понеделник, 14 ноември 2011 г.

ИМУЩЕСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДСТВО

1.Стопанска отчетност- обективно отражение на фактите, явленията и събитията в осъществяваната дейност и служи за тяхното опознаване ,организиране контролиране и ръководене т.е свързана е с практическата реализация на текущите управленски функции.

2. Същност поява и развитие на стопанска отчетност
  а/ същност – човешка дейност свързана със количественото измерване и качественото характеризиране на стопанските събития със тяхното им информационно осигуряване и ефективно управление

 б/ етапи
  І етап – той е част от ранния стадий, реализиран е в Египет, Индия, Юдея, Китай, Персия, Вавилон и др. За него са характерни примитивни средства за отчитане- въглени, въжета, шнурове и др.
  ІІ етап – осъществява се в епохата на класическата древност за която е характерно бурно развитие на занаятите, появяват се първите отчетни длъжности.
  ІІІ етап – обхваща средните векове извършват се промени в системата на стопанската отчетност, на мястото на римските числа се появяват арабските числа, дробните и отрицателните числа и др.
  ІV етап – свързана е с научно-техническата революция във резултат на която се усъвършенстват средствата с помощта на който се регистрират, преобразуват и съхраняват информационните съвкупности.
Днес стопанската отчетност е една съвременна и надеждна система за информационно осигуряване но управлението на всяко стопанска звено.

 3.Видове отчетни измерители
       - натурални – брой килограми, метри, литри, декари и др., тяхното разнообразие е резултат от тяхното не еднакво физическо естество – те характеризират количествено потребителната стойност на обектите, те имат два недостатъка, първият е че не всички обекти на отчитане имат натурално веществен характер и това ограничава сферата на приложението им. Например: паричните средства, вземанията, задълженията и др.
Вторият им недостатък е невъзможността да се получи обобщена количествена характеристика на обекти със разнородно натурално веществено съдържание.
       - трудови измерители – те характеризират обектите на отчитане чрез количеството на вложения труд, което се изразява с продължителността на работното време – минимум часове, дни, човекочасове и др. те са възникнали по-късно от натуралните и не дават възможност за обобщаване на разнороден труд, на труд с различна квалификация.
   Натуралните и трудовите измерители използвани в съчетание ни дават информация за производителността на труда, за нормите на изработка.
        - стойностен измерител – той има всеобхватен характер който се дължи на неговата абстрактна природа. Те имат задължителен характер.
Стойността е средно необходимото количество абстрактен човешки труд т,е трудът който се признава от обществото и служи за мярка за размяна /разменна стойнос/
Чрез стойностния измерител обектите на разчитане стават съизмерими, и затова стойностния измерител има универсален характер

4. Видове стопанска отчетност
     а/ оперативно техническа – възникнала е най-късно – насочена е към отделно явление или събитие, информацията си обхваща още в момента на възникване и се употребява веднага.
 
    б/ статистическа отчетност- тя е насочена към група явления, процеси и факти с подчертан еднороден масов обществено значим характер, целта е да се открият тенденциите и закономерностите в тяхното развитие, има специализиран орган който осъществява методологическото ръководство на статистическата отчетност.
Има закон за статистиката- регламентира организацията на статистическата отчетност.

   в/ счетоводна отчетност – възнкнала е първо като практика и после като теория. За основоположник на счетоводнататеория се смята математика Лука Пачиоли , който случайно долавя двойствеността на стопанските операции и през 1454г. написва книгата „всичко за аритметиката”. Хората започват да отчитат тогава, когато общественото разделение на труда се появява и способността на хората да се абстахира от всички други свойства на предметите освен от тяхното число.

5. Специфични черти на счетоводството.
- задължително се използва стойностния измерител
- задължителна документална обоснованост
- индивидуалност и хронологичност на получаваната информация
- специфична методология
- функционална обусловеност- във всяко предприятие счетоводството има организационно завършен и самостоятелно управленско формирование. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар