четвъртък, 24 ноември 2011 г.

ФОРМИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

УВОД
                            Създаването на годишния финансов отчет на предприятието с общо значение все по-вече се окъсва от познатите ни подходи и схеми. С доближаването ни до идеята за финансов отчет за международните стандарти се променят мисленето и погледът на съставителите му, как трябва да изглежда той.
Основополагащо е правилото,че годишния финансов отчет е отчет на конкретното предприятие, по ради което неговото унифициране престава да бъде крайна цел, като се спазват принципните изисквания на съответните стандарти. При създаването на отчета трябва да се осигури на потребителите действително необходимата им информация. Това особено се отнася за приложението към годишния финансов отчет, което трябва да се разгърне достатъчно, за да се поднесе на „читателя „ си онези данни , без които той не би могъл да направи своите заключения и да вземе адекватни решения.
         С приемането на новите нормативни промени в областта на счетоводството (  Закон за счетоводството-бр.50 и 69 /2008 на ДВ; Счетоводните стандарти; примерен Национален сметкоплан с препоръчителен характер) се породиха промени в организацията , методологията и методиката на счетоводството в предприятията , съставящи финансови отчети.
Годишното счетоводно приключване на годишния  финансов отчет е позната, рутинна работа , но всяка година промените в нормативната уредба поставят нови допълнителни изисквания. Те трябва да бъдат проучени, осмислени и правилно приложими. Големите промени в Закона за счетоводството  и измененията и допълненията на закона, както и новите моменти в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия в сила от 01.01.2008г.


2
 изискват добра подготовка преди същинското годишно приключване и съставяне на отчета.
 Не бива да се забравят и промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, които трябва точно да се
приложат при преобразуването на счетоводния финансов резултат и облагането на печалбата за годината.
         С избора на темата за настоящата дипломна работа, главната цел, която си поставям е да дам обща представа за същността и формирането съдържанието на годишния финансов отчет, счетоводно информационно осигуряване на годишния финансов отчет и финансово-счетоводен анализ и счетоводно отчитане формирането и разпределението на финансовия резултат в ЕТ”Боян – Милко Нечев” с.Садовец за отчетния период от 01.01.2008г до 31.12.2008г.
         В първа глава е дефинирана същността , принципите на формиране и съдържанието на ГФО. Разглеждат се елементите му-
счетоводен баланс; отчет за приходите и разходите; отчета за паричния поток; отчет за собствения капитал; приложения на ГФО при съставянето му.
          Втора глава обхваща счетоводно- информационно осигуряване на елементите на ГФО.
         В глава  трета ще направя опит за  финансово-счетоводен анализ и счетоводно отчитане  формирането и разпределението на финасовия резултат в ЕТ”Боян- Милко Нечев” с.Садовец.
        
Въз основа на разработеното в посочените глави от дипломната ми работа ще направя изводи за целокупната дейност на предприятието – производствена, търговска, финансово-икономическа и за качеството на работата на неговото ръководство.  

--------------------------------------
ДИПЛОМНА РАБОТА НА ТЕМА : 
ФОРМИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО -  47стр.
ИЗТЕГЛИ ЦЕЛИЯТ ДОКУМЕНТ ОТ ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар