители на инф. Такъв носител с отч. характер е годишния счетоводен отчет на предприятието. От особено значение е предназначението на информацията на този отчет. За характеризиране на финансовото състояния на предприятието(фин. отчет.). В счет. стандарти се формулира качествените характеристики на фин. отчети. Те биват:
1.      разбираемост- това предполага , че потребителят трябва да има нормални познания по счет. и по ик. на предприятието
2.       уместност- способност на инф. да влияе за вземане на  решения  от потребитилите от мин настоящи и бъдещи  събития
3.      надежност -полезност на инф.(достоверност)
4. сравнимост-определяне и отчитане на финансовите резултат от сходни сделки  и др др. събития да се  извършват  по 1 последователен начин,както и по начин който е последователност за  всички други  предприятия.

 Подготовка и етапи на год. счет. отчет
Във връзка с год.счетоводно  приключване следва  да се изв. цялостна  подготовка  от страна на гл.счет.Това изисква  вземене на конкретни за  организацията и управлението решения.
1)-гл.счет. -следва да разработи график за год.счет.приключване-това предполага  обхващане на отделните  етапи  по срокове; по лица и по видове отчети.Този график се утвърждава от ръков. респек.собственика на предприятието..;
2)-- След утвърждаване на план -графика  е необходимо  да се  проведе  инструктаж  с МОЛ , със съотв. счетоводители.;
3)-Подлежаща на осчетоводяване  първичната отчетна  докумументация
 следва да бъде  подготвена  за обработка  съгласно  изискв. на  ЗС;
4)-Да се предприемат необход. мерки  за  пълна  съгласуваност на счет. етапи които са
а)-инвентаризиране на А и П на предпр. установяване на евентуалните различия и осчетоводяване  на тези различия;
б)-установяване на разликите от обезценкаста на мат. запаси както и резултатите от надценката, подоценката  на ДМА на инвест. на вземанията задълже. в чуждестранн валута ;
в)- отч.на преоценъчния резерв формиран в края на год.;
г)- разпределение и отнасяне по принадлежниост на разходите по ик. елементи отчет. през год.;
д)- разпределяне и отнасяне като текущи съответна част от РБП;
е)- разпред. и отнасяне по принадлежност на разходите за органозация  и управление --съгласно приетата от ръководството база за тези разходи;
ж)-обобщаване на разх. за деиноста и калкулирането на себест/ст на продукцията  работите и условията ;
з)- заприходяване на продукцията по фактическа  себест/ст в случаите когато периодично тя е била отч. по ориентировъчна себест/ст;
и)-- приключване на сметките за отч. на фин. разходи гр .69; фин.приходи   гр79 и отнсяне на сума по сметка 123;
к)--установяване на размера на печалбата и загуба от гр70 ;
л)-- установяване на оборотите  сборовете и кр.салда  и съставяне на оборотна ведомост на синтетичните и аналитични с/ки
м)--съставяне на отчет за приходите и разходите ;
н)--изгоптвяне на  данъч.декларация за данъч. облагане на печалбата ;о)-- състаявяне на год. счет. Баланс;
п)--съставяне на отч. за  пар.поток ;
р)--съставяне на отчет за собствен капитал;
с)__съставяне на приложения към год. счет. отчет  съгласно изискванията на МФ и НСИ
----справка за вземаните задължените и обезпечените заеми
--справка за ДА по видове данни за отч.ст/ст,амортизация преоценка и т.н.
--справка за участие на предпр. в капиталите  в друго предпри.
---справка за притежавана ценна книжа
---справка за приходите и разходите от лихви
--справка за извънредни приходи и разходи
--справка за фин.резултат
---------/----за времените данъчни разлики
--------/-----заприлаганите методи на амортизация
------/---за оценката на мат. запаси
Съгласно разпоредбите на ЗС ръковод. на предприя. изисква да се състави и отчет за нуждите на управлението на предпр. като формата и съдър. се определят от ръководството.В него се включва инфо.за себест/ст  на продук. работите и услугите за платежоспособноста на предпр. за рентабилноста и конкурентно способноста  за ефек. използване на ДА в отделните деиности на предприя.
          СилаАД съставя финансовите отчети по изискванията на НСС 1 и глава пета от Закона за счетоводството./общо и по поделения/
Счетоводния баланс се съставя в двустранна форма.
Отчетът за приходите и разходите се съставя в двустранна форма.
Отчетът за паричния поток се изготвя на база прекия метод.
Счетоводната информация се съхранява по изискванията на глава шеста от Закона за счетоводството.

Отчитане на финансовия резулта
Българският НСС 12  е разработен на база правилата и методите, заложени в МСС 12. Изискванията, подходите, правилата  и насоките на стандарта са:

·         Изчисленията на текущите данъци върху печалбата се извършват на база годишната данъчна декларация, изготвена по правилата на действащия ЗКПО. Дължимият за годината данък (облагаема печалба  х  текуща ставка =  текущ данък) се посочва в отчета за приходи и разходи, в група “Разходи за данъци”.

·         Задължението (вземането) по текущи данъци, получено след приспадане на платените авансови вноски, се представя към текущите задължения (вземания) в счетоводния баланс – балансова статия “Данъчни задължения”, респ. “Данъци  за възстановяване”.

·         Отсрочените данъци се изчисляват за всички временни разлики – облагаеми и намаляеми. Облагаемите разлики водят до отсрочени данъчни пасиви, а намаляемите – до отсрочени данъчни активи (следва да се има предвид, че в  т. 4.1, 4.2, 5.1 и 5.2 от НСС 12 са допуснати технически грешки). При признаването на отсрочените данъчни активи следва да се прецени вероятността за обратно проявление на тези разлики и доколко съответното предприятие ще е в състояние в бъдеще да генерира достатъчно печалба, от която те да могат да бъдат приспаднати.

·         Отсрочените данъци върху печалбата се изчисляват чрез прилагането на балансовия пасивен метод. Чрез този метод се определя салдото на отсрочените данъци към датата на баланса. Балансовият метод е представен в илюстриращ пример по-долу.

·         Изменението  на отсрочените данъци за периода (годината) представлява разликата между началното и крайно салдо на отсрочените данъци, изчислени по балансовия метод. Това изменение се посочва също в отчета за приходи и разходи, като втори компонент, към група “Разходи за данъци”. Ако характерът на изменението е икономия (намаление на данъка), то тази икономия се посочва със знак минус, а ако  е  разход (увеличение на данъка) – със знак плюс. Представянето в отчета за приходи и разходи би могло да бъде:  или текущият данък и изменението на отсрочените данъци да се посочат нетно на лицевата страна на отчета; или  към група “Разходи за данъци” да се обособят две статии, “Текущ данък “ и “Изменение в отсрочените данъци”. Важно е да се има предвид, че в т.16.15 на НСС 1 е направен пропуск, като  се казва, че по статия “Данъци върху печалбата” се посочва данъкът по данъчна декларация, а не се споменава нищо за представянето на отсрочените данъци. Без уточняването по-горе на направения пропуск не би се постигнало равенство между нетната печалба за периода в отчета  за приходи и разходи и в счетоводния баланс.

·         Допълнителните оповестявания на връзката между данъчен и счетоводен резултат и данъчен разход (в двата му компонента) следва да се направи в приложението.

·         Отсроченият данък, породен от обект, който се отразява директно в собствения капитал (преоценъчен резерв), също се посочва директно за сметка  на този обект, без да намира отражение в отчета за приходи и разходи.

·         Отсрочените данъци, породени от облагаеми и намаляеми временни разлики се посочват нетно, ако подлежат на единен режим на облагане (както е по ЗКПО). Отсрочените данъчни активи или пасиви се представят в баланса към дългосрочните активи или пасиви, по отделна статия, с наименование “Отсрочени данъчни активи” и респеспективно “Отсрочени данъчни пасиви”.        
   

            В дружеството се води редовно текущо счетоводство. Отчитане на финансовия резултат се извършва ежемесечно, а междинни баланс и отчет за приходите и разходите се съставят на тримесечие, съгласно възприетата счетоводна политика.
            Междинното отчитане на финансовия резултат се извършва с цел авансово облагане.
            Окончателното облагане се извършва при съставянето на годишния финансов отчет и годишната данъчна декларация.

1. Намаляемите временни разлики се записват по аналитични партиди по отделни разлики – сума на временната разлика и сума на данък за общините и на данък върху печалбата.
2. При промяна на данъчните нормативи (ставки) в следващите отчетни периоди се преизчисляват отсрочените данъци, като разликата се отчита като друг приход или като друг разход.
3.При наличие на законово основание загубата (от предходните и евентуално от текущата година) да се пренесе в следващите периоди за приспадане от облагаемата печалба се осчетоводява като отсрочен актив – възстановим данък за общините и възстановим данък върху печалбата. При промяна на данъчните ставки също се преизчислява размера им.

Изгортвяне проверка заверка представяне и побликуване на год.счет.отч.на предприятието
Съгласно изискванията  на ЗС се предвижда ГСО да се изготви до 15.02 на съответната год.В случаите когато има поделения  и се налага изготвяне на сборен счет.отч.срокът се удължава до 1.03..Ако дадени предприятия  имат повече от половината от акциите,  дялови вноски , гласовете и др. срокът се удължава до 31.05.ГСО подлежи на проверка и заверка от дипломиран експерт счетоводител.За извърш.проверка последния изготвя доклад.ГСО следва да се представи на статичните органи а също така се изисква той да се побликува в ежедневник или в др.спец издания до 31.05

Обсъждане на ГСО в предприятието и вземане на решения по него
ГСО в АД се разглежда  на общо събрание на акционерите .Там се обсъжда резултата от дейността  които са и основите за оценйа  на работата  на ръководителя на друж. а от тук и за продължение  или прекратяване на  наговия мандат .За търсене  на  имуществена или наказателна  отговорност съдържащата  се в отчета  информация  дава основание  за вземане на решения  за разпределение на  печалбата.
   

Няма коментари:

Публикуване на коментар