неделя, 22 септември 2013 г.

Класация - видеокарти

Решили сте да сменяте видеокартата на компютъра си или просто искате да купите нов лаптоп/десктоп , но не сте сигурни за производителността на видеокартата и дали тя ще е достатъчна и ще ви върши работата за която закупувате компютъра?
Вече можете лесно да сравните и да проверите най-новите модели видеокарти, като прецените коя е по-добра от другата и да изберете подходящия модел видеокарта за вас.
Лист с последните видеокарти и класация на видеокартите , можете да откриете на : http://hottok.com/tehnologii/

петък, 20 септември 2013 г.

По-високи заплати от 2014

Очаква се планираното увеличение на минималната работна заплата от 2014 година да се отложи. В края на годината ще бъде оповестена датата за новата промяна на минималната заплата. Тази година беше планувано минималната работна заплата да се увеличи на 330лв., но все още промяната не е отразена в закона.

Условия за пенсиониране от 2014

Очакват се промени в закона за пенсионирането през 2014 година. До края на годината се очаква да бъдат отразени промените в закона.

Отоплението през зимата


С навлизането на есента и наближаването на зимните месеци , отоплението е въпрос , който все повече ни интересува. На Есенния технически панаир в Пловдив дори голяма част от фирмите ще представят точно това - уреди за отопление зимно време. Най-важното , което вълнува хората е това как да спестим пари зимно време. Има все повече уреди и машинки които уж спестяват от сметките за ток, но досега няма доказан случай в който реално някоя от тях работи, това са по-скоро митове и маркетинг трикове за увеличаване на продажбите на нефункциониращи устройства. В следната статия ще ви запознаем обаче с един реално съществуващ и функциониращ начин, как да спестите пари от отопление зимно време.
Първо ще ви запознаем с Пелетите (лигно-целулозна биомаса)- алтернативно ВЕИ гориво , което се използва за отопление с котли и камини на пелети.
Те са особено ефективни , екологични и икономични и при изгаряне достигат до 98% КПД. Цената им се доближава до тази на въглищата и дървата , но те са много по удобни за складиране и отопление поради факта , че те изгарят по-пълноценно, отделят по-голяма енергия и са лесни за складиране поради по-малките необходими количества за отопление, сравнимо с дървата и въглищата.
Повече информация относно пелетите и уредите за отопление работещи на пелети можете да прочетете тук : http://www.jterm.bg/blog
Тази есен ще има и ново изложение на Техническия Панаир в Пловдив , на което ще могат да бъдат видени някой от лидерите в областта на отоплението

вторник, 17 септември 2013 г.

Счетоводство лекции

Ако търсите и искате да научите повече от света на счетоводството или просто материалите които изучавате в училище/университета по счетоводство не са ви достатъчни то тук е мястото където можете да намерите безплатни и полезни лекции по счетоводство , счетоводни материали , както и много полезни документи и бланки свързани със счетоводството на фирмата. Интересни и полезни материали можете да намерите по различни секции -

Амортизации на ДМА и нейното отчитане

Счетоводна политика. Същност и значение за организацията на счетоводството на предприятието. Ред и начин на формирането и.

Активи и пасиви, приходи и разходи на предприятието

Основи на счетоводството

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА НА РАЗХОДИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС

Курсова работа - ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Помощни материали - теми за изпит по счетоводство - съкратен вариант

Примерен реферат по счетоводство

Длъжностна характеристика на счетоводител

Полезно - информация за характеристика на счетоводител - примерна бланка

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
СЧЕТОВОДИТЕЛ
Клас по НКПД: аналитични специалисти

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

1. Образование – висше икономическо или средно специално-икономическо.
2. Образователна степен – “бакалавър” или “магистър”.
3. Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
а) счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право;
б) реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации, организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи.
4. Вътрешни актове и инструкции относно реда и начина на отчитане на финансовите средства.
5. Компютърна грамотност – работа с програмни продукти, свързани със счетоводната дейност.
6. Професионален опит – не по-малко от 2 години трудов стаж по специалността.
7. Лични качества – комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип.
II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
1. Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
2. Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и годишния баланс на предприятието.
3. Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при неизпълнение на договорни задължения от клиенти на предприятието .
4. Подготвя данни за статистически отчети и формуляри.
5. Изчислява и осчетоводява вноските за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, данък общ доход и данъка към общините.
6. Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието.
III. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за своевременното оформяне на счетодовните документи и воденето на възложените сметки, които обработва и води.
2. Носи отговорност за несвоевременното или неточно извършени счетоводни операции и подадени данни.
3. Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи и информацията, която се представя на ръководството и длъжностните лица.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е подчинена на управителя на фирмата.
2. При изпълнение на задълженията си осъществява организационни връзки и взаомоотношения с всички материално отговорни лица в предприятието.
3. Осъществява контакти с представители на банки, финансови институции и контролни органи.
VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

1. Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.
2. Длъжностната характеристика е утвърдена на: …………………..г.


Изготвил:.....................................

Утвърдил:........................

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Служител:........................................................
Подпис:...........................

Дата:....................