петък, 26 юни 2015 г.

Управление на екипи - Ролите в екипа

Увод
Екипа представлява относително малка група от хора, заети в конкретна бизнес структура. Хората в екипа са пряко зависими един от друг и са взаимосвързани и обединени за постигането на една обща цел. За правилното функциониране на един екип е необходимо хората в него да са наясно със задачата си. Различните цели, които всеки един трябва да постигне определят различната му роля и принос за целия екип. Всеки човек в екипа има ясно определена роля. Не всяка група от хора е екип. Екипът е специфична група от хора, които са еднакво силно съпричастни към общата цел и работят съвместно в условия на взаимна зависимост. Това отличава екипа от обикновените групи от хора. Екипните роли са различните поведения , отговарящи за характера на съответната задача в екипа. Те подпомагат екипа, за да може успешно да постигне своята набелязана цел. Ролята в екипа показва какъв принос за задачата има всеки участник и каква точно е неговата роля в постигането на крайния резултат. За ефективната работа на един екип е важно точното съотношение между уменията и способностите на всеки един участващ.
Същинска част
Ако вземем за пример – фирма, която е взела твърдо решение да заработи по принцип на екипната работа, но се получават проблеми в опита и за превръщането на група работещи хора във функционален екип. Затова се налага да се обърне към специалист в областта , който да помогне в изграждането на екипа. Първият екип, с който той се среща се състои от осем души със сходно положение и функции в компанията, с близка културна среда и образование. Всички членове на групата са с изяснени творчески способности и висока степен на интелигентност, преливащи от идеи само че през повечето време се карат, вместо да работят и постигат резултати. В този случай специалистът разпуска тази група и започва да създава нов екип от хора с различни професионални умения и умствени способности. В него той включва писател, администратор, технически персонал, завеждащ снабдяването и т.н. По време на срещите на екипа служебното положение се оставя насрани. Всички разполагат с еднакво пространство, становища и идеите им се изслушват в се вземат под внимание с нужното уважение. Членовете на екипа си пасват добре и всеки внася някаква допълнителна стойност към екипа чрез индивидуалните си умения и способности. В конкретния случай екипът наброява осем души което е около горната граница. При по-многочислена група на по-стеснителните членове ще им е трудно да участват пълноценно. При по-малко от четирима души едва ли ще разполагате с всички умения, които са необходими за един напълно ефективен, работещ екип. Съществуват различни модели на екипни роли и техники за измерване на екипните роли, които са присъщи на участниците в един екип. Авторите (Дайер, Белбин, Маргерисън, Маккан, Майерс, Каценбах, Смит и др.) се основават на научно проверени тези, концепции и изследвания, водещи своето начало от изследванията за група и “ролите в група”. Според д-р Р.М.Белбин, който разработва теория за ролята на екипа, създаването на ефективен екип се състои в подбора или в постигането на равновесие в най- силните качества и способности на самия екип. Изследванията му показват, че много екипи се създават от хора със сходен начин на мислене, както в дадения по-горе пример. Това не е изненадващо, защото ние обикновено сме привличани или харесваме хора, които са като нас. Такива екипи обаче рядко са толкова ефективни, колкото екипите, съставени от различни таланти и личности. Съберете няколко индивидуалисти хора на идеите, на едно място и бъдете сигурен, че конфликтът ще е неизбежен. Сложете в един екип повече от един човек с изявени лидерски способности, и ето ще ви се наложи да потушавате вътрешни борби за власт. За да постигнете синергия, ви е нужен баланс, при който силните качества и способности на всеки индивид се допълват взаимно и общият сбор на енергията на екипа е по-голям от сбора на индивидуалните усилия. Индивидуалните слабости могат да бъдат толерирани и компенсирани, стига в екипа да има някой друг, който да притежава съответната сила.
            Според метода на Мередит Белбин /Team Roles at Work/ за оценяване ролята на екипа важни са не използваните за прогнозиране методи /въпросници, комплект от тестове, психометрични тестове/, а начинът, по който профилите на ролите в екипа се използват, след като информацията е вече събрана. Деветте профила на ролите в екипа са, както следва:
Фиг. 1 Деветте роли в екипа според метода на Белбин

                        1) Координатор човекът, който фокусира групата, притегля нещата към един център, упълномощава и мотивира. Той разпознава у другите ценните им качества и знае как да ги използва. Този човек обикновено има силно развито чувство за общите цели, обяснява планираните крайни резултати и насърчава вземането на решения. Той може да не е човек на идеите и да не проявява творчество, но е добър в контролирането и координирането на ресурсите. Той подтиква към участие, но е готов да взима решения и да поема отговорност за тях. Насочва усилията и дейностите на другите към общата цел или планираните резултати.
                        2) Оформител в някои отношения естествен водач, защото този тип човек е целеустремен и ентусиазиран, умее да внушава респект и да генерира енергия у другите. Той обича да вижда собствените си идеи осъществени и то бързо. Не понася тихото задоволство и липсата на напредък. Неспокойният му дух го зарежда със силно чувство за динамизъм и неотложност. Той притежава енергията и решителността да
преодолява препятствията. Изгарян е от силно желание да води от предната линия и изпитва вътрешна потребност лично да контролира решенията и действията. Колкото до недостатъците му, той може да бъде заядлив и безчувствен към другите.
                        3) Растение човек на идеите, творец. Може да бъде доминираща личност и същевременно вглъбен в мислите си интроверт. Той притежава въображение и интелект, може да бъде осеняван от новаторски идеи в моменти на вдъхновение и е добър в решаването на проблеми. Често го мислят за хвърчащ в облаците фантазьор, може да бъде нетактичен, когато преследва идеите си, и да му липсва чувствителност към другите. Възможно е да отбягва общоприетото, да гори от желание да върши нещата така, както той си знае и да не се интересува от фактическите последици на идеите му, някои от които могат да доведат до успех, а други не. Бидейки индивидуалист, той се стреми да бъде независим, може да бъде необщителен и като такъв да се окаже труден член на екипа. В известна степен у него има нещо детинско обича да го ласкаят и не обича да критикуват идеите му.
                        4) Наблюдател оценител човек, който може да обработва информацията логично, аналитично и обективно. Той подхожда към въпросите и идеите с математичен ум, заема обективно становище и дава безпристрастни преценки. По природа е предпазлив и изключително критичен към погрешния начин на мислене на другите. Той е реалист, който може да бъде възприет като сухар, защото залива със студен душ ентусиазма , ако има опасност екипът да бъде пометен от възторженото си залитане по някоя идея. Този тип човек е трезвомислеща спирачка на екипа, който предлага да се търсят алтернативни действия или отхвърля всяко неразумно предложение. Въпреки че е неспособен да вдъхновява и мотивира другите, ролята му е важна за ефективните изходи на екипа.
                        5) Проучващ възможностите това е представителят на екипа, който е най-щастлив, когато говори по телефона или се запознава с нови хора, установява и разширява контактите извън екипа, вечно търсещ нещо ново. Той е екстровертен, с ниска степен на тревожност, находчив и отворен за външния свят и посреща възторжено всичко ново, но бързо губи интерес, ако напредъкът е бавен или ако първоначалната тръпка започва да отслабва. Човек като него стимулира мисленето в групата и участва в оживени дискусии, но бъдете готови за скачащите му като скакалци мисли, които бързо минават от една към друга. На него му е трудно да докара нещо докрай, защото единственото, което го интересува, е търсенето на най-новите идеи и предизвикателства.
                        6) Изпълнител стабилна личност, самодисциплиниран, организиран и трудолюбив. Способен е да предвиди как идеите и плановете на екипа ще се осъществят на практика. Ще ви е нужно малко повече време, за да го убедите, че някоя нова идея е разумна и наистина полезна за организацията, но приеме ли я веднъж, той ще бъде последователен и задълбочен в работата си. Щастлив е, когато работата му е свързана с правила и процедури за изпълнение или с тяхното съставяне , но е по-малко ефективен, когато процедурите и целите са неясни.
                        7) Екипен човек, който се сработва с различен тип хора и с това допринася за създаването на благоприятна екипна атмосфера. Той съдейства за сплотяването на екипа и повдига екипния дух. Проявява дипломатичност често е разумът на групата, но това не му пречи да бъде отзивчив към чувствата и потребностите на другите. Обича да създава добри взаимоотношения, съпричастен е и може би е този, който най-ясно долавя, когато другите имат проблеми или са в криза. Умее да изслушва внимателно и да предусеща и избягва търканията. Способността му да чете другите и да забелязва различни способности повишава духа и подсилва чувството за сътрудничество.
                        8) Изпипващ угрижен интроверт, най-често вторачен в подробностите перфекционист, който поставя най-високите стандарти, както за себе си, така и за другите. Цялото му внимание е приковано към задачите, работата си върши безупречно и винаги я свършва навреме, но това е съпроводено с голямо напрежение. Възможно е присъщите му педантичност и угриженост да понижат екипния дух, но упорството му помага да се предотвратява допускането на грешки и пропуски по невнимание.
                        9) Специалист само мотивиран член на екипа, който предоставя знания, умения и способности в някоя специализирана област. Отдаден е изцяло на областта, в която се е специализирал и работи с ентусиазъм, но като нищо може да си остане непросветен за фактори извън неговата специалност.
Фиг. 2 Екипни роли спрямо тяхната ориентираност.
Роли ориентирани към действието

Оформител
Предизвикващ отбора да се подобри
Изпълнител
Прилага идеите в действие
Изпипващ угрижен интроверт
Осигурява цялостно, навременно завършване на проекта.
Роли ориентирани към хората
Координатор
Действа като председател/шеф на екипа
Екипен човек
Насърчава сътрудничеството.
Проучващ възможностите
Изследва външни възможности
Роли ориентирани към мисленето
Растение човек на идеите
Представя нови идеи и възможности.
Наблюдател оценител
Анализира възможностите
Специалист
Използва специализираните си качества за постигане на целите на екипа.

           
Заключение :
Екипните роли са от изключително значение за успешното справяне със задачата. Те подпомагат ясното постигане и осъществяване на целите на екипа. Екипните роли внасят равновесие и спомагат за структурирането на хората работещи заедно. Всяка една роля в екипа е жизненоважна за успешното постигане на целите – например екип работещ за фирма за консултации, съставен единствено от „екипни  хора“ и „оформители“ ще е небалансиран и няма да успее да постигне крайните си цели, поради липсата на „свързващо звено“ и различен поглед върху ситуацията. За да обособите правилно екипните роли в един екип е необходимо да проучим слабостта му и нуждите му. Трябва да определим потенциалните сфери на конфликт които могат да възникнат в екипа и да ги разрешим. Ако например един екип има прекалено много оформители, то те могат да го отслабят като всеки един дърпа екипа към постигане на своята идея или цел. Затова е важно добре да познаваме екипните роли и да преценим кои от тях са подходящи за изграждането на екипа и работата, която се налага да свърши.
Използвана литература:
1.      Управление на екипи - Доц. д-р В. Христова
2.      Екипни роли на М. Белбин – http://www.belbin.com/
3.      Ресурси от http://www.novavizia.com/


Няма коментари:

Публикуване на коментар