четвъртък, 24 ноември 2011 г.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ПОСТАНОВКИ НА ВЪПРОСА ЗА ОТЧИТАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ И КАЛКУЛИРАНЕТО СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА

УВОД

Влизането на България в Европейския съюз ще даде възможност за свободното движение на българските стоки и услуги на европейския пазар. От ключово значение за тяхната успешна реализация е постигането на конкурентоспособност на фирмите, които ги предлагат.  Два от основните фактори, предопределящи развитието на успешен бизнес за стопанските субекти, са разходите и себестойността на продукцията. За оптимизирането на управленските решения и постигането на поставените  пред едно предприятие цели и задачи, е жизнено важно непрекъснато да се следи счетоводната информация за разходите и себестойността с цел постигане на оптималните им параметри.
Обект на настоящата дипломна работа е счетоводната отчетност в “ЛесилМаш-98”АД – гр.Силистра.
Предмет на разработката се явява отчитането на производствeните разходи и калкулирането себестойността на продукцията в “ЛесилМаш-98”АД.
Целта, която се поставя с разглеждането на  въпросния проблем, се заключава в осъществяването на едно задълбочено и обективно изследване на счетоводната отчетност и възприетата методика за калкулиране себестойността на продукцията в дружеството и на тази основа формулиране на конкретни насоки за тяхното усъвършенставане.
Основните задачи, заложени при изготвянето  на тази дипломна работа, могат да се конкретизират най-общо така:
§ да се изследват основните теоретични аспекти, свързани с разглеждания проблем;
§ да се запознаем с организацията на синтетичното и аналитичното отчитане на разходите в “ЛесилМаш-98”АД;
§ да се разкрият и анализират особеностите на калкулиране себестойността на продукцията в дружеството;
§ да се направят изводи и да се дадат конкретни насоки за усъвършенстване на отчитането на разходите и калкулирането себестойността на продукцията в “ЛесилМаш-98”АД.
Методите, на които ще се разчита при осъществяването на изследователската работа са метод на кабинетното проучване, наблюдение, интервю и др.

------------------------------------------------
ДИПЛОМНА РАБОТА НА ТЕМА : 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ  ПОСТАНОВКИ НА ВЪПРОСА ЗА ОТЧИТАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ И КАЛКУЛИРАНЕТО СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА - 101стр.
ИЗТЕГЛИ ЦЕЛИЯТ МАТЕРИАЛ ОТ ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар