вторник, 15 ноември 2011 г.

Класификация на пасивите

Капиталът е абстрактна величина и показва стойностния размер на вложените в стопанската дейност средства. Разделя се на две групи – собствен и привлечен капитал.
Собственият капитал показва стойностния размер на онази част от активите, които са възникнали без срещу това да са възникнали задължения към трети лица. Има следните форми на проявление:
-          Основен капитал – постоянна константна величина, нарича се още устойчив пасив. Размерът  на основния капитал се регулира успоредно с учредяването на фирмата и съществува, докато съществува и самата фирма. Според формата си на управление може да носи различни наименования (дялов капитал и акционен капитал). Размерът на основния капитал може да бъде променен при определени обстоятелства, но това изисква неговата пререгистрация.
-          Резервен капитал – изразява стойностния размер на активи с целево предназначения. Няма задължителен характер и се формира по желание на собственика. Основното му предназначения е да осигурява допълнителна защита срещу евентуални неблагоприятни събития. Резервният капитал се използва още като източник за спонсорства, дарения, социални мероприятия и социално подпомагане на колектива.
-          Общи резерви – биват резерви от преоценка на ДМА, преоценка на КА, преоценка на краткосрочни инвестиции.
-          Финансов резултат от текущата година – съществува като печалба ( разликапа между приходи и разходи) или загуба
-          Финансов резултат от минали години – съществува като неразпределена печалба или непокрита загуба от минали години
-          Приходи – 3 групи – приходи от стопанска дейност ( от продажба на продукция, стоки и услуги, от продажба на ДМА и материали, от финансирания и други приходи); финансови приходи – приходи от лихви, от съучастия, от операции с финансови активи, приходи от валутни операции, други финансови приходи.; извънредни приходи.
Привлчен капитал – изразява стойността на онази чат от активите, които са придобити срещу възникнали задължения към трети лица.
Включват следните групи – дългосрочни пасиви ( получени дългосрочни заеми и облигационни заеми)
Краткосрочни пасиви
-          Задължения към доставчици
-          Задължения към бюджета
-          Задължения към социалното осигуряване
-          Получени краткосрочни заеми
-          Задължения към персонала
-          Задължения по съучастия
-          Клиенти по аванси
-          Задължения към други кредитори
-          Задължения по лихви
-          Задължения по гаранции
-          Задължения по застраховки
Финансирания – безвъзмездно получени средства от държавата, общината или други предприятия с целево предназначение
Финянсиранията биват два вида – за придобиване на ДМА и финансирания за текуща дейност. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар