вторник, 17 януари 2012 г.

Примерен реферат по счетоводство (курсова работа по счетоводство) 2012

Примерни курсови работи по счетоводство (2012) реферати , дипломни работи :
Безплатна курсова работа по счетоводство , безплатни реферати , безплатни дипломни работи 2012 :

 1. Организиране, структура и изграждане на правилник за документооборота в ТПК “Нов свят” – гр. Благоевград
 2. Активи и пасиви, приходи и разходи на предприятието
 3. Организационна структура на управление на предприятието
 4. Как сам да си водя счетоводството на фирмата
 5. Помощни материали - теми за изпит по счетоводство - съкратен вариант
 6. Курсова работа - ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
 7. Задачи за избираемата дисциплина ”Компютърно счетоводство”
 8. Капитал
 9. Собствен Капитал
 10. Счетоводен баланс . Активи . Собствен капитал . Приходи и разходи . Пасиви.
 11. Метод на счетоводството
 12. Стопански операции и процеси
 13. Счетоводен баланс
 14. Характеристика на финансовите резултати като обект на отчитане
 15. СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
 16. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ПОСТАНОВКИ НА ВЪПРОСА ЗА ОТЧИТАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ И КАЛКУЛИРАНЕТО СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА
 17. ФОРМИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 18. СЪЩНОСТИ КЛАСИФИЦИРАНЕ НА СТОКОВО -МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

За още безплатни теми за примерни курсови работи и реферати  проверете по категории от менюто !

Етикети : безплатни курсови , безплатни реферати , безплатни дипломни работи

сряда, 11 януари 2012 г.

Организиране, структура и изграждане на правилник за документооборота в ТПК “Нов свят” – гр. Благоевград

Курсова работа
Тема: Организиране, структура и изграждане на правилник за документооборота в ТПК “Нов свят” – гр. Благоевград


   
Увод
Информацията на счетоводната отчетност е уникална и заема важно място в управлението. Разходите и резултатите от производството, взаимоотношенията с финансовата и кредитна система, разплащането с работниците и движението на средствата на предприятието и други се отразяват в стойностна  форма с помощта на счетоводната отчетност. Обема на произведената и реализираната продукция себестойността, рентабилността, ликвидността и други важни показатели за ефективността от стопанската дейност се получават именно въз основа на счетоводната информация.
Счетоводния метод за получаване на информация се характеризира с единство на обобщаването и детайлизирането при обработка на първичните данни.
Икономическите показатели възникват в счетоводната отчетност и с измерването на данните за всички единични стопански факти фиксирани в процеса на първичното наблюдение.  Носители на информация за процесите и явленията са първичните и вторичните счетоводни документи . изискванията за тяхното съставяне се базират на принципа на документалната обоснованост. От качеството на информацията в първичните документи зависи осигуряването на вярна картина за състоянието.
От качествата на първичните документи зависи  нормалното протичане въз основа на работата във всички функционални отдели и ефекта от положения труд на специалистите.
От позицията си на студент в Икономическия факултет на ЮЗУ “Н. Рилски” спец. “Счетоводство и контрол” и водена от убеждението си, чрез тази курсова работа да подпомогна създаването на качествена счетоводна информация за потребителите на счетоводни отчети, насочих вниманието си към темата за Документооборота.

Кратка характеристика на стопанската дейност на ТПК "НОВ СВЯТ" - Благоевград а учредена на 05.12.1945 год. Същата е утвърдена с определение на съда под №№№№N580 от 05.12=1945 год. в дружество и търговски регистър том V стр.89.
Кооперацията е пререгистрирана в съответствие с изисквани­ята на Указ № 53 с решение от 15.03.1989 год.
Юридическия статут на нашето предприятие е кооперация.
В момента кооперацията се управлява от Общо събрание, Управителен и Контролен съвети. Същата се представлява от Председателя ИЛИЯ АНДРЕЕВ ПЕТРОВ.
Производствената дейност е конфекционно облекло / ризи, панталони, блузи, сако и др. /и услуги на граждани/изработка на поръчка/.
В момента производството е  ишлеме за износ в Европа /Германия/, като фирмата работи от шест години с фирма "ОУИСЕТ"-ГРУП" гр. Мюнхен, Германия. Със същата фирма има сключен дългогодишен договор, който се актуализира за сезона по количест­ва, модели и цени на изделията. Работи се по  програма :
пролет- лято; есен - зима

Характеристика на документирането и счетоводните документи. Организация на документооборота
Характеристика на документирането и счетоводните документи
Един от принципите които се прилагат в системата на счетоводството е документалната обоснованост на стопанските операции. Този принцип изисква всяка стопанска ор­ганизация да бъде отразена (документирана) в първичен счетово­ден документ или технически информационен носител. Следва да се има п предвид, че при оформянето на документите се дава пре­димство на съдържанието на стопанските операции пред формата па тяхното представя е в първичните счетоводни документи и тех­нически информационни носители.
В предприятията ежедневно постъпват и се съставят множест­во първични счетоводни документи. Изискванията за тяхното съ­държание и реквизит са посочени в член 8 от Закона за счетовод­ството и включват:
1.Наименование на документа.
2.Наименование адрес и данъчен № н а предприятието - съста­вител на документа.
3.Наименование адрес и данъчен № на предприятието с което се осъществява стопанската операция и имената на лицето което го представлява.
4.Място и дата па съставянето на документа.
5.Собствено и фамилни име на съставителите на документа.
6.Основание и предмет на стопанската операция.
7.Натурално и стойностно изражение на стопанската операция.
8.Подписи на лицата, отговарящи за съставянето и оформя­нето на стопанската операция.
9.Печат на предприятието при съставяне на фактури за про­дажби.
Дадено е право на Министерството на финансите да утвърж­дава Албум на първичните счетоводни документи. В него са посо­чени основните първични счетоводни документи, тяхната форма и съдържание. Следва обаче да се отбележи, че те не са задължител­ни за приложение. Всяко предприятие има право да разработва и прилага свои първични документи, като единственото което след­ва да съобразява е наличието на по-горе посочените реквизити.
Съвсем справедливо и полезно е прилагането на един такъв подход при документирането на стопанските предприятия. Специфи­ката на дейността в тях е толкова голяма че е не само ненужно но и невъзможно да бъде обхванато и унифицирането и. Задача на главния счетоводител във всяко предприятие е да реши този проблем така както е по-удобно и полезно за създаването на информация за сто­панската дейност, необходима за:вътрешни нужди и външни потребители.
Тъй като счетоводните документи са носители на счетоводна информация и имат доказателствена сила съгласно Закона за счетоводството, при изготвянето им в предприятията следват изис­кванията посочени в раздел Б от Националния сметкоплан:
-за счетоводни документи се считат и получените или изда­дените от предприятието носители чрез фотокопирна техника, те­лефаксна апаратура и т.н., като за верността на информацията се изискват подписи на лицата изпратили и получили документи.
-при автоматизирано дистанционно предаване на докумен­тите предаващия информацията се интензифицира въз основа на шифър.
-преписите или копията на оригиналните счетоводни документи придобиват качеството на равностоен заместител след нотари­ална заверка или подпис и печат на издателя.
-анулирането на документи се извършва по ред определен от предприятието издател, освен ако по нормативен акт е пред­видено друго.
-съхранението на счетоводните документи се извършва съ­образно изискванията на Закона за счетоводство. След изтичане на сроковете на запазване на счетоводните документи и след данъчна ревизия, те се унищожават, ако не подлежат на съхранение в държавния архив.
-унищожаването на счетоводните документи се извършва от комисия определена от ръководителя, която изготвя протокол за своята работа. В протокола се описват счетоводните документа определени за унищожаване, както и периода за който се отнася.
-при изискването на счетоводни документи от органите на полицията, съда, прокуратурата или други упълномощени за това лица в предприятието, трябва да се осигури запазване на информацията съдържаща се взетите документи.
ІІII.Организация на документооборота "Документооборотът е пътя на движението на счетоводните документи на тяхното съставяне или получаване предприятието до момента на предаването им в постоянния счетоводен архива съхранена
За да се улесни оперативната работа с документите е целесъ­образно да се разработи план или правилник за документооборота което следва да обхване всички етапи определени в раздел Б Националния сметкоплан и които включват:
а) съставяне и приемане на документите
б) подготовка за обработване
в) обработване на документите.
г) съхраняване на документите в счетоводния архив Съставянето на план или правилник за документооборота е задължение на главния счетоводител. Негово е и задължението след одобрение на правилника от ръководителя на дружеството да го доведе до знание на всички длъжностни лица, които боравят с па­ри и имущество, съставят, приемат и подписват първични счето­водни документи.
Ш. Структурата на прави.тика на документооборота Структурата на правилника на документооборота зависи от целите на ръководство о на дружеството както и от неговата спе­цифика.
Основно обаче то би следвало да има следното съдържание:
1.Списък на общите първични и вторични счетовоцш до­кументи.
2.С писък н? специфичните първични и вторични счете вод­ни документи.
3.Приложение на формулярите по т. 1 и 2.
4.Указания за попълва нето и движението на всеки първичен и вторичен счетоводен документ.
5.График за движение на първичните и вторичните счето­водни документи.
6.Схеми за движението на всеки първичен или вторичен документ.
7.Списък на синтетичните счетоводни сметки, за които е необходима аналитична информация.
8.Списък и приложение на формуляри за специфична ин­формация необходима за вътрешни управленски нужди.
9.Вътрешен спесимен на всички длъжностно лица боравещи с пари и имущество на дружеството.
Счетоводните документи както посочва проф. д-р на и.н. Иван Душанов за "материалната база на счетоводството. Те имат доказателствен характер и значение, поради което правилното им съхраняване и опазването им са от първостепенно значение.
Съгласно чл.41 ал.1 и 2 от Закона за счетоводството следва да се определи лице да отговаря за съхраняването на счетоводната информация, което да води дневник за нейното ползване.
В чл.45 от Закона за счетоводството са предвидени следните срокове за съхранение на счетоводната информация:
-ведомост за заплати 50 години
-счетоводна регистри и отчети 10 години
-документ за финансов и данъчен контрол - до извършва­не на следваща данъчна ревизия
- всички останали носители 3 години.

Правилник за документооборота при ТПК “Нов свят”


разработен на база изискванията на глава втора, раздел първи от Закона за счетоводството, обнародван в ДВ, бр. 4 от 15.01.1991 г. изм. и доп. бр. 26 от 1992 г, бр.55 от 1993 г./ бр. 21, 33 и 59 от 1996г. бр.52 от 1997. и бр.21 от 1998г., бр. 57, 81, 83 от 1999г.

1.0БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Целта на правилника за документооборота е създаването на необходимата организация за движение на документацията в дружеството, както и своевременното и правилното и съставяне и използване за нуждите на управлението и нейното съхранение.
2.Докумептооборотът е съвкупност от предварително установени канали за движение на документацията свързана с отразяване на събитията и явленията в дружеството и нейното използуване за нуждите на финансово-счетоводната и контролната дейност от момента на нейното съставяне, или получаване отвън, до окончателната обработка, предаване и използуване за съхранение.
3.Основните изисквания към документооборота са:
-осигуряване ла взаимна връзка и взаимозависимост между първичните документи отразяващи процесите и явленията в дружеството;
-създаване условия за осигуряване на пълно съответствие между систематичната синтетична и аналитична счетоводна информация;
-максимално съкращаване на пътя на движение на документацията до нейното предназначение;
-правилно определяне на документосъставителите и мястото на съставяне;
-осигуряване на условия за упражняването на ефективен контрол върху стопанската дейност;

П.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА

-Определяне на първичните и вторични счетоводни документи
-Определяне мястото на съставяне, пътя и времето за придвижване, начина на обработка
- Определяне на мястото за съхранение
Ш.СЪДЪРЖАНИЕ - НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДО КУМЕНТООБОРОТА
1.Списък на общите и специфични първични документи -Приложение 1
2.Указания за съставянето, оформянето и движението на първичните документи
3.Схеми за движение на първичните счетоводни документи
4.График за представяне ма първичните документи в счетоводството на дружеството.
5.Списък на извлечението за аналитично представяне на синтетичните счетоводни сметки, които подлежат на по-чести анализи.
6.Списък на най-необходимите справки с информация за управленски решения, срокове на представяне и поредно класиране.
7.Списък на длъжностните лица боравещи с пари и имущество на дружеството.


УКАЗАНИЕ

за съставянето, оформянето и движението на първичните документи

1.Авансов отчет за валута - предназначен е за отчитане на валута получена за командировки и разходи в чужбина. Съставя се в един екземпляр от подотчетното лице, което съгласно графика и отчета в счетоводството 10 дневен срок от завръщането си от командировка. Отчетът се утвърждава от ръководителя на дружеството. Подписва се от главния счетоводител и касиера.
2.Авансов отчет в левове - служи за отчитане н д получени- служебни аванси от подотчетните лица за придобиване на акти­ви или извършване на разходи с предварителна цел и по предвари­телно утвърдена заявка. Състава се от подотчетните лица в един екземпляр и се представя в счетоводството съгласно утвърдения график, като се окомплектова с всички други необходими оправ­дателни документи. Утвърждава се от ръководителя. Подписва се още от гл. счетоводител и касиер.

3.Акт за приемане и предаване за дълготрайни активи - съставя се при приемането и предаването на дълготрайни активи, от комисия определена със заповед от ръководителя на дружест­вото, в два екземпляра - по един за страните. Ако активите се пре­дават от външна страна при съставянето на акта вземат участие и нейни упълномощени представители.
4.Акт за установяване различията при приемането и предаването на материални запаси - съставя се комисия назна­чена със заповед на ръководителя на дружеството, когато се уста­новени различия в количеството, обявеното качество, асортимент и др. различия при получаваното на материални запаси. Съставя се три екземпляра - за доставчика, материално отговорното лице и счетоводството.
5.Амортизационен план на амортизируеми активи - раз­работва се за всеки амортизируем актив от секторния счетоводител и се утвърждава от ръководителя на дружеството при спазване на изискванията на ННС 4. Необходим е само един екземпляр - за счетоводството. На базата на индивидуалните амортизационни пла­нове се съставя годишен амортизационен план за всички дългот­райни материални и нематериални активи с изискуемата в доку­мента информация. Ежегодно се допълва и актуализира при нужда.
6.Ведомост за трудово възнаграждение на персонала – служи за начисляване и изплащане на трудовите възнаграждения на персонала на дружеството. Съставя се ежемесечно от касиера на дружеството, подписва се от касиера, гл. счетоводител и ръко­водителят, на дружеството. Необходим е един екземпляр, който се съхранява при касиера.
7.Граждански договор - съставя се на основание Закона за ЗЗД определя задълженията на ръководителя на дружеството и наетите лица физически или юридически за извършване на определена работа. Необходими са екземпляри за двете страни. Преда­ва се в счетоводството и се прилага към РКО за изплатена сума. Целогодишните договори се съхраняват в отделна папка, като в РКО се вписва техния номер и дата на съставяне.
8.Данъчна фактура - съставя се само в дружество - изпъл­нител по облагаема сделка със стоки и услуги, регистрирано за целите на ЗДДС. Съставя се по искане на дружеството получател по сделката от длъжностно лице на което е възложено изпълнение­то на тази функция от отдел "счетоводство" в три екземпляра. Ори­гиналът се предава на дружеството-клиент, втория се предава в счетоводството, а третия остава при материално отговорното ли-^•й^^ска се ръчно или автоматизирано съставяне.
9.10.Данъчно дебитно /кредитно/ известие - издава се от предприятието изпълнител по сделката, което както се отбелязва по-горе е регистрирано за целите на ЗДДС при настъпили количес­твени и стойностни промени на вече фактурирани сделки със стоки и услуги, както и при получени аванси. При необходимост от увеличение на задължението на клиента се съставя данъчно дебит­но известие, при намаление - данъчно дебитно известие. Необхо­дими са три екземпляра, които се издават от определеното за целта лице. Оригинала се предоставя на клиента. Вторият екземпляр е на счетоводството, третия - за материално отговорно лице.
11.Трудов договор - съставя се на основание Кодекса на труда и КТД на дружеството от служба "Личен състав" след разпореждане на ръководителят и съгласуване с юрист, гл. счетоводител. Необходими са три екземпляра - за лицето, за досието му; служба "Личен състав" и счетоводството. Подписва се от работодател и работник, както и екземпляра, който остава в досието о съгласували го лица.
12.Допълнително споразумение към трудов договор - със това се на основание Кодекса на труда и КТД за допълнително определяне на място на работа, допълнително трудово възнаграждение към основния трудов договор и др.
13.Заповед за командировка в страната с отчет - съставя се на основание Кодекса на труда и Наредбата за командировки в страната с доклад за извършената работа, ако е разпоредено той да бъде в писмен вит, и отчет за изразходваните суми па базата на приложени първични документи съгласно изискванията. Съставя се в един екземпляр, данни от който се Съдържат в книга за коман­дировките, от която се дава и изходящ но номер на документа. Предс­тавя се в счетоводството при получаване на служебен аванс и при отчитане на разходите.
14.Заповед за командировка в чужбина - съставя се на основание на Наредба за служебни командировки и специализации в чужбина и се утвърждава от ръководителя на предприятие то. Съставя се по нареждане на ръководителя на дружеството и четири екземпляра - за деловодството, за счетоводството, за банката при тегленето на служебната валута за командированото лице.
15.Заповед за разрешаване на отпуск - Съставя се в служба "Личен състав" на основание на лична молба и Кодекса на тру­па Необходими са три екземпляра - за лицето, за каси ера и за служба "Личен състав" за досието на лицето.
16. Инвентаризационен опис на дълготрайни активи - Съставя се за оформяне на резултатите от инвентаризацията на ма­териалните и нематериални дълготрайни активи на дружеството от комисия, назначена със заповед на ръководителя на дружеството. Съставя се в два екземпляра - за материално отговореното лице и счетоводството. Подписа се от членовете на комисията и матери­ално отговорното лице.
17.Сравнителна ведомост за резултатите от инвентаризацията на дълготрайни активи - Използва се за оформяне на резултатите от инвентаризация на дълготрайни активи на дружеството и за установяване на различията между факти; ската и документална счетоводна наличност на инвентаризация обект. Със­тавя се от комисията, извършила инвентаризацията в два екземп­ляра за материално отговорното лице и за счетоводството. Ако има смяна на материално отговорните лица и инвентаризационния опис и сравнителната ведомост се съставят в три екземпляра. Подписва се от членовете на комисията и материално отговорните лица. Въз основа на нея ръководителят по предложение на главния счетоводител издава разпореждане за уреждане на различията при спазване на нормативните актове.
18.Инвентаризационен опис за материални запаси - Документът е предназначен за оформяне -инвентаризацията на мате­риалните запаси в дружествата, в които се води количествено и стойностно отчитане. Съставя се от комисия, назначена от ръководителя в два или три екземпляра - за материално отговорното лице (материално отговорните лица) и за счетоводството.
19.Сравнителна ведомост за резултатите от инвентаризация на материални запаси - Служи за оформяне на резултати­те от инвентаризация на материални запаси. Съставя се от комисията, извършила инвентаризацията в два или три екземпляра и е предназначен за лицата в комплект с инвентаризационния опис. И двата документа се подписват от членовете на комисията и материално отговорните лица. На базата на него ръководителят се разпорежда уреждане на различията съгласно изискванията в съответните нормативни актове.
20.Искане за отпускане на материали - Съставя се при отпускане на материали в производството от материално отговор­ното лице в три екземпляра - за лицето от цеха, получило материа­лите за влагане, за счетоводството и за материално отговорното лице предало материалите.
21.Карта за отчитане пробега на автомобилни гуми – Служи за отразявано на изминатия пробег на автомобилни гуми за времето на експлоатация за всяка кола. Попълва се от шофьорите, подписва се от тях и от счетоводителя, извършил проверката и осчетоводяването.
22.Нареждане на експедираните на материални запаси -Съставя се от служба "Маркетинг" в четири екземпляра, три от които се предават на материално отговорното лице. След изпълнението на поръчката, материално отговорното лице оставя екземплярите при себе си, един връща на съставителя, а един счетоводството.
23.Приходен касов ордер за валута – Съставя се в счетоводството  като нареждане до касиера за прие средства във валута при отчитане на подотчетните лица. Съставя се от счетоводител, завежда се в книга, от която получава номера на деня подписва се от главен счетоводител и се предава на касиера за изпълнение на операцията и вписване в касовата книга. На следващия ден при отчитане на касиера се предава в счетоводството.
24.Приходен касов ордер в левове - Съставя се в счетовод­ството като нареждане до касиера за приемането на парични средства в левове при отчитане на подотчетните лица, плащане на закупена продукция, материали и други от клиенти. Съставя се от счетоводител, а се подписва от главния счетоводител се предава на касиера за изпълнение и вписване в касовата книга. На следващия ден дооформянето с подпис, касиера предава документа в сче­товодството.
25.Протокол за бракуване на дълготрайни активи – Съставя се  за описване на ДА, подлежащи  на бракуване поради не използваемост в следствие на различни причини. Протоколът се изготвя на базата на заповед, издадена от ръководителя на дружест­вото който опредял и комисия за съставяне на протокола. След­ва попълване в документа на заповед за ликвидация от ръководи­теля който определя комисия за ликвидацията на актива. Тази комисия извърши; ликвидацията и допълва протокола. Документа се подписва от членове на двете комисии и ръководителя. Необходими са два екземпляр един за материално отговорното лице, един за счетоводството.
26.Протокол за компенсация на липси с излишъци - Документът се съставя от комисия, определена със заповед на ръководителя на предприятието или от упълномощено от него длъжностно лице за оформяне на резултатите от инвентаризацията на активите на предприятието и за отразяване на компенсиране на липси с излишъци. Необходими са два екземпляра - за счетоводството и за материално отговорното лице. В протокола се вписват само активите, които са установени различия.
27.Протокол за бракува не на материални запаси -  Съставя се от комисия, определена със заповед на ръководителя на дружеството. Съставя се в два екземпляра. Подписва се от членовете на комисията, материално отговорното лице и се одобрява от ръководителя на дружеството. Подписва се и счетоводителя, извършил осчетоводяването на стопанското събитие.
28.Искане за отпуска не на материали - Съставя се в три екземпляра от материално отговорното лице. Подписва се от мате­риално отговорното лице и от техния ръководител за получател. Един екземпляр се предава в счетоводството, вторият за технически ръководител на обекта.
29.Протокол за преместване на дълготрайни активи - След отразяване и вътрешното преместване на дълготрайни активи. Съставя се от материално отговорното лице, което предава активите, подписва се от него и от лицето, което приема активите. Екземплярите са по един за страните и от лицето, наредило да се извърши преместването.
30.Пътен лист за лек автомобил - Служи за документиране на извършените превози. Попълва се от водача на автомобила и се подпис за от лицата, които са ползвали автомобила и за пропътувалия маршрут и километри. Предава се в счетоводството.
31.Пътен лист за товарене автомобил - Служи за документиране на извършените превози. Издава се от началник ЕМО и се попълва от шофьора. Подписва се от началник ЕМО, шофьора и използвали автомобила. Предава се в счетоводството.
З2.Разходен касов ордер в левове - Представлява нарежда­не на ръководителя на дружеството и на главния счетоводител до касиера да изплати посочената в него сума на определено лице, вписано в него. Съставя се от секторния счетоводител в един ек­земпляр и се завежда в книга, о която получава номер и се преда­ва на касиера за изпълнение и въвеждане в касовата книга, след което съгласно приетия график отново се предава в счетоводството.
33.Разходен касов ордер във валута - Характеристиката на документа не се различава от тази посочена в т. 38.
34.Складова разписка за приемане (предаване) на материални запаси - използва се при следните случаи:
- фактическо приемане на материални запаси по фактури, при­емателни протоколи и други придружаващи материалните запаси;
- преместване па материални запаси от склад в склад с различ­ия материално отговорни лица;
- връщане в склада на неупотребени от производството мате­риали;
- заприходяване на продукция;
- предаване в склада на получени материали от ликвидация на дълготрайни активи и материални запаси;
- предаване и приемане на инструменти и други активи.
Складовата разписка се съставя от лицето, което предава активите в три екземпляра – за лицето, което приема активите и за счетоводството.
35.Счетоводна справка - Издава се за всеки обект на счето­водно отчитане, при настъпване на основателни причини за съста­вянето му в един екземпляр за нуждите на счетоводството. Под­писват от съставител и главен счетоводител.
36.Товарителница за извършени превози с МПС - попъл­ва се и се подписва от шофьора и ползвалия го технически ръково­дител. Предава се в счетоводството.

ГРАФИК
за представяне на първичните документи в счетоводството на дружеството
1.Авансов отчет във валута - до 10 дни след завръщането от чужбина за авансите взети с гази цел.
2.Авансов отчет в левове до 3 дни след завръщането от командировка в страната за авансите взети с тази цел както и до 3 дни от извършването на разходи със служебни пари.
3.Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи - на следващия ден след съставянето му
4.Акт за установяване на различията при приемането на материални запаси на следващия ден след съставянето му.
5.Амортизациоисн план на амортизируеми активи - до 10 януари всяка календарна година.
6.Ведомост за трудово възнаграждение на персонала ежеседмично, до 8"° число.
7.Граждански договор - незабавно след сключването му.
8.Данъчна фактура, данъчно кредитно известие, данъчни дебитно известие - незабавно след съставянето им.
9.Трудов договор и допълнително споразумение към трудов договор - незабавно след сключването му.
10.Заповед за командировка в страната с отчет - до 3 дни след завръщането от командировка.
11.Заповед за командировка в чужбина - до 10 дни след завръщането от командировка.
12.3аповед за разрешаване на отпуск - незабавно след съставянето й.
13.Инвентаризационен опис за инвентаризация на ДА и сравнителна ведомост за резултатите от инвентаризация на ДА -до 3 дни след приключване на инвентаризацията.
14.Инвентаризационен опис за инвентаризация на МЗ и сравнителна ведомост за резултатите от инвентаризация на МЗ - до 3 дни след приключване на инвентаризацията.
15.Искане за отпускане на материали - на следващия ден след съставянето.
16.Карта за отчитане на пробега на автомобилни гуми ежеседмично до 3 число за предходния месец.
17.Нареждане за експедиране на материални запаси - на следващия ден след експедицията на МЗ в комплект с останалите документи.
18.Приходен касов ордер във валута, Приходен касов ордер левова - всяка сутрин за предходния ден.
19.Протокол за бракуване на дълготрайни активи, Протокол за компенсация на липси с излишъци, Протокол за бракуване на материални запаси. Протокол за преместване на ДА.
20.Протокол за резултатите от инвентаризация на разчетите до 20.01 ежегодно, а при всички други случаи на следващия ден след съставянето им.
21.Пътен лист за лек автомобил - на следващия ден след съставянето му.
22.Разходен касов ордер в левове, Разходен касов ордер във валута - всяка сутрин за предходния ден.
23.Складова разписка за приемане/предаване на МЗ, Стокова разписка за получени стоки - на следващия ден след съставянето им.

СПИСЪК

на извлеченията за аналитично представяне на синтетичните счетоводни сметки, които подлежат на по-чести анализи
1.с-т 302 Материали
2.с-ка 303 Продукция
3.с-ка 401 Доставчици
4.с-ка 402 Доставчици по аванси
5.с-ка 411 Клиенти
6.с-ка 412 Клиенти по аванси
7.с-ка 444 Съдебни вземания
8.с-ка Присъдени вземания
9.с-ки от група 45 Разчети с бюджет и социалното осигуряване
10.с-ка 498 Други дебитори
11.с-ка 499 Други кредитори
12.с-ка 501 Каса в лева
13.с-ка 502 Каса във валута
14.с-ка 503 Разплащателна сметка в лева
15.с-ка 504 Разплащателна сметка във валута
16.с-ка 601 Разходи за материали - в частта за поддръжка, експлоатация и ремонт на леките коли.
17.с-ка 605 Разходи за социални осигуровки и надбавки – в частта за социалните надбавки.
18.с-ка 609 Други разходи - в частта за разходите за гости.
19. Други

СПИСЪК
на най-необходимите справки с информация за управленски решения, срокове на представяне и поредно класиране


1.Справка за разходите по икономически елементи на 100 стокова продукция - ежемесечна, с натрупване.
2.Справка за фактическата себестойност на единица продукция - съгласно приетата счетоводна политика.
3.Справка за социалните разходи и разходите за издръжка на леките коли за нуждите на данъчното облагане - ежемесечна.
4.Справка за разходите за гости за нуждите на данъчното облагане – ежемесечна
5.Протокол за ревалоризацията на дълготрайните активи – за годишна.