четвъртък, 24 ноември 2011 г.

Счетоводни аспекти на привлечения капитал в търговските банки

Изтегли целия документ от  тук
УВОД

             Създаването на банките е свързано с появата на стоково-паричните отношения. Банковата система непрекъснато се развива и усъвършенства. Независимо от това най-общо може да се каже, че те осъществяват специфична и своеобразна търговска дейност. Банките „купуват” и „продават” пари.
              Съществува голямо разнообразие от банкови сделки. Най-общо те могат да се обобщят в три групи: пасивни, активни и посреднически банкови операции.
              В настоящата разработка обект на изследване са само пасивните банкови операции и по-конкретно операциите с привлечен капитал.
             Организацията и технологията на отчитана на дейността на банковото предприятие и в частност на привлечения капитал е от особено значение имайки предвид тяхната роля в стопанския живот на страната.             Съвременната отчетност в търговските банки е призвана  да формира пълна и достоверна картина на имущественото и финансовото й състояние, необходима за вземане на управленски решения, за достъпността на широк кръг потребители до банковата информация, с цел създаване и съхраняване на доверие към банковата система.
           В настоящат дипломна работа за извършване на необходимите изследвания са използвани данни от отчета на „SG Експресбан’’АД. Тя е създадена в началото на 1993г. в град Варна в резултат на сливане на Транспортна банка и 12 по-малки търговски банки. През юли 1993г получила пълен лиценз, започва дейността си като универсална банка.Сосиете Женерал Експресбанк предлага на клиентите си всестранни, гъвкави, висококачествени, новаторски и икономични продукти и  извършва безупречно обслужване. Извършва следните банкови услуги: кредити в лева и чуждестранна валута; депозити в лева и чуждестранна валута; валутни операции;  бързи и експресни вътрешнобанкови преводи; електронно банкиране; кеш мениджмънт за корпоративни клиенти; операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове; разплащания с дебитни и кредитни банкови карти; инкасови на парични средства; банкови гаранции и акредитиви; търговия с ценни книжа; депозитарни/попечителски услуги; парични преводи чрез Western Union
Тя се стреми към постигането на максимална полезност, ефективност и развитие.
              В настоящата дипломна разработка целта която си поставяме е да се разгледа отчетния процес свързан с привлечения капитал в ТБ”СЖ Експресбанк” и да се предложат насоки за усъвършенстването му.
             Във връзка с така формулираната цел са изпълнени следните задачи:
v Определяне на същността и специфичните характеристики на привлечения капитал като обект на счетоводно отчитане;
v Характеристика на счетоводните сметки и  технологията на отчитане на привлечения капитал;
v Разкриване на общите параметри на счетоводната политика на СЖ Експресбанк,  както и счетоводната политика на банката по отношение на привлечения капитал;
v Предлагане на възможности за усъвършенстване на отчетния процес за привлечения капитал в ТБ”СЖ Експресбанк
v Анализ на извършените банкови операции от СЖ Експресбанк за периода 2004 -2005г.

В дипломната работа акцента е поставен на основните и типични разчетни взаимоотношения - група 40 Доставчици и свързани с тях сметки, група 41 Клиенти и свързани с тях сметки, група 42 Персонал и съдружници, група 43 Вътрешни разчети, група 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове, група 45 Разчети с бюджета и ведомства, група 46 Разчети с осигурители, група 49 Разни дебитори и кредитори. Дипломната работа следва последователността на подреждане на групите в сметкоплана. В заключителната част е отделено място на някои по-важни въпроси от инвентаризацията и ефективното управление на разчетите с оглед тяхното значение за счетоводно-информационното осигуряване на последните.


ДИПЛОМНА РАБОТА НА ТЕМА :
Счетоводни аспекти на привлечения капитал в търговските банки - 102стр.
Изтегли целия документ от  тук

Няма коментари:

Публикуване на коментар