вторник, 15 ноември 2011 г.

Международен одиторски стандарт 560 , последващи събития след датата на баланса

Въведение

Цел: да установят определени насоки, относно отговорността на одитора за събития настъпили след датата на баланса. Под терминът „последващи събития” в този стандарт се имат предвид както събития насъпили в периода между датата на финансовия отчет и одиторския доклад, така и факти открити след съставянето на одиторския доклад.

Тези събития, които влияят върху актуалността на финансовия отчет, съответно и на одиторския доклад, следва да бъдат отразени от одитора и документите да бъдат коригирани и актуализирани.

Според Международен счетоводен стандарт (МСС) 10 „Събития след датата на баланса”, събитията настъпили след датата на баланса (дата на фин.отчет)  и дата на която финансовия отчет е одобрен за публикуване, могат да са както благоприятни, така и неблагоприятни. В същия стандарт се разграничават събития съществуващи към датата на финансовия отчет и събития възникнали след него.


Определения

„Датата на финансовия отчет” е датата на която приключва последния отчетен период, който се разглежда във финансовия отчет предмет на одит.

„Датата на одобрение на финансовия отчет” за одиторите е датата на изготвяне на пълен финансов отчет на предприятието от лица с признати правомощия, коио носят пряка отговорност за заключенията в него и неговата достоверност.

„Датата на одиторския доклад” е датата, на която одиторския доклад е обозначен върху финансовия отчет. Одиторският доклад не носи дата по-ранна от датата, на коя­то одиторът е получил достатъчни и уместни доказателства, че е бил изготвен пълният финансов отчет на предприятието и, че лицата с признати правомощия са потвър­дили, че са поели отговорността за него.

„Датата, на която финансовият отчет се издава” е датата, на която одиторският доклад и одитираният финансов отчет се предоставят на трети страни, която може да съвпада с датата, на която те се подават в регулаторните органи.


Събития, настъпили до датата на одиторския доклад

 Одиторът следва да задейства процедури за полу­чаване на достатъчни и уместни одиторски доказателства, че всички събития изискващи корекция на финансовия отчет  до датата на одиторския доклад, са били установени.

Процедурите за идентифициране на събития, които могат да изис­кват корекция на финансовия отчет или оповестяване в него, следва да се извършат колкото е възможно по-близо до датата на одиторското мнение. Одиторът обикновено извършва преглед на следните данни:
·         Процедури задействани от ръководството за идентифициране на последващи събития;
·         Протоколите и дискутираните въпроси по време на заседанията на акционерите, съвета на директорите и одиторските и изпълнителни коми­тети, проведени след датата на финансовия отчет;
·         Последния наличен междинен финансов отчет, бюджети, прогнози за паричните потоци и други управленски отчети;
·         Съдебни процеси и ис­кове на предприятието;
·         Проучващи запитвания към ръководството относ­но това, дали са възникнали последващи събития, които биха могли да окажат влияние върху финансовия отчет, относно:
§  настоящото състояние на осчетоводените обекти;
§  нови неотменими ангажименти, кредити или гаранции;
§  планирани или осъществени продажби на активи;
§  извършени или планирани емитиране на нови акции или облигации, или споразумения за сливане или ликвидация;
§  активи били иззети от държавата или унищожени, например от пожар или наводне­ние;
§  рискови области и условни ангажименти;
§  извършване или намерение за извършването на някакви необичайни счетоводни корекции;
§  възникнали или е вероятно да възникнат някакви събития, които да поставят под въпрос адекватността на приложената счетоводна политика.

Когато компонент, като например подразделение, клон или дъщерно предприятие, се одитира от друг одитор, одиторът следва да вземе предвид извършването на одиторските процедури от другия одитор относно събития след датата на финансовия отчет, както и необ­ходимостта да информира другия одитор за планираната дата на одиторския доклад.

При установяването от страна на одитора на  събития, които имат съществено от­ражение върху финансовия отчет, той следва да обмисли дали тези събития са правилно осчетоводени и адекватно представени и оповестени във финансовия отчет.


Факти, оповестени след датата на одиторския доклад, но преди датата на издаването на финансовия отчет

През периода от датата на одиторския доклад до датата, на която се издава финансовият отчет, отговорността да се информира одитора за факти, които могат да ока­жат влияние върху финансовия отчет, се носи от ръководството, а не от одитора.
Ако в този период одиторът установи такъв факт, той трябва да прецени степента на същественост на събитието и дали в следствие от новите обстоятелства финансовия отчет се нуждае от корекции, съответно да предприеме необходимите действия.
При промяна на финансовия отчет, одиторът е длъжен да коригира и одиторския доклад, като трябва да представи нов такъв на ръководството с коригирана дата.

Когато ръководството не промени финансовия отчет при об­стоятелства, при които одиторът счита, че той следва да бъде променен и одиторският доклад не е бил предоставен на пред­приятието, одиторът следва да изрази квалифицирано или от­рицателно мнение.


Факти, установени след издаването на финансовия отчет

След като финансовият отчет е бил издаден, одиторът не носи за­дължението да отправя каквито и да било проучващи запитвания относно този финансов отчет.

В случай, че след като финансовия отчет е бил издаден, на одитора стане известен факт, който е съществувал към датата на одиторския доклад и който, ако е бил известен, към тази дата, би станал причина одиторът да модифицира одиторския доклад, той следва да обмисли дали финансовият отчет се нуждае от пре­работка, да обсъди този въпрос с ръководството и да предприеме действия, подходящи при конкретните обстоятелства.

При промяна на финансовия отчет, одиторът е длъжен да коригира и одиторския доклад, като трябва да представи нов такъв на ръководството с коригирана дата, а също да се убеди, че всеки, който е получил издадения пре­ди това финансов отчет заедно с одиторския доклад върху него, е информиран за ситуацията.

Новият одиторски доклад следва да включва параграф за обръ­щане на внимание, препращащ към съответното пояснително приложение към финансовия отчет, което разглежда в по-големи детайли причината за промяната на преди това издадения фи­нансов отчет и към по-ранния доклад, издаден от одитора.

Ако одитора установи, че ръководството на предприятието не е информирало за промените всеки, който е получил преди това издадените документи и не промени финансовия отчет след препоръките на одитора, то одиторът следва да информира ръководството, че ще предприеме действия за предотвратяване на бъдещото уповаване върху одиторския доклад.

Когато издаването на финансов отчет за следващия период е пред­стоящо, може да не се наложи да се променя финансовият отчет и да се издава нов одиторски доклад, при условие, че в този отчет се направят съответните подходящи оповестявания.


Публично предлагане на ценни книжа

В случаи, свързани с публичното предлагане на ценни книжа, одиторът следва да вземе под внимание всякакви законови и свързани с тях изисквания, приложими във всички юрисдик­ции, в които ценните книжа са били предлагани.Дата на влизане в сила

Настоящият МОС е в сила за одиторски доклади с дата на или след 31 декември 2006 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар