петък, 26 юни 2015 г.

Логистика на снабдяването - тема

Увод

Логистиката е професия, занимаваща се с управление на материали, енергия и хора. Самата дума “логистика” се е използвала дълго време в разговорния език. В понятието, обаче, се влага различен смисъл и съдържание. Най-често се подразбира за сферата на бизнеса, но се прилага и в други области. Основната задача на логистиката е оптималната организация на процеси, включително доставка на необходимите материали на точното място и време при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи. За осъществяване на своята дейност всички организации закупуват и си доставят необходимите им видове и количества материални ресурси. Все още обаче в теорията и практиката не е установена единна терминология за обозначаване на този процес и основна бизнес функция. Равнозначно се използват понятията материално-техническо снабдяване. материално-техническо осигуряване, стоково снабдяване, закупуване/управление на закупуването, доставка, управление на материалните ресурси, управление на материалното стопанство, логистика на снабдяването, входяща логистика, логистика на закупуването. Снабдяването включва закупуване и организация на външните доставки на материали, производствени компоненти и/или готови продукти от доставчика до производствените или монтажни предприятия, складовете на промишлените предприятия или в магазините на дребно. Процесът на придобиване на материални ресурси (стоки) в производствената дейност обикновено се нарича закупуване, в държавния сектор - снабдяване, а в търговията на дребно и складовото стопанство - покупки. Често същият този процес се определя като „входяща логистика" или „вътрешна логистика" .
            Най-общо казано логистиката на снабдяването е интегрирано управление на материалните, информационните и финансови потоци в процеса на осигуряване на фирмите с необходимите материални ресурси. Логистиката на снабдяването е една от основните подсистеми на логистичната система на предприятието, обхващаща процесите на движение на суровините, материалите, комплектуващите изделия и резервните части от пазара (момента на закупуване от доставчиците) до приемането и съхранението им в складовете на предприятието.
            Всъщност логистиката на снабдяването осигурява входа на фирмата, осигурява всички материални ресурси, необходими за нормалното й функциониране съобразно условията на околната среда. Поради това именно, логистиката на снабдяване включва не само дейностите по доставка, съхранение и осигуряване на производството с необходимите материални ресурси, но и поредица от дейности извън фирмата - проучване на снабдителните пазари, избор на конкретни доставчици, съгласуване на условията за закупуване, доставка и др.


