четвъртък, 24 ноември 2011 г.

Автоматизация на счетоводството

   ИЗРАБОТВАНЕ НА РЗ НА 'НИРАМ' ЕООД


     1.Основаване, ценности, цели на Европейския съюз.       
         Първата конференция, е свикана през 1950 г. под председателството на Жан Моне, френски министър от правителството на Дьо Гол. Целта е да се запази по-дълго мирът на континента.   
        Договорът за създаване на Европейска икономическа общност /ЕИО/ от 25 март 1957 г. в Рим, Италия, представлява своеобразна конституция за обединителните процеси в Европа със своите 248 текста, с прецизно формулираните цели, задачи, институции, етапи, права и задължения, рискове и преимущества. Учредителите са мотивирани от желанието да положат основите на общ пазар по пътя на икономическата интеграция, премахване на междудържавните бариери в търговията, както и създаването на условия за свободно движене на хора, стоки и капитали, сближаване на законодателствата на страните членки. Предвижда се създаването на европейски социален фонд, за да се решават заедно проблемите на заетостта, и Европейска инвестиционна банка.
        На 11 декември 1991 г. в Маастрихт държавните ръководители на страните членки на ЕО подписват Договор за икономически и валутен съюз. С договора се установява нов Европейски съюз (ЕС), който обхваща ЕО и нейните 12 страни членки. На 7 февруари 1992 г. е подписан от министрите на външните работи и финансите, а на 1 ноември 1993 г. влиза в сила. Договорът се опира на три стълба: 
• Постигане на икономически и валутен съюз, в това число на единна парична единица, управляваща от единна независима централна банка. 
• Вторият стълб обхваща разпоредби за Общата политика в областта на външните отношения и сигурността (ОПОВОС). 
• Третият стълб регулира Сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи (СОПВР). И двата нови стълба се основават на принципите на междуправителственото сътрудничество, без прилагането на метода на наднационална интеграция.                                                          
         На 17 и 18 юни 2004г. по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел бе постигнато историческо споразумение по текста на Европейската конституция. ПЪРВАТА ЕВРОПЕЙСКА КОНСТИТУЦИЯ бе приета на 18 юни в Брюксел на първата среща на Европейския съвет с участието на новоприетите 10 страни, след близо двугодишни преговори.           
        За да влезе в сила, което се очаква да стане около 2009 г., конституцията трябва да бъде ратифицирана от всичките 25 страни, като в някои от тях това ще стане с референдум. Тя полага основите на новия разширен Европейски съюз, който през 2007 г. може да приеме още две страни - България и Румъния, и да наброява 27 членове. 
        Европейския съюз се основава върху ценностите за зачитане на човешкото достойнство, право на живот, свободата, сигурността,  демокрацията, равенството, справедливостта,  върховенството на закона и спазването на човешките права. Тези ценности са общи за страните- членки в общество на толерантност, справедливост, солидарност и липса на дискриминация . 
        Целта на съюза е да утвърждава мира, своите ценности и благополучието на своите народи. Европейския съюз съдейства за запазването и развитието на тези общи ценности, като зачита разнообразието на културата и традициите на народите на Европа, както и националната идентичност на страните –членки и ораганизацията на обществените им органи на национално, регионално и местно ниво.       
        Европейския съюз създава за своите граждани територия на свобода, сигурност и справедливост, без вътрешни граници и общ пазар със свободна и справедлива конкуренция. Съюзът работи за Европа на устойчиво развитие, основано на балансирания икономически растеж, на социално-пазарна икономика, с висока конкурентноспособност, насочена към пълна заетост и социален прогрес, с висока степен на защитa и подобряване на качеството на околната среда. Той развива научния и технологичния прогрес. 
       Европейския съюз се бори със социалното изключване и дискриминацията,    утвърждава  социалната  справедливост   и    защита, 
равенството между мъжа и жената, солидарността между поколенията и защита на правата на децата. Той съдейства за икономическото, социално и териториално сближаване и солидарност между страните –членки. В отношенията си с останалата част от света Съюзът поддържа и популяризира своите ценност и интереси. Съдейства за мира, сигурността,    устойчивото    развитие    на    Земята,    солидарността    и 
взаимното   уважение     между народите,   свободната и честна търговия, 
изкореняването на бедността и защитата на човешките права и по
специално на правата нa децата, както и за строгото спазване и развитие 
на международните закони.
        Европейския съюз като институционна структура включва Европейски парламент; Европейски съвет; Съвет на министрите; Европейска комисия; Съд за справедливост. 
        Присъединяването на България към Европейския съюз е предизвикателство, шанс и признание за принадлежността на България към едно пространство на свобода, сигурност и правов ред без вътрешни граници.
       2. Корпоративна култура.
       2.1. Понятие за корпоративна култура.
       Думата култура произлиза от латинската дума cultura.  Тази дума означава възпитание, образование, развитие, почитание. Както и исторически определено ниво на развитие на обществото, творчески стил и способности на човека, изразени в типа и формата на организация на живота и дейностите на хората, а също и в създаваните от тях материални и духовни ценности. Понятието “култура” се приема като характеристика за определена историческа епоха, конкретно общество или нация, а също така и специфична сфера от дейността или живота на хората.  Корпоративната култура е система от взаимодействащи си материални и духовни ценности, присъщи на дадена корпорация, отразяващи нейната индивидуалност и начина по който възприема себе си и останалите в определена социална и материална среда.
       2.2. Принципи.
¤ Културна корпорация – това е съвременна организация във всички сфери на културата (материална и духовна);
¤ Това е организация, в която отделните елементи на културата, с различно ниво на развитие, идеи, цели, задачи, начини за достигане на целта, са в съответствие един с друг.
¤ Това е организация която се развива по закон, а не “по понятия”.
¤ Корпоративната култура се опира на съвременните достижения на науката, социално-икономическата и техническата сфера.
¤ Това е организация, в която хората се възприемат като основна ценност, където се осъществява взаимодействие между тях и се формират групи според психологическото ниво, доколкото най-ценното в човека е неговата душа.
¤ Това е развиваща се организация, строяща своите взимоотношения със


субектите на вътрешната и външната среда на основа разбирането на тяхната същност и уникалност. Организация не жалеща усилия за получаване на нови знания за деловите партньори и сътрудници и за тяхното опознаване

         3.Ролята и значението на културата и стратегията на “СОЛВЕЙ СОДИ” за развитието на фирмата.
         3.1.Обща характеристика на фирмата.
През 1954г, близо до град Девня е построен първия завод за производство на калцирана сода в България, основан на метода “СОЛВЕЙ”. Той е с ограничен капацитет и вече не съществува, но е стратегически за българската икономика. Образът му години наред е отпечатван върху българска банкнота като ярък символ на индустриализацията на страната. И така, от 1954 година до днес, в Девня не спира производството на калцирана сода. 
        Новия завод е пуснат в експлоатация през 1974г. Той  е един от най-големите в света , с годишен капацитет от 1.2 милиона тона. Построен е близо до стария и е част от гигантския проект, наречен Девненски индустриален комплекс, включващ торов завод, завод за ПВЦ, циментов завод, топлоцентрала и пристанището Варна Запад. 
        СОДИ е приватизиран през 1997г. и е преименуван СОЛВЕЙ СОДИ. Днес 98 % от капитала на Солвей Соди АД е собственост на Солвей Шишеджам Холдинг с акционери: Солвей – белгийска корпорация за производство на химически и фармацевтични продукти; Шишеджам – турска компания за производство на химически продукти и стъкло; Европейската банка за възстановяване и развитие, базирана в Лондон.
       Солвей Соди е едно от първите големи приватизирани предприятия в България след преминаването на страната към пазарна икономика. През 
 2000 година дружеството придобива други три компании – производителя на разсол- Провадсол; топлоцентралата Девен и варовиковата кариера Девня Варовик (чрез съвместно предприятие с Девня Цимент), като по този начин си осигурява дългосрочно снабдяване със суровини и енергоносители. Изборът на местоположението на подобна производствена единица се определя от близостта на суровините сол и варовик, които изобилстват в района. Освен това морското пристанище, изградено в рамките на развитието на промишления комплекс и достъпно за кораби с тонаж до 45 000 т, улеснява доставката на енергийни суровини и износа на готови продукти. Производствения капацитет далеч надхвърля нуждите на българския пазар, затова заводът е главно ориентиран към външните пазари.
            3.2.Развитие на културно-стратегически елементи.
        Проекта за развитие на “СОЛВЕЙ СОДИ “ АД цели да създаде ефективно и отговорно дружество. Дружество ценено от своите клиенти; което  подобрява    непрекъснато    своята конкурентноспособност; граждански отговорно; с компетентен персонал, мотивиран да работи добре; с динамична и мотивираща организация. 
      Мотивиран и компетентен персонал е налице, когато фирмата се стреми да приобщи всички към стратегията си, споделяйки информацията помежду си, улеснявайки общуването и работата в мрежа. Нужно е обучение и ангажиране на персонала за управление на проекти, поемане на отговорности, работа в екип и мрежа, воля за непрекъснато усъвършенстване. За да е налице мотивиран персонал,  фирмата е нужно да  признава, развива и оценява компетентността на персонала, особено на ключовите за Солвей Соди знания и умения. Тя трябва да насърчава предприемаческия и иновативен дух.
       “СОЛВЕЙ СОДИ” е граждански отговорно дружество. Стреми се непрекъснато да намалява емисиите и отпадъците, за да бъде сертифицирано по ISO 14001. Да стимулира поведение за безопасни  и здравословни условия на труд. 

            3.3.Фирмени ценности, ритуали и церемонии в”Солвей Соди”АД.
      Във всяка една фирмена среда, в трудова ситуация, в деловия живот процесите протичат съобразно доминиращите в общността ценности. Няма друг индикатор, който именно като ценноста, да може безпогрешно да показва характера и спецификата на фирмената култура, приоритетите които следва фирменото управление, респективно нейната жизненост, ефективност и перспективност. Ценноста в “Солвей Соди”АД независимо дали става дума за организационната сфера или за развлекателната, за обществената или личната - е категория, изясняването на която е от изключително значение за успеха, за удовлетвореността на труда, за професионания престиж във фирмата. Тълкованията на думата ценност сочат синоними като стойност, значимост, благо,  достойнство, полза и др. 
     За “Солвей Соди” едно от достойнствата е символа на фирмата - фирмената емблема.
        Ритуалите и церемониите във фирмената среда са израз на предприемчивостта, моменти които действат корпоративно – сближават членовете на трудовата общост, разкриват им нови и непознати страни от историята и настоящето на “Солвей Соди” АД. Те приобщават присъстващите към основните ценности и традиции. Неизменчивият характер на културните кодове на ръководителите на фирмата, на различните фигури и игрови послания, пренася човек в едно друго измерение. Уважението в поведението към всеки човек въвлечен в обреда на посрещането, разкрива у него нагласа за тържественост и необичйност. Характера на ситуацията се запечатва в душата и сърцето, укрепва мотивацията за професионална реализация във фирмата, приобщава човека към духа и климата на тази организационна структура.
        Ритуалите се прилагат в организацията за да напомнят на членовете им колко голяма е важността на фирмените ценности и да спомагат за възприемането на тези ценности. Най-общо ритуалите прилагани от “Солвей Соди” АД са: ритуали при постъпване на работа; ритуали за открояване; интегриращи ритуали; ритуали свързани с отдиха и възстановяването. 
       Обредите характерни за постъпването на работа в администрацията, включва обучаващия момент. Запознаването  на новоназначения с историята и традициите на фирмата, с главните й ценности, с най-същественото във фирменото управление. Това се прилага при всеки новопостъпил във фирмата. По повод назначаването се организират оперативки за представянето на новия колега. Той се представя индивидуално от управителя на всеки служител в администрацията. Официалното обръщение говори за високата корпоративна култура на “Солвей Соди” АД .
           Ритуала по изпращане на служител при пенсиониране е много важен за удoвлетворението на служителя  от управлението при оттеглянето му от трудовия живот. 
          Открояващия ритуал има за цел да подчертае важността на едно или друго събитие от живота на организацията и на нейните членове – чрез тържествени вечери, специални церемонии по награждаване и отличаване, юбилейно честване, посрещане на важни официални празници и пр. “Солвей Соди” АД е символ на 50 годишно развитие,. На 29 август 1954 г.се чества официалното откриване на  стария содов завод .На 1 януари 1974г. влиза в действие и Новия завод за калцирана сода. 5 септември 1974г. е тържественото откриване на Девненския промишлен комплекс. Това са дати чествани  с организирани тържества от служителите на фирмата.  
         Интегриращите ритуали са насочени към постигането на още по голяма задружност между служителите и работниците, по доброто опознаване и по-пълноценното изграждане на корпоративния дух. Солвей Соди организира постоянно вечери с колектива. Това спомага за по –доброто опознаване на персонала. 
         Ритуалите свързани с отдиха и възстановяването, спомагат хората да отпочиват пълноценно, да възстановяват изразходваната енергия. Става въпрос не само  за възможностите с които фирмата разполага за тези цели – почивна база, курорт, санаториум, но и за критериите, прилагани при офис оборудването, за създаването на благоприятна и функционална работна среда. Този аспект се цени високо във Солвей Соди. Управлението се стреми да предложи най-добрата форма на отдих.

         Организацията на работното място на служителите също изразява културата на работното място. Всеки офис е прилежно подреден дори и при напрегната работа. Цветята присъстват като интериор в помещенията. 
        Важни са за наличието на по–голяма представителност и добре поддържаните цветни лехи пред представителната сграда. Те изразяват високото ниво на Солвей Соди в поддъжането на висок стандарт.
      Ценностите, ритуалите и церемониите в оргнизацията са най-представителните компоненти на нейната култура, на стратегията й. Без преувеличение може да се твърди, че фирма, която не е наясно със своите ценности и няма изградена обредна система, е в постоянна криза и винаги е на ръба на провала. Това е така, защото именно ценностите и ритуалите  са метафората на предприемчивостта. Благодарение на тях се осмисля и придобива конкретни очертания всичко, което се върши в трудовата среда. И колкото по-здраво доминиращите ценности са обвързани с индивидуалните нагласи, вярвани и схващания, толкова повече са шансовете пред организацията да действа ефективно, целенасочено и гъвкаво.
       4.Изисквания за фирмената култура наложени от Европейския съюз.Насоки за усъвършенстване на културата на работното място.
       Възможно е една култура да е вдъхновена точно от онова, което кара друга да се чувства подтисната. Например концепцията за управление на човешките ресурси, която произхожда от англосаксонската доктрина, трудно се превежда в други култури. Тя заема идеята от икономиката, че човешките същества са “ресурси” подобно на физическите и финансовите ресурси. Обикновенно допуска почти неограничена възможност за индивидуално развитие. В страни, в които тези убеждения липсват, концепцията трудно може да се схване и е непопулярна от момента, в който се разбере.
      Да разполагаш с точните хора на точното място в точното време е един от критериите за успех в бизнеса.Ако не се успее в това, няма да се успее в нищо, ако не утре, то със сигурност след известно време.
      Ключов елемент ,за прилагане на ефективна и модерна политика за управление и развитие на човешките ресурси, е създаването на система 

за постоянно развитие на професионалните умения и квалификацията на служителите.
       Европейското измерение на развитието на професионалните умения и квалификацията на служителите се състои във възприемане на съвременните модели за организация и функциониране на предприятията според най-добрите практики в страните от Европейския съюз. Осъществяването на националните приоритети и ефективната подготовка на Република България за членство в Европейския съюз, изискват общо повишаване нивото на професионалните умения, квалификацията и резултатността при изпълнение на служебните задължения от служителите.
        Въвеждането на лични планове за професионалното и служебно развитие е съвременен подход за включване на служителите в процеса на тяхното професионално и служебно развитие. За прилагането на този подход звената за човешки ресурси и преките ръководители трябва да осигурят консултации на служителите за разработване на ефективни лични планове за развитие. Въвеждане на практики за информиране и консултиране на служителите за възможностите за професионално и служебно развитие е също такъв подход. Редовното предоставяне на информация и консултации за възможностите за професионално и служебно развитие е подход, който осигурява увеличаване на мотивацията на служителите.
           Един от аспектите на тази информация е публикуването на вакантните места, което значително допринася за подобряването на дейностите по набиране на кадри.
           Принципът за осигуряване на равни възможности за професионално и служебно развитие е основополагащ. Този принцип е залегнал не само в националното законодателство, но е принцип, за чието изпълнение стриктно ще се следи в процеса на присъединяване към Европейския съюз и тогава, когато България стане пълноправен член.  
           Централна задача на интегрираната политика за управление на човешките ресурси е равнопоставеното включване на всички служители независимо от пол, възраст, етнически произход и т.н. Същевременно ще бъдат въведени гъвкави механизми за ограничаване на възрастовите ограничения при набирането на кандидати с конкурс, които включват и стимули, за привличане на млади професионалисти за постъпване на работа.Използвана литература:


1.”Проект-Договор за приемане на Конституция за Европа”; 20.06.2003г. Европейски ковент; изд. на 39-ото Народна събрание на РБ; София 2003г

2.История на Европейския съюз ,  електронно издание.

3.”Фирмена култура и комуникация”, Л.Стойков, електронно издание.

4.”Фирмена култура и фирмено поведение”, Колектив, ИК”Век 22”1992г

5.Заводско издание на “СОЛВЕЙ СОДИ” АД

6.”Бъдещето на “СОЛВЕЙ СОДИ” зависи от всеки един от нас”-проект за развитието на предприятието.

7.”Кулура и организация.Софтуер на ума”, Х.Хофстеде, ИК”Класика и стил”, 2001г. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар