четвъртък, 28 март 2013 г.

Подаване на ГФО за 2013 - срокове

Тази година срока за подаване на годишния финансов отчет 2013 е различен - повече информация относно подаването и сроковете можете да намерите на - Срок за подаване на ГФО 2013

вторник, 26 март 2013 г.

Как да регистрирате фирма в няколко лесни стъпки безплатно

Регистрацията на фирма е нещо към което всеки един преприемчив човек рано или късно достига , но не винаги в началото има достатъчно средства за да предприеме.

Ето защо е полезно да се знае какви са стъпки при процеса на регистрация на една фирма.
Най-популярните форми в момента са ЕООД и ООД като ограничено отговорни дружества до размера на капитала им. Това ще рече ,че управителите отговарят единствено до размера на внесения уставен капитал в дружеството (мин. по закон е 2лв.)

В 6 стъпки се описва процеса по регистрацията на фирмата ви (ЕООД / ООД) :

1. Установяване на данните за бъдещата фирма - какви ще са името на фирмата , предмета на дейност , управителя/ите , основния капитал (и в какви и колко акции ще се раздели) , адреса и седалище на фирмата.

2. Подготвяне на нужните документи за фирмата, има леки различия при ЕООД и ООД , ЕООД  - дружеството е еднолично и се управлява само от един управител , докато ООД е дружество съставено с двама или повече съдружници и различен брой управители.
Всички необходими документи, както и упътване за попълването им за регистрация на фирма като ЕООД или ООД можете да намерите на страницата на счетоводна кантора КТК Консулт - http://consultbg.weebly.com/2/post/2011/11/73.html

3. Създаване на банкова сметка и заверка на документи при нотариус. За да завършите подготовката със документите които ще подавате трябва да откриете набирателна сметка на името на бъдещото дружество , в което се внася основния капитал.

4. Проверка на изготвените документи , подписването им и заплащането на нужните такси (държавни , банкови, нотариални)
Обърнете внимание ,че документите трябва да са попълнени и подготвени изрядно, иначе се постановява отказ и трябва да ги подадете отново, заплащайки таксите наново

5. Подаване на изготвените документи в Агенция по вписванията на място или се извършва регистриране по електронен път

6. Изчакване на срока определен от Търговския закон за вписването на новоучредената фирма (ООД или ЕООД) в Агенция по вписванията - обикновено срока за това е 6 работни дни от датата на подаване на документите.

неделя, 3 март 2013 г.

ОБЯСНЕНО - ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БЪЛГАРИ”

„Разяснения по проекта -Подкрепа за предприемчивите БЪЛГАРИ” с участието на г-н Иван Кръстев-ръководител на главна дирекция “Европейски фондове и международни проекти” в Агенцията по заетостта.

По новата схема „Подкрепа за предприемчивите българи” над 2500 безработни ще получат до 20 000 лв.за да завъртят собствен микро или малък бизнес с европейски, за което Европейският социален фонд предвижда 50 млн. лв. Целият бюджет всъщност е общо 75 млн. лв., но 20 от тях ще отидат за обучение и консултации, а останалите 5 – за счетоводни услуги и консултации след старта на бизнеса. Проектът тръгва в цялата страна.

Задължително условие е кандидатите да имат поне средно образование. Иска се и регистрация на борсата. Нямат право на участие безработни, които получават социални помощи. Идеята е, че те имат достъп до други програми по линия на Агенцията за социално подпомагане.
Желаещите трябва да преминат специално обучение по малък и среден бизнес или бизнес услуги. За целта те подават заявление в бюрото по труда. Ако бъдат одобрени, си избират обучителна организация, лицензирана от Националната агенция по професионално обучение и образование. Това може да бъде и фирма, работеща по популярната програма за чуждоезикова и компютърна подготовка на работещи “Аз мога”.

Трудовият посредник ги насочва към една от двете специалности в зависимост от подготовката и образователния му ценз. С ваучера бъдещият предприемач започва обучение, като часовете са стандартните 660, предвидени за втора степен на професионална квалификация, обясни Кръстев.

Времето за посещение на курса също е платено от програмата. Отпуска се стипендия, която е 8 лв. на ден. Покриват се и транспортните разходи до мястото, където се провежда обучението.
Както и при другите подобни програми обучителната организация получава парите си при свършена работа в 60-дневен срок.
След обучението бъдещият предприемач се насочва към консултации за изработване на бизнес план.

Той е само първичен, при оценяването на целия проект по-късно от експертите на Агенцията по заетостта може да претърпи трансформации, обясни специалистът.
Няма ограничение за вида дейност, която предприемачът може да избере. Изключени са само инициативи в селското, горското стопанство, рибарството и аквакултурите, тъй като за тях има европейски субсидии по други програми.

Предварително проучване на нагласите за предприемачество показва, че има голям интерес към откриване на магазини, на козметични, фризьорски салони, услуги, свързани с домакинството.
Има и амбициозни проекти за създаване на микро- и малки предприятия в IT-сектора. Идеи като дистанционно системно администриране на мрежи, поддръжка на уебсайтове могат да прераснат в бизнес с висока добавена стойност и да осигурят прилични доходи, каза Иван Кръстев.

След като подготви бизнес план, безработният трябва да регистрира собствена фирма. Едва после кандидатства за финансовата помощ в бюрото по труда. Тъй като става дума за предприятие на 1-2 дни, процедурата ще е опростена. Кандидатите ще работят със стандартни пакети документи, като попълнят само административните данни и разходите си.
Бизнес планът се разглежда от оценителна комисия в Агенцията по заетостта, като практиката е тя да е от външни експерти.

Продължителността на времето, в което човек е бил без работа, не може да бъде предимство. Всичко зависи от пазарния потенциал на идеята.
Кандидатът не може да бъде сигурен, че ще получи тавана от 20 хил. лв.” Дори проектът да бъде одобрен, сумата може да се намали, ако преценим, че разходите са завишени”- обясни Кръстеи продължи „ За един фитнес или фризьорски салон например 20 хил. лв. са много, 10-15 хил. лв. стигат.”

Парите не се дават накуп, а по обичайния за грантовите схеми поетапен ред. Авансово се плащат 20% от стойността на проекта, след това има междинни плащания, а финалното е при изпълнение на всички ангажименти на подпомагания.
Ако макар и перфектно замислен, бизнесът не просъществува по обективни причини, провалилият се предприемач няма да бъде санкциониран. Когато обаче се получи забавяне или други неуредици заради субективни грешки, парите ще се връщат. Например, ако е купено оборудване, но бизнесът се е провалил, тези разходи трябва да се възстановят, обясни Кръстев.
Интересът е огромен, работещи също искат да се включат, но схемата е само за безработни. Ако държат да се възползват, трябва да напуснат работа и да се регистрират на борсата, макар че не е сигурно доколко такъв риск е оправдан, твърди специалистът. Други подобни възможности давала оперативна програма “Конкурентоспособност”. Там обаче вече бизнесът бил свързан и с изискване за създаване на нови работни места.

„Ако се окаже, че схемата работи, в бъдеще ще пренасочим допълнително европейски средства”- каза Иван Кръстев. Той подчерта, че е важно не само новите предприятия да осигурят хляба на създателите си, но и да генерират нови работни места в перспектива. Програмата ще работи до края на 2013 г.

Да ли има допълнителни изисквания като възраст на предприемачът и коя дейност е в селското стопанство, ще узнаем в близките дни в отговора на
на община Б.Слатина.

Промоция за регистрация на ЕООД / ООД за кандидати по програмата : http://consultbg.weebly.com

петък, 1 март 2013 г.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННА ВРЪЗКА НА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА С НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ


Основен предмет на настоящия коментар е влязлото в сила от 29.06.2010 г. изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ, бр. 106 от 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 49 от 2010 г.), чиято цел е да се регламентира изграждането на дистанционна връзка между фискалните устройства (ФУ) и Националната агенция за приходите (НАП). Изискването за свързване на ФУ и НАП е заложено в разпоредбата на чл. 118, ал. 2 от влязлото в сила от 01.01.2010 г. изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Съгласно разпоредбата на § 56 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДДС, в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите привежда Наредба № Н-18 от 2006 г. в съответствие с изискването за установяване на дистанционна връзка на ФУ с НАП. Изискването за установяване на дистанционна връзка с НАП се отнася за всички ФУ (новозакупувани и действащи) и за интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД). Тъй като повечето от изискванията към ФУ и ИАСУТД са еднакви, в по-нататъшните разяснения ще се говори за фискалните устройства, като само там, където има разлика в изискванията, това ще бъде изрично посочено.

1. Изграждане на дистанционна връзка

Основното предназначение на дистанционната връзка е да осигури възможност за предаване на данни за оборотите на ФУ към сървър на НАП по предварително зададена от агенцията задача. Данните се подготвят и изпращат от ФУ автоматично, без да се прекъсва нормалният процес на работа на ФУ.

Идеята е първоначално всички ФУ да започнат работа при една и съща задача - предаване на данни за ежедневните обороти за тридесетдневен период. За ИАСУТД задачата по подразбиране е ежедневно предаване на оборота от всеки един обект.
На по-късен етап, след провеждане на наблюдение и селекция, задачата на определени обекти може да бъде сменена, като на тях може да се постави задача да подават данни за текущите си обороти с определена честота по време на ежедневната си работа. По този начин ще се създаде реална представа за работата на обекта.

Друго много важно приложение на дистанционната връзка е осигуряването на възможност за предаване на всички данни, свързани с регистрацията, отрегистрацията и промени на данните за обекта. По този начин отпада изискването за издаване на документи на хартиен носител за регистрация/дерегистрация на ФУ и тяхната заверка от НАП в определен срок, съгласно действащите към момента норми. Това ще доведе до значително облекчаване процеса на администриране на ФУ както за бизнеса, така и за органите на НАП. На практика това означава спестени материални разходи и време на бизнеса. От гледна точка на НАП също се постигат съкращения на разходите чрез автоматизиране на процеса по приемане и обработка на данни за ФУ. В НАП се създава база данни, в която ще се съхраняват всички получени данни от регистрация/дерегистрация и дневни отчети. По този начин се създават условия за повишаване ефективността на органите на НАП при извършване на наблюдения, селекция и контрол на търговските обекти.

За реализация на дистанционната връзка между фискалните устройства и НАП се използва преносната мрежа на всеки един от мобилните оператори, по изградена за целта на обслужваните от тях фискални устройства VPN мрежа. Всяко фискално устройство има вградена Data SIM карта, чрез която получава задачи от НАП и извършва предаване на данни към сървъра на НАП. SIM картата може да се закупи от избрания от лицето мобилен оператор или от производителя на ФУ, или от сервизната фирма, с която има сключен договор за ремонт и поддръжка. Изборът на конкретен мобилен оператор, посредством който да му бъде предоставена услугата, е на задълженото лице.

Предвижда се НАП да изпраща текстови съобщения (SMS-и) към фискалните устройства през определен от мобилните оператори кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори.
Дистанционната връзка между фискалните устройства и НАП ще се извършва посредством данъчен терминал, който е задължителна съставна част от ФУ, служеща за осъществяване на комуникацията с НАП. Такъв терминал трябва да има всяко фискално устройство.
С оглед предотвратяване масовата смяна на всички действащи към момента фискални устройства се предвижда одобрените модели ФУ към днешна дата, към които е възможно свързване на данъчен терминал, да бъдат доработени в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП.

При доработените ФУ се допуска данъчният терминал да не е конструктивно вграден във ФУ, което налага в този случай модулът данъчен терминал да бъде пломбиран самостоятелно. На доработване могат да бъдат подложени всички фискални устройства, одобрени по реда на досегашната Наредба № Н-18 от 2006 г. Производителите на фискални устройства избират кои от техните модели ФУ ще бъдат доработени. Доработка на фискално устройство в съответствие с изискванията за дистанционна връзка означава преработка на хардуера и програмното осигуряване на ФУ, така че устройството да може да предава определените в наредбата данни към НАП. След доработката ФУ преминава изпитвания за доказване работоспособността и одобряване от междуведомствена комисия. На изпитване и одобрение подлежат и новоразработените модели ФУ. Всички модели фискални устройства, преминали изпитване и одобрение, се вписват в публичния регистър на одобрените типове ФУ на Българския институт по метрология (БИМ) и се публикуват в официалния бюлетин на БИМ.
За улеснение на задължените лица информация за одобрените модели фискални устройства се публикува и на портала на НАП.

2. Контролна лента на електронен носител

Друга много сериозна промяна е въвеждането на контролна лента на електронен носител (КЛЕН). Това е контролна лента, която се формира едновременно с издаване на бележката, но без да се отпечатва, като се съхранява на енергонезависим електронен носител. Фискалното устройство осигурява възможност в търговския обект да се отпечатва копие на всеки документ, съхранен в КЛЕН по начина и в последователността на отпечатване на боновата лента. Контролната лента на електронен носител се съхранява в 5-годишен срок от демонтажа, като през първите три месеца от този срок се съхранява в обекта.
С въвеждането на КЛЕН отпада втората хартиена лента, което означава съкращаване почти наполовина на разходите за хартиени ролки. Едновременно с това отпада и необходимостта от осигуряване на място за съхранение на хартиените контролни ленти, което е от особено значение за търговските обекти с голям клиентопоток. Съхранението на документите на КЛЕН дава възможност за лесно и бързо търсене на отделни бележки при извършване на проверка.
При смяна на КЛЕН поради препълване или друга причина, се отпечатва бон с текст “нова КЛЕН №:”, който се съхранява в книгата за дневни финансови отчети на съответната дата.
За доработените фискални устройства не е задължително използването на КЛЕН. При работа с доработено ФУ без КЛЕН се прилага досегашният ред по отношение на изискванията към контролната лента.

3. Други изменения

3.1. Нови видове плащания, при които отпада задължението за издаване на фискална касова бележка
По съществуващия до изменението ред задължението за издаване на фискална касова бележка не се отнасяше за случаите, когато плащането се извършва по банков път. Отчитайки съвременното развитие в областта на платежните услуги, към случаите, за които не е задължително издаване на фискална касова бележка, са включени и плащанията чрез наличен паричен превод или чрез пощенски паричен превод. Изрично трябва да се обърне внимание, че това изключение се отнася за наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Същевременно трябва да се знае, че тези изключения не се отнасят за лица, които извършват продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход (чрез ЕСФП). Тези лица са задължени, независимо от документирането с първичен счетоводен документ, да издават фискална касова бележка за всяко плащане, включително за платените по банков път или чрез наличен паричен превод, или пощенски паричен превод.

3.2. Нови лица и дейности, при които отпада задължението за издаване на фискална касова бележка

3.2.1. Не е задължително използването на електронна система с фискална памет (ЕСФП) при продажби на течни горива от данъчен складпо смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, когато плащането се извършва по банков път или чрез наличен паричен превод, или пощенски паричен превод.

3.2.2. Не е задължително издаването на фискална касова бележка при продажби, извършвани от чуждестранни юридически и физически лица по смисъла на ЗКПО и ЗДДФЛ, които не са регистрирани по ЗДДС, по време на провеждане на международни мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири и други подобни), с изключение на мероприятия с развлекателен характер.

В § 1, т. 8 и 9 от допълнителните разпоредби са дадени дефиниции на понятията:
“международни мероприятия с краткотраен характер” са мероприятия с международно участие с продължителност до 14 дни, като например панаири, изложби, изложения и други подобни;

“мероприятия с развлекателен характер” са концерти, постановки, прожекции, спортни състезания и мероприятия, циркови спектакли и други с подобен характер.

3.2.3. В кръга на освободените от задължително издаване на фискална касова бележка продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги са включени и бланковите билети при определени условия. По досегашния ред бяха освободени лицата, извършващи продажба на билети или други удостоверителни знаци за услуги, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата, и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Новото е, че изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланковите билети, квитанции и др., които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра - един за клиента и втори за задълженото лице.

3.3. Изменения в реда на водене на отчетност

3.3.1. Когато говорим за билети или други удостоверителни знаци за услуги, които отговарят на определените изисквания и продажбите на които са освободени от задължително издаване на фискална касова бележка, трябва да споменем, че с това изменение на наредбата е въведен специален ред за тяхното отчитане. По този ред лицата, извършващи продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги съгласно цитираните по-горе изисквания, водят книга (регистър) за дневните продажби на билети/удостоверителни знаци. Книгата (регистърът) съдържа брой на продадените билети, начален и краен номер на продадени билети по номинали и общ оборот за деня.

Освен това лицето, извършващо продажбите, трябва да съхранява в търговския обект копие от документ за получените ценни книжа, издаден по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

3.3.2. Изменения в отчетността на лице, което извършва продажби на течни горива чрез ЕСФП
Лице, което извършва продажби на течни горива чрез ЕСФП, е задължено да вписва в книгата за дневните финансови отчети показанията на броячите или на друго средство за измерване преди пускане на всеки дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.
След закупуване и въвеждане в експлоатация на ЕСФП с дистанционна връзка отпада задължението по досегашния ред за подаване на данни за оборотите по електронен път при използване на универсален електронен подпис чрез попълване на данни или изпращане на файл чрез WEB-базирано приложение на интернет-страницата на НАП. Причината за това е, че тези данни ще се формират и предават автоматично по дистанционната връзка.

3.4. Нови реквизити на касовата бележка

Към новите реквизити на касовите бележки спадат:

графично фискално лого в края на фискалните бонове, с очертанията на картата на България и надпис BG в него. Целта е да се акцентира на факта, че това е фискален бон, какъвто трябва да бъде издаден на клиента при приключване на сметката;
контролно число на документа, с което завършва всеки отпечатан документ. Това число се генерира автоматично при създаването на всеки документ. При стартиране на дневен финансов отчет с нулиране се генерира автоматично общо контролно число на информацията в КЛЕН за деня, включително този отчет. Това число се отпечатва в края на дневния отчет и се записва в служебна област на фискалната памет на устройството. По това число може да се извършва верификация на записана вече на същото устройство КЛЕН. Въвеждането на контролното число цели защита на данните от манипулация.

3.5. Регистриране на продажби, извършвани от заложни къщи

За продажби, извършвани от заложни къщи, от името и за сметка на друго лице, и когато регистрацията се извършва на ФУ на заложната къща, устройството се програмира така, че продажбите на доверителите да се регистрират в един департамент с обобщено наименование “ЗАЛОЖЕНА ВЕЩ”, тъй като продажбите се извършват от името и за сметка на множество различни физически лица, чиито данни не могат да бъдат въведени като отделни департаменти или артикули. При този начин на програмиране в края на деня в департамент “ЗАЛОЖЕНА ВЕЩ” ще бъде натрупан сумарен оборот от всички продажби на физически лица за деня.

3.6. Издаване на “сторно” касова бележка от кочан

По досегашния ред за извършване на корекция след приключване на сметката при използване на ФУ се изискваше издаване на “сторно” касова бележка от кочан.
С изменението на наредбата лицето, използващо ФУ, може да направи избор между това да издаде “сторно” касова бележка от кочан или да отпечата такава на принтер. Този принтер обаче трябва да не е фискален принтер и не трябва да влиза в състава на ФУ по смисъла на наредбата. Второто копие на отпечатаната на принтер “сторно” касова бележка трябва да се прошнурова и да се оформи като кочан в последователността на издаването на копията.

Отчитайки мащабността на задачата, както и необходимото технологично време за разработка, изпитване, узаконяване, производство и разпространение на пазара на фискални устройства, министърът на финансите е определил различни срокове за осъществяване на дистанционна връзка в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за три отделни групи лица:

1. лицата, задължени да използват ЕСФП - в срок до 31.12.2010 г.;
2. регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1 - в срок до 30.09.2011 г.;
3. всички други лица, непопадащи в т. 1 или 2 - в срок до 31.03.2012 г.

До закупуване и въвеждане в експлоатация на фискално устройство, отговарящо на изискванията за дистанционна връзка, задължените лица използват ФУ от модели, одобрени преди изменението на наредбата, като прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във/извеждането им от експлоатация. Това обаче може да става до изтичането на посочените по-горе срокове за съответното лице.

При постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилния оператор поради липса на покритие задължените лица използват ФУ от модели, одобрени преди изменението на наредбата, като прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация. Работата с тези устройства е разрешена до осигуряване на покритие от мобилните оператори.

Данни : Беата ПЕТРОВА, главен експерт по приходите в Дирекция “Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП