понеделник, 14 ноември 2011 г.

Метод на счетоводството балансовото обобщаване като елемент на методологията на счетоводството

     І.   Метод на счетоводството

1.     Същност: Методът е начин, подход за откриване или възприемане на научни познания. Счетоводният метод е съвкупност от способи чрез приложението на които се установява максимално точна изчерпателна достатъчна по обем и в цифрово изражение информация за всички обекти на счетоводно отчитане в тяхната взаимна връзка и за целите на ефективното им управление.
2.     Елементи на методологията на счетоводството:
а) Документирането – чрез него трайно се фиксират стопанските операции и процеси, за да се получи материален носител
б) Оценка – чрез нея се дава израз на обектите на счетоводството с помоща на стойностния измерител – към нея се включват – цена на придобиване, продажна цена, покупна цена = себестойност.
Себестойноста е сбора от всички разходи, които сме направили за единица продукт.
Продажната цена е предполагаемата цена, която биха ни дали на пазара
в) Калкулиране – то е тясно свързано с оценката и се изразява в предварително оценяване на частите, за да се получи стойностна оценка на цялото.
г) Система на счетоводните сметки – те са средство за установяване на състоянието и настъпилите промени в счетоводните обекти през отчетния период
д) Двойно записване по счетоводните сметки – чрез него се постига едновременно отразяване на два равностойни, но противоположни ефекта от стопанските операции посредством записването им по ДЕБИТА на една и по КРЕДИТА на друга счетоводна сметка
е) Инвентаризиране – с помоща му се установява действителното състояние на имуществото на предприятието
ж) Балансово обобщаване – състои се в изготвянето на счетоводния баланс на предприятието
з) Сводка на отчетните данни – изразява се в периодичното обобщаване на счетоводната информация за отделните обекти на отчитане
ІІ. Балансовото обобщаване като елемент на методологията на                                                                                          счетоводсвото
1.     Същност: – Балансовото обобщаване е метод с помоща, на който се съпоставят АКТИВИТЕ и ПАСИВИТЕ. Балансовото е свързано с изготвянето на счетоводния баланс. От проктическа гледна точка баланса представлява таблица, в която средсвата (А) и източниците на тези средства (П). В онази част на баланса, където са разположени средсвата на предприятието се нарича - АКТИВ, а там където са разположени източниците на средствата се нарича – ПАСИВ. Начина на разполагане на АКИТВА и ПАСИВА в балансовата таблица обуславя и формата на самия баланс. В теорията и практиката са се утвърдили две форми:
а) Едностранна – при тази форма на баланса най-напред се посочват активите и след това под тях се записват пасивите
б) Двустранна – при тази форма на счетоводния баланс имаме хоризонтално обособяване на акивите и пасивите. В лявата страна се посочват Акивите, а в дясната Пасивите.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (ЕДНОСТРАННА ФОРМА)

СЪДЪРЖАНИЕ
СУМА

АКТИВИ

А
ДА

І
Материални

ІІ
Нематериални

ІІІ
Финансови

ІV
Търговста репут.

V
Разх. за бъд. пер.

Б
КА

І
Матер. запаси

ІІ
Краткросрочни вз.

ІІІ
Финансови акт.

ІV
Парични с-ва

V
Разх. за бъд. пер.

 Сума на Актива (Задбалонсови активи)

ПАСИВИ

А
Собствен капитал

І
Основен капитал

ІІ
Резерви

ІІІ
Финансов резултат

Б
Дългосрочни пасиви

І
Дългосрочни задълж.

ІІ
Приходи за бъд. периоди и финансир.

В
Кроткосрочни пасиви

І
Краткосрочни задълж.

ІІ
Приходи за бъд. периоди и финансир.

Сума на Пасива (Задбалансови пасиви)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (ДВУСТРАННА ФОРМА)

СЪДЪРЖАНИЕ
СУМА
СЪДЪРЖАНИЕ
СУМА

АКТИВИ


ПАСИВИ2.     Видове баланси:
а) В зависимост от времето на съставяне:
Ø начален
Ø периодичен
Ø годишен
б) В зависимост от повода на съставяне:
Ø всъпителен
Ø ликвадационен
Ø инзвънреден
          в) В зависимост от притежаваните информационни възможности:
Ø брутен
Ø нетен
     3. Влияние на стопанските операции в/у структурата и съдържанието на счетоводния баланс
Всяка операция влияе индивидуално върху структурата на счетоводния баланс. В едни случаи стопанските операции изменят само стойностните размери на балансовите пера, а в други заедно с измененията в стойноста на балансовите пера се променя и сумата на счетоводния баланс
а) операции засягащи само актива на баланса – те не променят сумата на баланса
б) операции засягащи само пасива на баланса – те не променят сумата на баланса
в) операции засягащи едновременно актива и пасива – те водят до промяна в общата сума на баланса 

Няма коментари:

Публикуване на коментар