понеделник, 5 декември 2011 г.

Стопански операции и процеси

І. Определение:

извършваната от предприятието дейност се конкретизира с отделни стопански операции, предизвикващи промени в активите и пасивите. Стопанската операция е всяко конкретно изменение на обектите на счетоводството. Съвкупността от няколко стопански операции, които са взаимно свързани и протичат в строго определена последователност, наричеме стопански процес.
Стопански процеси са: доставка на материални запаси, ремонт, бракуване и ликвидация на дълготрайните активи в рамките на предприятието протичат многобройни стопански операции, които са обект на счетоводно отразяване. За нуждите на счетоводството същесвено значение има класифицирането на стопанските операции в зависимост от измененията, които предизвикват в активите и пасивите на предприятето. От тази гледна точка различаваме 4 типа стопански операции
І тип-Стопански операции, които засягат само активите на предприятието. Те се изразяват в величение размена на един или няколко актива срещу равностойно намаление пак на един или няколко други актива. Такива изменения настъпват в случаите на доставка на активи при изплащане на равностойността им, при влагане на материали в производството при теглене на парични средства от сметка разплащателна и за приходяване в касата на предприятието при получаване на суми от клиени и др.
ІІ тип- Стопански операции, при които се променят само пасивите на предприятието за сметка на увеличението на един или няколко пасива намаляват други пасиви, като промяната е с един и същ стойностен размер като примери за стопански операции  от този тип могат да се посочат промени в структурата на собствения капитал, погасяване на задължение към доставчици със средства от почучен заем.
ІІІ тип-Стопански операции, които засягат, както активите така и пасивите. Измененията, които настъпват са в посока на увеличение тоест срещу увеличение на 1 или няколко актива стои увеличение на един или няколко пасива и то в един и същ размер
ІV тип- Стопански опреации, които предизвикват намаление в един или няколко актива срещу равностойно намаление на един или няколко пасива.
            Едновремнното  намаление в един и същи размер на активи и пасиви настъпва при излащане на заплати на персонала, при погасяване на задължения към доставчици с палични средства от смека разплащателна или каса, при инкасиране на вземания от клиенти за погасявена на заем и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар