петък, 4 ноември 2011 г.

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИТЕ

От 01.01.2011 г. държавите - членки прилагат променените правила за произход на стоките в областта на Общата система за преференции (преференции за развиващите се страни). Те бяха въведени с публикувания на 23.11.2010 г. в Официален вестник на Европейския съюз Регламент (ЕС) № 1063/2010 за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93.


Европейският съюз предоставя на развиващите се държави търговски преференции в рамките на своята схема за общи тарифни преференции за периода от 01.01.2009 до 31.12.2011 г. по силата на Регламент (ЕО) № 732/2008. Правилата за произход, процедурите и методите на административно сътрудничество, свързани с тях, бяха определени в Регламент (ЕИО) № 2454/93. Тези правила обаче следваше да бъдат опростени в духа на Програмата за развитие от Доха, в чийто контекст бе отчетена необходимостта от по-пълна интеграция на развиващите се държави в световната икономика чрез улеснен достъп до пазарите на развитите държави. При целесъобразност правилата дори трябваше да бъдат смекчени, така че държавите бенефициери да могат да се възползват максимално от предоставеното им преференциално тарифно третиране. За да се гарантира, че преференциите действително са в полза на онези, които се нуждаят от тях, и същевременно да се предпазят собствените ресурси на Европейския съюз, промените в правилата за преференциален произход следваше да бъдат придружени и от адаптация на процедурите за тяхното управление. Тъй като оценката на Комисията за въздействието на Регламент (ЕИО) № 2454/93 показа, че правилата за произход по ОСП се възприемат като твърде сложни и твърде ограничителни, трябваше да бъдат използвани други, опростени критерии, които да бъдат лесно разбрани от операторите и лесно контролирани от администрациите. Поради тези и други съображения Регламент (ЕИО) № 2454/93 трябваше да бъде изменен и да бъдат въведени нови правила, което се осъществи с приемането на Регламент (ЕС) № 1063/2010.
В обширния дебат, предхождащ приемането на регламента, чието начало бе положено със Зелената книга на Комисията от 18.12.2003 г., се очертанов подход към правилата за произход във всички преференциални търговски режими и по-специално в режимите, насочени към развиващите се страни, какъвто е режимът на Общата система за преференции (ОСП). Този нов подход намери израз в приетото на 16.03.2005 г. от Комисията съобщение, озаглавено “Правила за произход в преференциалните търговски режими: насоки за бъдещето”. След задълбочен анализ и интензивни консултации с асоциациите към различните индустриални отрасли се стигна до извода, че в правилата за произход на стоките трябва да се отчетат спецификите на отделните сектори и да се удовлетворят различните нужди, а при необходимост и да се изравнят правилата за близките сектори. Въз основа на това през септември 2010 г. държавите - членки гласуваха приемането на новия проект на ревизираните правила за произход по Общата система за преференции.
С вече действащите разпоредби на Регламент (ЕС) № 1063/2010 се въвеждат опростени правила за произход на стоките, които са дефинирани въз основа на спецификата на отрасъла, а не са определени въз основа на отделния продукт. В правилата за произход, заложени в регламента, се правят и разграничения между най-слабо развитите държави и другите държави бенефициери, така че да им се предостави действителна възможност да се възползват от преференциалното тарифно третиране.
С общите разпоредби на регламента се установяват правилата за определянето на понятието “продукти с произход” и свързаните с тях процедури и методи на административно сътрудничество при прилагането на схемата на общите тарифни преференции (ОСП) предоставена от Европейския съюз на развиващите се страни. С чл. 67 се въвеждат някои нови определения на понятия като: “държава бенефициер”, “двустранна кумулация”, “кумулация с Норвегия, Швейцария или Турция”, “регионална кумулация”, “разширена кумулация”, “взаимозаменяеми материали”, “регионална група”, “цена франко-завод”, “максимално съдържание на материали без произход”, “нетно тегло”, “износител”, “регистриран износител”, “изявление за произход”.
Наред с действащата и сега двустранна кумулация на произхода на материали от ЕС и страна бенефициер по ОСП (чл. 84), Регламент 1063/2010 съдържа четири нови вида/случаи на кумулация. Всеки от тях може да се разглежда като значително усилие за опростяване на процедурите. На първо място е разширената кумулация със страните - партньори на ЕС по споразумението за свободна търговия. На второ място - възможността за така наречената кръстосана регионална кумулация - между регионалните групи I (Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филипини, Сингапур, Тайланд, Виетнам) и III (Бангладеш, Бутан, Индия, Малдиви, Непал, Пакистан, Шри Ланка). Третият важен момент е, че се създава нова регионална група за кумулация - група IV, състояща се от четири “Меркосур” страни. В тази група влизат Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай (чл. 86). Въвежда се и кумулация на произхода в страните бенефициери на ЕС по ОСП с материали с произход от Турция. При определени условия продуктите, получени чрез използване на тази кумулация в страните бенефициери и изнесени в ЕС, ще се възползват от преференциалното третиране. Регионалната кумулация между държавите от една и съща група се прилага само в случай, че са изпълнени определени условия, посочени в документа. В регламента са заложени и надеждни механизми за прилагане и контрол на всички нови случаи на кумулация.
Измененията очертават и нови условия за прилагане на регионалната кумулация
Наред с въвеждането на IV регионална група Меркосур (чл. 86 и чл. 95, ал. 4) регламентът въвежда и списък с материалите, изключени от регионалната кумулация (чл. 86, ал. 3). Опростени са досега действащите изисквания за прилагане на регионалната кумулация. Критерият за добавената стойност е премахнат. Единственото изискване за придобиване на произход от страната, в която се извършва кумулацията с материали с произход от други страни - членки от групата, е да бъдат осъществени обработки или преработки, които да надхвърлят операциите, описани в чл. 78 (1) (операции по недостатъчна обработка или преработка за придаване на статут на продукти с произход). Страните от регионалната група следва да са поели задължение да спазват или да гарантират спазването на разпоредбите за придобиване на произход на продуктите и да оказват необходимото административно сътрудничество както по отношение на ЕС, така и помежду си. В практически план това означава, че ако страните от групи са уведомили ЕК, че са поели тези задължения, тази информация ще фигурира и в SMS системата и не е необходимо поемане на ново задължение за уведомяване на Комисията. При прилагане на регионална кумулация следва в представените сертификати, форма А, в клетка “Забележки” да е вписан изразът “EU cumulation” или “regional cumulation”, или “сumul EU”, или “cumul regional” (чл. 95). Съгласно чл. 86, ал. 9 Комисията ще публикува в Официален вестник на ЕС, серия С, датата, от която ще се прилага регионалната кумулация между държавите от група I и група III.
За всички случаи на регионална кумулация, както съществуващи, така и нови, в документа е заложен и списък с продукти - Приложение 13б (чувствителни земеделски и преработени земеделски продукти), които се изключват от регионалната кумулация, в случай, че приложимата тарифна преференция в ЕС не е еднаква за всички държави, участващи в кумулацията.
Въвежда се разширената кумулация, която дава възможност за кумулиране на произхода между страните бенефициери и държавите, които са партньорски държави по сключени от ЕС споразумения за свободна търговия - чл. 86, ал. 7; чл. 95, ал. 6. Този вид кумулация ще се прилага след подаване на искане от властите на която и да е държава бенефициер, с което се задължава да спазва и да гарантира спазването на разпоредбите както по отношение на Европейския съюз, така и към другите страни, включени в кумулацията.
При прилагане на разширената кумулация в представените сертификати форма А следва да е вписан изразът “extended cumulation with country X” или “cumul etendu dvec le pays Х” (чл. 95, ал. 6). Съгласно чл. 86, ал. 9 Комисията ще публикува в Официален вестник на ЕС, серия С, датата, от която ще се прилага разширената кумулация. Материалите от глави 1-24 от Хармонизираната система (ХС) се изключват от разширената кумулация.
С чл. 85, чл. 87 и чл. 95, ал. 5 се въвежда кумулация на произхода между държавите бенефициери и Швейцария, Норвегия и Турция. Като партньор в митническия съюз, прилагащ правилата за произход към споразуменията за свободна търговия, еднакви с тези на ЕС, Турция предстои да се включи в кумулацията, която се прилага от няколко години от две други съседни на ЕС страни - Норвегия и Швейцария. Съгласно чл. 87, когато едновременно с регионалната кумулация се използва двустранна кумулация или кумулация с Норвегия, Швейцария или Турция, полученият продукт придобива произхода на една от държавите от съответната регионална група. Произходът се определя съобразно условията, заложени в чл. 86, параграф 4, първа и втора алинея. При прилагане на този вид кумулация следва в представените сертификати, форма А, да е вписан изразът “Norway cumulation”, “Switzeriand cumulation” или “Turkey cumulation”, или съответно тези изрази на френски език - “Cumul Norvege”, “Cumul Suisse” или “Cumul Turquie” (чл. 95, ал. 5).
Увеличава се толерансът за използване на материали без произход от 10 на 15% тегловно за всички селскостопански продукти без тези, включени в глава 1 и 16 от ХС (чл. 79).
Делът на разрешените материали без произход от глави 50-63 от ХС се увеличава на 15% от цената франко-завод на крайния продукт. За земеделските и преработените земеделски продукти тегловната концепция предлага стабилност, която не може да бъде гарантирана от праговете, изразени в проценти от стойността, предмет на колебанията на валутите и на цените на световните пазари за тези продукти. Взетото балансирано решение за тези продукти за толеранс от 15% от общите стойности в теглото е в резултат от широкомащабните консултации с промишлените асоциации за проектосписъка на правилата на земеделските и преработените земеделски продукти, и от разговорите с държавите - членки.
Опростени разпоредби са въведени за риболовните кораби за улов на риба извън териториалните води - чл. 75, ал. 2. Понастоящем отпадат изискванията за екипажа и за гражданство на капитана и офицерите на кораба.
Доказателството за директен транспорт до ЕС се заменя от правило за неманипулация. Митниците изискват допълнителни документи само при основателни съмнения. Позволява се разделяне на пратки в транзитна страна, но под контрола на митническите власти, което се регламентира в чл. 74 - “съхранение на продукти или пратки и разделяне на пратки се допуска, когато то се извършва под отговорността на износителя или на последващ държател на стоките и продуктите останат под митнически надзор в транзитната(ите) държава(и)”.
Налице са нови моменти в списъка с недостатъчните обработки и преработки - точки “м” и н”. В чл. 78 е записано “просто смесване на стоки, независимо от това дали са от различни видове: смесването на захар с друг материал” и “просто добавяне на вода или разреждане или дехидратиране или денатуриране на продукти”. В чл. 78, ал. 2 е дадено и определение на “проста операция”.
В разпоредбата за изцяло получените продукти (чл. 75, точки “г”, “д” и “ж”) е включено по-подробно описание, а именно: “продукти, получени от живи животни, отгледани там” (например мляко, сирене, мед, вълна); “продукти от заклани животни, родени и отгледани там” (например месо); “продуктите от аквакултури, когато рибите, ракообразните и мекотелите са родени и отгледани там”. Последното уточнение дава възможност да се внесе хайвер без произход и отгледаните аквакултури да бъдат с произход.
С разпоредбите на подраздел 5, чл. 91, чл. 92 и чл. 93 се въвежда система с регистрираните износители.
Сегашната система на издаване на сертификати за произход е остаряла за съвременния електронен свят. Опитът е доказал, че тя е неадекватна и по отношение на контрола. Това води до изтичане на собствени ресурси. Много добри елементи в посока осъвременяване и актуализиране се съдържат в предложената нова система за самостоятелно сертифициране от регистрираните износители (REX), както и въвеждането на “изявлението” като доказателство за произхода. Тази система е един от трите стълба на реформата, посочена в съобщението от 2005 г. Въпреки това в окончателното предложение на проекта се признава, че поради необходимостта от гарантиране на безпроблемно техническо изпълнение системата за регистриране на износителя трябва да бъде въведена внимателно. Поради това се отлага прилагането й най-рано от 01.01.2017 г. Проверката на готовността на страните бенефициери за изпълнение на REX ще се извършва от службите на Комисията преди 01.07.2016 г. В случай че някои от страните бенефициери не са готови до тази дата, по искане на страните бенефициери или по инициатива на Комисията началната дата на прилагането й може да се отложи до 01.01. 2020 г. Комисията ще извърши окончателна проверка на състоянието на готовност на страните бенефициери преди 01.07.2019 г. Въз основа на тази проверка тя може да прави допълнителни препоръки.
Възможността за прилагане на “счетоводното разделяне” на взаимозаменяеми материали с произход и без произход е предвидена да се прилага само в страните - членки на ЕС и е уточнена в чл. 88, ал. 2, 3, 4 и 5 на регламента.
Член 89 на документа обобщава разпоредбите, свързани с дерогацията от правилата за произход. В тази връзка може да се посочи, че по-простите и облекчени правила за произход ще направят излишно удължаването на срока на прилаганите досега дерогации - например за Лаос, Камбоджа и Непал.
Процедурите и методите на административно сътрудничество, приложими до влизането в сила на системата за регистрираните износители (REX), са залегнали в Раздел 1 А.
В този раздел се включват досега съществуващите разпоредби по отношение на сертифицирането на произхода по приложение V (форма А) и приложение VI (декларация върху фактурата). Валидността на тези документи е 10 месеца, като са предвидени процедури по издаване впоследствие и по издаване на дубликат на сертификат, форма А.
Когато се прилага кумулацията по чл. 84, 85 или 86, компетентните правителствени органи на държавата бенефициер, издаващи сертификат за произход, форма А, следва да са изискали вписване в клетка 4 на тези документи едно от следните означения: “Norway cumulation”, “Switzerind cumulation”, “Turkey cumulation”, “extended cumulation with country X”, “regional cumulation” или съответно тези изрази на френски език - “Cumul Norvege”, “Cumul Suisse”, “Cumul Turquie”, “cumul etendu aveс le pays X”, “cumul regional” (чл. 97м).
Разпоредбите за прилагане на методите на административно сътрудничество са включени в чл. 97т и 97у. За целите на последващата проверка на сертификатите форма А и декларациите за произход тези разпоредби могат да се прилагат и между държавите от една и съща регионална група.
В Раздел 1 А се включват разпоредби, свързани с предоставянето на статут на “одобрен износител” на икономически оператори от държавите - членки на ЕС (чл. 97х, ал. 4, 5, 6, 7). Досега такива разпоредби имаше в отделен Регламент № 1207/2001 на Съвета.
В Раздел II “Страни бенефициери или територии, за които се прилагат преференциални тарифни мерки, приети едностранно от Общността”, също се въвеждат някои промени.
С новия чл. 97ч са въведени определения на термините “производство”, “материал” и други, като е въведен нов термин - “цена франко-завод”, който покрива определението за “цена на производител за продукта”, използвано досега.
В чл. 99, включващ изцяло получените продукти, се добавя буква “г)а” “продукти от заклани животни, родени и отгледани там”. Промени има в чл. 101, включващ списъка с недостатъчните операции. В този член в букви “ж” и “м” се прибавя ароматизирането на захар и смесването на захар с друг материал. Въвежда се и точка “м)а” - “простото добавяне на вода или разреждане, или дехидратиране, или денатуриране на продукти”.
С влизане в сила на Регламент (ЕС) № 1063/2010 за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 се очаква новите облекчени правила за произход да насърчат производството и търговията в развиващите се и най-бедните страни по света.


Няма коментари:

Публикуване на коментар