четвъртък, 23 февруари 2012 г.

Десет счетоводни теми - съкратен вариант , подходящи за изпитни въпроси.


Счетоводна кантора Пловдив
Счетоводни услуги Пловдив                                      
Счетоводство Пловдив


ТЕМА 1
Бюджетната с-ма на република България.
Счетоводна характеристика на бюджетната с-ма 

В условиятя няа пазарно стопанство ,държавата  и министрите  управляват и се изпълняват модерни функции свързани с здравеопазване,култура, уравление на държавата и др.За да се изпълняват тези функции са необходими средства ,които се договарят с  чрез схемата на бюджета.Окумолацията на средства става посредством данъците които прибира държавата от данъкоплатците.В Б-я е изградена следната с-ма от структорни елементи:
-държавен б-т и месни б-ти
Държавните включват републиканския и и б-та на съдебната с-ма.Изпълнението на репуб.б-т се осъщесвява от МФ ,което средоточава средствата ,което средоточава средства от нац.доходи финансира непройзводствената свера в държавата.Държавните органи са Народното събрание,Министерски съвет,Президенството,Обласната администрация,Конституционния съди др. бюджетни органи определени със закон.Чрез месните бюджети се финансират мироприятия с рационално значение,осигурява се самостоятелна и финансова независимост на месните органи за управление.Държавния б-т се акумолира и израсходва от множество б-тни предприятия това се явява извън пройзводствната свера ,в която се създава нац. доход ,а само се потребява.Бюджетните предприятия магат да използват и външни източници на средства.Според източниците на финансиране бюджетните предприятия се делят на 2 гр.:
-на пълна б-тна издръжка
-на смесена издръжка
На пълна са предприятия които се финансират изцяло от б-та ,а др. гр. се ползва само от собствените приходи.
За управление на републиконския и месните б-ти   е необходима пълна и своевременна информация ,тя може да се получи от с-мата на счетоводството.В приход на републиканския б-т данъчни и неданъчни приходи.Данъчни се :ДДС,д-к в/у печалбата,ДОД,мита,акцизи и др.Неданъчните приходи са от такси,глоби,санкции и др.В приход на б-тната с-ма влизат постъпленията от продажба на държавни ценни книжа,представляват привлечени средсва под формата на заеми.Разходната част на б-та се формира от израсходваните средсва от гледна точка на изпълнение на б-та.Бюджетните р-ди са касови и фискални .

ТЕМА 2 
Бюджетно счетоводство като система на отчетна информация.Организация на пройзводството в бюджетните свери.  

Бюджетното счетонводство най-общо се съсои в създаване на информация която да се използва  за управление на п-сите по изпълнение на б-та.Бюджетното счетоводство е целесъобразна човешка дейност ,информационна с-ма и всъщото време е контролна с-ма.Чрез с-мата на счетоводството се създава необходимата информация за приходите и разходите по б-та.В б-тните приходи се сметкоплана на б-те предприятия който е съобразен с междун. стандартиУспоредно със сметкоплана се използва еинна б-тна класификация.като основна счетоводна рамка за отчитане на б-та на касова основа .Бюджетните предприятия могат да използват само предвидените в сметкоплана синтетични сметки  и да откриват подсметки към тях.влючването на нови синтетични сметки се извършва само от МФ.Счеоводната отчетност на бюжетното предприятие се организира в 3 направления:
-група б-ти  (А,П,приходи и разходи на предприятието свързани с бюдждейност)
-гр.извън б-тните с-ки и фондове (всички операции свързани с тези фондове)
-др.сметки и дйности
Счетов.политика в бюджетното предприятие е съвкупност от организационни и методически принципи за практическа реализация .Счет. политика се съобразява със изискванията на закона за счетоводството и  методологически счетоводни стондарти.Счетоводно релизирания п-с може да се реализира ,чрез 3 форми:
-централизирена
-децентрализирана
-и смесена
Изборът на една от тях е  зависимост от големината на бюджетното очреждение,начина на финансиране ,възможност за пренасяне на информация от мястото на възникване до мястото на нейното обработване.В Б-я се използват 3 форми за реализация на отчетния п-с.
МФ е лавен изпълнител на републиканския б-т ,към министерството е изградено управление в което се осъщесвява отчитане на приходите  и р-дие по държ. б-ти ,като голямо внимание се обръща на аналитичната отчетност.МФ осъществява атчетната си дейност  въз основа на сводирана банкова информация и инкасирани платежни док.Голяма част от държавните б-ти се осъществява и освоява  от  функционалните министерства и ведомства .Към тези б-тни звена са изградени счетоводни отдели които осъществяват отчетния процес.Счетоводната отченост на  месните б-ти се осъщесява към изградните към  общините  и кметствата самостоятелни б-ти.В тях се осъществява отчитане на дейноста на месните б-ти и на бюджетните предприятия към тях.Чрез територялно данъчно управление и службите се акумолират и регулират бюджетните приходи.Към тях също има изградени счетоводнизвена.Съгласно закона за счетоводните  бюджетни предприятия се води двустранно счетоводство,а също и два вида счетоводни регистри за хронологично и систематино отчитане.

ТЕМА 3 
Характеристика и организация на счетоводството в бюджетните предприятия

 Бюдж. предприятия са иконом. обособени  юридически лица по смисъла на закона  за счетаводството.Те извършват своята дейност в съответствие с закна за устройството на държавния б-т ,закона за общинските б-ти и др.Нормативни документи регламтиращи бюджетната свера.Дейноста на бюджетните предприятия се финансираизцяло или частично от републиканския  и месните б-ти,но се извършват и стопански дейности които отчитат спорез изискванията на закона за счетоводството.Принципите за осъщесвявание на счетоводството в бюджетните предприятия съгласно международните четоводни стандарти са и :
-п-п на действащото предприятие
-п-п на съдържанието прид формата
-п-п на докоментална обоснованост
-п-п на равнопоставеност м/у полза и разходи
-п-п на достоверно редставяне
-историческа цена
От важно значение за организацията на счетводстото  в б-тното предприятие е  изграждането на подходяща с-ма от пърични счетоводни документи .Голяма част от тях са утвърдени от МФ а съдържанието им отговоря на изискванията на закона за четоводството.В разрабатванета но док. Се въвежда и списък с лица, които могот да ги изготвят и отговарят за правилноста на данните в тях.Съгласно устройството на д-я б-т  органите разпределители на б-тния  кредит са се определят от МС и са първостепенни и второстепенни.Разпоредителите с б-тните кредити се определят от министъра на финансите ,когато тава прйстича от закона.МФ може да прехвърли средства от един б-т в друг без да се нарушава баланса в другея б-т.Бюджет. разпределители магат да извъшват промени в бюджетните сметки ,без да променят параметрите на б-та и цзелта за коятао са предназначени средствта.Закона за устройството на държавния б-т дава възможност на държавните предприятия да формират приходи от извън бюджетни дейности и фондове с които предприятията да се разпореждат.
Съществуват редица проблеми които оковат влияние в/ у организацията  на счетоводството и  бюджет. предприятия ,те могат да се формират по следния начин:
-проблем за стопанската дейност в бюджетното предприятие и данъчното им облагане
-проблем за въвеждането на пазарни принципи във финансирането на бюджетните предприятия
-проблем за публичност и прозрачност на бюдж. Предприятия
Съставяне ,приемане и отчитъне и изпълнение на държавния б-т
Републиканския б-т е основно звено на държавния  б-т и се състои от централен б-т  и б-ти на държ.органи.В цетралния републикански б-т се включват републиканските приходи и разходи.Те се събират и се извършват пряко от МС или чрез делигираните от него права  на министъра на финансите.Административни органи  за изпълнение на приходната част  са територялна данъчна служба,които се обуславят от БНБ и търговските банки по места.азходната част се реализира от разпоредителите с бюджетните средства .Бюджета на съдебната власт също има приходна и разходна част.Бюджета и се състои от б-т на висшия съдебен съвет и б-ти и сметки на органите на бюджетната власт.
Дейноста по съставянето на държ.б-т се осъществява от МФ,в началото се съставя б-тна прогноза  съдържаща информ. За предвижданите прогнози за следващите 3-ри год.,като за всяка год. се актуализира и одобрява от МС възоснова на б-тната програма и праща навички държ. органи предложения за техните б-ти МФ възоснова на предложенията на държ. органи на б-тна издръжка съставя свой.
Сметната палата и висшия съдебен съвет  разработват собствени б-ти,които могат да бъдат променени само от МФ  и МС след съставяне на проекто бюджета от МС се предлага от МФ за одобрение от Народното  събрание.Проекта се придружава от консолидирани отчети с допълнително информация за състояниета за общинските и извънбюджетните с-ки.Внасянето на бюджта трябва да стане не по късно от 2-ва месеца преди началотао на бюджетната година (31Октомври). ЗДБ  се приема на съставни б-ти  включва основни приходи и р-ди след обнародването в закона в едномесечен срок МС приема постановление за изпълнение на б-та.
Изпълнението на републ.б-т се организира от МФ ,чрез касово изпълнение на б-та.Народното събрание  и МС  и ръководители на държ. органи  осъществяват текущ контрол в/у изпълнението на б-та  в раките на техните компетентности.Сметната пълата също осъществява контрол в/у изпълнението на държ. б-т.Приключването на държ. б-т става на 31 Декември ,а резолтата от него се остановява на 31 Януари .МФ изготвя отчет като внася  в МС за разглеждане ,а той от своя страна предоставя отчета в народното събрание.

ТЕМА 5 
Счетоводно отчитане на касовото изпълнение на републиканския бюджет  в банките

1.Х-ка на обекта на отчитане
Държавния б-т чрез приходите и р-дите на държавата за определен период е съществен лост за планирането на на финансовите дела на държавата..Р-дите в иконимиката извършвани от правителството са важен инструмент за за неговата иконом.политика.ържавния б-т в банките като обект на отчитане се разглежда като с-ма от паречни средства ,приходи ,разходи и финансирания.Текущото счетоводно отчитоне на изпълнението на държ. б-т  включва следните етапи:
- за републиканския б-т в МФ и др. централни ведомства и бюджетни организациикъм тях.
- За месните б-ти във финансите  с финансовите органи на съответните общински съвети
- За б-та на соц. Осигуряване и др. осигурителни институции
МФиБНБ изпращат в началото на всяка година на всички разпоредители с бюджетни средства и на търговските банки които ги обслужват класификациите по приходи и разходи по ърж.б-т както и указания за разпределения на някои приходи.Касовото изпълнение на държавния б-т за републиканския и мисните се отразява чрез синтетично отчитане по с-ки в БНБ и търговските банки.Постъпилите в банките средства се използват за за изпълнение на функциите на разпределителите с бюджетни средства Важен елемент от отчетането на държ.б-т е балансиран когато заплануваните бюджетни разходи са в рамките на законовите  приходи.Когато приходите и разходите не се балансират се формира бюджетен дефицит ,който маже да се балансира зяа сметка на външни заеми ,просрочени лихви  по външни заеми и др.и чрез продажба на държавни ценни книжа .За БНБ и търгоските банки в които се отчитат приходите от държавния бюджет ,средствата постъпили в банките се разглеждат като привлечени средства .При отчитане на изпълнението на държ. б-т  в БНБ се създава определена с-ма на връзки и оношения .БНБ ръководи дейноста организацията на и отчитането на държ.б-т в банковата с-ма.
2.Счетоводно отчитане по приходите по репуликанския б-т
Всички приходи по републиканския б-т се постъпват в банковата с-ма .Изпълнителната б-ка е свързана с реане на ,разпределение,съхранение и отчитане на средства по републиканския б-т .Банката осигурява информация за б-тните приходи по параграфи на б-тната класификация Приходите постъпили в банката по следните начини:
-по безкасов начин ,чрез платежно нареждяне
-в брой на касите на данъчните управления
-зрез преводни операции
В зависимост от предназначението си приходите се разпределят в следните групи :
-разпределителни(приходникоито си розприделят на определена база м/у някои бюджети
-преодстъпени
-неразпределени
За отчитане на приходите по държявния б-т се използват следните сметки:
7301-приходи на репуб.б-т
7302-приходи на министерства и ведомства
7303-приходи на областните администрации
7304-приходи на месни б-ти
За осигуряване и разпределение на приходите на републиканските и месните б-ти се използват с-ка 7311
За счетоводно отчитане на бюджетните приходи са :
-при постановяване на платежно нареждане  от вносител на данъчен приход
с/ка 171(банкови клиенти)     /7301  приходи на републ.б-т
-когато с-ките се платят в бр.
с/ка 5011  /7301
-когато приходите постъпват чрез др. банки
4610/7301
-когато част от получените пари са разпределени
7311/7301

Тема 6 
Счетоводно отчитане на операциите по приходи и разходи в бюджетните предприятия

1.Обшата х-ка на обектите на счетоводнота отчитане
Осн. обекти във всяко бюджетно предприятие са приходи и разходи .Най-общо дейноста им се изразява в реализация на соц. политика на дължавата .Има два вида приходи в б-та :
-Бюджетни –в рамките на фин. б-т
-Собствени-мотивират предприятията за увеличаване на постъпленията в б-та
2.Счетоводно отчитане на приходите на финансирания б-т
Б-тните приходи са от обособени звена ,които получават от б-та от б-та повече от 50% от необходимите средства за използванеп на тяхната дейност .За отчитане на положителни средства се използват с-ки 741 помощ и дарения от безвъзмезно ползване средства ,аналитична с-ка 7411 текущи трансвери  и 7412капиталови трансвери
По първата с-ка се отчитат текущите р-ди а по втората средствата за финаянсиране на капиталовите разходи.Бюджетното финансиране може да се реализира и под формата на предоставяне на активи .В този случей се използва с-ка 7413 трансвер и дарения в натура от страната .Основен преоритет с отчитането на приходите в б-тните предприятия са:
-при получаване на средства от финансиращия б-т по банков път 5013
Текущи банкови с-ки /7411текущи трансвери  и дарения
-за получени финансирания под формата на ативи гр.20 ,21    ДИА/7413 текущи трансвери в натура
-при връщане на неусвоени парибчни средсва 7411/5013
За отитане на собствените приходи в бюджетните предприятия формирани от постъпилите такси ,наеми,лихви и др.се отчитат по с-ки от подгр.705 .Приходи от такси ,709 приходи от глоби и ниустойки 711 приходи от продажба на стоки или услуге,712 приходи о наеми

ТЕМА7 
Счетоводно отчитане на дълготрайните активи в бюджетните предприятия

   Не се налагат амортизации тей ката нямат собствени активи.ДМА и НМА в б-тното предприятие се използват в дейноста за относително продължителен период от време .Това са машини ,съоръжения,транспортни средства ,и др. съгласно закона за счетовоството уценката на ДА може да се извърши по:
-цена на придобиване
-по собственост
-пазарна цена
Отчитането на матерялните и нематерялните активи се организира съобразно дейноста и нуждите на предприятието.Сметките които се използват за отчитане на активите са са от гр.20,21.Те са актини .Счетоводни операции свързани с отчитане на активите на б-тното предприятиеса :
-Д/т гр20,21   /5013 текущи банкови с-ки
-когата задълженията към дотставчици не са изплатени -2021/4010 ДА зад. Към доставчици
В сучеите котато са използвани др. р-ди по добавяне на активите се използват с-ки 6501 придобиване на ДМА.Р-дите за придобиване на ДМА и заприходяването му по себестойност формира под с-ка 6501 придоб. На ДМА
При предобиване на дълготраен актив  Д/т с-ка 4887взимания от др. дебитори   /к/т с-ка 714 приходи от продажба на ДА
-при получаване на сумата от куповача   Д/т с-ка 5013  / К/т с-ка 4887  вземания от дебитори
-при безвъзмезно получаване на актив
Д/т гр. 20,21 /  К/Т с-ка 7414    капиталови трансвери в натура
-за предадени активи за безвъзмезно ползване
Д/т 6414капиталови трансвери   /   К/т гр. 20,21

ТЕМА 8   
Счетоводно отчитане на б-тите  в бюджетните предприятия

Тези взаимоотношения могат да се групират в 2-ве гр. вземания и взаимоотношения .Взаимоотношенията са свързани със придобиване на стоково материални запаси  при осъществяване на р-ди за заплати ,осигуровки ,външни услуги..Задължения имяа и към б-та и др. бюджетни предприятия за получаване на заеми и др. Вземанията ся обикновенно по-малки от обема на техните задължения .Това произтича от факта ,че приходите на предприятието по републиканския и месните б-тни с-ки ,които се използват за отчитане   на   резолтатите в бюджетните предприятия.

ТЕМА 9  
Счетоводно отчитане на КМА

КА в б-тните предприятия обслужват тяхната дейност ,използват се основно за производствени нужди .КМА са продукция,стоки,незав. пройзводство  и др. Характерното за материалите ,че са най-често под формата на канцеларски материали,горива хранителни продукти  .Начините за оценка на материалните запаси са три :
-по цена на предобиване
-по себестойност
-по пазарна цена
Израходването на матер. Запаси маже да се извърши по метода „1-во ВХОД” и „2-ро ИЗХОД”  след това продажна цена .
Счетоводното отчитане на материалните запаси в бюдж. предприятие става ,чрез с-ка 302 към ,която има аналит с-ка  съгласно р-дините  параграфи на б-тната класификация.Когато е начислено ДДС се изполват с-ки 301 по нея се формира цената на предобивае на материалния запос.
Счетов. операции свързани с отчитане на материални запаси  в б-ното предприятие :
-Д/т с-ка гр.30  /4010  доставчици
-при използване на задължения към доставцици  Д/т  с-ка  4010  / 5013 текущи банкови с-ки
-при получаване на материали по безвъзмезден начин
Д/т с-ка  гр. 30  / 7413  текущ трансвер в натура

ТЕМА 10 
Съставяне,отчитане и премане на държавния бюджет 

Те се събират и се използват пряко от Министерски съвет  или чрез делигиланите от него права на МФ .Административните служби които обслужват БНБ  и търговските банки ,разходната част се реализира от разпоредителя с б-тни средства .Б-та на съдебната власт същио има приходна и разходна част .Б-та се състои от б-т на висшия съдебен съвет и б-ти  и с-ки на органите на съдебната власт ..Деиноста по съставяне на б-та се осъществява от МФ .В началото се съставя б-тна прогноза ,която подлеи на оценка и и разглеждане всяка година.МФ възоснова на предложенията на държавните органи на б-тната издръжка .Сметната палата и висшия съдебен съвет разработва сабствени б-ти ,които магат да бъдат променени само от МС..След съобщаване на проекто б-та  от МС се предлага от министъра на финансите за обсъждане и приемане от народното събрание .Внасянето на б-та трябва да стане не по-късно от 2- месеца прди края ня годиното .Закона за държавния б-т се приема по съставни б-ти ,като включва основни приходи и разходи .След обнародване на закона в едномесечен срок МС приема постановление за изпълнение на б-та Народното събрание  МС и ръководство но държавните органи осъществяват контрол в/у  използването на б-та в рамките на техните компетенции. Сметната палата ,като специален орган също осъществява контрол в/у използването на държавните б-ти,използванито му трябва да приключи на 31.12.

Няма коментари:

Публикуване на коментар