Същинска част

Основни  характеристики на логистиката на снабдяването са:
Първо, елемент е на Микро логистичната система на фирмата и със специфичните си дейности съдейства за достигане на корпоративните цели. Логистиката на снабдяването не само осигурява придвижването на материалните ресурси от доставчиците до предприятието, но във висока степен предопределя и ефективното придвижване на материалните потоци по веригата производство -пласмент. За целта е необходима непосредствена съгласуваност в пространството и времето на осъществяваните от нея дейности с дейностите на производствената и дистрибуционната логистични подсистеми на предприятието. Едновременно с това трябва да се отбележи, че връзките между трите подсистеми е двупосочна - движението на материалните потоци е от входа към изхода, но движението на информационните потоци е от изхода към входа, защото формирането на производствената програма в съответствие с пазарното търсене и приетите поръчки налага доставка на точно определени по количество, качество, асортимент и време материални ресурси.
            Второ, логистиката на снабдяването е и относително самостоятелна система в предприятието, със свои специфични елементи, структура, връзки, цели, задачи, критерии за оценка на ефективността и т.н. Наложително е те да бъдат съгласувани с целите, задачите, критериите и т.н. на останалите системи, подсистеми и звена на предприятието, както и да произтичат от общите корпоративни такива.
            Трето, логистиката на снабдяването осигурява връзката с макро логистичната система, в която е включена фирмата, а следователно и реализацията на общите цели на системата от по-висок ранг. За целта се установяват дълготрайни връзки с доставчиците и пряко се съгласуват условията на доставка. Службите по снабдяване работят непосредствено с пласментните служби на доставчиците, с логистични посредници и транспортни фирми, с което се създават условия за реализация на целите не само на отделната фирма, а и на макро логистичната система.
Влияние на логистиката на снабдяването върху дейността на предприятието
            Чрез доставките на потребните материални ресурси логистиката на снабдяването оказва значително влияние върху конкурентоспособност- та на фирмите, върху себестойността на готовата продукция и крайните финансови резултати. Затова стандартната й обща цел е доставка на необходимите по количество и качество стоково материални ценности в необходимото време, на необходимото място, от надежден доставчик, коректен и отговорен за задълженията си, с подходящо обслужване и на изгодна цена. От позициите на конкурентоспособността на фирмата тази основна цел обикновено се декомпозира на редица подцели
            Едновременно с това трябва да се имат предвид и множеството конкретни дългосрочни и текущи цели, по-важни от които са:
•          осигуряване на непрекъснатост на потока от стоково- материални ценности и услуги, необходими за ефективна дейност на фирмата;
•          минимизиране на инвестициите и текущите разходи в запаси;
•          поддържане и повишаване на качеството на продукцията и услугите;
•          разкриване на компетентни и надеждни доставчици;
•          придобиване и доставка по възможност на многофункционални стоково-материални ценности;
•          неотклонно придържане към принципа за оптималност на съотношението „цена-качество" в процеса на закупуването;
•          пряко и непрекъснато съдействие за повишаване на конкурентоспособността;
•          установяване на хармонични отношения и ефективно сътрудничество с другите функционални подсистеми и звена на фирмата;
•          снижение на разходите за организация и управление. 
Особености на логистиката на снабдяването
            Осигуряването с материални ресурси на производствените и търговски фирми има свои особености - като цяло снабдяването на производството с необходимите материални ресурси е доста по-сложно и отговорно, отколкото това при търговията. Изискват се преки и коректни дълготрайни взаимоотношения с доставчиците, закупуване и доставка само на качествени материални ресурси, намаляване на времето за доставка и на логистичните разходи. Това повишава ролята и отговорностите на доставчиците за сроковете на доставка, за точното съответствие между фактически заявеното и фактическото изпълнение на заявката, за спазване изискванията на производството за качеството на входящите материални ресурси. Съществено въздействие при реализацията на тези изисквания оказват и транспортирането, и складовата обработка, и управлението на запасите и т.н. Поради това всички операции за реализиране на посочените дейности подлежат на съгласувано планиране, контролиране, регулиране, и е свързано с определени разходи. В процеса на планиране точно се установяват количеството и асортимента на необходимите материални ресурси, големината на партидите за доставка, времето за доставка, разходите за доставка и т.н. Изпълняваните множество операции могат обективно да бъдат разделени на външни и вътрешни. Външните са свързани с реализацията на взаимоотношенията на фирмата с доставчиците, а вътрешните - с взаимоотношенията на снабдяването с производствените звена, вътрешно производствения транспорт, пласмента и дистрибуцията, мениджмънта и др.

Графика на логистика на снабдяването
            В търговията на едро и дребно се преследват по-различни от производството цели. Закупуват се стоки за продажба без допълнителна преработка и за реализиране на печалба. Работи се с много повече доставчици. Главната цел е моментална реакция и задоволяване на потребителското търсене чрез поддържане на наличности в магазини и собствени складове и/или много бърза пряка доставка на търсените от купувача стоки, съобразно неговите изисквания, платежоспособност и общи разходи. Високото равнище на стоковите запаси и бързата реакция са предпоставка за повишаване удовлетвореността на клиентите, но е свързано с допълнителни разходи по транспортирането и съхранението. От друга страна, клиентите в търговията не демонстрират и не поддържат лоялност, а се ориентират към стоки с по-ниски цени, дори когато са с по-ниско качество, със съмнителен произход и срок на годност.
            Оптималното функциониране на подсистемата „логистика на снабдяването”  налага установяване и поддържане на непосредствени оперативни взаимоотношения и взаимодействия, от една страна, с доставчици, транспортни организации, логистични посредници и т.н., а от друга - с редица дейности и структурни подразделения на фирмата.

-Доставчици - обменят се оферти, провеждат се преговори, съгласуват се условията за покупка, сключват се договори, правят се и се изпълняват заявки и т.н.
-Производство - предоставя графика на производство и наличностите от незавършено производство, които са база за точно определяне на фактическите потребности, за своевременно заявяване и закупуване при изгодни цени на потребните стоково-материални ценности; от своя страна производството получава информация за наличностите в складовете, за сроковете на доставка, за необходимостта от замени на едни видове и количества стоково -материални ценности с други и т.н.
 -Счетоводство - предоставя му се информация за предстоящите покупки, необходимите финансови ресурси и срокове на плащания; от своя страна то информира за финансовите възможности и наличности, за приоритетите в заплащанията и др.
-Транспорт - набира се информация за различните видове транспорт и разходите за транспортиране, на основата на което се определят видът, начинът и маршрутите на транспортиране.
-Пласмент - предоставя информация за плана и графика на реализацията, определяща сроковете за закупуване и доставяне на резервни части, амбалажни и транспортни опаковки.
-Маркетинг - обменя се информация за нови доставчици, новите методи на проучвания и продажби, за дистрибуционната система и др.
-Технолози - обменя се информация за характеристиките на необходимите материални ресурси и технологията на обработка.
-Конструктори - обменя се информация за появата на нови материални ресурси и възможните замени.
-Юрисконсулти - предоставя им се информация за видовете материални ресурси, подлежащи на закупуване, доставчиците и тяхното месторазположение, на основата на което те подготвят условията и процедурите за сключване на договори за доставки.
            Поддържането на описаните взаимоотношения и взаимодействия е наложително и за ефективна реализация на основните задачи на логистиката на снабдяването, които в зависимост от целите могат да бъдат формулирани, класифицирани и групирани по различни начини. Най- често се посочват следните групи основни задачи:
•          определяне на предмета (структурата) на покупките;
•          избор на доставчици;
•          определяне на обема на доставките;
•          определяне на условията на закупуване и доставка и сключване на договори;
•          доставка, приемане и съхранение на материалните ресурси.
            Първата група задачи - определяне на предмета (структурата) на покупките - се решават съвместно с производствената, инженерната и технологична служби на предприятието. Определят се точните потребности от конкретни видове суровини и материали, тяхното качество и експлоатационни характеристики, параметрите на заявките и спецификациите. Това става на базата на разходни норми за единица продукция и производствената програма.
            Изборът на доставчици е свързан със задълбочен анализ на пазара, на съществуващите и             потенциални доставчици, набиране на оферти, уточняване на условията за закупуване и доставка, за да се идентифицират и изберат най-перспективните и ефективните от тях.
            Обемът на доставките се определя съгласувано с редица структурни подразделения на предприятието - производствени, складови, финансови, счетоводни и т.н. В общия ред на реализацията на тази група задачи обикновено се включват определянето на необходимите количества материални ресурси, проверка на наличностите в складовете на предприятието, определяне на обема на доставките в съответствие с наличните и разполагаеми финансови ресурси.
            Условията на закупуване и доставка се съгласуват с доставчиците, предложили вече своите варианти за това. Определят се условията за доставка, начинът на транспортиране и заплащане, съгласуват се правата и отговорностите на страните. Целта е да бъдат защитени в максимална степен интересите на фирмата, но в същото време не трябва да се игнорират и интересите на доставчиците за постигане на взаимно изгодно партньорство. При вземането на решения по тази група задачи обикновено участват и специалисти от редица други структурни звена - юристи, финансисти, транспортници и др.
            Доставката на закупените материални ресурси се организира и осъществява оперативно в съответствие с договорените спецификации и графици. Строгото им спазване обаче зависи във висока степен и от избрания превозвач, изборът на който се основава на предложените превозни цени, срокове на доставка, условия на транспортиране и гаранции за запазване качеството на материалните ресурси. Едновременно с това се създават необходимите условия за своевременно разтоварване на пристигащите транспортни средства и за приемане на пристигналите стоково материални ценности по количество и качество, с което се установява дали доставените материални ресурси отговарят на договорираните условия.
            Обхватността и комплексният характер на основните групи задачи, обаче, налага значително по-точно и подробно да бъде идентифицирана съвкупността от конкретни типови задачи, решавани от логистиката на снабдяването. По-важните от тях са:
-Идентифициране (преоценка) на потребностите - определяне на снабдителските транзакции между структурното звено, осъществяващо закупуването, и конкретните потребители на материални ресурси в предприятието; при промени в асортимента на готовата продукция е наложително преразглеждане на състава на вътрешно фирмените потребители и/или номенклатурата на материалните ресурси.
-Определяне и оценка на изискванията на потребителите - след определяне на вътрешнофирмените потребители и номенклатурата на необходимите материални ресурси, точно се установяват изискванията към теглото, размерите и останалите параметри на доставките, плановете и спецификациите за всяка група и позиция на номенклатурата на материалните ресурси, както и изискванията, определящи обслужването и съпътстващите доставки.
-Вземане на решение „да се произведе или да се купи" (Make - or- Вуе) - извършва се задълбочен технико- икономически анализ, на базата на който се установява дали е по-ефективно собствено производство на определени материални ресурси (заготовки, компоненти, детайли, възли и др. за по-нататъшна преработка и/или монтаж) или закупуването им отвън. Обикновено решенията се вземат на основата на два критерия - равнище на разходите и достигано равнище на качество.
-Определяне на типа на закупуването - най-общо казано са възможни три типа закупуване:
•          установени покупки - относително еднакви количества от конкретни материални ресурси се закупуват регулярно от едни и същи доставчици;
•          модифициращи се покупки - променят се или доставчиците, или параметрите и количествата на закупуваните материални ресурси;
•          нови покупки - предизвикани са от ново появили се потребности.
-Анализ на пазара и пазарното поведение на доставчиците - целта е сравнително точно да се установят конкурентните характеристики на пазара и да се прецени пазарната сила на доставчиците, което е важна предпоставка за определяне на кръга от възможни доставчици, пазарните им позиции, техния професионализъм и т.н., както и условие за правилно организиране на доставките.
-Идентификация на възможните доставчици — изготвя се списък на всички възможни доставчици на даден вид (номенклатурна позиция) материален ресурс, които удовлетворяват предварително определените изисквания, включително онези, чиито услуги са ползвани до момента.
-Предварителна оценка на всички възможни източници - експертите по производствен и логистичен мениджмънт извършват сравнителна оценка на предлаганото (рекламирано) от предполагаемите доставчици качество на материалните ресурси и услугите и изискванията на вътрешнофирмените потребители; получените резултати са основание за предварителен подбор и ограничаване кръга на възможните доставчици.
-Окончателен избор на доставчик - оценява се способността на всеки от останалия ограничен кръг потенциални доставчици да задоволява потребностите от конкретните видове материални ресурси и услуги; оценката е многокритериална и се извършва по редица показатели: цени, надеждност на доставките, качество на обслужване, съответствие на технологичните и организационни изисквания, вписване в логистичната система на предприятието и др.
-Доставка на материалните ресурси и услуги - конкретно организиране и реализация на съвкупността от задачи и операции по доставката на материалните ресурси от доставчиците: оформление и сключване на договори, прехвърляне на собствеността върху материалните ресурси, формиране на заявки, транспортиране, обработка на товарите, складиране, съхранение и т.н.
-Контрол и оценка на реализацията на закупуването - входящ контрол и оценка на ефективността на доставките по договорени срокове, количества, качество, цени и всички останали параметри.

