вторник, 15 ноември 2011 г.

Основни положения при отчитането на разходите по икономически елементи и по видове дейности

Разходите, които възникват в процеса на производството, се характеризират с голямо разнообразие, поради което и тяхната групировка се извършва на базата на различни класификационни признаци, имащи значение за тяхното счетоводно отчитане. Съгласно действащите нормативни актове по счетоводство при групиране на разходите са възприети 2 основни критерия:
  1. Според тяхното икономическо съдържание;
  2. Според вида на дейността, за която се отнасят.
Това подразделение на разходите стои в основата на организацията на счетоводното им отчитане. Съгласно метода същност на разходите последните се класифицират на 4 групи:
  1. Използвани суровини, материали и консумативи;
  2. Разходи за персонала;
  3. Разходи за амортизация;
  4. Други разходи.
Съгласно изискванията на Националния Сметкоплан (НС) разходите, свързани с дейността на предприятието, най-напред се отчитат по икономически елементи (по съответната сметка от гр. 60 „Разходи по икономически елементи”), а след това по функционално предназначение (видове дейности) по съответната сметка от гр. 61 „Разходи за дейността”. В гр. 60 и гр. 61 намират отражение именно тези 2 критерия за групиране на разходите. За целта в гр. 60 са предвидени 9 счетоводни сметки, а в гр. 61 – 8 счетоводни сметки.
І гр. 60 „разходи по икономически елементи”
Всички сметки от гр. 60 са активни и операционни, т.е. след като се отразят разходите по тях те се прехвърлят като обороти по други сметки и в края на отчетния период остават без салда. Информацията от сметките от гр. 60 служи за попълване на ОПР (Отчет за Приходи и Разходи), раздел А – разходи аз обичайната дейност.
                Когато се налага отчетени по сметките от гр. 60 разходи да се намаляват, това става НЕ чрез кредитиране на сметките, а чрез съставяне на сторнировъчни статии. Това означава, че сметките от гр. 60 се водят „чисти” обороти, тъй като по тях се формира стойностният обем на разходите по съответнния икономически елемент. Сметките от гр. 60 са активни, защото са сметки за разходи. При възникване на разходи те се дебитират, а се кредитират при прехвърляне на оборотите с цел да се приключат, т.е. при отнасянето на разходите по предназначение. Към тях се води аналитично отчитане с цел да се получи информация за вземане на управленски решения.
ІІ Сметки от гр. 61 „Разходи за дейността”
Тук са включени сметки, чрез които се отчитат разходи за основна и спомагателна дейност в предприятието, за продажба на продукция, придобиване на дълготрайни активи, ликвидация на ДМА; административни разходи, разходите по ликвидация и несъстоятелност на предприятието и разходите за социално-битова дейност. Всички сметки, включени в гр. 61 са активни. По дебита на сметките от гр. 61 се отнасят начислените разходи за отделните дейности, отчетени преди това чрез сметките от гр. 60, а също и себестойността на извършените услуги, отчетена чрез сметка 612. Сметките от гр. 61 се кредитират при тяхното приключване със себестойността на произведената продукция и услуги и отчетените разходи по ликвидация на дълготрайни активи. Салдата по сметките от гр. 61 са само дебитни.
ІІІ Счетоводни записвания (статии)
А) гр. 60
1) с/ка 601 „Разходи за материали”
-      При предаване в употреба (влагане) на материали: 601/302
-      При върнати неупотребени материали (счетоводната статия е същата, но е сторнировъчна): 601/302      ХХХ

-          При предаване в употреба на материали, които не се заприходяват на склад и показване на възникнало задължение към доставчик: 601/401

-За отнасяне на разхода за материали по предназначение и приключване на с/ка 601:
611/601 ИЛИ 612/601 ИЛИ 614/601

2) с/ка 602 „Разходи за външни услуги”
-      За ползвани услуги от външни транспортни предприятия и показване на възникнало задължение: 602/499

-          За ползвани услуги от външни транспортни предприятия и погасяване на задължението от паричните средства: 602/гр. 50

-          За отразени разходи за реклама, съобщения, обяви, абонаментни такси, застраховки, наеми на помещения и др.: 602/401

-          За приключване на с/ка 602 и отнасяне на разхода по предназначение: гр. 61/602

3) с/ка 603 „Разходи за амортизация”
-          За начислени амортизации на ДМА: 603/241

-          За начислени амортизации на НДМА: 603/242

-          За приключване на с/ка 603 и отнасяне на разхода по предназначение: гр. 61/603

4) с/ка 604 „Разходи за заплати”
-          При начисляване на заплати: 604/421

-          За приключване на с/ка 604 и отнасяне на разхода по предназначение: гр. 61/604

5) с/ка 605 „Разходи за осигуряване”
-          Разчети с НОИ: 605/461

-          Разчети със ЗО: 605/463

-          За приключване на с/ка 605 и отнасяне на разхода по предназначение: гр. 61/605

6) с/ка 606 „Разходи за данъци, такси и др. подобни плащания”
-          За начислени суми за местни данъци и такси: 606/451

-          За приключване на с/ка 606 и отнасяне на разхода по предназначение: 614/606

7) с/ка 609 „Други разходи”
-          За начислени разходи за служебни пътувания и командировки: 609/422

-          За начислени стипендии на учащи се от предприятието: 609/421

-          За приключване на с/ка 609 и отнасяне на разхода по предназначение: гр. 61/609

Няма коментари:

Публикуване на коментар