вторник, 15 ноември 2011 г.

Амортизации на ДМА и нейното отчитане

Счетоводна кантора Пловдив
Счетоводни услуги Пловдив                                      
Счетоводство Пловдив
    
В Закона за счетоводството  са регламентирани основните изисквания към организацията и методологията на счетоводството, за да се съставят навременни и качествени финансови отчети на предприятието. Там са дадени най-важните страни на счетоводството: принципи, форми и документи, активи, пасиви, капитал, приходи, разходи, инвентаризация, амортизация, съставянето на финансови отчети и др.

Реклама : Промоция - Изработка на Бизнес сайт тип визитка 58лв - http://tedbg.com/promo2​

    Националните стандарти, приети от Министерски съвет , осигуряват организационното и методическото единство на съставянето на периодичните и годишните финансови отчети на предприятието. Чрез тях се осъществява и унифицирано прилагане на международната счетоводна технология, отразена в Международните счетоводни стандарти.
    Целта на курсовата работа е да ни запознае с амортизацията на дълготрайните материални активи. За тази цел първо трябва да се обясни кои са ДМА.
     Дълготрайните материални активи имат натурално-веществена форма, използват се продължителен период от време, през който пренасят на части стойността си чрез амортизационните начисления върху новопроизведения продукт и услуга. За повечето от предприятията, особено за стопанските, ДМА формират основната част от тяхното материално имущество. Това се отнася за предприятията от машиностроенето, металургията, нефтопреработването, транспорта и някои други отрасли.
    Според счетоводната нормативна уредба ДМА са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които отговарят на следните условия:
    а) имат натурално-веществена форма
    б) използват се за производство и/или доставката/продажбата на активи и услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели
    в) очаква се да се използват през повече от един отчетен период(над 1 година)
г)данъчни ДМА са сумите, които отговарят на определението за ДМА според НСФОМСП, и са със стойност, която е равна или превишава по-ниската от следните две величини: възприетия, съгласно счетоводната политика на предприятието стойностен праг на същественост за дълготрайните материални активи от 500лв.

Реклама : Промоция - Изработка на Бизнес сайт тип визитка 58лв - http://tedbg.com/promo2​

    Дълготрайните материални активи включват:
    а) Земи(терени)
    б) Подобрения върху земите
    в) Сгради и конструкции
    г) Машини и оборудване
    д)Съоръжения
    е)Транспортни средства 
    ж)Офис обзавеждане
    з)Компютърна техника 
    и)Други ДМА
    Всеки дълготраен материален актив се отчита самостоятелно като отделен инвентарен обект със свой номер (шифър).
В Закона за счетоводството, МСФО и НСФОМСП са разработени основите на амортизационната политика на предприятието. То съставя и утвърждава плана за амортизацията на всеки дълготраен материален актив на основата на определени от него амортизационни норми. А съгласно ЗКПО то е длъжно да разработи и данъчен амортизационен план. Нормите се определят от срока на практическото използване и от амортизационната сума на ДМА.
    Предприятията определят годишния размер на амортизационните отчисления, като прилагат систематично линеен или нелинейни методи.
    Счетоводният стандарт №4 “Отчитане на амортизациите” определя амортизируемите и неамортизируеми активи.
    1.природни ресурси
    2.активи с обществена значимост
    3.музейни експонати
    4.неупотребяваните активи в дейността на предприятието
    5.активи в процеса на придобиване и в процес на ликвидация, независимо от начина на тяхното осъществяване – по стопански начин или чрез възлагане
    6.напълно амортизираните активи до размера на остатъчната им стойност
    7.определените като неамортизируеми активи в друг стандарт
    От значение са основните понятия, които се употребяват при използваните методи на амортизация, посочени н СС4. Ето някои от тях:
    - амортизируема стойност – стойността на амортизируемия актив, която подлежи на амортизация през предполагаемия му срок на годност. Или с други думи, това е цената, по която е придобита дадена машина или автомобил и която служи за изчисляване на амортизациите. Като сума тя е равна на отчетната стойност   на актива – цена на придобиване, себестойност, справедлива цена.
    В МСС16 е уточнено, че амортизируемата сума е цената на придобиване на актива или друга стойност, заменяща се във финансовите отчети, от която се изключва остатъчната стойност. Амортизацията е систематичното разпределение на амортизируемата сума на актива през полезния му живот.
    Остатъчната стойност е приблизително оценената сума, която предприятието би получило понастоящем при освобождаването от един актив, като се изключат разходите за неговото освобождаване, ако активът вече е на възраст и в състоянието, в което се очаква да бъде в края на полезния му живот.
    Полезен живот е:
    а) периодът, през който един актив се очаква да бъде наличен за използване от предприятието
    б) броят на произведените или подобни единици, които се очаква предприятието да получи от актива.
Справедливата цена е сумата, за която един  актив може да бъде заменен или един пасив да бъде погасен, при пряка сделка между информирани и желаещи осъществяване на сделката купувач и продавач. Тя е продажна цена, борсово цена и пазарна цена.
    -амортизация-разходът,признат за отчетният период,посочен в резултат на разсрочване на а амортизационната стойност на даден актив през предполагаемия срок на годност;
    -Амортизируем актив-дълготраен материален или не материален актив,който:
    а)се очаква да бъде използван през повече от един отчетен период;
    б) има ограничен срок на годност
    в) се държи от предприятието за целите на производството или доставката на стоки и услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели.
    - срок на годност – периодът, през който се предполага че амортизируемия актив ще се използва или количеството продукция и/или услуга, която се очаква да се получи от актива
    - амортизационна квота – частта от амортизируемата стойност, която се разпределя между отделните отчетни периоди. Тя се изчислява, като амортизируемата стойност се умножи по амортизационната норма
    - амортизационната норма е съотношение. То може да бъде изчислено така:
    а) в процент – съотношението между амортизируемата стойност, приета за сто, и срока на годност на амортизируемия актив в години
    б) като коефициент:
    - чрез съотношението между амортизационната квота и амортизируемата стойност
    - чрез съотношението между амортизируемата стойност и производителността на активите, изразена със стойността на определено количество продукция, услуги и други, които предприятието очаква да получи от използването на актива
    В Закона за корпоративното подоходно облагане са утвърдени в категориите на активите и съответстващите им амортизационни норми при облагането на печалбата за данъчни цели.
    В ЗКПО, в сила от 01.01.2007 г. е посочено, че при годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават определените в закона размери.
    За активите от ІІ категория (машини, производствено оборудване и апаратура) годишната амортизационна норма не може да превишава 50 на сто като  едновременно са
изпълнени следните две условия:
   изпълнени следните две условия:
1.  активите са част от първоначалната инвестиция
2.  активите са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им.
Действащата категоризация и включените в нея активи е:
І категория – масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии
 ІІ категория – машини, производствено оборудване и
апаратура
     ІІІ категория – транспортни средства, без автомобили, покритие на пътища и на самолетни писти
    ІV категория – компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право за ползване на софтуер
    V категория – автомобили
    VІ категория – данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно  договорни отношения или законово задължение
    VІІ категория – всички останали амортизируеми активи
    Тези промени са в сила и за 2006 г. и предприятията трябва да се съобразяват с тях при начисляването на амортизацията на дълготрайните активи за данъчни цели.
-      остатъчна стойност – предполагаема стойност, която се очаква да се получи от амортизируемия актив при изтичането на срока на годност след изваждането му от употреба.
    В МСС 16 е регламентирано, че предприятията могат да използват различни методи за систематично разпределение на амортизируемата стойност на актива през неговия полезен живот. Тези методи  включват линейния метод, методът на намаляващия остатък и методи според количеството произведена продукция.
    Предприятието избира метода, който най-близко отразява очаквания модел на консумиране на бъдещите икономически изгоди, въплътени в актива. Методът се прилага последователно през всеки следващ период, освен ако има промяна в очаквания модел на консумиране на тези бъдещи икономически изгоди.
-      метод на амортизация – начинът по който се определя размера на амортизацията през отделните периоди в срока на годност на амортизируемия актив.
    Според счетоводната нормативна уредба методите на амортизация са линейни и нелинейни.
    Линеен метод на амортизация
    Този метод се прилага, когато е възможно сравнително точно да се определи срокът на използването на актива. При него амортизационната норма е постоянна величина, която не се променя през амортизационния срок. Методът се прилага когато не може да се определи ползата от употребата на актива в рамките на срока на годност.
    Нелинейни методи на амортизация      
    При тези методи амортизационната квота е различна през отделните периоди на предполагаемия срок на годност на амортизируемите активи.
    Нелинейните методи на амортизация са два вида:
1.  намаляващи нелинейни методи (дегресивни)
2.   увеличаващи нелинейни методи (прогресивни)
    При първите методи – дегресивната амортизационна квота във всеки следващ период е по-ниска от предходния период. Те се прилагат когато се приема, че ползата от активите ще бъде предимно в началото на периода и по-късно ще намалява. Това са случаи на разширяващ се сигурен пазар на произвежданите изделия в началния период и впоследствие – ограничаващ се и несигурен пазар.
    Такива методи са :
-              метод на намаляващия се остатък, или дегресивен метод на намаляващия се остатък
    - метод на равномерното намаляване, или равномерно дегресивен метод
    - метод на неравномерното намаляване, или неравномерно дегресивен метод
    - метод на намаляващата се сума на числата, или метод на сумата на числата.
    При вторите методи – прогресивната амортизационна квота във всеки следващ период е по-висока от предшестващия. Те се прилагат, когато се приеме че ползата от активите ще бъде предимно в края на периода. Тогава се очаква да се утвърди и разшири пазара на произвежданото изделие или услуга, да приключи пробващия начален период и да започне масовата продажба.
    Такива методи са:
-              -метод на равномерното увеличение, или равномерно прогресивен метод
-              метод на неравномерното увеличение, или неравномерно прогресивен метод
-              метод но увеличаващата се сума на числата, или прогресивен метод на увеличаващата се сума на числата.
    Първата група дегресивни методи са с по-голяма приложимост и имат следните характеристики:
Дегресивен метод на снижаващия се остатък

    При него изчислената амортизационна норма при линейния метод се коригира с коефициент на завишение в границите обикновено от 1,5 до 2,5. Завишената амортизационна норма се прилага към балансовата стойност на дълготрайния материален актив за всяка година на амортизационния срок.

    Неравномерно дегресивен метод*
    При този метод амортизационната квота за съответната година е поставена в зависимост от прогресивно намаляващата се норма на амортизация, така че сумата на тази норма за периода да бъде равна на 100%.

    Метод на сумата на числата
    При него амортизационната норма за всяка  година се получава като броят на годините, които остават до края на амортизационния срок се раздели на сбора от годините в този срок.

    Метод на равномерно увеличение
    Амортизационната квота се увеличава равномерно през годините на предполагаемия срок на годност следствие на равномерно растящата амортизационна норма, приложена към една и съща база – първоначалната амортизируема сума.
    Прилагането на увеличаващи нелинейни методи не е желателно, тъй като в действащото данъчно законодателство не са предвидени отрицателни временни разлики. Увеличаването на облагаемата печалба с превишението на амортизационните квоти над данъчно признатите през последните години на полезния срок на актива не може да се компенсира през първите години , когато се наблюдава обратно проявление – данъчните амортизационни квоти са по-високи от счетоводните.
    Основание за прилагане на увеличаващи нелинейни методи може да бъде достигането на експлоатационната мощност на съответния актив. Макар и рядко да се прилагат, те са подходящи за новосъздадени предприятия, които в течение на няколко години достигат максималния производствен капацитет.
    Към дегресивните методи се отнася и методът на изключителната амортизация. При този метод през първата година от използването на актива се начислява изключително висока норма на амортизация. През останалите години нормата е много по-ниска и се определя по линейния метод или по някои от нелинейните методи на амортизация.
    Дегресивните нелинейни методи се препоръчва да се прилагат за дълготрайни активи подлежащи на ускорено морално или физическо изхабяване.
    Възможно е амортизационната норма да не се изчислява в проценти, а в други показатели. За да се получи квотата амортизируемата сума се умножава с предварително изчислен коефициент. Този коефициент е дроб, в числителя на която се поставя амортизируемата сума, а в знаменателя – приетия показател: машиночасове, пробег в километри, брой изделия и др.

    Въпреки, че предприятията имат право на избор на един от разгледаните методи, в практиката масово се прилага систематично линейният метод. Това се дължи на неговата простота и на обстоятелството, че той премахва някои от слабостите на останалите методи.
    Този метод се прилага от няколко години при изчисляването на облагаемия годишен доход на предприятията за данъчни цели.
    В МСС 16 е посочено, че на актива се начислява амортизация от момента, когато той е наличен за използване и амортизирането продължава, докато активът е отписан дори ако през този период той е стоял неизползван.
    В ЗКПО е регламентирано, че начисляването на данъчната амортизация е от началото на месеца, в който активът е въведен в експлоатация и се преустановява когато активът не се използва за период по-дълъг от три месеца. Начисляването на амортизацията се спира от месеца следващ месеца на преустановяване ползването на актива и се възстановява от началото на месеца на възвръщането му в експлоатация.

  
    Счетоводното отчитане на амортизацията на тези активи се извършва със сметка 241 Амортизация на дълготрайни материални активи. Сметката е пасивна с корективен характер.
    Сметка 241 се кредитира със сумата на начислените амортизации срещу дебитиране на сметка 603 Разходи за амортизации.
    Сметка 241 се кредитира и при обезценка на ДМА, когато въстановителната  стойност  на актива е по-ниска от балансовата стойност, като се дебитира сметка 631 Загуба от обезценка.
    В края на отчетния период сметка 241 обикновено приключва с кредитно салдо, отразяващо размера на начислената на актива амортизация. Това салдо от оборотната ведомост, не се записва в баланса.
    В схемата на счетоводния баланс, приложена към СС 1 Преставяне на финансови отчети, активът се представя без корективните статии, т. е. по балансова стойност.
    Изключването на тези статии, каквато е амортизацията на ДМА, се извършва след като се състави окончателна оборотна ведомост. За тази цел за всеки отделен ДМА се установява балансова стойност. След това отделните ДМА се групират по статиите, които предприятието е възприело да представя в актива на счетоводния баланс в раздел първи.
    Сметка 241 се дебитира при изваждането от употреба на дълготрайните материални активи по различни причини срещу кредитирането на съответните сметки от група 20 ДМА. Счетоводната статия е с натрупана амортизация на изваждания от употреба актив.
    Сметка 241 се дебитира и при преоценка на ДМА срещу кредитиране на сметка 112 Резерв от последваща оценка на дълготрайни активи.
    Сметка 241 се дебитира при възстановяване на отчетната загуба от обезценка на ДМА, но до размера на разхода, отчетен през предходни отчетни периоди по сметка 631. В случая се кредитира сметка 731 Приходи от възстановени загуби от обезценка.
    Всяко  предприятие начислява амортизация на всички ДМА с изключение на неамортизируемите активи изброени в началото, както и напълно амортизираните активи. Амортизацията се начислява на базата на предварително разработен и утвърден амортизационен план.
    След като предприятието определи срока на амортизацията се пристъпва към изработването на амортизационните норми.
    Амортизацията започва да се начислява от месеца следващ месеца на придобиване на ДМА или от момента на въвеждане в експлоатация. При бракуване и ликвидация на ДМА преди да му е начислено 100% изхабяване, сумата до размера на остатъчната стойност се отнася към извънредните разходи. Такова доначисляване  не се прави тогава когато активите се бракуват и ликвидират под въздействието на непреодолима сила.


    Списък на използваната литература:
1.  Закон за счетоводството
2.  Д. Косев. Двустранно фирмено счетоводство
3.  Д. Косев. Счетоводство- Теоретични и нормативни основи
4.  Б. Джорджева. Обща теория на счетоводната отчетност
5. Счетоводни материали и документи
6. Счетоводство Пловдив


Дълготрайни активи
Предходна година
Текуща година
Изменение

Хил.лв.
%
Хил.лв.
%
хил.лв.
%
1
2
3
4
5
6
7
І.Материални


1.      Земи

342
4.49
460
6.45
118
-23.98
2. Сгради и кострукции
891
11.69
855
12
-36
7.32
3.Машини и оборудване
5838
76.62
4914
68.95
-924
187.8
4. Стопански инвентар
21
0.28
21
0.29
0
0
5.Транспортни средства
245
3.22
281
3.94
36
-7.32
7.Разходи за придобиване на ДМА
282
3.7
596
8.36
314
-63.82
ОБЩО ЗА ГРУПА І :
7619
75.1
7127
87.48
-492
24.62
ІІ.Нематериални


1.Програмни продукти
80
100
41
100
-39
100
ОБЩО ЗА ГРУПА ІІ :
80
0.79
41
0.5
-39
1.95
ІІІ.Дългосрочни инвестиции


1. Дялове и участия
979
40.02
979
100
0
0
2. Дългосрочни вземания
1467
14.46
0
0
-1467
100
ОБЩО ЗА ГРУПА ІІІ:
2446
24.11
979
12.02
-1467
73.42
ОБЩО ДА :
10145

8147

-1998Реклама : Промоция - Изработка на Бизнес сайт тип визитка 58лв - http://tedbg.com/promo2​

1 коментар:

  1. Търсите заем за консолидиране на дълга, необезпечени заеми, бизнес заеми, ипотечни заеми, заеми за автомобили, студентски заеми, лични заеми, рисков капитал и др! Аз съм частен кредитор, предоставям заеми на фирми и физически лица с ниски и разумни лихви от 2%. Изпратете имейл до: christywalton355@gmail.com

    ОтговорИзтриване