петък, 18 ноември 2011 г.

Имуществото на предприятието като отчетна категория

Всяко предприятие се създава и регулира, за да извършва определена дейност. Дейностите в предприятието са различно както по характер, така и по размери, независимо от това имат нещо общо – те разполагат с разпределени ресурси наричани стопански средства или акриви, които са материалната основа на осъществяваната дейност. Активите имам конкретен състав, форма на проявление и изпълняват определена роля в стоп живот. Активите има точен произход и целево предназначение, следователно всеки отделен актив, с които разполага съответното предприятие има източник наричан КАПИТАЛ и обратно с/у всяка фирма на проявление на капитала съществува актив с конктерно функционално предназначение.
Съвкупността от вс.Активи, с които разполага вс.предприятие  и неговия капитал формират имущественото му състояние.
В резултат на дейностите елементите на имуществото постоянно се променят. Промените са в следствие на стопанските операции, чрез тях имуществото получава динамичен характер.
По счетоводен път се отчита имуществото на всяко предприятие изразена като статична и динамична величина.

Като отчетна категория имуществото на предприятието може да се сведе до следното:
vАктиви ( стопански средства)
vКапитал ( източници на стопански средства и активи)
vСтопански операции и процеси
vУсловни пасиви и активи

Активи – същност, състав, класификация, особености

Същнот  - актива е ресурс контролиран от предприятието, в резултат на минали събития, от които се очаква бъдеща икономическа изгода
Активите на св. Предприятия са многобройни и разнообразни, това се обуславя от извършваната дейност. Независимо от различията на активите към тях се включват:
v Всички собствени ресурси на предприятието, които имат натурално веществен характер
v Всички вземания на предприятието, които възникват във връзка с действието на някаква норма
v Всички извършвани от предприятието разходи – материални, трудови, финансови, от които се очаква определен резултат
v Продукти на интелектуалния човешки труд, които нямат реално веществена норма, но носят икономическа изгода за предприятието.
За  нуждите на счетоводната отчетност, активите според степента на ликвидкност се групират на дълготраини и краткотраини.Активи
Краткотрайни


Дълготрайни

Текущи разходи
Правни средства
Финансови активи
Краткотрайни вземания
Материални запаси

Неамортизациуеми
Амортизациуеми1.Дълготрайни активи – такиви са , когато очакваната от тях икономическа изгода се черпи през пожече от едногодишен период. Дълготраините активи участват многократно в текущата дейност на предприятието като запазва своята първоначална форма на съществуване. Тяхната ликвидност е бавна. Делят се на :
А) Амортизируеми -  в процеса на използването им те остаряват, износват се , а стойността им постепенно намалява. При тях протичат 2 процеса – взаимно свързани. Единия е свързан с намаляването на потребителската им стойност, а др. с постепенното и на части пренасяне на разменната им стойност в стойността на новосъздадения продукт или услуга. Този процес се нарича амортизация.
Амортизируемите активи се делят на :
v  Дълготрайни материални активи – имат натурално веществен характер и обслужват продължително време дейността на предприятието.Такива са машини и съоръжения, складови помещения, транспортни средства и др. Съгласно действащата нормативна база, режима за амортизиране на дълготрайните материални активи се избира от предприятието.
За нащата фирма ДМА са Сградата на стойност 20 000 лв., Бус – 5000 лв., Машина за бутилиране- 35 000лв.,
v  Дълготрайни нематериални активи - обслужват продължително време дейността на предприятието , те са установими нефинансови ресурси, придобити и конкретизирани от предприятието, които:
-          нямат физическа субстанция
-  са със съществено значение при употребата им
-          от използването им се очаква икономическа изгода
Могат да бъдат: права за индустриална собственост, права б/у интелектуална собственост(патенти, авторски права, фирмени марки, лиценразрешителни), Програмни продукти

v Търговска репутация – ценова разлика свързана с придобиването на цели предприятия.
-          Положителна – определя се като разлика м/у цената на придобиване на закупеното предприятие и собствения капитал на същото предприятие
-          Отрицателна – превишението на дела на придобиващия в справедливата стойност на придобитите разграничими пасиви и активи на разходите по продобиването – не се начислява амортизация.

        Б)Неамортизитуеми – те се делят на :
v Биологични активи – природни ресурси, чиято същност не може да се промени в предвидимо бъдеще в следствие използването от предприятието( терени, води, земи)или които се възстановяват с времето
v Сктиви с обществена значимост – паметници на културата, произведения на изкуството
v Финансови  - ресурси на предприятието, които се използват временно от др. лица с цел получаване на икономическа изгода под формата на лихви, ренти и др.
Те от своя страна биват:
  а) Дългосрочни инвестиции – специфични финансови ресурси, чието притежание е свързано с увеличаване чистата стойност на капитала. Те цъществуват пд формата на съучастия, дялове, ценни книжа,инвестиции и др.
-Съучастието е парична или др. вид вноска или обща дейност, с/у което се получава част от печалбата и се носи отговорност. С получаване на част от печалбата не се получава част от дружеството
- Дял – дава право на собственост и участие в капитала. В практиката дяловоро участие се обособява  в 3 групи: контролно( осигурява възможност да се ръководи финансово предприятие, поради притежанието на 50+1%) значимо( дава право при взвмане на финансови решения, но не и контрол в/у политиката на дружеството, притежаване над 20% от акциите и дяловете) Малцинствено( то не дава право на участие в управлението)
- Ценни книжа  
- Инвестиционни имоти
  б) Дългосрочни вземания – срок на изискваемост над 12 месеца

v Разходи за бъдещ период – намаляват икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието. намаляване на активите или увеличаване на пасивите , което води до намаляване на собствения капитал. Делят се на 2 групи:
а)текущи  - тези са разходите извършени през отчетния период. В края на периода участват при формиране  на финансовия резултат.
б)за бъдещ период – извършват се през отчетния период, но участват косвено във формирането на резултата през следващи години с цел получаване на реален финансов резултат. 


1.Краткотрайни активи  - те са ресурси, при който очакваната икономическа изгода се черпи еднократно или в рамките на 12 месеца. Тези активи обслужватдейността кратко време и в рамките на отчетния период, променят видимо първоначалната си форма,а стойността им се преобразува в др.
Краткотрайните активи имат сравнително по-бърза обръщаемост и ликвидност.
Техните видове са:
А)Материални запаси – част от имуществото на предприятието, което е предназначено за производство, експлоатация, потребление, обмяна и др. стопански цели
v  Материали – ресурси, които се обработват с цел произвеждане на продукция и услуги, участват еднократно в дейността като променят изцяло натурално веществената си форма. Материалите биват:
-          Основни – участват про формиране съдържанието на новопроизведения просукт.
-          Спомагателни – не участват пряко при формиране на новопроизведения просукт, а се използват за предаване на определени качества, като цвет, аомат, устойчивост и др.
-          Горивни материали
-          Резервни части – предмети , служещи за подмяна на стари и износени части на мащините.
-          Полифабрикатите – особен вид материали, стопански средства преминали определен стадий на обработка в процеса, на който е създадена съответна потребителска стойност, но следват да се дообработят в рамките на същото предприятие, за да получат завършен вид. Характерни са за сложните производства.
-          Амбалажни
-          СТоителни
-          Други
v  Продукция – продукт на труда с оформена потребителска стойност не подлежи на по-нататъщна обработка в предприятието и за продажба
v  Стоки -  продукт на труда, които са в сферата на обръщението.
v  Незавършено производство – съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция
v  Ивестиции в нематериални запаси – свързано с веществени активи придобити за инвестиционни цели, а не за ползване
v  Краткортрайни биологични акриви
Б) Краткосрочни вземания – свързани са винаги с намаляване на активи. Те са активи, които се намират във владение на трети лица, но тяхната равностойост е събираема.Най-често срещани са вземания :
v от Клиенит
v от Съучастие
v по записани дялови вноски
v съдебни или присъдени
v от подотчетни лица
v от дебитор
В) Финансови активи – притежаваните от фирмата ценни книжа, скъпоценни камани и др.
Г) Парични средства и парични докоменти
Д) Текущи разходи – това са  всички разходи за материали, трудови, финансови , които се извършват в рамките на отчетния период и в края на годината се трансформират изцяло във финансов резултат. Тези разходи съгласно счетоводното законодателство се отчитат като разходи за дейността по икономически елементи.

Капиталът – компонент на имуществото на предприятието

Капиталът е другия задължителен компонент на имуществото на жсяко предприятие. Той характеризира произхода или източниците на придобиване на активите. Като обект на счетоводството, капитала е абстрактна величина. Изразява се само по стойност.
Капиталът е паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи
1.Собствен капитал  - стойностния размер на онези активи, които са собственост на предприятието, но са придобити без срещу това да е възникнало някакво задължение към трети лица. Собственият капитал е остатъчната стойност  на активите след приспадане на всичките му пасиви. Собственият капитал има следните форми на проявление:
v Основен капитал – той е задължителен. Има относително постояннен характер, формирането на този капитал става при учредяване на предприятие. В процеса а дейността основния капитал може да се променя. За нашата фирма”Оазис” основния капитал е 100 000лв., защото е образувано чрез подписка.
v  Резервен капитал – служи за покриване на разлики от покачване на цени, данъци,дарения, осигуровки и др. Резервният капитал е защитна мярка с/у евентуални неблагополучия в сейността. Резервите се създават за сметка на остатъчната печалба от от следваща оценка на активи от емисия на акции. Средствата на резервите се използват за целта, за която са създадени. Те могат да се трансформират с основен капитал и за покриване на загуби от минали години.
v  Финансов резултат – стойностен израз на крайния икономически резултат от определена зделка или от дейността на предприятието. В резултат се получава като разлика м/у приходите и разходите. Фирменият резултат може да е печалба и загуба
v  Не рзапределена печалба от минали години или не покрита загуба – финансовия резултат от дейността получен през предходния отчетен периос, но отложен за уреждане във времето. Отрицателния фин. Резултат намалява размера на собствения капитал.
v  Приходи – водят до нарастване на иконом. изгода, а от там и на капитала на предприятието. Те се отчитат като: ( проходи от дейността; финансови приходи; извънредни приходи)

      2.Привлечен капитал – изразява участието на кредиторите във формиране на част от активите, в/у които предприятието или собственика са придобили право на ползване. Той представлява стойностен израз на онези активи, които са придобили с/у възникнало задължение. Привлеченият капитал включва:
v Дългосрочни пасиви  - стойностен израз на привлечени ресурси от трети лиза за повече от 1 година. Най-често това за заеми, отсрочени данъци и др.
v Краткосрочни пасиви - стойностен израз на привлечени ресурси от трети лиза с характер на задължения, които се уреждат в рамките на отчетния период. Такива са – задължения към бюджета, персонала на социално осигуряване, банки, получени аванси и др.
v Финансирания – стойността на получените по безвъзмезсен път от бюджета или от трети лица под формата на дарения, собсидии, дотации и субвенции, за продобиване на дълготрайни активи или за текуща дейност.

Стопански операции – дефиниране и видове.

1.Същностстопанските операции и процеси обуславят динамиката на имуществото на отделното предприятие и в своята съвкупност формират съдържанието на усъшествима дейност.
А)Стопанска операция – представлява всяко конкретно изменение на елементите от имуществото. Всяко действие, което води до промяна  или изменение на имуществото.
Б)Стопански процессъвкупност от взаимно свързани и последователно осъществими стопански операции.
Всеки стопански процес съдържа най-малко 2 стопански операции. Стопански процес са – доставка на активи, продажба на продукция, ликвидация на сълготрайни материални активи, калкулиране на себестойността на продукция и др.
Стопанските  процеси се отчитат по счетоводен път, косвено, тъй като трябва да бъдат разбити на състоящите ги операции.
Стопанските  процеси се отчитат директно или непосредствено  по счетоводен път. Дейността на всяко предприятие включва мн. на брой и разнообразни по характер стопански операции.

2. Основни характеристики на стопанските операции
А)Стопанската операция задяха най-малко 2 елемента от имуществото
Б) Стопаснката операция винаги предизвиква 2 ефекта – положителен или отрицателен
В)Предизвиканите 2 ефекта са задължително равни помежду си

3. Видове стопански операции (типове)
А) Стопанска операция, която засяга само активите  ( А+;А-) измененията предизвинаки от тях водят до повишаване на стойностния размер на един или няколко активи еквивалентно намаляване на стойностния размер на един или повече активи. При тях е на лице трансформация на активи в акриви, в резултат на която сумата на активите се запазва – не се променя. Остава и не променен и общия стойностен размер на имуществото на предприятието.
Б) Стопанска операция, която засяга само пасивите (П+;П-) Те предизвикват повишение на стойностния размер на един или няколко пасиви срещу  еквивалентно намаляване на стойностния размер на един или повече пасиви. При тях е на лице трансформация на пасиви в пасиви, в резултат на която сумата на пасивите се запазва.
Пример: Повишаване на основния капитал за сметка на резервите. Заделяне на средства за образуване на резерви за сметка на печалбата.
В) Стопански операции, които засягат пасиви и активи – за тях е харктерно, че измененията, които предизвикват имат еднопосочен характер. Тези изменения водят до промяна с общия стойностен размер на имуществото. Делят се на 2 вида:
v (А+;П+) Стопански операции, при  които стойностните размери на 1 или повече  активи или пасиви се увеличава с еднаква сума, в резултат на изменението се увеличава общия стойностен размер на имуществото.
Пример: изтеглен банков заем; закупени стоки, сумата за които не е изплатена и др.
v (А-;П-) +) Стопански операции, при  които стойностните размери на 1 или повече  активи или пасиви намалява с еднаква сума, в резултат на изменението намалява общия стойностен размер на имуществото.
Пример: погасяване на банков заем; изплатени заплати на персонала и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар