сряда, 11 юни 2014 г.

Същност,структура и форма на счетоводния баланс

Същност,структура и форма на счетоводния баланс

Балансовото обобщаване се определя като начин за икономическа групировка на активите и пасивите на предприятието и тяхното периодично обобщено отразяване и съпоставяне в стойностно изражение към определен момент,с цел изучаване,анализиране,контролиране и ефективно използване и управление на имущественото и финансовото състояние.
Балансовото обобщаване на активите и пасивите намира израз в съставянето на “счетоводен баланс”.

Счетоводният баланс се определя като техническо средство за икономическа групировка и периодично обобщаване и отразяване в стойностно изражение на състоянието на активите и пасивите на предприятието към определен момент двуаспектно,по състав и функционална роля и по произход и целево предназначение.

Счетоводният баланс, като техническо средство за прилагане на балансовото обобщаване, се съставя под формата на таблица . В зависимост от начина на разполагането на активите и пасивите в балансовата таблица,се обуславя и формата на счетоводния баланс.В счетоводната теория и практика се прилагат две форми на счетоводния баланс:двустранна и едностранна.При двустранната форма счетоводният баланс се съставя във вид на таблица с две страни,в която двата елемента на имуществото се разполагат хоризонтално.В лявата страна се отразява имуществото на предприятието по конкретен състав и функционална роля и се нарича актив,а в дясната същото това имущество се посочва по произход и целево предназначение,наречена пасив . С други думи в двустранната форма на счетоводния баланс се посочват едни и същи счетоводни обекти,изразени двуаспектно ,с което се обяснява равенството между общата сума на актива и общата сума на пасива в баланса.
При едностранната форма на счетоводния баланс активите и пасивите се разполагат в балансовата таблица вертикално,като е прието най-напред да се описва имуществото по конкретен състав(актива),като се оформи общият му стойностен размер и под него да се опише имуществото по произход(пасива) и се оформи общият му стойностен размер.И тук балансовата част приключва с равенство между сумата на актива и сумата на пасива.
Независимо от формата на счетоводния баланс,той съдържа в себе си две части,балансова и задбалансова.В балансовата се посочват активите и пасивите на предприятието,които в своята съвкупност формират неговото имуществено и финансово състояние в стойностно изражение към определен момент.В задбалансовата част намират проявление условните активи и условните пасиви на предприятието като израз на правните отношения от стопански характер,които не се отразяват върху общата сума на актива и общата сума на пасива на предприятието,отразени в счетоводния баланс. В зависимост от състава на имущественото и финансовото състояние на отделното предприятие се определя и съдържанието на счетоводния баланс. От съдържателна гледна точка,балансът,както вече беше изяснено,включва активите,собствения капитал и пасивите на предприятието.В структурно отношение активите и пасивите в баланса са обособени в раздели,групи и балансови пера,наричани още балансови статии.

Най-малката структурна единица в счетоводния баланс са балансовите пера(статии),които изразяват стойностно конкретните видове активи и пасиви към момента на съставяне на баланса.Всяка балансова статия се състои от две части:наименование и сума.По правило наименованията на балансовите статии съвпадат с наименованията на отразяваните чрез тях отчетни обекти.Съществуват и някои изключения по отношение на част от отчетните обекти,като за тази група обекти се използва сборна балансова статия,за която степента на обобщаване е в зависимост от обхвата на отчетните обекти.
Балансовите пера се обединяват на предварително определена основа в еднородни групи,като образуват следващия градивен елемент на счетоводния баланс, балансовите групи.Това обединение е в съответствие с икономическата същност на активите и пасивите.
От своя страна,балансовите групи по-нататък се обобщават в балансови раздели ,които са най-големият структурен елемент на счетоводния баланс.Чрез разделите се получава обобщена информация за активите и пасивите на предприятието според техния икономически характер,функционална роля,произход и целево предназначение.
Законодателството допуска предприятията да добавят нови балансови статии,в случаите когато посочените не отговарят на съдържанието на дадена група активи или пасиви.Балансови статии,за които липсва счетоводна информация,не се посочват в счетоводния баланс.

Равенството между общата сума на актива и общата сума на пасива в счетоводния баланс е задължително.Вътре между разделите и групите на актива и на пасива наличието на равенство не е задължително.

Видове счетоводни баланси

Според информационните потребности,които удовлетворяват счетоводните баланси,в счетоводната теория и практика е прието прилагането на различни баланси,групирани по различни класификационни признаци.

В зависимост от момента на съставяне,счетоводните баланси биват:
-начални – съставят се задължително в началото на отчетната година;
-периодични – съставят се в определени от главния счетоводител интервали от време в рамките на отчетната година(обикновено месечни, тримесечни,шестмесечни,деветмесечни),в зависимост от дейността на предприятието и информационните потребности за неговото управление;
-годишни –съставят се към 31 декември във връзка с годишното приключване и изготвяне на годишния счетоводен отчет на предприятието като негов съставен елемент.Съставянето им е след провеждане на инвентаризация на активите и пасивите,с оглед точното и вярно отразяване на имущественото и финансово състояние на предприятието.В практиката тези баланси се наричат още приключителни.Между крайния (годишен)счетоводен баланс и началния е задължителна стойностната връзка,изразена в това,че счетоводния баланс,съставен към 31 декември се явява начален за следващия отчетен период,т.е. към 01 януари на следващата отчетна година.

В зависимост от обхвата на информацията в счетоводния баланс,се различават:
-единични –в тях се съдържа резултатна информация за предприятието,като самостоятелно обособена отчетна единица;
-консолидирани – съставят се от предприятия,притежаващи повече от половината от акциите,дяловете и гласовете или контролират повече от половината от членовете на управленските органи в друго предприятие.С други думи,чрез тях се представя имущественото и финансово състояние на група предприятия.Консолидирането,т.е. обобщаването на информацията е от предприятието-майка.

В зависимост от случая,повода,по който се съставят,счетоводните баланси се подразделят на:
-встъпителни- изготвят се при започване дейността на едно предприятие или при преминаване от едностранно към двустранно счетоводно записване на дейността на предприятието;
-ликвидационни – съставят се при прекратяване дейността на предприятието поради ликвидация,преобразуване и т.н.;
-оздравителни – съставят се за предприятия,за които има решение за обявяване в несъстоятелност,с цел предприемане на мерки за излизане от финансовото затруднение.

В зависимост от възприетият метод за оценка на съдържащите се балансови пера в счетоводния баланс,се различават:
-брутни,които съдържат корективни балансови пера;
-нетни,които не съдържат корективни балансови пера.
Независимо от вида ,същността,формата,структурата и съдържанието на счетоводните баланси не се променя и предназначението им е да удовлетворяват определени информационни потребности.

Модели балансови изменения

Счетоводният баланс,като технически прийом на балансовото обобщаване,изразява имущественото и финансово състояние на предприятието в парично изражение към определен период от време,т.е. в статика.Независимо от това,под влияние на стопанските операции настъпват изменения в състава на активите и пасивите,които дават отражение върху структурата на счетоводния баланс.Четирите типа стопански операции определят и съответните модели балансови изменения.

Първи модел балансови изменения .При него под влияние на стопанските операции от първи тип,настъпват изменения само в актива на баланса,като едно или няколко активни балансови пера се увеличават срещу равностойното намаляване на едно или няколко други активни балансови пера.Така тези балансови изменения не променят сумата на актива,при което се запазва и общата балансова сума.В случая е налице трансформации на активни балансови пера,които водят само до структурни промени,но не и в балансовата сума на активите и пасивите.

Втори модел балансови изменения.При този вид балансови изменения настъпват изменения само в актива на баланса под влиянието на втория тип стопански операции.Налице е еквивалентно трансформиране на едно или няколко пасивни балансови пера в едно или няколко други пасивни балансови пера,при което сумата на пасива не се променя,така както не се променя общата балансова стойност.И при този модел балансови изменения настъпват само структурни промени в пасива на баланса,при което се запазва общата балансова сума.
Трети модел балансови изменения.Към него се отнасят тези изменения в баланса,които са предизвикани от третия тип стопански операции.В случая се предизвикват едновременно изменения в актива и в пасива на баланса по посока увеличение,в резултат на което се променя сумата на актива и пасива,както и в общата сума на баланса.При този модел,балансовите изменения са равностойностни, при тях стопанските операции водят до увеличението на един или няколко пасива срещу еквивалентното увеличение на един или няколко пасива,което води до нарастване и на общата сума на баланса.

Четвърти модел балансови изменения.При него стопанските операции от четвърти тип предизвикват изменения едновременно в актива и в пасива на баланса в посока намаление.Така един или няколко актива се намаляват срещу равностойното намаление на един или няколко пасива,като се намалява и общата сума на баланса.

Следователно,балансовите изменения са израз на двойнственото проявление на движението на капитала,веднъж като субстанция, т.е.имущество и втори път като абстракция,т.е. стопанско-правна форма,което движение се изразява чрез балансовото обобщаване,като елемент на метода на счетоводната отчетност.

Виж и :
Пенсии за осигурителен стаж и възраст. Условия за пенсиониране

Няма коментари:

Публикуване на коментар