понеделник, 5 декември 2011 г.

Метод на счетоводството

І Определение за счетоводен метод :

Съвкупност от способи, чрез приложението, на които се установява максимално точно, изчерпателна, достатъчна по обем и в цифрово изражение информация за всички обекти на счетоводното отчитане в тяхната взаимна връзка и за целите на ефективното им управление. Методът на счетоводството включва следните способи:

1.Документиране:
Чрез него се получава пълна и точна информация за елементите на емуществото на предприятието и за измененията, настъпили в резултат на дейността по време и място на извършването им, дава се доказателство, законова сила на извършените стопански опрерации и процеси. Съхранява  се информацият за продължителен период от време, осъществва се контрол по съхранение, използване и управление на имуществото на предприятието.

2. Оценка и калкулация:
Характерна особеност на счетоводната отчетност е задължителното използване на стойностния измерител с помощта на който се оценяват елементите на имуществото на предприятието и всички извървани промени съгласно чл13 за закона за счетоводството активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разхоите се оценяват и записват пи тяхното придобиване или при възникване по историческата им цена(доставна цена) съответствие с прилоимите национални и международни стадарти. Калкулацията е тясно свързана с оценката. Тя се изразява в предварително оценяване на частите на обекти с по-сложна структура с оглед формиране на цялостната им стойностна характеристика.

3. Системата на счетоводните средства:
Това е способ за счетоводно отчитане чрез отразяване на информация за състоянието на средствата и техните източници, началото на периода, измененията, които настъпват в резултат на дейостта и тяхното състояние в края на учебния период. С използването на системана на счетоводните сметки се постига индивидуализация на всеки обект на отчитане и максимално конкретизиране на изменението на счетоводните обекти в тяхната взаима връзка и обyсловеност.

4. Двойно записване по счетоводните сметки 
Чрез него се постига едновременно отразяване на двата равностойни, нопротивоположни ефекта от стопанските операции посредством записването им по дебита на една и по средита на друга счетоводна смекат. Двойното записване е непосредствено свързано със системата на  счетоводсните сметки и е възможно тяхното едновременно представяне и разглеждане като способ на счетоводните сметки и двойното записване по тях.

5. Инвентаризиране. С помощта на този способ е установено действителното състояние на имуществото на предприятието, тъй като чрез него се обхващат и изнененията, които не са били обект на текущо счетоводно отчитане. Най- често това са изменения, които не могат да бъдат документирани поради този причина излизат от обхвата на отчетността. Те се изразяват както в естествени изменения на количествение и качеството.
            
6. Изменение на количествения и качествения характер на стопанските средства в резултата на особенсотите на физическите и химическите им свойство или случайни непредвидени обстоятелства, умишлени и преднамерени действия на материално отговорни лица кражби и др.
            
7. Баланстово обобщаване:
Използването на този способ се налага поради необходимостта от обобщаване и съпоставяне на стойностните размери на стопанските средства на предприятието с техните източници към определен момент за нуждите на стопанското ръководство и управление. Изразява се в съставяне на счетовден баланс.
            
8. Сводка на отчетните данни изразява се в периодичното обобщаване на счетоводната информация на отделните обекти на отчитане.
Има универсален характе и служи за разрамотка на различни показатели характеризиращи дейността на предприятието. Методът на счетовдството не е механичен сбор от всички тези способи, а съвкпност, в която всеки способ има своето място и значение. Те се използват паралелно като взаимно се допълват и поясняват.

Няма коментари:

Публикуване на коментар