четвъртък, 24 ноември 2011 г.

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Съдържание
Увод
Глава І. Дълготрайните материални активи като отчетно – икономическа категория.
1.1.  Характеристика и особености на  дълготрайните материални активи.
1.2.  Класификация на дълготрайните материални активи.
1.3.  Същност на организацията на счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи.
1.4.  Първоначална и последваща оценка на дълготрайните материални активи. Счетоводни аспекти.
1.4.1.   Първоначално оценяване на дълготрайните материални активи.
1.4.2.   Последваща оценка на дълготрайните материални активи.
Глава ІІ. Счетоводно – информационно осигуряване на придобиването на дълготрайни материални активи. Документиране.
2.1. Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи чрез покупка
2.1.1. Закупуване на дълготрайни материални активи със собствени средства.
2.1.2. Придобиване на дълготрайни материални активи със средства по предоставени заеми от банки и други финансови институции.
2.1.3. Покупка чрез средства под формата на правителствени дарения /финансирания/.
2.2. Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи чрез строеж.
2.2.1. Счетоводно отчитане на придобиване на дълготрайни материални активи чрез строителство по стопански начин.
2.2.2. Строителство чрез възлагане.
2.3. Счетоводно – информационно осигуряване на придобиването на дълготрайни материални активи чрез лизинг.
2.4. Други случаи на придобиване на дълготрайни материлни активи.
2.4.1. Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи чрез констатирани при инвентаризация излишъци на дълготрайни материални активи.
2.4.2. Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи чрез непарична вноска от съдружници.
2.4.3. Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи при замяна.
Глава ІІІ. Счетоводно – информационно осигуряване на амортизацията на дълготрайните материални активи.
3.1. Същност на амортизацията на дълготрайните материални активи.
3.2. Амортизационна политика. Методи на амортизация. Счетоводно отчитане.
3.3. Счетоводна и данъчна амортизация.
Глава ІV. Счетоводно – информационно осигуряване на намалението на дълготрайните материални активи. Отчитане на ремонта, подобренията и поддържането на дълготрайните материални активи.
4.1. Счетоводно – информационно осигуряване на намалението на дълготрайните материални активи чрез ликвидация.
4.2. Счетоводно – информационно осигуряване на намалението на дълготрайните материални активи при продажба.
4.3. Счетоводно – информационно осигуряване на другите случаи на намаление на дълготрайните материални активи.
4.3.1. Счетоводно – информационно осигуряване на намалението на дълготрайните материални активи при установени липси.
4.3.2. Изваждане от употреба на ДМА поради прехварлянето му в системата на едно и също предприятие.
4.3.3. Намаление на дълготрайните материални активи при безвъзмездна сделка.
4.3.4. Намаление на дълготрайните материални активи при връщане вноска на съдружник.
4.3.5. Счетоводно информационно осигуряване на намалението на дълготрайните материални активи при предаването им за съучастия в други предприятия.
4.3.6. Намаление на дълготрайните материални активи при замяна с друг дълготраен материален актив.
4.3.7. Намаление на дълготрайните материални активи при отдаването им на лизинг.
4.4. Счетоводно – информационно осигуряване на ремонта, подобренията и поддържането на дълготрайните материални активи.
4.4.1. Ремонт на дълготрайни материални активи, извършван по стопански начин.
4.4.2. Ремонт чрез възлагане.
Глава V. Представяне на дълготрайните материални активи в годишните финансови отчети на предприятието.
Заключение
Приложения


У В О Д

Дълготрайните материални активи /отразявани по-нататък в дипломната работа като ДМА/ съставляват значителна част от активите на предприятията. Те формират материалната им база и имат решаваща роля за тяхното пазарно присъствие и състояние. Това откроява важността на проблема за икономическо обосновано счетоводно отчитане на тези средства в едно голямо многообразие от разнородни по своята икономическа същност, финансова реалност и правна форма операции с тях.
Поради голямото влияние, което ДМА оказват върху дейността на съответното предприятие, тяхното счетоводно отчитане и организация винаги са представлявали голям интерес. Актуалността на проблемите, свързани с ДМА в едно предприятие е значителна и от гл.т. на преориентиране на счетоводната отчетност към международното счетоводство. Това е продиктувано от интеграцията на България към международните структури, което в крайна сметка предопределя преминаването от Национални счетоводни стандарти /НСС/ към Международни счетоводни стандарти /МСС/. /Официално това ще стане през 2005 г., а за банките, застрахователните, здравноосигурителните и пенсионните дружества от 2003 г./

Настоящата дипломна работа е опит да бъдат представени същността на ДМА и най-съществените аспекти на счетоводното им отчитане.

Разработката е представена в пет части.
Първата от тях въвежда в същността на ДМА, техните характеристики и особености. Тази глава отразява основните елементи, съвкупността от които формира организацията на счетоводното отчитане на ДМА и документооборотът във връзка с това.
Съществен аспект тук е първоначалното признаване на ДМА в счетоводните отчети на предприятието и първоначалното им оценяване, третирането на последващото им оценяване.
Глава втора на дипломната работа разлежда различните възможности за придобиване на ДМА и счетоводно-информационното осигуряване на информацията за това.
Глава трета отразява същността на амортизацията на ДМА, създаването на амортизационна политика от предприятията и изискванията към нея. Във връзка с последните промени в българското данъчно законодателство е засегнат въпросът за данъчната и счетоводна амортизация и съставените по този повод амортизационни планове.
Счетоводно-информационното осигуряване на намалението на ДМА и поводите за това са отразени в глава четвърта. Тя третира и въпросите за последващите разходи за ремонт, поддържане и подобрения на дълготрайните материални активи.
Последната е относно изискванията за представяне на активите в годишните финансови отчети на предприятието.
Изложението на посочените аспекти на счетоводното отчитане на ДМА се основава изцяло на Закона за счетоводството, НСС и МСС, които третират правилата за съставяне на годишните финансови отчети /ГФО/ в съответствие с изискването за вярно и честно представяне на състоянието на предприятието, като същевременно определят и текущото отчитане на ДМА.
За постигане пълнота на изложението са засегнати и някои аспекти на данъчното третиране на ДМА, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
Дипломната работа съдържа и практическа част. С цел всеобхватност, са представени примери от практиката на три фирми – ЕТ “Родео 6” – Асеновград, “Медицински център І – Асеновград” ЕООД и “МБАЛ – Асеновград” ЕООД. ЕТ “Родео 6” е регистрирана по ЗДДС фирма, а останалите две не са регистрирани по този закон. Това позволява съпоставка на счетоводните записвания относно отчитане на ДДС във връзка с дълготрайните материални активи. И трите фирми осъществяват дейност в сферата на услугите. ЕТ “Родео 6” е с предмет на дейност търговия с резервни части за автомобили, сметоизвозване. Фирмата има изградена автомивка. “Медицински център І - Асеновград” ЕООД е с предмет на дейност осъществяване на медицински услуги за доболнична помощ, а “МБАЛ – Асеновград” ЕООД – болнична помощ.
Поради конфиденциалност част от информацията, необходимите документи и цифрови данни не са включени в разработката.


ГЛАВА І. ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ КАТО ОТЧЕТНО – ИКОНОМИЧЕСКА КАТЕГОРИЯ
1.1.  Характеристика и особености на дълготрайните материални активи.
При осъществяване на своята дейност предприятията използват различни дълготрайни активи. Те са важна и съществена част от активите в баланса, като в зависимост от естеството на бизнеса процентното им отношение спрямо общия размер на активите е различно.
Съгласно определението, дадено в Общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти /съобразено с определението, дадено в общите положения за изготвяне и представяне на счетоводните отчети към Международните счетоводни стандарти/, “актив е ресурс, контролиран от предприятието в резултат от минали събития, от което се очаква бъдеща икономическа изгода”[1].
Чл. 14, ал.1 от Закона за счетоводството в сила от 01.01.2002 година гласи, че “активите са дълготрайни /дългосрочни/, когато очакваната от тях икономическа изгода се черпи през повече от дванадесетмесечен период…” и в ал. 2 на същия член се доуточнява, “дългтотрайни активи са материални, нематериални, финансови и репутация”[2].
Терминът дълготрайни материални активи се използва за да се опишат средствата, инвестирани в ресурси, които имат физическа субстанция и формират материалното имущество, което ще бъде използвано в дейността и ще облагодетелства предприятията повече от един отчетен период.
От техния състав, стуктура, състояние и експлоатационни възможности зависи способността на предприятието да присъства и да се конкурира на пазара на стоки и услуги.
Като обект на счетоводно отчитане ДМА се отличават с ниска степен на ликвидност и обръщаемост. В тях предприятието инвестира средства дългосрочно с цел разширяване и развитие на стопанската дейност. За придобиването им предприятието влага както част от основния си капитал, така и привлечени отвън средства.
Една част от тях участвуват пряко в стопанския процес и са определящо условие за производство, транспортиране и продажба на стоки и услуги, а друга – обслужват административната дейност. ДМА по време на използването им пренасят своята стойност в разходите на части.
Класифицирането на един актив като ДМА трябва да бъде съобразено с изискванията на приложимите счетоводни стандарти. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на Закона за сдчетоводството[3] от 01.01.2005 година предприятията ще изготвят и представят годишните си финасови отчети на база Международните счетоводни стандарти /МСС/, а бюджетните предприятия на база на счетоводните стандарти за публичния сектор. Предприятията, които


[1] Общи разпоредби от НСС, Национални счетоводни стандарти, Национален сметкоплан, Закон за счетоводството, ФорКом, София, 2002 год, т. 4.1., с.7
[2] Закон за счетоводството, обн. ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., изм. и доп. бр.91 от 25.09.2002 год, чл.14
[3] Пак там, Преходни и заключителни разпоредби, пар.5

ИЗТЕГЛИ ЦЯЛАТА ДИПЛОМНА РАБОТА ОТ ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар