вторник, 17 юни 2014 г.

СТОПАНСКАТА ОТЧЕТНОСТ

Същност,възникване и етапи на развитие на стопанската
отчетност 

Съществуването на човечеството се съпътства от непрекъснато
потребление на материални блага,което от своя страна е свързано с тяхното
непрекъснато възпроизводство. Дейността на хората,свързана с този
възпроизводствен процес е прието да се нарича стопанска дейност.Нейното
осъществяване поражда необходимостта от системното й
наблюдаване,изучаване и направляване,т.е управляване по начин,че с
минимални разходи да се получат максимални ефекти..Осигуряването на
необходимата информация за нуждите на управлението на тази дейност води
до появата на стопанската отчетност, която се основава на
икономическата информация,като съставна част от общата
информация.Стопансаката отчетност се определи като съвкупност от
сведения за стопанските факти, явления и процеси,свързани със
стопанската дейност на хората по възпроизводството на материални
блага.Характерно за тази дейност е,че тя се осъществява не въобще,а в
рамките на обособени в имуществено,юридическо,организационно и
управленско отношение звена,наричани отчетни единици.Съгласно Закона за
счетоводството,у нас за отчетна единица е възприето предприятието.
Стопанската отчетност е система от действия,свързани с
възприемането,количественото измерване,регистриране и последваща
обработка и сводиране(обобщаване)на стопанските факти,явления и
процеси,с цел получаване на необходимата отчетно-икономическа
информация за стопанската дейност на предприятието, предназначена
за активно обратно въздействие върху дейността му. Следователно,в
обсега на стопанската отчетност се включват онези стопански факти,явления
и процеси,характерни за стопанската дейност на отчетните единици и които
се подават на количествено измерване.

 Възникването на стопанската отчетност е свързано със следните две
обстоятелства:
- когато мащабите на производството са нараснали до такава степен в
количествено отношение,че не са могли да се побират в паметта на хората;
- когато хората са се научили да броят и смятат.
Прави впечатление,че възникването на стопанската отчетност е
исторически обусловено,корените й се търсят още в древността,когато обект
на отчитане са били най-елементарните стопански операции,чието
регистриране е извършвано с най- опростени технически средства.
В развитието на стопанската отчетност могат да се обособят следните
етапа,имащи по-съществено значение от качествена гледна точка:
- първият етап се свързва с най-ранния стадий в
древността(Египет,Финикия,Вавилон,Китай,Персия,Индия и др.),когато за
водене на отчетността са използвани най-примитивните средства –
рабоши,въглени,въжета,шнурове и пр.; - вторият етап обхваща т.нар.епоха на “класическата
древност”,отличаващ се с бурното развитие на занаятите,разширяване на
стоковото производство и свързаното с него развитие на стопанските
връзки.През този етап се оформят и първите отчетни длъжности,изпълнявани
от специално обучени за целта лица;
- третият етап обхваща средните векове,когато успоредно с бурното
обществено развитие се извършват и революционни промени в системата на
стопанската отчетност.През този етап на мястото на буквената система,т.е.на
римските цифри се утвърждават арабските цифри;
-четвъртият етап е пряк израз от научно-техническата революция от
края на XIX век и началото на XX век,като се усъвършенстват и средствата за
регистриране,преобразуване,предаване и съхраняване на информацията за
стопанската дейност;
-петият етап,който е свързан с последните поколения компютърни
технологии и компютърна техника,с помощта на които се осъществява
автоматизираната обработка на стопанската отчетност и предаването и
ползването й чрез глобалната мрежа за нуждите на интерконтиненталното
управление.

 Главната задача и основните изисквания пред стопанската
отчетност са свързани с осигуряването на необходимата за целите на
управлението на стопанските субекти отчетна икономическа
информация.поради тази причина стопанската отчетност е най-
разрастващият се и важен компонент от системата за информиране на
мениджъра,която подпомага вземащите решения за състоянието и
измененията на активите и пасивите на предприятието.

Отчетни измерители и видове стопанска отчетност 

 Отличителна особеност на стопанската отчетност е количественото
измерване и качествената характеристика на наблюдаваните стопански
факти,явления и процеси.Тази е причината тя да използва различни
измерители,които служат за мащаби при измерването и формирането на
количествените и стойностните основания на отчетните показатели.
Отчетните измерители са относителни мерни величини,с които се
дава количествен израз и качествена характеристика на
фактите,явленията и процесите от обективната действителност.Към тях
се отнасят натуралните, трудовите и стойностните (паричните)
измерители,използвани в система за целите и задачите на управлението на
стопанската дейност, обусловени от голямото разнообразие на
наблюдаваните обекти.

Натуралните измерители служат за получаване на сведения в
натурално изражение при отчитането на еднородни обекти–за бройки,за
тежина (килограм, тон), за мярка (метри, сантиметри), за обем
(литри,куб.метри)и др.Те дават числена характеристика на отчетните обекти
и по този начин количествено характеризират потребителната стойност на тези обекти и изпълняват важни функции за определяне на материалната
отговорност и на материалните разходни норми,за опазване на имуществото
на предприятието.Те имат сериозен недостатък,който ги прави неприложими
като универсален измерител,изразяващ се в невъзможността за обобщаване
на стопанските факти,явления и процеси извън еднородните обекти на
отчитане.Тази е причината да имат ограничено приложение.
Количественото отразяване на отчетните обекти с помощта на
натуралните измерители дава представа за т.нар.натурално отчитане ,а
отчетните показатели,изразени чрез натуралните измерители – натурални
показатели.

Трудовите измерители се използват главно и единствено за
количествено измерване на работното време.С тях се обхваща,наблюдава и
отразява количеството изразходван труд в единици време:минута, час, ден,
човекодни, човекочас,нормочас.Съчетани с натуралните, трудовите
измерители подпомагат изчисляването на показатели за трудоемкостта на
продукцията,производителността на труда,работната заплата и др.
Ограниченията в приложението на трудовите измерители с пораждат от
различията в квалификацията на персонала.

Паричните (стойностните) измерители служат за измерване и
обобщаване на разнородни отчетни обекти.Имат всеобщ и универсален
характер и се отнасят за всички обекти на стопанската отчетност,което се
дължи на тяхната абстрактна природа. Изразяват средното необходимо
количество абстрактен човешки труд,вложен в производството на даден
продукт,имащ обществено признание и притежаващ разменна стойност.Това
измерване намира проявление в цената,като паричен израз на стойността и по
този начин отчетните обекти стават съизмерими и съпоставими.
Измерването и отразяването на стопанските факти,явления и процеси с
помощта на стойностния измерител,дава представа за стойностното
отчитане,а получаваните показатели се наричат стойностни показатели.
Всеки от трите измерители е обективно необходим за изчисляване на
съответни величини и показатели.По този начин те формират съдържанието
на една стройна система за количествено и качествено характеризиране на
отчетните обекти при водещата роля на стойностния измерител.

Видове стопанска отчетност 

Разнообразието в отчетните обекти,конкретните цели и задачи,стоящи
пред стопанската отчетност,обуславят необходимостта от прилагането на
различни методи и средства за формиране на отчетни показатели за
цялостното и обективно обхващане на възпроизводствения процес.На тази
основа в стопанската отчетност,като исторически формирала се система,се
обособяват три самостоятелни направления,които да откликнат на
разширените обществени потребности от информация за управлението на
възпроизводствения процес: оперативна,статистическа и счетоводна
отчетност.Посочените три вида стопанска отчетност се отличават един от друг по предназначение,методи и елементи на методологията им,което ги
обособява като относително самостоятелни части за решаване на конкретни
задачи,стоящи пред тях.
Оперативна отчетност:представлява съвкупност от подходи за
наблюдение,отразяване и контролиране на отделни стопански факти, явления
и процеси ,които се извършват в отделни конкретни участъци на стопанската
дейност.Тя е исторически най-късно обособилата се информационна
система,удовлетворяваща текущите потребности от информация за единични
процеси в производствената дейност ,контролирани непосредствено в
процеса на тяхното извършване.С други думи, тя е ориентирана към отделно
избрани събития,поради което няма всеобхватен,обобщаващ характер,а е
предназначена за оперативно,текущо управление на дейността,с оглед
непосредствено въздействие върху тях.За тази цел оперативната отчетност си
служи с разнообразни средства за бързо представяне на сведенията,каквито
са:по телефона,радиото,писмени и устни съобщения и др.механични и
автоматични измервателни и регистриращи устройства.По правило тя няма
задължителна документална обоснованост,от тук и доказателствена сила на
данните,получавани от нея.В хода на осъществяване на оперативно-
техническата отчетност се използват и трите вида отчетни
измерители,преимуществено – натуралните.Точността при нея не е
задължителна.Тя няма самостоятелна методология,служи си най-вече с общо
приложимите методи на познанието,поради което тя не се е формирала като
самостоятелна наука и има ограничен обхват на приложение.
 Статистическа отчетност: тя е клон на стопанската отчетност за
количествено наблюдение,изучаване,измерване и контрол на масовите и
отделните обществени явления и процеси ,като чрез нея се разкриват
закономерностите и тенденциите в тяхното развитие. Като завършена
информационна система,статистическата отчетност разполага със собствена
документална основа, служи си със свои методи и форми,каквито са
групировката,индексите,сводки,средни величини, корелационни
зависимости,регресионен анализ и т.н.Чрез тях тя установява точна
представа за протичането на дадени процеси и зависимости.Използва и трите
вида отчетни измерители.
Счетоводна отчетност:исторически тя е най-рано обособилият се клон
на стопанската отчетност и имащ най-голяма роля в управлението на
стопанската дейност,като осигурява над 70 % от информацията, необходима
за ефективното управление на предприятието.

сряда, 11 юни 2014 г.

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ


1. Същност, особености и задачи на счетоводството

Счетоводната отчетност е най-рано обособилият се клон в системата на стопанската отчетност.За разлика от останалите два вида стопанска отчетност,оперативната и статистическата,счетоводната отчетност е такава информационна система,която притежава специфични черти,произтичащи от обстоятелството,че функционира непрекъснато по време и осъществява пълен обхват на цялостната дейност на предприятието,приемаща парично изражение.

Характерните особености,които дават облика на счетоводството като самостоятелна информационна система и обуславят неговото съдържание същност са следните:
първата особеност на счетоводството е задължителното използване на паричния(стойностния) измерител и осъществяване на стойностно отчитане на стопанските факти,явления и процеси.В резултат на това се формират стойностните показатели,съдържащи обобщена и всеобхватна информация за стопанските факти,явления и процеси ;
втората особеност на счетоводството е задължителното документиране на стопанските факти,явления и процеси,което осигурява юридическата достоверност на стопанските процеси;
третата особеност на счетоводството е,че то се прилага не въобще,а в рамките на обособени в организационно, административно, имуществено и юридическо отношение отчетни единици,като за такива законът за счетоводството приема предприятието;
четвъртата особеност на счетоводството е пълното обхващане и отразяване на всички стопански факти,явления и процеси,свързани с дейността на предприятието,на цялото му имущество и измененията,които настъпват в него в резултат на стопанските операции;
петата особеност на счетоводството е , че се осъществява непрекъснато, което се обуславя от непрекъснатостта на възпроизводствения процес,при това в хронология и систематизирано според отчетните обекти;
шестата особеност на счетоводството е,че то осигурява взаимно свързано отразяване на стопанските факти,явления и процеси,като за тази цел използва специфични подходи.
седмата особеност на счетоводството е прилагането на своя методология,състояща се от специфични елементи,каквито са балансово обобщаване,системата на счетоводните сметки и двойното записване в тях,с което тя се отличава от всички останали информационни системи;
осмата особеност на счетоводството е,че като информационна система,служи като средство за контрол и анализ на стопанската дейност.
На основата на посочените специфични черти може да се обобщи,че счетоводството е научно изградена информационна система за пълно,непрекъснато,документално обосновано и взаимно свързано отразяване в парично изражение и със специфични средства на
стопанската дейност на предприятието,с цел осигуряване на необходимата отчетна информация за ефективното му управление.

Като информационна и контролна система за наблюдаване,измерване,регистриране,анализирани и контролиране на стопанските средства на предприятието,източниците на образуването им и тяхното движение в процеса на кръгооборота им,счетоводството изпълнява следните задачи:
-създаване на счетоводна информация за имущественото състояние на предприятието и неговото опазване с грижата на добър стопанин;
-пълно,документално,хронологично и систематично обхващане , количествено и качествено измерване на измененията в стопанските средства и техните източници;
-контрол върху достоверността и законосъобразността на информацията от счетоводните документи;
-реално представяне на състоянието на активите и пасивите в края на отчетния период;
-удовлетворяване на вътрешните информационни потребности в хода на управление на предприятието;
-осигуряване на счетоводна информация за резултатите от цялостната финансово-стопанска дейност на предприятието за даден отчетен период.

2. Принципи и изисквания на счетроводството.

Организацията на счероводния процес е свързана със съблюдаването на определени принципи,които по своята същност се явяват правила за функциониране на счетоводната система.Те се определят с чл.4 от Закона за счетоводството,съгласно който основополагащите счетоводни принципи, съобразени с Международните счетоводни стандарти са: текущо начисляване и действащо предприятие, предпазливост , съпоставимост между приходите и разходите;предимство на съдържанието пред формата;запазване при възможност на счетоводната политика от предходния период
Текущо начисляване.Този принцип е основополагащ, чието основното съдържание се свежда до това,че приходите и разходите по сделки и събития следва да се начисляват в момента на тяхното възникване,независимо от момента на получаване или изплащане на паричните средства или техните еквиваленти.
Действащо предприятие.Значението на този принцип е от гл.т. продължителността на дейността на предприятието в бъдещето.Това означава предприятието да не е поставено пред ликвидация,значително намаляване на обема на дейността му или пред несъстоятелност в период минимум до една година.
Предпазливост.Прилагането на този принцип е свързано с оценяването и отчитането на всички предполагаеми рискове и очаквани евентуални загуби в хода на счетоводното третиране на стопанските
операции,с оглед получаването на реален,действителен финансов резултат от дейността на предприятието.

Съпоставимост между приходите и разходите.Този принцип изисква разходите, които са извършени по определена сделка или дейност да намерят отражение във финансовия резултат за периода,през който се черпи изгода от сделката,респ.дейността.Приходите следва да се отразят за периода,през който са отчетени разходите за тяхното получаване.
Предимство на съдържанието пред формата.Значението на този принцип се проявява в това,че сделките и събитията следва счетоводно да се отразяват съобразно тяхното икономическо съдържание,същност и финансова реалност,а не формално според тяхната правна форма.
Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния период.Съдържанието на този принцип се изразява във възможността за постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди,т.е. от текущия период с тези от предходните отчетни периоди. По своята същност счетоводната политика представлява счетоводният модел,възприет от неговото ръководство за определен отчетен период. Крайната цел на прилаганата счетоводна политика е осигуряване на единство в отчетния процес,обективна и точна информация за имущественото и финансово състояние на предприятието.Израз на това е изискването избраната и разработена от предприятието счетоводна политика да се оповестява в приложенията на годишния счетоводен отчет.
Успоредно с посочените принципи, е целесъобразно и приложението на принципите за вярно и честно представяне,същественост, историческа цена,независимост на отделните отчетни периоди,стойностна връзка между начален и краен баланс,документална обоснованост, последователност на отразяване на сходни сделки,на стабилна монетарна единица и парична единица.Те,макар и да не са посочени в нормативната уредба на счетоводната отчетност, имат значение за стандартизирането на счетоводството съобразно МСС.
Принципите на счетоводството и неговата нормативна регламентация,се явяват базата за предявяване към системата на счетоводството на следните изисквания:
- законосъобразност при организацията и осъществяването на счетоводството;
- пълно и достоверно отразяване на информационното съдържание на стопанските операции в синтактичен,семантичен и прагматичен аспект;
- обективно и точно,количествено и качествено измерване и определяне на счетоводната информация във вид на счетоводни реквизити и показатели;
- документиране на стопанските операции в момента на тяхното извършване;
- синтетично и аналитично отчитане на стопанските операции и обекти; - текущо и периодично оценяване на активите и пасивите на предприятието;
риятието,както и размера на дължимите данъци
- сигурявнена информация за съставян на годишния счетоводен отчет.
Спазването на така посочените принципи и изисквания на счетоводството е от съществено значение за протичането на счетоводния процес и вярното и честно представяне на резулт
,което повишава качеството и полезността на счетоводната информ
3.Предмет,обект и метод на счетоводството Счетоводната отчетност,като инфрмционна и контролна система,се отличава със свой предмет и обект на изучаване. Под обект н
счетоводен път,което задължително подлежи на сч
п
истема за набиране и обработка на икономическата информация,дори същността на ози род икономическа инфорация,т.е. това е целта или самата дейност по зчерпателното, хронологичното отразяване на фактите, явленията и процесите. От тук предметът на счетоводството е динамичният израз на имущественото и финансовото състояние на предприятието, състоящо се от стопанските средства и източниците на тяхното образуване, разглеждани като единство на противоположности, потребителна стойност и стойност. Имущественото и финансовото състояние на предприятието,като предмет на счетоводството,се отличава с голямо разнообразие и нееднородност.Независими от това,за нуждите на счетоводната отчетност то можда се конкретизира в едните четиргрупи бекти:стопански средства,източници на формиране на стопанските средст
си и операции,правни взаимоотношения от стопански характер.По съществоте с явяват обекти на четоводното отчитане.Първите две групи обекти,стопански средства и източници на тяхното образуване,разбирани още като активи и пасиви на редприятиет,са оснони,тъй като съществуват самостоятелно и независимо от останалите и без ях е невъзможно осъществяването на каквато и да е стопанска дейност от предприятието.От друга страна,стопанските операции,процесите и стопанско-правните отношения са производни обекти на счетоводно отчитане,тъй като проявлението им е обусловено от съществуването на основните обекти,а следователно,в счетоводната практика всяко нещо , което е отчита по счетоводен път се отнася към една от посочените групи обекти на счетоводството,като съставна част на динамичния характер на имущественото и финансовото състояние на предприятието. Счетоводната отчетност,като наука и практика,се отличава от оперативната и статистическата и по това,че си служи със своя методология за постигане на целите на стопанското управление. Методологията по същество е съвкупност от използваните методи, начини, средства за постигане на дадена цел и реализирането на конкретни задачи. В зависимост от особеностите на отчетните обект и цели и задачите на стопанското управление,методът счетоводната отчетност е съвкупност от взаимно свързани и взаимно обусловени средства за изследване и
разуване на обективната действителност. На тази основа на метода на счетоводната отчетност са: документиране и инвентаризиране;оценяване и калкулиране;системата на счетоводните сметки и двойното записване;балансово обобщаване;сводка на отчетните данни. От тук методът на счетоводната отчетност може да се определи като система от взаимно свързани елементи,с помощта на които се постига пълно,непрекъснато,документално обосновано и взаимно свързано текущо и периодично отразяване и обобщаване в парично изражение на състоянието и измененията на активите и пасивите,на всички стопански операции и на цялата опака дейност предприятието цел получаванеа необходимата информация за резултатното й управление. Характерна особеност на елементите на метода на счетоводната отчетност е, че те се ползват едновременно,успоредно,в логическа последователност, като се допълват взаимно.Отсъствието дори и на един от посочените елементи,като части на едно цяло,води до блокиране на счетоводната система в качеството й на информационна и контролна система.

Прочетете и :
Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“

Същност,структура и форма на счетоводния баланс

Същност,структура и форма на счетоводния баланс

Балансовото обобщаване се определя като начин за икономическа групировка на активите и пасивите на предприятието и тяхното периодично обобщено отразяване и съпоставяне в стойностно изражение към определен момент,с цел изучаване,анализиране,контролиране и ефективно използване и управление на имущественото и финансовото състояние.
Балансовото обобщаване на активите и пасивите намира израз в съставянето на “счетоводен баланс”.

Счетоводният баланс се определя като техническо средство за икономическа групировка и периодично обобщаване и отразяване в стойностно изражение на състоянието на активите и пасивите на предприятието към определен момент двуаспектно,по състав и функционална роля и по произход и целево предназначение.

Счетоводният баланс, като техническо средство за прилагане на балансовото обобщаване, се съставя под формата на таблица . В зависимост от начина на разполагането на активите и пасивите в балансовата таблица,се обуславя и формата на счетоводния баланс.В счетоводната теория и практика се прилагат две форми на счетоводния баланс:двустранна и едностранна.При двустранната форма счетоводният баланс се съставя във вид на таблица с две страни,в която двата елемента на имуществото се разполагат хоризонтално.В лявата страна се отразява имуществото на предприятието по конкретен състав и функционална роля и се нарича актив,а в дясната същото това имущество се посочва по произход и целево предназначение,наречена пасив . С други думи в двустранната форма на счетоводния баланс се посочват едни и същи счетоводни обекти,изразени двуаспектно ,с което се обяснява равенството между общата сума на актива и общата сума на пасива в баланса.
При едностранната форма на счетоводния баланс активите и пасивите се разполагат в балансовата таблица вертикално,като е прието най-напред да се описва имуществото по конкретен състав(актива),като се оформи общият му стойностен размер и под него да се опише имуществото по произход(пасива) и се оформи общият му стойностен размер.И тук балансовата част приключва с равенство между сумата на актива и сумата на пасива.
Независимо от формата на счетоводния баланс,той съдържа в себе си две части,балансова и задбалансова.В балансовата се посочват активите и пасивите на предприятието,които в своята съвкупност формират неговото имуществено и финансово състояние в стойностно изражение към определен момент.В задбалансовата част намират проявление условните активи и условните пасиви на предприятието като израз на правните отношения от стопански характер,които не се отразяват върху общата сума на актива и общата сума на пасива на предприятието,отразени в счетоводния баланс. В зависимост от състава на имущественото и финансовото състояние на отделното предприятие се определя и съдържанието на счетоводния баланс. От съдържателна гледна точка,балансът,както вече беше изяснено,включва активите,собствения капитал и пасивите на предприятието.В структурно отношение активите и пасивите в баланса са обособени в раздели,групи и балансови пера,наричани още балансови статии.

Най-малката структурна единица в счетоводния баланс са балансовите пера(статии),които изразяват стойностно конкретните видове активи и пасиви към момента на съставяне на баланса.Всяка балансова статия се състои от две части:наименование и сума.По правило наименованията на балансовите статии съвпадат с наименованията на отразяваните чрез тях отчетни обекти.Съществуват и някои изключения по отношение на част от отчетните обекти,като за тази група обекти се използва сборна балансова статия,за която степента на обобщаване е в зависимост от обхвата на отчетните обекти.
Балансовите пера се обединяват на предварително определена основа в еднородни групи,като образуват следващия градивен елемент на счетоводния баланс, балансовите групи.Това обединение е в съответствие с икономическата същност на активите и пасивите.
От своя страна,балансовите групи по-нататък се обобщават в балансови раздели ,които са най-големият структурен елемент на счетоводния баланс.Чрез разделите се получава обобщена информация за активите и пасивите на предприятието според техния икономически характер,функционална роля,произход и целево предназначение.
Законодателството допуска предприятията да добавят нови балансови статии,в случаите когато посочените не отговарят на съдържанието на дадена група активи или пасиви.Балансови статии,за които липсва счетоводна информация,не се посочват в счетоводния баланс.

Равенството между общата сума на актива и общата сума на пасива в счетоводния баланс е задължително.Вътре между разделите и групите на актива и на пасива наличието на равенство не е задължително.

Видове счетоводни баланси

Според информационните потребности,които удовлетворяват счетоводните баланси,в счетоводната теория и практика е прието прилагането на различни баланси,групирани по различни класификационни признаци.

В зависимост от момента на съставяне,счетоводните баланси биват:
-начални – съставят се задължително в началото на отчетната година;
-периодични – съставят се в определени от главния счетоводител интервали от време в рамките на отчетната година(обикновено месечни, тримесечни,шестмесечни,деветмесечни),в зависимост от дейността на предприятието и информационните потребности за неговото управление;
-годишни –съставят се към 31 декември във връзка с годишното приключване и изготвяне на годишния счетоводен отчет на предприятието като негов съставен елемент.Съставянето им е след провеждане на инвентаризация на активите и пасивите,с оглед точното и вярно отразяване на имущественото и финансово състояние на предприятието.В практиката тези баланси се наричат още приключителни.Между крайния (годишен)счетоводен баланс и началния е задължителна стойностната връзка,изразена в това,че счетоводния баланс,съставен към 31 декември се явява начален за следващия отчетен период,т.е. към 01 януари на следващата отчетна година.

В зависимост от обхвата на информацията в счетоводния баланс,се различават:
-единични –в тях се съдържа резултатна информация за предприятието,като самостоятелно обособена отчетна единица;
-консолидирани – съставят се от предприятия,притежаващи повече от половината от акциите,дяловете и гласовете или контролират повече от половината от членовете на управленските органи в друго предприятие.С други думи,чрез тях се представя имущественото и финансово състояние на група предприятия.Консолидирането,т.е. обобщаването на информацията е от предприятието-майка.

В зависимост от случая,повода,по който се съставят,счетоводните баланси се подразделят на:
-встъпителни- изготвят се при започване дейността на едно предприятие или при преминаване от едностранно към двустранно счетоводно записване на дейността на предприятието;
-ликвидационни – съставят се при прекратяване дейността на предприятието поради ликвидация,преобразуване и т.н.;
-оздравителни – съставят се за предприятия,за които има решение за обявяване в несъстоятелност,с цел предприемане на мерки за излизане от финансовото затруднение.

В зависимост от възприетият метод за оценка на съдържащите се балансови пера в счетоводния баланс,се различават:
-брутни,които съдържат корективни балансови пера;
-нетни,които не съдържат корективни балансови пера.
Независимо от вида ,същността,формата,структурата и съдържанието на счетоводните баланси не се променя и предназначението им е да удовлетворяват определени информационни потребности.

Модели балансови изменения

Счетоводният баланс,като технически прийом на балансовото обобщаване,изразява имущественото и финансово състояние на предприятието в парично изражение към определен период от време,т.е. в статика.Независимо от това,под влияние на стопанските операции настъпват изменения в състава на активите и пасивите,които дават отражение върху структурата на счетоводния баланс.Четирите типа стопански операции определят и съответните модели балансови изменения.

Първи модел балансови изменения .При него под влияние на стопанските операции от първи тип,настъпват изменения само в актива на баланса,като едно или няколко активни балансови пера се увеличават срещу равностойното намаляване на едно или няколко други активни балансови пера.Така тези балансови изменения не променят сумата на актива,при което се запазва и общата балансова сума.В случая е налице трансформации на активни балансови пера,които водят само до структурни промени,но не и в балансовата сума на активите и пасивите.

Втори модел балансови изменения.При този вид балансови изменения настъпват изменения само в актива на баланса под влиянието на втория тип стопански операции.Налице е еквивалентно трансформиране на едно или няколко пасивни балансови пера в едно или няколко други пасивни балансови пера,при което сумата на пасива не се променя,така както не се променя общата балансова стойност.И при този модел балансови изменения настъпват само структурни промени в пасива на баланса,при което се запазва общата балансова сума.
Трети модел балансови изменения.Към него се отнасят тези изменения в баланса,които са предизвикани от третия тип стопански операции.В случая се предизвикват едновременно изменения в актива и в пасива на баланса по посока увеличение,в резултат на което се променя сумата на актива и пасива,както и в общата сума на баланса.При този модел,балансовите изменения са равностойностни, при тях стопанските операции водят до увеличението на един или няколко пасива срещу еквивалентното увеличение на един или няколко пасива,което води до нарастване и на общата сума на баланса.

Четвърти модел балансови изменения.При него стопанските операции от четвърти тип предизвикват изменения едновременно в актива и в пасива на баланса в посока намаление.Така един или няколко актива се намаляват срещу равностойното намаление на един или няколко пасива,като се намалява и общата сума на баланса.

Следователно,балансовите изменения са израз на двойнственото проявление на движението на капитала,веднъж като субстанция, т.е.имущество и втори път като абстракция,т.е. стопанско-правна форма,което движение се изразява чрез балансовото обобщаване,като елемент на метода на счетоводната отчетност.

Виж и :
Пенсии за осигурителен стаж и възраст. Условия за пенсиониране

сряда, 4 юни 2014 г.

Регистрация и документи за ЕООД и ООД

Какво е необходимо за да направите регистрация на ЕООД и ООД и всички необходими документи.

Все повече средства се отпускат от европейския съюз за финансиране на различни проекти. Общото между всички е изричното изискване средствата да се отпускат на юридически лица. За жалост не всеки има възможността да заплати скъпи хонорари за изготвяне на документи за регистрация на фирма - ЕООД или ООД. За това тук на кратко ще се опитаме да обясним в няколко кратки стъпки как вие сами да подготвите и регистрирате дружеството си.
За да подготвите документалната част са необходими следните неща :

1. Необходимо е да изберете име за бъдещето дружеството като то може да се изписва както  - на български, така и допълнително на английски по желание.

3. Седалище и адрес на управление на дружеството - актуален адрес на който може да се получава кореспонденция от НАП и НОИ

4. Основен предмет на дейност - каква ще е основната дейност, която фирмата ще извършва.

Пример за предмет на дейност на дружество ООД или ЕООД :

Търговия, внос и износ, ресторантьорство, телекомуникационни услуги , Рекламна и маркетингова дейност. Търговска дейност. Посредничество. Търговия и производство. Консултантски и други услуги,търговия на едро и дребно; външна и вътрешна търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки за промишлено и лично потребление, разрешени от закона; разкриване на собствени търговски обекти; производство на стоки с цел продажба. Комисионни, рекламни, информационни , програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Както и всяка друга дейност незабранена от закона.

5. Управител - кой ще е управител в дружеството , посочва се лицето което ще бъде назначено за управител , то може да се различава от собственика на дружеството дори и при едноличното дружество (ЕООД)

6. Основен капитал на дружеството - минималния размер за регистрация на ЕООД и ООД е  2лв.  , внася се в набирателна банкова сметка която се открива и закрива само за целите по регистрация на дружеството. След като се регистрира фирмата този капитал се изтегля обратно и се възстановява напълно. Затова е добре да не прибягвате до фирмена регистрация с минималния размер от 2 лева а да е сума съобразена с първоначалния разход на фирмата преди тя да има приходи – наем , касов апарат, ток, вода и др. например поне – 100лв. - 500лв.

След като сте наясно с горе изброените детайли можете да прибегнете и до попълване на документите свързани с фактическата регистрация на дружеството, а именно :

Запазване на името на фирмата – Напълно ненужно! За да регистрирате фирма като ЕООД или ООД , щом сте проверили ,че съответното име което желаете по интернет е свободно за регистрация, то вие не се нуждаете от тази услуга ! По този начин спестявате 50лв !

Заявление А4 ( вписване на обстоятелствата относно дружество с ограничена отговорност) – съдържа данните за фирмата, управителят, капитала и т.н. Обърнете внимание ,че за попълване се използва Adobe Reader.

забележка : Формулярът не може да бъде запаметяван ,затова ще трябва след като го попълните да го разпечатате.

Комбинирана декларация по чл. 141, ал.3 и ал.8 от ТЗ - приема се управлението на дружеството, спесимен от подписа и се декларира липса на други пречки за упражняване на дейността - управител на ЕООД / ООД - док. са комбинирани за да спестите една нотариална такса !

Протокол от решението на едноличния собственик – удостоверява се желанието за създаване на дружество. (Примерен документ)

Учредителен акт – в него са описани предметът на дейност, управление и начин на представителство, общи разпоредби, както и всичко, относно новоучредената фирма. (Примерен документ)

Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския Регистър – декларира се, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя. - Подава се единствено в случай ,че документите се подават от упълномощено лице , (необходимо е и нотариално заверено пълномощно в този случай)

Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър – декларира се истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове. - Подава се когато документите се подават от вас (търговеца или - управителя на бъдещата фирма).
забележка : Не бъркайте двете декларации(по чл.13,ал.4 и по чл.13ал.5) , това са два различни и задължителни документа за регистрирането на ЕООД в зависимост от това как подавате документите.
Ако Вие като управител подавате документите нужна ви е - (9) Декл. по чл. 13 ал.4.
Ако друг подава документите от ваше име ви е необходима - (8) Декл. по чл. 13 ал.5

Изтегли пълния комплект документи за регистриране на фирма като ЕООД или ООД
(актуален към 02.06.2014)

Важно ! От 2011г. Търговският регистър пуска и услугата електронно подаване на документи за регистрация на фирма като ЕООД , ООД и др.,чрез която таксата за регистрация е двойно по-ниска .Т.е. ако използвате услугите на счетоводната ни кантора ,ние можем да регистрираме фирмата ви дори по-бързо и по-евтино , като използваме метода за подаване на всичката тази документация по електронен път.

Ако желаете все пак ние да подготвим и извършим регистрацията вместо вас , моля свържете се с нас от тук - регистрация на фирма

Важность недорогой Бургас Солнечный моря

Аэропорт от места действительно место из важнейших преимуществ наряду с существенным путешествий и из любого конкретного одном месте, в то же время . Это тождество в аэропорту , возможно, были расположены так же, как с аэропорта Бургас внутри Бургас области Болгарии. Это аэропорт находится за незначительное длительного расстоянии 10 км от города и имеет некоторое преимущество , так как несколько хорошо известных мест можно найти рядом ею.
Самый известный летнее время курорту Солнечный берег расположен в 30 км от аэропорта Бургас и Созопольромантическое расположение пляж, который , видя, что в расширенном расстоянии относительно Сорок километр. По регулярности от авиабилетов наряду с общими посетителей Атмосфера сайта , потребность в дешевой транспорта Бургас Залитые солнцем пляж поддержки , и , что , как правило, , такси службы , на самом деле увеличивается на один шаг дальше . В поисках предварительного бронирования услуг такси , избегая ненужных количество тарифа и уйдя местный аферист имеет важное значение. Для получения недорогой передачи Бургас Солнечный Берег через аэропорт в местный желаемый пункт назначения , он всегда будет лучше сделать выбор в предварительно заказанное такси предварительного пробиться к аэропорту .
Как мы считаем иллюстрацию перемещения к Солнечный берег, это шикарный часть неопытного и изворотливого человека такси , чтобы предложить Вам эффективно от назначения. Вместо этого, в случае, если вы просто держаться подальше от тех Желтые такси и выбрать заранее забронировали дешевые Bourgas передачи Солнечный берег такси , вполне вероятно, что вы достижении заданного желаемого места назначения значительно повышает . Это не простобюджет и лучший выбор , чтобы выбрать , а мудрые заменить начать свой поездки .
Солнечный берег может быть существенным и населенный продолжительность фантастического количества отелей, расположенных , который вытащил из Святой Влас на севере на Несебр вК югу . Это наиболее известным местом в Болгарии и достойно , поэтому , это суд гарантирует свои позиции на сумму туристов , выезжающих эту позицию с каждым годом.
Солнечный берег это место, которое легко получить в на аэропорта Бургаса условии, что вы идете на предложенный а также надежные заранее забронировали дешевый переключатель Бургас Солнечный поддержки берег, так же, как то, что вы предоставляете . Мы занимаемся путешественникам нашими квалифицированными и опытными лиц в целях удовлетворения вас от зале прилета в аэропорту Бургаса , и вот их список в уходе наша компания предлагает :
• Английский Привлечение Квалифицированный водитель
• Минивэн , Авто без ограничений на пикапы и высадки планом таймингов
• 1 день Телефонная линия иНДС и родной налогообложения участие обслуживание
• Автомобиль и Voyager страховой полис без усилий расходы на топливо
Таким образом, если вы Электронная книга наши услуги вы могли бы получить скидку на прокат автомобильных компаний в дополнение .
Наши Дешевые перемещения Бургас Солнечный услуги пляж такси быть осторожными , который наши туристы не подвергаются только о каких-либо трудностей и понежиться в этом лучшем в дополнение к впечатляющим месте счастливой вместе с подарками динамики. Спокойный парк , полукруглого залива , предлагая спокойную и прохладный нормальную воду для плавающей вокруг и все это для национальных , а также глобальных посетителей , определенно , что любой прибывающий здесь желает приобрести ! Большое количество услуг и неограниченное список дополнительных достопримечательностей выбрать этот спот значениепопытаться убедиться, что этот визит еще становится легкой путешествие с недорогой транспорт Бургас Солнечный поддержки Бич от аэропорта Бургас

вторник, 3 юни 2014 г.

Полезно за храненето при котките

Най-важното нещо при малките котенца е тяхното правилно изхранване в първите седмици и месеци след раждането им. Особено важно е правилния прием на храни до 1 - годишната им възраст. Повече информация относно -  правилното хранене при малките котенца