вторник, 15 ноември 2011 г.

Примерна курсова работа по счетоводство


Счетоводни услуги Пловдив                                      

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Курсова Работа


ПО

СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ТЕМА:

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ.
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.


20101. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ


1.     Същност и организация на годишното
счетоводно приключване

2.     Предварителна подготовка

3.     Годишно счетоводно приключване

4.     Годишен финансов отчет
4.1.   Същност
4.2.   Счетоводен Баланс
4.3.   Отчет за приходите и разходите
4.4.   Отчет за паричните потоци
4.5.   Отчет за собствения капитал
4.6.   Отчет за управлението


2. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

ДЗИ & РОСЕКСИМ БАНК

Предмет на дейност
Финансови резултати
ПРИЛОЖЕНИЯ


1.  Същност и организация на годишното счетоводно приключване

По своята същност счетоводното приключване представлява процес, при който се извършва определена обработка и преобразуване на счетоводната информачия от текущото счетоводно отчитане с оглед получаването на резултатна счетоводна информация за финансовото и имущественото състояние на предприятието, която допълнително се систематизира във финансовите отчети.
В зависимост от периодите, за които се обобщава счетоводната информация, счетоводното приключване се подразделя на годишно и междинно. Годишното счетоводно приключване е задължително за всички предприятия.
Годишното счетоводно приключване обхваща целия отчетен период и е най-пълно, цялостно и всестранно. Нашето счетоводно законодателство възприема календарната година за отчетен период и той започва на 1 януари и приключва на 31 декември.
Технологията на годишното приключване е относително дълъг процес, който преминава през определени процедури, които са свързани помежду си, взаимно се обуславят и протичат в определена последователност. Броят им е различен и зависи до голяма степен от обема и спецификата на осъществяваната дейност на всяко предприятие. Затова се налага да се разработи вътрешен график, с който да се регламентират и подредят.


2.  Предварителна подготовка

Преди да се премине към годишното счетоводно приключване, се налага да се извърши предварителна подготовка, която включва следните етапи:
1)  Събиране на всички първични и вторични документи за извършените през годината стопански операции, не предадени все още в счетоводството;
2)  Уточняване на всички възникнали през годината взаимоотношения с трети лица;
3)  Счетоводно отразяване на стопанските операции, въз основа на събраните и оформени първични и вторични документи.

3.  Годишно счетоводно приключване

Конкретните действия, които се предприемат във връзка с годишното счетоводно отчитане са следните:
1)  Инвентаризация – прави се инвентаризация на всички активи и пасиви с изключение на ДМА и ДНА, които могат да се проверяват веднъж на две години.
Инвентаризирането на вземанията, задълженията и другите разчети се осъществява чрез съпоставка на счетоводните данни с писмените потвържедия или възражения от страна на клиенти и доставчици.
На отписване подлежат задълженията с изтекъл давностен срок и същите се отнасят като приход. Инвентаризирането на останалите пасиви се постига чрез документална проверка на съответните счетоводни регистри.
2)  Извършване на предвидената в приложимите счетоводни стандарти преоценка на следните активи и пасиви:
-      ДМА и ДНА, когато е възприето да се отчитат по допустимия алтернативен подход;
-      Инвестиционните имоти;
-      Биологичните активи се преоценяват по справедливата им стойност, намалена с предварително начислените разходи за продажби;
-      Валутните парични средства;
-      Финансовите активи, държани за търгуване.
3)  Приблизителна оценка на вероятните рискове от изтичане на икономическата изгода или невъзможност да бъде възстановена изцяло стойността на някои активи;
4)  Начисляване на провизии на поети или произтичащи за предприятието задължения с неопределен срок и невинаги уточнен размер, които ще се погасяват през следващи отчетни периоди;
5)  Отчитане на разгходите за бъдещи периоди като разходи за текущия период по сметките от гр. 61 и гр. 62;
6)  Отразяване на извършение услуги от спомагателната дейност, сметки от гр. 61 и гр. 70;
7)  Установяване на себестойността на продукцията;
8)  Отчитане на приходите за бъдещи периоди, сметки от гр. 70 и гр. 72;
9)  Разпределение на административните разходи;
10)  Отразяване на приходите от финансирания;
11)  Приключване на операционно-резултатните сметки;
12)  Приключване на сметките за финансови приходи и разходи (вътрешни);
13)  Приключване на финансовите приходи и разходи (външни);
14)  Установяване размера на печалбата и загубата за текущата година;
15)  Установяване на оборотите и салдата на всички синтетични сметки;
16)  Съставяне на отчета за приходите и разходите;
17)  Съставяне на данъчна декларация – в нея се определя финансовият резултат за данъчно облагане, наричан още облагаема печалба. Дължимият данък се отразява със следната счетоводна статия:   123  /  452
Предприятия, които са задължени да правят през текущата година авансови вноски за корпоративния данък, следва да отчитат разчетите с бюджета. Съставя се следната счетоводна статия:    452  /  503
18)  Съставя се отчета за приходите и разходите в окончателният му вид с начислените разходи за данъци;
19)  Съставят се останалите елементи на годишния финансов отчет – счетоводен, баланс, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал;
20)  Съставя се приложението към годишния финансов отчет;
21)  Съставяне на отчета за управлението.

4.  Годишен финансов отчет
4.1.     Същност - Въведение в темата за анализа на финансовия отчет
Съвременният прочит на финансовият отчет на предприятието значително се различава от традиционния финансово-стопански анализ, главно поради растящото влияние на външната среда върху дейността на предприятието, както и поради разширяване спектърът на възможните алтернативи за инвеститора.
Динамичните промени в бизнес средата изискват постоянно наблюдение и анализ на финансовото състояние на всяко предприятие, на надеждността на доставчиците и на клиентите, на качеството и количеството на нематериалните активи. Поради това и всички икономически субекти, заинтересовани от развитието на предприятието, при реализиране на целите си търсят подробна информация за неговото финансово здраве.
        Финансовото здраве на предприятието се характеризира чрез способността на предприятието да финансира безпрепятствено своята дейност. Финансово здраве е синоним на финансово състояние. Параметри на финансовото здраве:
1) осигурено с финансови ресурси, необходими за поддържане на непрекъснат производствен ритъм;
2) целесъобразното разпределение и ефективно използване на финансовите ресурси;
3) коректни взаимоотношения с други юридически и физически лица (ефекта на доминото);
4) платежоспособност и финансова устойчивост;
5) планомерно постъпване и изразходване на паричните средства;
6) рационални пропорции между собствения и привлечения капитал.
Годишния финансов отчет има за цел да представи в обобщен вид имущественото и финансовото състоятние на предприятието. Той се разглежда като краен продукт от неговата целегодишна дейност. Съставянето му предствлява заключителен етап на годишното счетоводно приключване.
Годишният финансов отчет се съставя при съблюдаването на два основни принципа: текущо начисляване и действащо предприятие.
Годишният финансов отчет се изготвя по определен ред, при последователно извършване на няколко процедури и се съствя на базата на избрана от предприятието форма и структура, съобразена с действащото счетоводно законодателство и приложимите счетоводни стандарти.
Като официален носител на информация за цялостното имуществено и финансово състояние на предприятието и за получения финансов резултат годишният финансов отчет се използва не само от ръководството при вземане на последващи управленски решения, но и от неговите най-важни контрагенти – доставчиците и клиентите. Същевременно той се прави достояние на всички външни лица, които имат интереси в предприятието. Това са акционерите и съдружниците, кредиторите, правителството, обществеността и др.
За да може да задоволи разнообразните интереси на потребителите и да се ползва от различни по квалификация и икономическа подготовка специалисти и ръководители, годишният финансов отчет трябва да се съставя при съблюдаването на определена изходна база и да притежава определени свойства, които правят съдържащата се в него информация полезна и максимално ефективна.
Разбираемост на информацията за потребителите означава, че те получават естествени за дейността на предприятието познания и за счетоводното отчитане на същата дейност. Информацията е надеждна, когато в нея липсват съществени грешки или пристрастия, при което потребителите са сигурни, че тя отразява достоверно имущественото и финансово състояние на предприятието.
Потребителите трябва да имат възможност да сравняват годишните финансови отчети на предприятието през различните отчетни периоди, за да анализират тенденциите във финансовото му състояние и ефективност.
Според Закона за счетоводството всички предприятия, чийто годишен размер на приходите надхвърля 50 хил.лв, съставят годишен финансов отчет, който включва следните елементи: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходити, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложения.
4.2.     Счетоводен Баланс
Счетоводният баланс е обобщен вид на имущественото и финансово състояние на предприятието. Той има балансова и задбалансова част. Основните елементи, които са включени в балансовата част, са активи, пасиви и собствен капитал.
Счетоводният баланс се съставя въз основа на информацията за салдата на синтетичните сметки към 31 декември. Източник на тази информация е оборотната ведомост. Формата и структурата на баланса се определя от предприятието.
4.3.     Отчет за приходите и разходите
Отчетът за приходите и разходите представя в обобщен вид полученият финансов резултат за отчетния период на основата на съпоставяне на начислените приходи и разходи. Той се съставя на база на информация от текущото отчитане на приходите, разходите, стоково-материалните запаси и сумата на начислените данъци от годишната данъчна декларация.
Печалбата и загубата, посочена в отчета за приходите и разходите, трябва да съответства на печаблата или загубата, която е отразена в счетоводния баланс.
4.4.     Отчет за паричните потоци
Отчетът за паричните потоци дава информация за настъпилите изменения през отчетния период на парични наличности и парични еквиваленти в резултат на осъществените сделки, които водят до парични постъпления и парични плащания.
Отчетът за паричните потоци се изготвя, като в него входящите и изходящите потоци от пари и парични потоци се предствят групирани по дейности – по основна, инвестиционна и финансова дейност.
4.5.     Отчет за собствения капитал
Отчетът за собствения капитал дава информация за измененията в отделните компоненти на собствения капитал през отчетния период. Чрез него се получава информация за финансовите резултати (печалба или загуба), приноса на собствениците за развитието на предприятието, и способността на ръководството да поддържа собствения капитал. Съставя се въз основа на информацията от счетоводните сметки за отчитане на собствения капитал.
4.6.     Отчет за управлението
Отчет за управлението съставят тези предприятия, чиито годишен финансов отчет подлежи на задължителна одиторска проверка и заверка.

Предприятията изготвят годишният финансов отчет до 1 март на следващата година. Това е датата, към която най-късно се изготвят всички елементи на отчета и се подписват от съставителя.
Датата, на която годишният финансов отчет е одобрен за публикуване, е от особена важност за отразяване и оповестяване на коригиращи и некоригиращи събития.
Съставеният годишен финансов отчет, ако отговаря на изискваният за независим финансов одит според Закона за счетоводството, се предоставя на регистриран одитор или регистрирано одиторско предприятие за неговото извършване. Одитираният годишен финансов отчет подлежи на задължително публикуване.


ДЗИ & РОСЕКСИМ БАНК

Известно е, че една от основните роли на банките в съвременния свят е създаването и непрекъснатото увеличаване на притежаваната от техните собственици, клиенти и служители стойност. Това означава, че балансираното удовлетворение на тези интереси може да се приеме като гаранция за успешното развитие на една банка в условията на бързо променящата се  външна среда и все по-нарастващата конкуренция.
Въпреки кратката си история ДЗИ & РОСЕКСИМБАНК реализира значителни темпове на нарастване през последните години и в момента е една от десетте най-големи банки в страната по размер на притежаваните активи. Тя се утвърди като стабилен финансов партньор както за корпоративни клиенти и бюджетни организации, така и за населението. Към настоящия момент Банката има  180 точки на присъствие в страната и по този начин фактически покрива значителна част от нейната територия и почти цялото население.

Предмет на дейност
ДЗИ & РОСЕКСИМБАНК - универсална търговска банка. Тя предлага богата гама от депозитни, кредитни, разплащателни и други продукти и услуги на всички основни клиентски групи (граждани, корпоративни клиенти и бюджетни институции). Банката разполага с пълен лиценз за банкова дейност в страната и чужбина от началото на 1998 г. и бързо се развива не само в национален, но и в международен план. Създадени са вече  кореспондентски отношения с първокласни банки от САЩ, Германия, Швейцария, Великобритания, Франция, Япония и др.  
Всичко това неминуемо оказва и ще продължи да оказва влияние върху основната дейност на ДЗИ & РОСЕКСИМБАНК . В това отношение тя обаче има известно  предимство пред по-голямата част от другите банки, които осъществяват своята дейност на територията на България. То е свързано с възможностите, който Банката има да предлага комбинирани финансови продукти, съвместно с другите дружества от финансовата група.
Поради тенденцията на намаляване на нетните лихвени маржове, най-вероятно “универсалните банки” в средносрочен времеви хоризонт ще се ориентират към продажби на продукти и услуги, които носят повече нелихвени приходи. Ако се сбъднат тези прогнози, това ще означава, че те ще засегнат и дейността на ДЗИ & РОСЕКСИМБАНК . В тази връзка Банката ще полага текущо усилия за  адаптиране на предлаганите от Банката продукти към бързо променящите се външни условия и засилващата се конкуренция. Тази адаптация обаче няма да доведе  до превръщането в “специализирана” банка.
Настоящите ресурси - капиталови, финансови, материални и човешки дават основание да считаме, че Банката има капацитетът да се развива като “универсална” банка. Такава ориентация е в пълно съответствия с изискванията и на един от основните принципи за банковата дейност – диверсификацията. Оперативните промени в разглежданото направление ще бъдат свързани с усилия за оптимизиране на продуктовата структура на банката и по-успешно изпълнение на нейната основна мисия.
Съобразявайки се с всичко това в настоящия етап ДЗИ & РОСЕКСИМБАНК  предлага  всички традиционни активни и пасивни банкови продукти и услуги, отговарящи на изискванията на клиентите. Банката, съвместно с други дружества от групата,  разработи и някои “кръстосани” продукти, които намират добра реализация сред клиентите. Основната цел на Банката в това направление през следващите години ще бъде не само  усъвършенствуване на внедрените вече продукти и услуги, но и разработването и налагането на нови кръстосани продукти и услуги, които да генерират предимно нелихвени приходи. За  тази цел Банката ще подготви и утвърди  план за разработване и внедряване на нови  продукти и услуги.

Финансови резултати
ДЗИ & РОСЕКСИМБАНК  в изпълнение на своята мисия и стратегическите си цели предвижда през следващите три години чувствително увеличаване на реализираната  печалба след данъчно облагане. От приоритетна гледна точка увеличаването на печалба през прогнозния период се поставя на по-преден план от реализирането на по-голям растеж и увеличаването на пазарния дял на Банката. Това напълно съответства на провежданата от нея политика за повишаване на ефективността от цялостната дейност, както и на потребността от поддържането на необходимите равнища на капиталова адекватност и ликвидност.
ДЗИ & РОСЕКСИМБАНК приема, че заложеното нарастване на чистата печалба е напълно реално и тя ще има волята и възможностите да направи всичко необходимо за неговото постигане. За тази цел Банката ще се стреми да оптимизира връзката между стремеж за доходност и ликвидност т.е. да постигне поставената си цел по разумен и ефективен начин, а не чрез ориентирането към високо рискови операции.
По този начин стратегията на Банката по отношение на печалбата е свързана с ориентация към постигане на ново “качество” на печалбата, държейки сметка за факта, че то не е по-маловажно от нейното количество. На тази цел ще бъдат подчинени всичко останали параметри от нейната дейност (обеми на дейност, приходи, разходи и т.н.).
ДЗИ & РОСЕКСИМБАНК  не само се надява, но е и убедена, че съществени промени в прогнозните величини за печалба през следващите три години няма да настъпят. Нашите  опасения в това направление са свързани единствено с влиянието на външните фактори (лихвени равнища, инфлация, валутни курсове и пр.).

Годишен финансов отчет
Динамичните промени в бизнес средата изискват постоянно наблюдение и анализ на финансовото състояние на всяко предприятие, на надеждността на доставчиците и на клиентите, на качеството и количеството на нематериалните активи. Поради това и всички икономически субекти, заинтересовани от развитието на предприятието, при реализиране на целите си търсят подробна информация за неговото финансово здраве.
Годишния финансов отчет има за цел да представи в обобщен вид имущественото и финансовото състоятние на ДЗИ & РОСЕКСИМБАНК. Той се разглежда като краен продукт от неговата целегодишна дейност. Съставянето му предствлява заключителен етап на годишното счетоводно приключване.
Според Закона за счетоводството годишен финансов отчет на банката трябва да включва следните елементи: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходити, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложения.Счетоводни услуги Пловдив                                      

Няма коментари:

Публикуване на коментар