петък, 18 ноември 2011 г.

Отчетно икономическа информация в системата на стопанското управление


І.  Характеристика на стопанската дейност
         Необходимо условие за живота на хората е задоволяването на техните потребности от храна, облекло, жилища и др. Всички неща с които човек задоволява своите потребности се наричат предмети за потребление. Задоволяването на най – разнообразни човешки потребности се нарича процес на потребление. Процесът на потреблението е в тясна връзка с процеса на материалното производство, което е основа на живота на обществото. За осъществяването на процеса на производството са необходими трите негови елемента:
         - човешки труд;
         - предмети на труда;
         - средства на труда;
         Трудът е жизнена потребност и задължително условие за съществуване на хората. Той е целесъобразна човешка дейност чрез която се видоизменят и приспособяват предметите на природата за задоволяване на човешката дейност.
         Предмети на труда – всичко онова към което е насочен човешкият труд. Едни от тях са непосредствено дадени от природата в готов вид, например: руда, каменни въглища, а други са минали предварителна преработка от човека например: вълната, памука в текстилната промишленост и т.н.
         Средствата на труда са всички неща с помощта на които човек въздейства и видоизменя предметите на труда. Към тях се отнасят и оръдията за производство (машини и инструменти и др.).
         Предметите на труда и средствата на труда образуват средствата за производство, но сами по себе си средствата за производство не могат да произведат необходимите материални блага, ако не се съединят с работната сила на човека.
         Хората произвеждат материални блага не изолирано, а общо, на групи общества. Ето защо производството при всички условия е обществено производство, а произведените материални блага се наричат обществен продукт. Произведените материални блага трябва да бъдат разпределени по определен начин между хората от обществото, което ги е създало. Разпределението на обществения продукт според реда се нарича процес на разпределение.
         Разпределението обаче се осъществява чрез процеса размяна. Дейността на хората в обществото свързана с производството, разпределението, размяната и потреблението на материални блага се нарича стопанска дейност. Тя има свои исторически път на развитие.
         При първобитно общинския строй се изразявала в събиране на готови плодове и убиване на дивеч. По – късно в обработване на земята и в използване на животните за работа. При по- висшите строеве тя се характеризира със своята организираност и напредък във всички отрасли.
         Стопанската дейност на хората се осъществява в отделни стопански предприятия. Те са производствено, имуществено, правно, организационно и управленски обособени звена на народното стопанство от сферата на материалното производство.
         По силата на действащата у нас нормативна уредба, предприятието е икономически обособено юридическо лице, едноличен търговец, което осъществява разрешена от закона дейност.
         В зависимост от предмета на осъществяване, предприятията могат да бъдат: промишлени, търговски, селскостопански, строителни и др.
         Елементи на стопанска дейност има обаче и в звената от така наречената непроизводствена сфера.
         Такива са различните учреждения на науката, образованието, здравеопазването и др.


ІІ. Отчетната   икономическа   информация  в  системата  на стопанското  управление
         1. Характеристика на стопанското управление
         Както народното стопанство като цяло, така и отделните стопански и нестопански предприятия реализиращи процеса на възпроизводство на материалните блага представляват определени икономически системи. Като такива те се състоят от голям брой разнообразни, но взаимно свързани елементи (трудов колектив, средства за производство, структурни звена и др.). Те се намират в постоянни сложни и преплетени връзки по между си. Ето защо дейността на предприятието трябва непрекъснато да се наблюдава, да се регулира и коригира въз основа на приетите от предприемача управленски решения или за да протича нормално дейността на предприятието тя трябва да се управлява.
         Под управление най – общо се разбира целенасочено въздействие върху определена система или подсистема, за да може нейното поведение съобразно обективните условия да отговаря на предварително определени параметри, цели и задачи.
         За да се реализира успешно управленските процеси е необходимо да има: субект на управление (който управлява въздействието), обект на управление (върху който се въздейства), предварително определени параметри, цели и задачи. Наличието на тези условия прави управлението система. Системата в която се реализира процеса на управление се нарича управленска система. В най – общ вид системата на управление може графично да се представи по следният начин:

         В системата за управление се обособяват две подсистеми:
         1. управляваща подсистема (субектна) и
         2. управляема подсистема (обектна).
         Между двете подсистеми се осъществява права и обратна информационна връзка, чрез непрекъснато протичане на информация. В процеса на осъществяване на стопанската дейност на предприятието се реализира и неговото управление.
         ИЗВОДИ:  Управлението може да се разглежда като информационен процес свързан със създаване, обработване, преработване, селекциониране и предаване на информация насочена към запазване целостта на системата предприятие и поддържането му в състояние да изпълнява поставените му от предприемача задача.

         2. Същност на икономическата информация
         За да бъде ефективно управлението е необходимо най – разнообразна информация: технологическа, техническа, икономическа, социологическа и др. Особено значение има икономическата информация чрез която се характеризира стопанската дейност в различни мащаби – отделната стопанска операция осъществявана в стопанската единица до равнището на цялото народно стопанство.
         Под информация в широк смисъл на думата се разбира – знания, обяснения, съобщения или съвкупност от сведения за нещо. Под икономическа информация се разбира съвкупност от сведения за стопанските факти, явления и процеси които са свързани с възпроизводството на материални блага или за елементите на възпроизводствения процес. Например: сведения за състоянието, използването и измененията на средствата на труда, предметите на труда, производителността на труда и др.
         Следователно същността на икономическата информация се изразява в изучаване на икономическите процеси, които протичат в стопанските единици.

         3. Видове икономическа информация
         Икономическатаинформация може да се класифицира според следните признаци:
         А) Според мястото на възникване
ü  Вътрешна
ü  Външна
         Б) В зависимост от реда на получаването и обработването им:
·           Първична;
·           Производна – получава се в резултат на преработка и систематизирането на първичната информация. Тя от своя страна се дели на:
         1. Междинна – подлежи на по – нататъшна обработка в системата
         2. Резултатна – не се обработва повече системата и се използва за вземане на решения или се изпраща вън от системата;
         В) Според степента на нейната стабилност:
Þ      условно, постоянно, която се изменя бавно или остава неизменена за продължителен период от време за норми, тарифи и т.н.
Þ      променлива – например: цени, както и информация за активи и пасиви;
         Г) В зависимост от съдържанието, предназначението и използването:
Ø  Планова – свързана е с изпълнение на перспективните функции на стопанското управление. Има директивен характер и лежи в основата на правата информационна връзка.
Ø  Нормативна информация – включва различни оценъчни и нормативни данни, постоянни справочни сведения и предварително определени изчислени величини като цени, норми, тарифи и др. Тя също лежи на правата информационна връзка.
Ø  Технологична информация – свързана е с технологичната страна на общественото производство. Към нея се отнасят различните проекти, схеми, проспекти и др. По голяма част от които са задължителни за изпълнение тъй като имат инструктивен характер. Тя лежи в основата на правата връзка.
Ø  Отчетно икономическа информация – Тя взема все трети от обема на икономическата информация и е свързана предимно с текущите функции на стопанското управление. Обикновено чрез нея управляващият орган (субекта на управление) се осведомява за това как протича стопанската дейност в обекта на управление, как се изпълняват взетите решения, какви отклонения и изменения настъпват, какви тенденции се зараждат. Източник и причина за съществуването на този вид информация е осъществяването на стопанската дейност. Тя представлява обективно отражение на фактите, явленията и процесите от стопанската дейност и служи за тяхното опознаване, организиране, контролиране и ръководене. Изразява се чрез букви, цифри или други условни знаци. В системата на управление тя се движи от обекта към субекта на управление. Чрез нея се реализира обратната информационна връзка чрез която се затваря информационния кръг на стопанското управление. От тук и голямо значение на този вид информация е в процеса на управлението.
         ИЗВОДИ: Следователно отчетната икономическа информация е съвкупност от данни и сведения, свързана в предприятието чрез която се характеризират състоянието и измененията в средствата и източниците на средствата, както и резултатите на целокупната му дейност. Тази информация се създава от една интегрираща информационна система, която се нарича стопанска дейност.


Няма коментари:

Публикуване на коментар