Заключение
             
            Логистиката на снабдяването пряко влияе върху конкурентоспособността на фирмите. Ако дейностите и операциите в тази сфера не се организират и администрират по подходящ начин, то фирмата няма да получи необходимите материални ресурси в нужното време, количество, качество, асортимент и цена. Осигуряването на производствено- стопанската Дейност с материални ресурси и услуги, обаче, е свързано с ефективната реализация и на такива функции като транспортиране, складова обработка, управление на запаси и др. Това налага свързаните с тях дейности и операции да бъдат планирани, контролирани и регулирани, което също се реализира от специализираните служби (звена) по снабдяване и изисква определени разходи.
            Върху състава и обхвата на функциите, задачите и конкретните дейности и операции, реализирани от службите по снабдяването в организационната структура на фирмата, оказват влияние множество фактори, по-важни от които са:
-          делът на разходите за закупуването на материални ресурси и външни услуги в разходите (приходите) на фирмата;
-          същностните характеристики на придобиваните материални ресурси и услуги;
-          условията и характеристиките на пазарите на материални ресурси и услуги, жизнено необходими на фирмата;
-          общите условия и наличието на възможности за ефективна реализация на конкретна функция и задача;
-          специфичните характеристики на фирмените цели и задачи и приноса на службата по снабдяване за тяхната реализация.
            Едновременно с това, следва да се има предвид и фактът, че при организирането на снабдяването на фирмата с материални ресурси и услуги, осъществяваните от службите по снабдяване операции обективно се подразделят на външни и вътрешни. Първите са свързани с уреждане на взаимоотношенията на фирмата с доставчиците, а вторите - с уреждане на взаимоотношенията с производствените звена, транспортната служба, структурите за управление на фирмата и т.н. Ефективната организация на снабдяването изисква едновременна реализация и на двата вида операции, което практически очертава определена последователност (етапи) в организацията на снабдяването, по-важни от които са:
-          проучване и анализиране на снабдителните пазари;
-          определяне на потребностите от материални ресурси за основното и спомагателно производство, както и обема за доставка;
-          анализ и определяне на възможните източници за снабдяване;
-          определяне на цените и условията на закупуване;
-          подготовка на документацията, необходима за сключване на договори с избраните доставчици;
-          изготвяне на графици за доставките на материални ресурси, които са максимално близки до тези за влагане в производството;
-          определяне на нормативите за запаси;
-          обосновка и избор на формата на доставка - пряка или непряка, в т.ч. избор на транспорт и маршрути за доставка;
-          получаване и приемане на материалните ресурси;
-          обработка на входящите платежни документи и организиране на заплащането на доставките;
-          участие в разработването на мерки за икономии на материални ресурси;
-          отчитане и контролиране на изпълнението на плановете за доставка и др.
            Закупуването и доставката на материални ресурси започва с определяне на общите потребности на фирмата като съвкупност от индивидуалните потребности на всяко нейно подразделение. Трябва да се осигурят точни описания на конкретните потребности, на всеки вид, разновидност и модификация потребна стоково- материална ценност. За тази цел службите по снабдяване изготвят и поддържат списък (каталог, номенклатура) на постоянно закупуваните материални ресурси, с помощта на който по-лесно и точно се определя асортиментът от необходими за закупуване и доставка материални ресурси, обемът на партидите за доставка и т.н.
            Изключително важна задача на службите по снабдяване е разкриването на източниците за снабдяване и оценката на възможностите им за своевременно осигуряване на необходимото обслужване преди, по време и след доставка. За реализацията й се формира и поддържа база от данни за доставчици, с които са сключени и/или сключвани договори, както и за такива, предоставяли оферти и т.н. Наличието на подобна актуална информация осигурява обективен анализ и правилен избор на доставчик, независимо че голяма част от фирмите прилагат по- елементарни методи за оценка и избор на доставчици.  Трябва да се има предвид и фактът, че изборът на конкретни доставчици е пряко свързан както с непосредствената организация и ритмичност на доставките, така и с предпочитаната форма на снабдяване (пряка - непосредствено от производителя, или непряка - чрез посредници) на фирмата с материални ресурси


Използвана литература


  1. Стопанска логистика - Доц. д-р Ваня Банабакова
  2. Уикипедия - логистика - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B
  3. Стопанска логистика – Б. Благоев
  4. Логистика на снабдяването – Я. Коралиев

Няма коментари:

Публикуване на коментар